BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Top  wpe5.jpg (2068 bytes)

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้

batumor.jpg (5432 bytes)

 Quikpac II AFP (Alpha feto protein)  cica.jpg (1901 bytes)
 Quikpac II CEA (Carcino embryonic antigen)  cica.jpg (1901 bytes)
 Quikpac II PSA (Prostatic specific antigen)   cica.jpg (1901 bytes)


 ชุดตรวจหา Tumor markers ในซีรั่ม  แบบขั้นตอนเดียว

 - การตรวจหาการก่อตัวของการเกิดมะเร็งเบื้องต้น ในกรณีให้ผลบวกจะได้ทำการตรวจแบบ
   ละเอียดต่อไป ซึ่งการตรวจพบได้เร็วมากเท่าใด การรักษาและโอกาสหายก็จะมีสูงขึ้น

 AFP    ใช้เป็นตัวช่วยในการตรวจกรองเบื้องต้น สำหรับตรวจหามะเร็งตับ - 
           มะเร็งไข่ - ปอด

 CEA    ใช้เป็นตัวช่วยในการตรวจกรองเบื้องต้น สำหรับตรวจหามะเร็งของ
           ระบบทางเดินอาหารและลำไส้ใหญ่-เต้านม - ปอด - ตับอ่อน

 PSA    ใช้เป็นตัวช่วยในการตรวจกรองเบื้องต้น สำหรับตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก

 - ใช้ในการช่วยตรวจติดตามผลการรักษา ในผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็นมะเร็งข้างต้นแล้ว และเข้า
    รับการรักษาการตรวจหาระดับ Tumor markers จะช่วยบ่งบอกว่าการรักษาได้ผลดีหรือไม่ 
    โดยดูได้จากค่า tumor markers ข้างต้นเริ่มลดลงจนมาสู่ระดับปกติ (อาจตรวจได้เป็นผลลบเลย)
 - ใช้ในการตรวจดูการก่อตัวของดรคมะเร็งใหม่   ในผู้ที่เคยเป็นโรคมะเร็งข้างต้น และ
    ผ่านขบวนการรักษาจนกลับมาเป็นปกติแล้ว ควรได้มีการตรวจเป็นระยะ เพื่อคอยติดตาม
    การก่อตัวของโรคมะเร็งขึ้นใหม่ การตรวจพบแต่เนิ่นๆจะช่วยทำให้การรักษาป้องกันได้ผล
    ดีกว่าปล่อยให้เกิดอาการขึ้นแล้ว

 

อุปกรณ์ที่มีในชุดทดสอบ
- ซองฟลอยด์บรรจุแถบหรือตลับสำหรับทดสอบ ปิดผนึกพร้อมสารป้องกันความชื้น
- ถ้วยสำหรับใส่ตัวอย่างซีรั่มที่ต้องการทดสอบ
- หลอดดูดพลาสติก สำหรับดูดตัวอย่างซีรั่มหยดลงในแบบตลับทดสอบ
- คู่มือการใช้งาน


อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม
นาฬิกาจับเวลา

วิธีทำการทดสอบ
แบบตลับตรวจ (Pack)

testpp.gif (60763 bytes)

 

 

แบบตลับตรวจ (Test Pack)     
ให้ใช้หลอดดูดที่แนบมาด้วย ดูดซีรั่ม (น้ำเหลือง) ที่ต้องการทดสอบนำมาหยดลงในช่อง "S" 
ช่องใส่ตัวอย่างปัสสาวะ จำนวน 3 หยด (ไม่ควรหยดเกิน 3 หยด)  
- รอสังเกตุผลการตรวจครั้งแรกที่ 10 นาที หากต้องการความแน่ใจให้สังเกตุครั้งที่สองที่ 
   15 นาที
- ไม่ควรอ่านผลนานเกินกว่าที่ 15 นาที
- อ่านผลการทดสอบ


การแปลผลทดสอบ

resultBc.gif (196234 bytes)     แบบตลับทดสอบ (Cassette)

  ปรากฏแถบสี 2 แถบ = POSITIVE        ให้ผลบวกต่อการทดสอบ
  ปรากฏแถบสี 1 แถบ = NEGATIVE       ให้ผลลบต่อการทดสอบ
  ไม่ปรากฏแถบสีเลย     แสดงว่าทำการทดสอบผิดพลาด เนื่องจากหยดปริมาณ
  ซีรั่มมากเกินกำหนด / ฉีกซองทิ้งไว้แล้วไม่ทำการทดสอบนานเกิน 60 นาทีไปแล้ว 
  (ความชื้นในอากาศทำให้ชุดทดสอบเสีย)
  

Key Benefits         Ball27.gif (8972 bytes)
1. เป็นชุดตรวจคัดกรอง เพื่อหาผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งของแต่ละอวัยวะขั้นต้น
2. มีขั้นตอนในการทำการทดสอบที่ไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนที่ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่น
3. สามารถเลือกชุดตรวจที่จะใช้ได้หลากหลาย เช่นใช้ เลือด / ซีรั่ม
4. ใช้เวลาในการอ่านระหว่าง 10 -15 นาที
5. ให้ความถูกต้องแม่นยำตามค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจได้ดังต่อไปนี้
AFP     มีค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจได้ที่     20 ng/ml.     ระดับค่าปกติที่ 0-9 ng/ml.
CEA    มีค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจได้ที่      5 ng/ml.      ระดับค่าปกติที่ 0-4 ng/ml.
PSA    มีค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจได้ที่      5 ng/ml.       ระดับค่าปกติที่ 0-4 ng/ml.

แต่หากได้ผลที่สงสัย ควรได้รับการตรวจแบบยืนยันผลอีกครั้งก่อนโดยแพทย์ หรือโรงพยาบาลwpe5.jpg (2190 bytes)
ThaiL@bOnLine - Crystal Diagnostics

Email : info@thailabonline.com

Phone : 02 803-7310, 02 803-7311, 02 803-7747  Fax : 02 803-6704

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.