Home I Health News I Health 2nd Hand I Group Diseases I Community I Contact us      
  Update Data : 18/9/2019  

  Date/Time :  20/9/2019 16:12:05


ข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงข้อมูล

Free - ฟรี
Member
รับข่าวสุขภาพ

 
 การตรวจวินิจฉัยโรคทาง
 ห้องปฏิบัติการ ( แล็ป)
 Laboratory test 

 ท่านคิดว่าโรคใดต้องการ
 การความเข้าใจ การดูแล
 เอาใจใส่มากที่สุด ?


A โรคเอดส์
B โรคมะเร็ง
C โรคถุงลมโป่งพอง
D โรคความจำเสื่อม


 โรคอ้วน กับปัญหาอะไร
 โรคความผิดปกติการกิน

 

 

 

 

 คุณไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่คน
เดียวกับปัญหาสุขภาพอีก
ต่อไป   ปัญหาสุขภาพที่
ท่านอยากปรึกษาใครซัก
คน แลกเปลี่ยนความเห็น
กับเพื่อนๆ ที่รักสุขภาพ
เช่นกัน เชิญ..ได้ทุกเวลา
เพียงฝากคำถามข้อสงสัย
หากต้องการให้ทีมงาน
รักสุขภาพช่วยตอบให้
คลิกที่นี่
หากต้องการฝากหรือให้
ข้อความที่ต้องการแลก
เปลี่ยน/สอบถามความรู้
เรื่องสุขภาพกับเพื่อนๆ
ทั่วไปได้ที่

กระดานสุขภาพ

 


ตลาดช็อปปิ้งสุขภาพ
มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
คัดสรรจากทีมงานของ
iHEALTHSITE ช่วย
จัดหาและตรวจคุณภาพ
ให้กับท่านที่รักสุขภาพ
ทีมงานจะดูแลตรวจ
สอบก่อนการจัดส่ง
ถึงมือเพื่ออำนวยความ
สดวกและประหยัดการ
เดินทางเพียงส่งรายการ
 ทีมงานจะจัดส่งโดย
ไปรษีย์ด่วนให่ถึงมือ
ท่าน โดยทันที
ให้ทีมงานได้บริการท่าน
ความสะดวกสบาย และ
ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
หากไม่พอใจใน
ผลิตภัณฑ์ สามารถ
ส่งคืนกลับได้

 

 Disease/Conditions
  ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บกับ
 ร่างกายเรา รายละเอียด
 ของโรคและการดูแล
 รักษาพยาบาล ขั้นต้น
 ช่วยผ่อนหนักเป็นเบา 
 ช่วยให้เราสามารถสื่อสาร
 และเข้าใจที่แพทย์อธิบาย
 ได้ดีมากขึ้น

 เป็นหัวข้อที่ได้รวบรวมชนิดและลักษณะอาการของ   
 โรคที่เกิดกับระบบต่างๆของร่างกาย เช่น ระบบทาง 
 เดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร   ระบบประสาท 
 ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น มีรายละเอียดให้ทราบ
 ตัวต้นเหตุของการเกิดโรค อาการของการเจ็บป่วยที่
 ปรากฏ  การดูแลรักษาพยาบาลขั้นต้น
 โรคต่างๆมากมายที่ท่านต้องการทราบเช่นโรคเอดส์ 
 โรคฉี่หนู  กามโรค  โรคเก๊าต์  โรคเบาหวาน  SLE 
 โรคความดันโลหิตสูง อาการปวดประจำเดือน  การ   
 ตกขาวจากเชื้อแบคทีเรียหรือจากพาราไซต์  เชื้อรา   
 เชิญเลือกอ่าน และศึกษาทำความเข้าใจเพื่อการดูแล
 ป้องกันตัวของเราเอง  
 บริการรับฝากค้นหา หัวข้อโรคที่ต้องการทราบ เพื่อ
 บรรจุในฐานข้อมูลโรคเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
 ค้นหาให้ท่านต่อไป   

 รู้จักโรคจะได้รู้จักการดูแลตนเองได้ดียิ่งขึ้น
 เข้าสู่หน้ารวมโรคของระบบต่างๆ
คลิก

 Health Community

หน้ากระดานสุขภาพ
สำหรับผู้สนใจปัญหา
เฉพาะกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และข้อ
สงสัยในกลุ่มโดยตรง

