BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 


แผนภูมิสำหรับช่วยในการ
   ดำเนินเลิกสูบบุหรี่ให้สำเร็จ


10 เหตุผลสำคัญ ที่ทำไม่คุณ
    ควรเลิกสูบบุหรี่


ประโยชน์ของการเลิก
  
 สูบบุหรี่


ประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่

ควันบุหรี่มีผลของพิษ
   ต่อบุคคลข้างเคียง

 


 


Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 

Print this page and fill it out!      
 

 1      GET READY เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมพร้อมเลิกบุหรี่
 
Set a quit date and stick to it—not even a single puff!
เริ่มกำหนดวันสำคัญที่จะใช้เป็นเหตุผลในการเริ่มเลิกบุหรี่
Think about past quit attempts. What worked and what did not?
พิจารณาหาเหตุผลว่าทำไม่ ความพยายามเลิกบุหรี่ที่ผ่านมาจึงไม่สำเร็จ
หาเหตุผลเป็นข้อๆ ว่าอะไรที่ได้ดำเนินการและอะไรที่ยังไม่ได้พยายาม


 

Your Quit Plan        
YOUR QUIT DATE:
วันเลิกบุหรี่


 

 2      GET SUPPORT AND ENCOURAGEMENT
หาการสนันสนุนการเลิกบุหรี่และผู้ที่พร้อมให้ความร่วมมือและกำลังใจ
 
Tell your family, friends, and coworkers you are quitting.
บอกความตั้งใจของเราให้กับครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงาน ว่าเราจะเลิกบุหรี่
Talk to your doctor or other health care provider.
พุดคุยกับแพทย์หรือผู้ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมที่ถูกต้อง
Get group, individual, or telephone counseling.
เข้าร่วมกลุ่มถ้ามี หรือโทรเข้าหาสายฮ็อตไลน์ที่ช่วยสนันสนุนให้กำลังใจในการเลิกบุหรี่


 

Your Quit Plan        
WHO CAN HELP YOU:
ใครที่จะสนันสนุนให้กำลังใจเราได้

 

 


 

 3      LEARN NEW SKILLS AND BEHAVIORS
ปรับปรุงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเราใหม่
 
When you first try to quit, change your routine.
หากคุณเริ่มเลิกเป็นครั้งแรก สิ่งจำเป็นที่สุดคือต้องพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเดิมๆ
Reduce stress.
หาวิธีการคลายความเครียด
Distract yourself from urges to smoke.
พยายามเตือนตนเองให้มุ่งมั่นในการเลิกบุหรี่
Plan something enjoyable to do every day.
วางแผนที่จะให้รู้สึกสนุกสนานผ่อนคลายในแต่ละวัน หาวิธีผ่อนคลาย
Drink a lot of water and other fluids.
ดื่มน้ำสะอาดให้มากๆในแต่ละวันเพื่อช่วยขับสารนิโคติน


 

Your Quit Plan        
SKILLS AND BEHAVIORS YOU CAN USE:

 


 

 4      GET MEDICATION AND USE IT CORRECTLY
หาความรู้ทางด้านสุขภาพทั้งผลดีของการเลิก วิธีการที่ถูกต้อง
 
  Talk with your health care provider about which medication will work best for you:
สอบถามวิธีการเลิกที่ถูกต้อง จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์
ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเรา
Bupropion SR—available by prescription.
ยาช่วยในการเลิกบุหรี่
Nicotine gum—available over-the-counter.
หมากฝรั่งแบบผสมนิโคติน ช่วยลดความอยากบุหรี่
Nicotine inhaler—available by prescription.
นิโคตินแบบพ่น ช่วยลดความอยากบุหรี่
Nicotine nasal spray—available by prescription.
สเปร์ยนิโคติน ช่วยลดความอยากบุหรี่
Nicotine patch—available over-the-counter.
แผ่นปิดนิโคติน ช่วยลดความอยากบุหรี่


 

Your Quit Plan        
YOUR MEDICATION PLAN:
Medications:

Instructions:
 


 

 5      BE PREPARED FOR RELAPSE OR DIFFICULT SITUATIONS
 
Avoid alcohol.
งดการดื่มสุรา เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์
Be careful around other smokers.
พยายามหลีกเลี่ยงในการอยุ่ในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่
Improve your mood in ways other than smoking.
พยายามหาทางระบายอารมณ์ในแบบอื่นๆที่ไม่ใช่การสูบบุหรี่
Eat a healthy diet and stay active.
ทานอาหารผลไม้ที่เป็นประโยชน์  หลีกเลี่ยงอาหารที่จะกระตุ้นให้อยากบุหรี่
Your Quit Plan        
HOW WILL YOU PREPARE?
 

Quitting smoking is hard. Be prepared for challenges, especially in the first few weeks.

Follow-up plan:
Other information:
Referral:

Clinician:
Date:

 

 

 

If you need more incentive to quit smoking, here are some reasons that you may not know about.

