BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Top wpe5.jpg (2068 bytes) URINE

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้

barua.jpg (6244 bytes)
 Ua.jpg (61538 bytes)

 

 

 เป็นการหาระดับสารเคมีบางอย่างในร่างกายที่ขับออกมากับปัสสาวะ เพื่อช่วยในการ
 หาความผิดปกติของร่างกายในส่วนของแถบตรวจจะประกอบด้วยพื้นที่เล็กๆที่เคลือบ
 ด้วยน้ำยา ทีจะทำปฏิกริยากับสารที่ออกมากับปัสสาวะแล้วเปลี่ยนเป็นระดับสีบอกให้
 เราทราบแทน (ดูแถบตารางเทียบสี)   
 โดยระดับความเข้มของสีจะแปลผันตามปริมาณของสารเคมีที่ต้องการตรวจ เช่นถ้า
 ไม่มีสารที่ต้องการตรวจเลยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี และเมื่อเริ่มมีสารที่ต้อง
 การวัดบางเล็กน้อย สีที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสีอ่อนๆ และเมื่อมีปริมาณสารมากๆ   ระดับ
 ความเข้มของสีก็จะเข้มมากขึ้น  ทำให้เราสามารถทราบระดับของสารที่ออกมาจาก
 ร่างกายเราได้    ช่วยให้เราสามารถควบคุม  และดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้เอง

 - สารเคมีในร่างกายที่นิยมตรวจหาความผิดปกติหรือเพื่อใช้ติดตามผลการ
   ควบคุมรักษา  ได้แก่

 Leukocyte เม็ดเลือดขาว  เป็นการตรวจหาเอ็มไซม์เอสเตอเรสในเม็ดเลือดขาว
 - ในคนปกติจะตรวจไม่พบเม็ดเลือดขาว แถบเหลืองอ่อน
 - ในคนผิดปกติ เช่นมีการติดเชื้อในระบบขับถ่ายปัสสาวะ มีการอักเสบของ
   ช่องคลอด (ตกขาว) แถบสีจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่อน - ม่วงเข้ม
 