ข่าวสารความรู้สุขภาพใหม่ๆ
ที่เกี่ยวกับกลุ่มความ
ผิดปกติต่างๆเพื่อนำมาช่วยในการดูแลตนเองได้ดี
มากยิ่งขึ้น  ท่านสามารถและเปลี่ยนความคิดเห็น  
หรือนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีปัญหา
ในลักษณะเดียวกัน มาเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การดูแลสุขภาพที่ใช้ได้ผล กลุ่มอาการ
และการเจ็บป่วยแบบเรื้อรัง
ท่านสามารถประกาศ / อ่านปัญหาของกลุ่ม / แจ้งวิธี
การดูแลที่ได้ผล  คุณไม่ได้มีปัญหาหรือผิดปกติเพียง
ลำพัง การช่วยกันดูแลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่ม
ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมกำลังใจ   ความเข้าใจ
ในโรคที่เราเป็นอยู่ได้ดีขึ้น มีความเข้าใจและสามารถ
สื่อสารกับแพทย์ผู้ทำการรักษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่ง
ผลให้คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นได้ด้วย ติดตามกลุ่ม
ต่างๆเช่น กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน / กลุ่มโรคข้อ-กระดูก
กลุ่มโรคผู้สูงอายุ / กลุ่มผู้มีปัญหาในเรื่องการนอน

ติดตามรายละเอียด เข้ากลุ่ม คลิก

 Group of Diseases

กลุ่มอาการความผิดปกติ
ที่มีโอกาสพบได้จากการ
ป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่ง
อาจมีโอกาสเกิดอย่างใด
อย่างหนึ่งก่อนหรือหลัง
ก็ได้ ช่วยให้ทราบการต่อ
เนื่องของโรคที่เป็นอยู่ได้

หมวดนี้จะเป็นการช่วยรวบรวมอาการผิดปกติต่างๆ
ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการป่วยด้วยโรคหนึ่งๆ เช่น

โรคเอส แอล อี เป็นโรคแพ้ภูมิต้านทานตัวเอง ชนิด
หนึ่ง ในรายที่เป็นรุนแรง อาจมีอาการบวมทั้งตัว (จาก
ไตอักเสบ), หายใจหอบ (จากปอดอักเสบหรือหัวใจ
วาย) ชีพจรเต้นเร็วหรือไม่เป็นจังหวะ (หัวใจอักเสบ) ในรายที่มีการอักเสบของหลอดเลือดในสมองอาจทำ
ให้มีอาการทางประสาท เช่น เสียสติ ซึม เพ้อ ประสาท
หลอน
โรคที่ตามมากับวัยสูงอายุร่างกายที่ใช้งานมา
นานย่อมมีการเสื่อมของระบบต่างได้ตามเวลา ความ
ผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้กับระบบที่ถูกละเลยหรือใช้
งานอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา
โรคที่ตามมาจากการสูบบุหรี่เป็นที่ทราบกันเป็น
อย่างดีแล้วว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นอันตรายต่อร่างกาย
โดยสารนิโคตินในควันบุหรี่  บุหรี่บั่นทอนสุขภาพทำ
ให้เกิดโรคต่างๆได้เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอด
เลือดหัวใจตีบตัน  โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดตีบตัน และอีกหลาย
โรคที่มีความสัมพันธ์กันมักมีโอกาสเกิดติด
ตามมากันเป็นชุดได้ ในทางกลับกันการดูแล
สุขภาพที่ถูกต้องก็จะสามารถป้องกันโรคเหล่า
นี้ได้ในคราวเดียวกัน


ติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ  คลิก 
   
ฟังการบรรยายด้วยเสียงจากแพทย์    คลิก    
อัลบัมภาพเกี่ยวกับอาการความผิดปกติ คลิก  

 ็Heart/Cardiovascular Dis.

