สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 

SyphScan ชุดตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส แบบขั้นตอนเดียวโดยหลักการอิมมูโนไดแอกนอสติก ความไว/จำเพาะสูง  >>  คลิกที่นี่  <<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาแอนติบอดีย์ต่อเชื้อซิฟิลิส (antibodies IgG, IgM and IgA to 
Treponema pallidum เพิ่มเติมได้ที่ 02803 7310  02 803 7311 

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.