การพบเม็ดเลือดขาวแสดงว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ    
 
กรวยไตอักเสบ
 Nitrite ไนไตรท์  เป็นการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ
 - ในคนปกติจะตรวจไม่พบ แถบตรวจจะเป็นสีขาว
 - ในคนผิดปกติ เช่นมีการติดเชื้อของไต ท่อปัสสาวะ หรือกระเพาะปัสสาวะ
   ทำให้มีเชื้อแบคทีเรียปนออกมา แถบสีจะเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูอ่อน-ชมพูเข้ม
ตรวจเพื่อใช้เป็นเครื่องบ่งชี้การอักเสบของทางเดินปัสสาวะเนื่องจากแบคทีเรีย ดังนั้นจึงควร
ทำการตรวจภายใน
1 ชั่วโมง หลังเก็บปัสสาวะ
 Urobilinogen ยูโรบิลิโนเจน  เป็นการทำปฏิกริยากับ ไดอาโซเนี่ยมซอลท์ กับ ยูโรบิลิโนเจน
 - ในคนปกติจะตรวจพบได้บ้างโดยพบเป็นสีชมพูอ่อนๆ
 - สามารถตรวจพบได้หลังการออกกำลังกาย หรือหลังการปวดเกร็งของ
   กล้ามเนื้อแถบสีจะเปลี่ยนเป็นชมพูเข้ม ไปจนถึงสีแดง-น้ำตาล
โดยทั่วๆ ไปโรคใดที่ทำให้ bilirubin เพิ่มขึ้นจะทำให้ urobilinogen เพิ่มขึ้นด้วย โรคชนิดใดที่ทำให้ตับไม่สามารถกำจัด urobilinogen ได้ จะทำให้มี urobilinogen ในปัสสาวะเพิ่มขึ้น รวมทั้งในภาวะที่มีการทำลายของเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น เช่น hemolytic anaemia เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการตรวจ urobilinogen ในปัสสาวะมีประโยชน์มากเพราะ
จะช่วยในการแยกชนิด โรคตับ
, hemolytic disease, และ การอุดตันของท่อน้ำดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าทำการตรวจเป็นระยะๆ จะติดตามการดำเนินของโรคและดูการตอบสนองต่อการรักษา
 Protein โปรตีน  ในคนปกติจะตรวจพบได้บ้างโดยพบเป็นสีเหลืองๆ 
 - พบได้บ้าง หลังการออกกำลังกาย ความเครียด ทานอาหารพวกเนื้อสัตว์มาก 
   ช่วงใกล้มีประจำเดือน
 - ในคนผิดปกติ เกี่ยวกับไต และระบบทางเดินปัสสาวะ จะให้ผลบวก โดยมีระดับ
   ความเข้มตั้งแต่เหลือง-เขียว ไปถึง เขียว-น้ำเงิน
การตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะหมายถึงการที่มีโปรตีนมากกว่าปกติในปัสสาวะอาจเป็น เครื่องบ่งชี้ที่สำคัญอย่างหนึ่งของโรคที่มีพยาธิสภาพภายในไต ไตอักเสบเรื้อรังและเฉียบพลัน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ท่อปัสสาวะอักเสบ การสัมผัสสารโลหะหนักบางชนิด เช่น ปรอท แคดเมียม มีฤทธิ์ในการทำลายเนื้อไต มีผลทำให้โปรตีนออกมาในปัสสาวะจำนวนมาก โรคเบาหวานที่เริ่มมีโรคแทรกซ้อน การตั้งครรภ์ระยะท้ายๆ มีไข้
  • การตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะเป็นช่วงๆ ชั่วครั้ง ชั่วคราวนั้น มักจะเกิดจากภาวะการทำงานของร่างกายมากกว่าที่จะเป็นโรคไต เช่น มีการออกกำลังกายหักโหมเกินไป ยืนเดินนานๆ อยู่ในภาวะเครียดวิตกกังวล การเก็บปัสสาวะในขณะที่มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศในเพศชาย การเก็บปัสสาวะในขณะที่มีรอบเดือน เป็นต้น
  • การรายงานผลจะรายงานเป็น Trace , 1+ , 2+ , 3+ และ 4+ หมายถึง พบโปรตีนในปริมาณน้อยๆ ไปจนถึงปริมาณมากตามลำดับ
 pH วัดความเป็นกรด/ด่าง  ในคนปกติระดับความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ 
 - ระดับคนปกติ มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ประมาณ pH 6
 - ระดับความเป็นกรด-ด่างที่ผิดไปมีสาเหตุเนื่องมาจาก ระบบเมตาบอไลท์
   ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร และระบบหายใจ
 
เป็นการบอกความสามารถของไตในการควบคุมสมดุลกรด - ด่างของร่างกาย 
 เปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการเผาผลาญอาหาร ชนิดของอาหาร โรค และ การใช้ยา
ค่าความเป็น
 กรด และด่างของปัสสาวะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาบางอย่าง และการตกตะกอนของสารบางอย่าง
      