ความผิดปกติของระบบไหล
เวียนโลหิต มีองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องเช่น หลอดเลือด 
เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
ส่วนที่สำคัญที่ก็คือหัวใจ

โรคหัวใจขาดเลือด
หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
  (Ischemic heart disease/IHD) หรือโรค
หลอดเลือดโคโรนารี(Coronary artery disease
/CAD) หมายถึง โรคหัวใจที่เกิดจากการตีบ แข็งตัว
ของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยง กล้ามเนื้อหัวใจ
ความดันโลหิตสูงหมายถึงแรงดันของกระแสเลือด
ที่กระทบต่อผนังหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากการสูบฉีดของ
หัวใจ  ซึ่งสามารถวัดโดยใช้เครื่องวัดความดัน มีค่าที่
วัดได้ 2 ค่าคือ
1. ความดันช่วงบน หรือความดันซิสโตลี (Systolic)  
    แรงดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัว 
2. ความดันช่วงล่าง ความดันไดแอสโตลี Diastolic   
    หมายถึง แรงดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคนี้พบเป็น
สาเหตุส่วนใหญ่ ของภาวะโลหิตจางในบ้านเรา พบได้
ในคนทุกวัย โดยเฉพาะพบมากในชาวชนบท และคน
ยากจน
ทาลัสซีเมีย เป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งที่มีความผิดปกติ
ทางกรรมพันธุ์ ทำให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงที่มี
ลักษณะผิดปกติ จึงมีการแตกสลายเร็วกว่าที่ควร ทำให้
มีอาการซีดเหลืองเรื้อรัง

ติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ   คลิก 
 
ฟังการบรรยายด้วยเสียงจากแพทย์     คลิก  
อัลบัมภาพเกี่ยวกับอาการความผิดปกติ คลิก  

 HIV / AIDS

โรคเอดส์ (AIDS) 
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
เกิดจากไวรัส HIV


ย่อมาจากคำว่า Aquired immunodeficiency syndrome ซึ่งแปลว่า “กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง” เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
เอชไอวี (HIV  :  Human immunodeficiency virus) เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อม 

หรือบกพร่องลง เป็นผลทำให้เป็นโรคติดเชื้อ หรือเป็น
มะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการมักจะรุนแรง
 และเรื้อรัง และเสียชีวิตในที่สุด

สำหรับผู้ติดเชื้อโดยไม่มีอาการ กลุ่มนี้ยังมีสุขภาพ
แข็งแรงเช่นคนทั่วไป และสามารถดำเนินชีวิตไปตาม
ปกติ บางคนอาจใช้เวลา 5-10 ปี กว่าจะป่วยเป็น
เอดส์ บางคนยังคงแข็งแรงดีแม้ติดเชื้อเกิน 10 - 15
ปีขึ้นไป
การตรวจเลือดเพื่อบ่งบอกการติดเชื้อเอชไอวี มี 2 วิธี
ใหญ่ ๆ คือ
ก. การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี โดยวิธีอีไลซ่า (ELISA) จะตรวจพบแอนติบอดี (เลือดบวก) หลังติดเชื้อ 3-12 สัปดาห์ (ส่วนใหญ่เฉลี่ย 8 สัปดาห์ 
ข. การตรวจหาแอนติเจน (ส่วนประกอบของตัวเชื้อ
เอชไอวี) จะตรวจพบแอนติเจน (เลือดบวก) หลังติดเชื้อ 2 - 6 สัปดาห์
ติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ   คลิก 
 
ฟังการบรรยายด้วยเสียงจากแพทย์     คลิก  
อัลบัมภาพเกี่ยวกับอาการความผิดปกติ คลิก  

 Infectious Diseases

โรคติดเชื้อจากเชื้อโรค
ต่างๆที่สำคัญ ที่มีผลทำ
ให้เกิดการเจ็บป่วย เช่น

 
โรคไข้เลือดออก
เกิดจากเชื้อไข้เลือดออก เป็นไวรัส 
มีอยู่ 2 ชนิดได้แก่ เด็งกี (Dengue) กับชิกุนคุนยา (Chigunkunya)  ประมาณ 90%ของผู้ป่วยไข้เลือด
ออก จะมีสาเหตุจากเชื้อเด็งกี ซึ่งยังแบ่งออกเป็นพันธุ์
ย่อย ๆ ได้อีก 4 ชนิดได้แก่ ชนิด 1,2, 3 และ 4 
มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ก็เรียก) ยังคง
เป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา เชื้อที่ทำให้เป็นไข้
มาลาเรียมีอยู่หลายชนิด ที่สำคัญในบ้านเรามี 2 ชนิด 
คือ พลาสโมเดียมฟาลซิพารัม (Plasmodium falciparum) กับ พลาสโมเดียมไวแวกซ์ (Plasmodium vivax) 
เล็ปโตสไปโรซิส เป็นโรคติดเชื้อที่ พบมากในคนที่
มีอาชีพที่ต้องย่ำน้ำ เช่น ทำนา ทำสวน เก็บขยะ ขุดท่อ เลี้ยงสัตว์ ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ เกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อว่าเชื้อเล็ปโตสไปร่า (Leptospira) เชื้อนี้จะมีอยู่ในไตของสัตว์แทะ เช่น หนูท่อ หนูนา หนูพุก ยังพบใน สุนัข หมู วัวควาย

ติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ   คลิก 
 
ฟังการบรรยายด้วยเสียงจากแพทย์     คลิก  
อัลบัมภาพเกี่ยวกับอาการความผิดปกติ คลิก  

 Drug / Side effect

ข้อควรรู้ในการใช้ยา
การจำแนกยาตามกลุ่ม
อาการของโรค
อันตรายจากการใช้ยา


ยาทุกตัว ย่อมมีทั้งคุณและโทษควบคู่อยู่ด้วยเสมอ 
ในการใช้ยาจึงต้องใช้อย่างรู้เท่าทันว่ายาแต่ละตัว
ออกฤทธิ์อย่างไร, ใช้ขนาดเท่าไหร่, นานเท่าไหร่ และอาจมีโทษอะไรได้บ้าง ถ้าหากไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ไม่ควรใช้ยาอย่างพร่ำเพรือ

อันตรายของยาอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การใช้ยาเกินขนาด (Overdosage toxicity) 
2. ผลข้างเคียงของยา (Side effect) ยาทุกตัวจะมี
   ผลที่ไม่เป็นคุณหรือเป็นโทษ อยู่ควบคู่กับประโยชน์
   ของมันเสมอ 
3. การแพ้ยา (Drug allergy หรือ Drug  
    hypersensitivity) 
4. การดื้อยา (Drug resistance) มักจะเกิดกับยา
   ปฏิชีวนะที่ใช้กันอย่างผิด ๆ 
5. การใช้ยาในทางที่ผิดและการติดยา (Drug
   abuse และ Drug dependence) เช่น ยา
   กระตุ้นประสาท-แอมฟีตามีน (ยาม้า, ยาขยัน) 
6. ปฏิกิริยาต่อกันของยา (Drug interaction) จะ
   เกิดขึ้นเมื่อให้ยาเข้าไปในร่างกายมากกว่า 2 ตัวขึ้น
   ไปพร้อมกัน ซึ่งอาจจะเสริมฤทธิ์กัน  หรือต้านฤทธิ์
   กัน ทำให้ผลการรักษาลดน้อยลงไป
7. การตอบสนองต่อยาในคนที่มีความผิดปกติทาง
   กรรมพันธุ์ 

ติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ คลิก

Digestive/Hepatic Disease

โรคที่ทำให้เกิดความ
ผิดปกติกับระบบทาง
เดินอาหารและตับ


โรคตับแข็ง เซลล์ตับถูกทำลาย มักมีสาเหตุจากการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี    การดื่มเหล้าจัด (มากกว่าวันละ 80 กรัม นาน 5-10 ปีขึ้นไป) หรือการ
ใช้ยาเกินขนาด (เช่น พาราเซตามอล เตตราไซคลีน ยารักษาวัณโรคบางชนิด) หรือสารเคมีบางชนิด (เช่น 
คลอโรฟอร์ม, คาร์บอนเตตราคลอไรด์, สารโลหะหนัก)
โรคกระเพาะ ตามความหมายของแพทย์ หมายถึง
แผลที่เกิดบนเยื่อบุกระเพาะอาหาร หรือลำไส้เล็กส่วน
ต้นหรือดูโอดีนัม (duodenum) ตรงกับแผลเพ็ปติก
(Peptic ulcer)
ไส้ติ่งอักเสบ เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่มี
อาการปวดท้องรุนแรง ปวดเจ็บตรงท้องน้อยข้างขวา ควรนึกถึงโรคนี้ไว้ก่อนเสมอ  เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่
ต้องผ่าตัด

ติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ คลิก 
   
ฟังการบรรยายด้วยเสียงจากแพทย์   คลิก    
อัลบัมภาพเกี่ยวกับอาการความผิดปกติ คลิก  

 Joint and Bone Disease

ความผิดปกติเกี่ยวกับ
ข้อและกระดูกและมัก
จะสัมพันธิ์กับความผิด
ปกติของกล้ามเนื้อด้วย


อักเสบของข้อต่อกระดูกสันหลังแบบเรื้อรัง และค่อย ๆรุนแรงขึ้นจนมีการเชื่อมต่อกันของข้อต่อ
กระดูก พบได้ประปราย จะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
โรคปวดกล้ามเนื้อหลังเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่
สุดของอาการปวดหลัง พบได้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวขึ้นไป 
โรคข้อเสื่อม พบเป็นสาเหตุอันดับแรกของอาการ
ปวดข้อในคนอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป หรือหลังวัย
หมดประจำเดือน พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 
3 เท่า ถือเป็นโรคเรื้อรัง
โรคปวดข้อรูมาตอยด์ เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งพบ
ได้ประมาณ 1-3 % ของคนทั่วไป พบในผู้หญิงมาก
กว่าผู้ชายประมาณ 4-5 เท่า และพบมากในช่วงอายุ 
20-50 ปี
หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนโรคนี้พบได้
บ่อยในคนอายุ16-60 ปี พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
ประมาณ 2 เท่า มักพบในคนที่แบกของหนัก หรือได้
รับบาดเจ็บที่บริเวณหลัง / ในคนสูงอายุที่มีหมอน
รองกระดูกเสื่อม

ติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ  คลิก 
   
ฟังการบรรยายด้วยเสียงจากแพทย์    คลิก    
อัลบัมภาพเกี่ยวกับอาการความผิดปกติ คลิก  

 Urology/Kidney Disease

ไตและระบบการขับถ่ายปัสสาวะ
ในการผิดปกติต่างๆทำให้การ
ทำงานลดลงจนถึงการต้องทำ
การฟอกล้างไต สุดท้ายต้องรอ
บริจาครับการผ่าตัดเปลี่ยนไต


ภาวะไตวาย (ไตล้ม ไตไม่ทำงาน ก็เรียก) หมายถึง ภาวะที่ไตทำงานไม่ได้ หรือ ทำงานได้น้อยกว่าปกติ ทำให้มีการคั่งของน้ำและของเสียในร่างกาย สามารถ
แบ่งเป็น ชนิดเฉียบพลัน และ ชนิดเรื้อรัง
กรวยไตอักเสบ หมายถึง การติดเชื้อแบคทีเรียที่
เกิดขึ้นในบริเวณกรวยไต แบ่งเป็น ชนิดเฉียบพลัน ซึ่ง
มีอาการแสดงชัดเจน  กับชนิดเรื้อรัง ซึ่งไม่มีอาการ
แสดงชัดเจนพบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ส่วนมากเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรียชนิดเดียวกับที่อยู่ในลำไส้ของคนเรา โดย
เข้าไปทางท่อปัสสาวะ โรคนี้พบในผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชายหลายเท่า
หน่วยไตอักเสบ (glomerulunephritis)  เมื่อมี
การอักเสบขึ้นที่หน่วยไต  ทำให้ร่างกายขับปัสสาวะ
ออกได้น้อย มีของเสียคั่งอยู่ในเลือดมากกว่าปกติ รวม
ทั้งมีเม็ดเลือดแดง และสารไข่ขาวรั่วออกมาในปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการบวม และปัสสาวะออกมาเป็นสีแดง

ติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ   คลิก 
 
ฟังการบรรยายด้วยเสียงจากแพทย์     คลิก  
อัลบัมภาพเกี่ยวกับอาการความผิดปกติ คลิก  

 STDS/Sexual Transmitted


โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
ติดโดยการมีเพศสัมพันธุ์
กับผู้ที่ป่วยอยู่ก่อนแล้ว

