BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 

top

การตั้งครรภ์นอกมดลูก
   Ectopic Pregnancy
ครรภ์ไข่ปลาอุก 
   MolarPregnancy
แท้งบุตร  
   Abortionการทำ กิฟท์ (GIFT) 
   สำหรับผู้มีบุตรยาก
   ที่อยากมีบุตร

ไวกร้า(Viagra)
   ยาช่วยในการแข็งตัว
   อวัยวะเพศชาย

วิธีการใช้ยาคุมกำเนิด
   ให้มั่นใจ/ปลอดภัย

 

ซิฟิลิส  
   Syphilis

หนองใน 
   Gonorrhea
หนองในเทียม 
   Non-gonococcal 
   urethritis

แผลริมอ่อน 
   Chancroid

ฝีมะม่วง 
   LGV

 

ปวดประจำเดือน
   Dysmenorrhea

ภาวะประจำเดือนมาก
   ผิดปกติ
   DysfunctionUterine
   Bleeding 

ประจำเดือนไม่มา
   Amenorrhea


ต่อมลูกหมากโต 
   BPH

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ
   ไม่เปิด
   Phimosis

ช่องคลอดอักเสบ 
    Vaginitis

มดลูกอักเสบ
    Endometritis
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


ลักษณะทั่วไป
แท้งบุตร หมายถึง การที่ตัวอ่อน หรือทารกในครรภ์ถูกขับออกมาก่อนตั้งครรภ์ได้ 28 สัปดาห์
พบได้ประมาณ 10%-15% ของการตั้งครรภ์ มักเกิดในช่วงการตั้งครรภ์ได้ 4-20 สัปดาห์

สาเหตุ
มีได้หลายอย่าง เช่น การกระทบกระเทือน (เช่น หกล้ม), มดลูกมีความผิดปกติ (เช่น มีก้อนเนื้อ
งอก การอักเสบ ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิด), ตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ มีความผิดปกติ (เช่น
พิการโดยกำเนิด การติดเชื้อจากมารดา), มารดามีโรคประจำตัว (เช่น เบาหวาน)   หรือโรคติด
เชื้อต่าง ๆ (เช่น หัดเยอรมัน) การตั้งใจกินยาขับ หรือให้คนทำแท้ง ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการแท้ง
ได้ บางคนอาจไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนก็ได้

อาการ
ในระยะแรกที่ทารก หรือตัวอ่อนยังมีชีวิตอยู่ อาจมีอาการเลือดออกทางช่องคลอดเพียงเล็กน้อย 
ร่วมกับปวดในท้องน้อย และปวดหลังเล็กน้อย หากผู้ป่วยได้นอนพักเต็มที่ 3-4 วัน เลือดอาจหยุด
ได้เอง และการตั้งครรภ์อาจดำเนินต่อไปได้เป็นปกติ ระยะนี้ถือว่า ยังไม่มีการแท้งเกิดขึ้นเรา
เรียกว่า การแท้งคุกคาม (threatened abortion) แต่ถ้าตัวอ่อนเสียชีวิตลง การแท้งจะเกิดขึ้น 
ผู้ป่วยจะมีอาการตกเลือดมาก ปวดบิดในท้องรุนแรงคล้ายคลอดบุตร และอาจเห็นก้อนชิ้นเนื้อ
ของตัวอ่อนหลุดออกมา ถ้าตัวอ่อนและเศษรกหลุดออกมาได้หมด อาการตกเลือดจะค่อย ๆ หยุด
ลง และค่อย ๆ หายปวดท้อง เราเรียกว่า "การแท้งโดยสมบูรณ์ (complete abortion)"  แต่ถ้า
ยังมีเศษรกค้างอยู่ ผู้ป่วยก็ยังคงมีอาการปวดท้องและตกเลือดต่อไป เราเรียกว่า "การแท้งไม่
สมบูรณ์ (incomplete abortion)" ซึ่งอาจต้องทำการขูดมดลูกเอาเศษรกที่ค้างออก ถ้าผู้ป่วย
เสียเลือดมาก อาจมีอาการซีด หรือถึงกับภาวะช็อก