 
ในปัสสาวะทำให้เกิดนิ่วได้
·       ปัสสาวะเป็นกรด พบในภาวะ  อดอาหาร รับประทานโปรตีนมากไป การติดเชื้อ ยาบางชนิด 
·       ปัสสาวะเป็นด่าง พบในภาวะกินเจ ยาบางชนิด
 Blood เลือด  ในคนปกติจะตรวจไม่พบ โดยแถบตรวจจะเป็นสีส้ม
 - เป็นการตรวจหาฮีโมโกลบินอิสระ และไมโอโกลบิน ในปัสสาวะ บ่งบอกถึงการ
   มีเลือดออกในระบบทางเดินปัสสาวะ นิ่ว หรือคนปกติที่กำลังมีประจำเดือน
   โดยแถบสีจะเปลี่ยนสีไปเป็น สีเขียว-เขียวน้ำเงิน
ใช้ตรวจสารฮีโมโกลบินซึ่งมีอยู่ในเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ มักพบในภาวะไตอักเสบเฉียบพลัน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ  เลือดคั่งในไต นิ่ว มะเร็งที่ไต 
เนื้องอก วัณโรคที่ไต
 Specific gravity  
 วัดความถ่วงจำเพาะ
 เป็นตัววัดวัดแสดงค่าความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ 
 - โดยระดับปกติจะอยู่ในช่วง1.010-1.025
 - ในภาวะขาดน้ำจะมีระดับความถ่วงจำเพาะสูงขึ้น
 Ketone คีโตน  เป็นการตรวจหาระดับสาร อะซิโตอาซิติก แอซิด ในปัสสาวะ
 - ในคนปกติจะตรวจไม่พบ 
 - ในคนผิดปกติจะพบได้ในพวกที่ ท้องเสีย/ท้องร่วง  อาเจียน ระบบย่อยอาหาร   
   สตรีที่ตั้งครรภ์   หรือผู้ออกกำลังอย่างหนัก
 - ในคนที่ต้องการลดน้ำหนักแบบ Dr. Atkin
โดยการลดอาหารคาร์โบไฮเดรตและ
   เน้นให้ร่างกายใช้ไขมันแทน  โดยการดูอัตราKetone bodies ที่เกิดขึ้น
โดยการลดอาหารคาร์โบไฮเดรตและ
   เน้นให้ร่างกายใช้ไขมันแทน  โดยการดูอัตราKetone bodies ที่เกิดขึ้น
การตรวจพบสารคีโตนในปัสสาวะอาจพบว่าเกิดจากการจำกัดอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต ทำให้ร่างกายมีการเผาผลาญอาหารประเภท ไขมันเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นพลังงาน จะพบได้ในโรค
เบาหวาน หรือ มีการจำกัดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เป็นต้น
 Bilirubin บิลิรูบิน  เป็นการตรวจหาสารบิลิรูบิน ในปัสสาวะ ในคนปกติจะตรวจไม่พบ  
 - ในคนผิดปกติจะตรวจพบค่าบิลิรูบินเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นความผิดปกติ
   ของตับ ดีซ่าน ทางเดินน้ำดีอุดตัน
การตรวจพบbilirubin ในปัสสาวะแสดงถึงโรคที่เกิดจากเซลล์ตับ หรือมีการ อุดตันของทางเดินน้ำดี การตรวจนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็น ในการวินิจฉัยโรค
 Glucose กลูโคส  ในคนปกติจะตรวจไม่พบ ระดับน้ำตาลในปัสสาวะ
 - ในคนผิดปกติที่เป็นเบาหวานจะตรวจพบได้ในปัสสาวะ โดยแถบสีจะแปรผัน
   ตามปริมาณของกลูโคส จากสีเขียว - สีน้ำตาลเข้ม
 - ผลลบปลอมเกิดขึ้นได้จาก มีปริมาณ แอสคอบิค แอซิด (ไวตามิน ซี) /  
   กลูตาไทโอน / ไดไพรโรน / ลีโวโดปา สูง
การตรวจพบกลูโคสในปัสสาวะจะสงสัยว่าอาจจะเป็นเบาหวาน ควรจะงดอาหารไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง แล้วเจาะเลือด ดูน้ำตาลในเลือดเพื่อยืนยันโรคเบาหวานต่อไป
·      ถ้าตรวจพบกลูโคสในปัสสาวะ ในขณะที่ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ 
         อาจเกิดจากหลอดเลือดฝอยในไตมีความสามารถในการดูดซึมกลูโคสกลับได้น้อยกว่าปกติ 
         กรณีที่พบกลูโคสในปัสสาวะได้ เช่น หลังรับประทานอาหารหนัก หรือ เกิดความกดดันทางอารมณ์