ซิฟิลิส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ทำให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้มากกว่า โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ชนิดอื่น ๆ และมีระยะแฝงตัวของโรคที่
ค่อนข้างยาวนาน ซึ่งสามารถแพร่ให้คู่สมรสบุตรได้
พบได้ประมาณ 10-15% ของโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ทั้งหมด
หนองใน (Gonorrhea) เป็นโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ (กามโรค) ที่พบได้มากเป็นอันดับแรกสุด คือ
พบได้ประมาณ 40%-50% ของโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ พบมากในหญิงโสเภณี และผู้ชายที่ชอบเที่ยว
เชื้อคลามีเดียทราโคมาติส(ฝีมะม่วง) ติดต่อโดย
การร่วมเพศหรือ สัมผัสถูกหนองของฝีมะม่วงโดย
ตรง ระยะฟักตัว 3-30 วัน (เฉลี่ย 1-2 สัปดาห์) 

ติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ   คลิก 
 
ฟังการบรรยายด้วยเสียงจากแพทย์     คลิก  
อัลบัมภาพเกี่ยวกับอาการความผิดปกติ คลิก  

 Baby /Child Disease
โรคของเด็ก เรื่องไม่
เล็กเหมือนวัย

วัยเด็กเล็กเป็นวัยที่คุณพ่อ
คุณแม่เป็นห่วงและทะนุถนอม
มากที่สุด

 เล็กๆน้อยกับเจ้าตัวเล็กก็ทำให้คุณแม่เป็นกังวลถึงกับ
 กินไม่ได้นอนไม่หลับ  เดือดร้อนไปถึง คุณพ่อด้วย 
 เป็นไม่ได้นอนกันทั้งบ้าน สำหรับคุณที่จะเตรียมตัว
 เป็นแม่ แม่มือหนึ่ง  จะได้เข้าใจว่าเจ้าตัวเล็กทำไม
 ร้องเอาร้องเอา 
 เรียนรู้จะได้เข้าใจในสิ่งที่ตัวเล็กพยายามจะบอกเรา 
 ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและอาการที่แสดงออก
 พื้นฐานที่มักพบ  
คลิก

ติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ   คลิก  
ฟังการบรรยายด้วยเสียงจากแพทย์     คลิก  
อัลบัมภาพเกี่ยวกับอาการความผิดปกติ คลิก  

 

ประชุมสัมมนา สุขภาพ/การแพทย์

ชมรมรักสุขภาพ  ยินดีที่ได้มีวารสาร
ใหม่ที่ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ/อาหารสุขภาพ/หลักชีวจิต
" HEALTH & CUISINE "

ในเครืออัมรินทร์
Health&Cuisine นำเสนอทางเลือก
สุขภาพ ให้กับท่านที่สนใจดูแลตนเอง
ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละคน
หลักชีวจิค เพิ่มโอกาสให้ท่านสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเอง จุดมุ่งหวังเพื่อให้
เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งด้านกาย/จิตใจ

เพื่อทางชมรมรักสุขภาพมีกำลังในการทำงาน
และผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อไป
หวังว่าคงได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆ


 
 พบคำแนะนำ  และสาระ
 ความรู้เรื่องสุขภาพการ
 ตรวจวินิจฉัยโรคทาง
 ห้องแล็ปแบบออนไลน์
 ด้วยตนเองได้แบบง่ายๆ 
 จากปลายนิ้ว แค่คลิกก็ได้
 คำตอบตลอดเวลาเหมือน
 ได้ผู้ชำนาญคอยให้คำ
 แนะนำ บริการพิเศษจาก
 ไทยแล็ปออนไลน์
 

 


ค้นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ  โรคภัยไข้เจ็บตามระบบ
ต่างๆของร่างกาย
การ
ใช้ยาให้ถูกต้องถูกวิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Send mail to 
  ThaiLabOnLine 
  Webmaster :

 
info@thailabonline.com
 
with questions or 
comments about
 this Healthsite.

Link exchange 
for your member
health welcome.

First established
     Jan 5, 2000 
  สนใจลงโฆษณา   หรือ
  แลกเปลี่ยน link  เพื่อ
  เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
  สมาชิกผู้รักสุขภาพของ
  ท่านกรุณาติดต่อทีมงาน
  โทร 803-6704 ฝ่าย :
   E-Commerce

 

 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation


Write Health problem / ฝากคำถามปัญหาสุขภาพ

  View Health board / อ่านกระดานสุขภาพ    

 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.