By Charlene Laino
WebMD Feature Reviewed By Brunilda Nazario, MDYou know smoking causes lung cancer, emphysema, and heart disease, but you're still lighting up. To help you get on the wagon this new year, we've compiled a list of little known ways your life can go up in smoke if you don't kick the habit.

From an increased risk of blindness to a faster decline in mental function, here are 10 compelling -- and often surprising -- reasons to stick to your resolution in 2005. And so you don't have to go it alone, we've also put together a step-by-step guide on how to use WebMD Resources to get started. No butts about it!

Alzheimer's Disease: Smoking Speeds Up Mental Decline
โรคอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม : การสูบบุหรี่จะเร่งให้อาการของผู้ป่วยเร็วและมากขึ้น

In the elderly years, the rate of mental decline is up to five times faster in smokers than in nonsmokers, according to a study of 9,200 men and women over age 65.

Participants took standardized tests used to detect mental impairment when they entered the study and again two years later. Higher rates of mental decline were found in men and women -- and in persons with or without a family history of dementia or Alzheimer's disease, the researchers reported in the March issue of the journal Neurology.

Smoking likely puts into effect a vicious cycle of artery damage, clotting and increased risk of stroke, causing mental decline, writes researcher A. Ott, MD, a medical microbiologist with Erasmus University Medical Centre in the Netherlands.

The bottom line: The study provides substantial evidence that chronic tobacco use is harmful to the brain and speeds up onset of Alzheimer's disease, Ott says.

Lupus: Smoking Raises Risk of Autoimmune Disease
โรค เอส แอล อี โรคแพ้ภูมอคุ้มกันตนเอง การสูบบุหรี่จะทำให้เสี่ยงต่ออาการมากขึ้น

Smoking cigarettes raises the risk of developing lupus -- but quitting cuts that risk, an analysis of nine studies shows.

Systemic lupus erythematosus -- known as lupus -- is a chronic autoimmune disease that can cause inflammation, pain, and tissue damage throughout the body. Although some people with lupus have mild symptoms, it can become quite severe.

For the analysis, Harvard researchers reviewed studies that examined the relationship between cigarette smoking and lupus. Among current smokers, there was "a small but significant increased risk" for the development of lupus, they report. Former smokers did not have this increased risk, according to the study, which appeared in the March issue of Arthritis & Rheumatism.

SIDS: Maternal Smoking Doubles Risk
อาการทารกเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน บุหรี่เพิ่มโอกาสในการเกิดมากขึ้น


Smoking increases the risk of sudden infant death syndrome, or SIDS, a European analysis shows.

The researchers compared 745 SIDS cases with more than 2,400 live babies for comparison and concluded that just under half of all deaths were attributable to infants sleeping on their stomachs or sides. Roughly 16% of SIDS deaths were linked to bed sharing, but for unknown reasons, bed sharing was particularly risky when the mother smoked. The risk was very small when mothers did not smoke during pregnancy, the researchers say.

Maternal smoking alone was associated with a doubling in SIDS risk. The risk was 17 times greater, however, for babies who bed shared and had mothers who smoked. The findings are reported in the Jan. 17 issue of The Lancet.

"The safest thing to do is to put the baby to bed on his back with no bedcovers in the same room with parents who don't smoke," London School of Hygiene and Tropical Medicine epidemiologist Robert G. Carpenter, PhD, tells WebMD.

Colic: Smoking Makes Babies Irritable, Too
ปวดท้องโคลิคในทารก เด็กทารกแรกเกิดสัมผัสบุหรี่เพิ่มโอกาสร้องแบบโคลิคในเด็ก


Exposure to tobacco smoke may increase babies' risk of colic, according to a review of more than 30 studies on the topic.

Colic often starts a few weeks after birth, peaking at about 5 to 8 weeks of age. It usually goes away by 4 months of age. Babies' symptoms include irritability, inconsolable crying, red face, clenched fists, drawn-up legs, and screaming.

Colic affects an estimated 5%-28% of babies born in Western countries. Its causes have been attributed to everything from exposure to cow's milk proteins to feeding difficulties to maternal depression or anxiety.

Tobacco smoke appears to raise levels of a gut hormone called motilin in the blood and intestines. Motilin increases the contractions of the stomach and intestines, increasing the movement of food through the gut. "Higher-than-average motilin levels are linked to elevated risks of infantile colic," the researchers write in the October issue of the journal Pediatrics.

An Increased Risk of Impotence
สำหรับบุหรุษเพิ่มโอกาสหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้น


Guys concerned about their performance in the bedroom should stop lighting up, suggests a study that linked smoking to a man's ability to get an erection. The study of nearly 5,000 Chinese men showed that men who smoked more than a pack a day were 60% more likely to suffer erectile dysfunction, compared with men who never smoked cigarettes.