·      การรายงานผลจะรายงานเป็น Trace , 1+ , 2+ , 3+ และ 4+ หมายถึง พบน้ำตาล
         ในปริมาณน้อยๆ ไปจนถึงปริมาณมากตามลำดับ

 วิธีทำการทดสอบ
         - เก็บตัวอย่างปัสสาวะที่ต้องการทำการทดสอบ ใส่ลงในภาชนะที่แห้ง และสะอาดประมาณ 30 - 50 ซี.ซี.
         - ดึงแถบตรวจออกจากขวด ระวังอย่าให้มือไปสัมผัสถูกบริเวณแถบทดสอบที่ติดอยู่ที่แถบตรวจ เพราะจะ
           ทำให้แถบทดสอบเสียได้   รีบปิดขวดให้สนิทตามเดิม ความชื้นในอากาศทำให้แถบตรวจเสื่อมได้
        - จุ่มแถบตรวจลงไปในปัสสาวะที่ต้องการทดสอบ   โดยให้แถบทดสอบสัมผัสถูกปัสสาวะ ดึงแถบตรวจขึ้น
          วางไว้ในแนวราบ รอเวลาประมาณ 45-60 วินาที จึงเริ่มเทียบสีกับตารางเทียบสีมาตราฐาน เพื่อทราบ
          ปริมาณของสารที่พบ

         การแปลผลการทดสอบ 
uachart.jpg (13625 bytes)Leukocyte (ลิวโคซัตย์)   ตรวจเม็ดเลือดขาว
Nitrite (ไนไตรท์)
Urobilinogen (ยูโรบิลิโนเจน)
Protein ( โปรตีน)
pH ( วัดความเป็นกรด-ด่าง)
Blood (เลือด)
Specific gravity (ความถ่วงจำเพาะ)
Ketone (คีโตน)
Bilirubin (บิลิรูบิน)
Glucose (กลูโคส) น้ำตาลในปัสสาวะ

 

 

 

      

         

ขนาดของแถบทดสอบ  
USD-2P  ประกอบด้วยการตรวจ  โปรตีน / กลูโคส
USD-4B  ประกอบด้วยการตรวจ  โปรตีน / กลูโคส / พีเอช กรด-ด่าง / เลือด
USD-4S  ประกอบด้วยการตรวจ  โปรตีน / กลูโคส / พีเอช กรด-ด่าง / ความถ่วงจำเพาะ
USD-5P  ประกอบด้วยการตรวจ  โปรตีน / กลูโคส / พีเอช กรด-ด่าง / เลือด / คีโตน-Ketone
USD-10P  ประกอบด้วยการตรวจ  โปรตีน / กลูโคส / พีเอช กรด-ด่าง / เลือด / คีโตน-Ketone
 ความถ่วงจำเพาะ ยูโรบิลิโนเจน / บิลิรูบิน / ไนไตรท์ / ลิวโคไซต์ (เม็ดเลือดขาว)
            เพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการทดสอบ เช่นในกรณีต้องการตรวจเกี่ยวกับเบาหวานอย่างเดียว ก็เลือกแบบ 2 แถบ
             ในกรณีต้องการตรวจคลุมหลายๆระบบในคราวเดียวกัน เช่นการตรวจสุขภาพทั่วไป / การตรวจก่อนเข้าทำงาน
             ก็เลือกแบบ 10 แถบ 
             กรณีที่ต้องการลดน้ำหนักแบบ Dr.Atkin ซึ่งต้องการตรวจวัดติดตามค่า Ketone ให้เลือกแบบ 5P เป็นต้น

             


wpe5.jpg (2190 bytes)
ThaiL@bOnLine - Crystal Diagnostics
Email : info@thailabonline.com

Phone : 02 803-7310, 02 803-7311, 803-7747  Fax : 02 803-6704

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.