Overall, 15% of past and present smokers had experienced erectile dysfunction, more commonly known as impotence. Among men who had never smoked, 12% had erection problems, according to the study, presented last year at the American Heart Association's annual Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention in Miami.

Blindness: Smoking Raises Risk of Age-Related Macular Degeneration
ควันบุหรี่เพิ่มโอกาสทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสายตา การเสื่อมของตา ไปจนถึงตาบอด


Smokers are four times more likely to become blind because of age-related macular degeneration than those who have never smoked. But quitting can lower that risk, other research shows.

Age-related macular degeneration is a severe and progressive condition that results in loss of central vision. It results in blindness because of the inability to use the part of the retina that allows for 'straight-ahead' activities such as reading, sewing, and even driving a vehicle. While all the risk factors are not fully understood, research has pointed to smoking as one major and modifiable cause.

"More than a quarter of all cases of age-related macular degeneration with blindness or visual impairment are attributable to current or past exposure to smoking," Simon P. Kelly, MD, an ophthalmic surgeon with Bolton Hospitals in the U.K, wrote in the March 4, 2004 issue of the BMJ. He came to his conclusion after reviewing three studies involving 12,470 patients.

But other studies show that former smokers have an only slightly increased risk of age-related macular degeneration, compared with never smokers, he writes.

Rheumatoid Arthritis: Genetically Vulnerable Smokers Increase Their Risk Even More
ผู้สูบบุหรี่เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคข้อรูมาตอยด์ โอกาสกำเริบของอาการมากขึ้น


People whose genes make them more susceptible to developing rheumatoid arthritis are even more likely to get the disease if they smoke, say Swedish researchers.

In fact, certain genetically vulnerable smokers can be nearly 16 times more likely to develop the disease than nonsmokers without the same genetic profile, according to the study in the October issue of the journal Arthritis & Rheumatism.

Swedish researchers asked participants about their smoking habits and screened their blood for a gene-encoding protein sequence called the shared epitope (SE), which is the major genetic risk factor currently linked to rheumatoid arthritis. Compared with people who had never smoked and lacked SE genes, current smokers with SE genes were 7.5 times more likely to have rheumatoid arthritis.

Smokers with double SE genes were almost 16 times more likely to have rheumatoid arthritis, while smokers without SE genes were only 2.4 times more likely to be affected.

Snoring: Even Living With a Smoker Raises Risk
ผู้สูบบุหรี่เพิ่มโอกาสในการนอนกรนมากขึ้น

Smoking - or living with a smoker -- can cause snoring, according to a study of more than 15,000 men and women.

Habitual snoring, defined as loud and disturbing snoring at least three nights per week, affected 24% of smokers, 20% of ex-smokers, and almost 14% of people who had never smoked. The more people smoked, the more frequently they snored, the researchers reported in the October issue of the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Even nonsmokers were more likely to snore if they were exposed to secondhand smoke in their homes. Almost 20% of these nonsmokers snored, compared with nearly 13% who had never been exposed to secondhand smoke at home.

Acid Reflux: Heavy Smoking Linked to Heartburn
ผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเกิดอาการกรดน้ำย่อยไหลย้อน ทำให้เกิอาการแสบร้อนของหน้าอก

People who smoke for more than 20 years are 70% more likely to have acid reflux disease than nonsmokers, researchers reported in the November issue of the journal Gut.

Roughly one in five people suffer from heartburn or acid reflux, known medically as gastroesophageal reflux disease or GERD.

The researchers based their findings on two major public health surveys conducted in Norway in the 1980s and 1990s. Just more than 3,100 people who complained of having heartburn and 40,000 people without reflux symptoms answered questions about lifestyle factors including diet, exercise, alcohol consumption, and tobacco use.

Breast Cancer: Active Smoking Plays Bigger Role Than Thought
สำหรับผู้หญิงที่สูบบุหรี่เพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งทรวงอกเพิ่มขึ้น

Other research out in 2004 shows that active smoking may play a much larger role in increasing breast cancer risk than previously thought.

In the study, published in the Jan. 7 issue of the Journal of the National Cancer Institute, researchers looked at breast cancer risk among 116,544 women in the California Teachers Study who reported their smoking status. Between 1996 and 2000, 2,000 of the women developed breast cancer.

The prevalence of breast cancer among current smokers was 30% higher than the women who had never smoked -- regardless of whether the nonsmokers had been exposed to secondhand or passive smoke.

Those at greatest risk: Women who started smoking before age 20, who began smoking at least five years before their first full-term pregnancy, and who had smoked for longer periods of time or smoked 20 or more cigarettes per day.And There's More ...

If those top 10 reasons weren't enough to motivate you to quit smoking, keep this in mind:

Smoking is linked to certain colon cancers.
Smoking may increase the risk of depression in young people,
Some studies have linked smoking to thyroid disease.

If you're finally convinced you should quit, you can start right now
 
 

  


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2004 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.