อาการแทรกซ้อน
ถ้าเสียเลือดมากอาจเกิดภาวะช็อก หรือโลหิตจาง
บางคนอาจเกิดการติดเชื้อกลายเป็นมดลูกอักเสบ   และอาจกลายเป็นหมันได้
ในรายที่ทำแท้งกันเองโดยใช้เครื่องมือ หรือสารสกปรก ก็อาจติดเชื้ออักเสบ และอาจกลายเป็น
โลหิตเป็นพิษ ถึงตายได้

การรักษา
1. ถ้าเลือดออกไม่มาก ปวดท้องไม่มาก และยังไม่มีตัวอ่อนหลุดออกมาให้เห็น แนะนำให้ผู้ป่วย
นอนพักบนเตียง 3-4 วัน อย่าทำงาน อาจให้ยาพาราเซตามอล   กินแก้ปวด ถ้าเลือดหยุดและหาย
ปวดท้องทารกก็มักจะมีชีวิตรอด และการตั้งครรภ์สามารถดำเนินต่อไปได้
2. ถ้าเลือดออกมาก ปวดท้องมาก และมีตัวอ่อนหลุดออกมาให้เห็น แสดงว่ามีการแท้งเกิดขึ้น
แล้วควรส่งโรงพยาบาล เพื่อทำการขูดมดลูกเอาเศษรกออก
ในรายที่ตกเลือดมากหรือมีภาวะช็อก ควรให้น้ำเกลือแล้วรีบส่งโรงพยาบาล อาจต้องให้เลือด
3. ถ้ามีตัวอ่อนหลุดออกมาแล้ว ผู้ป่วยหายปวดท้อง และเลือดออกน้อยลง ก็ให้ผู้ป่วยนอนพัก ถ้า
ซีดให้เฟอร์รัสซัลเฟต ถ้ายังมีเลือดออกอยู่เรื่อย ๆ ให้ฉีดเมเทอร์จิน แต่ถ้ายังมีเลือดออกมาก 
หรือมีภาวะช็อกควรให้น้ำเกลือ แล้วส่งโรงพยาบาลด่วน
4.ในรายที่สงสัยมีการอักเสบของมดลูกร่วมด้วย เช่น มีไข้ มีตกขาวกลิ่นเหม็น ควรให้ยาปฏิชีวนะ

ข้อแนะนำ
1. การทำแท้งกันเอง เป็นสิ่งที่มีอันตรายมาก เพราะอาจติดเชื้ออักเสบถึงตายได้ จีงไม่ควรทำ 
หากมีปัญหาไม่อยากมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้อง
2. คนที่เคยแท้งเองมาก่อน อาจมีโอกาสแท้งได้ในครรภ์ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเคยแท้ง
ติดต่อกัน 2 ท้องขึ้นไป การตั้งครรภ์ต่อไป ควรฝากครรภ์เสียแต่เนิ่น ๆ และพักผ่อนให้มาก ๆ คน
ที่เคยแท้ง ติดต่อกัน 3 ท้องขึ้นไปเรียกว่า "การแท้งประจำ (habitual abortion)" ซึ่งมักมี
สาเหตุที่เกี่ยวกับความผิดปกติของมดลูก หรือทารก ควรปรึกษาแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุและ
แก้ไข

รายละเอียด
การแท้งบุตรมักเกิดในช่วงอายุครรภ์ 4-20 สัปดาห์


 

  ครรภ์ไข่ปลาอุกMolar Pregnancy / Hydatidiform Mole

ลักษณะทั่วไป
ครรภ์ไข่ปลาอุก เกิดจากรกในครรภ์มารดากลายเป็นเนื้องอกผิดปกติ ส่วนมากจะเป็นเนื้องอก
ชนิดธรรมดา (benign tumor) ที่ไม่มีอันตรายร้ายแรง ส่วนน้อย (ประมาณ 2%) ที่อาจกลาย
เป็นเนื้อร้าย หรือมะเร็ง (chorio-carcinoma) ที่อาจลุกลามและแพร่กระจายตามกระแสเลือด
ไปทั่วร่างกาย มักพบในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุน้อยกว่า 18 ปีหรือมากกว่า 40 ปี อาการมัก
เกิดในระยะแรก ๆ ของการตั้งครรภ์ บางครั้งอาจเกิดจากรกที่ค้างอยู่ในมดลูกหลังคลอดหรือ
แท้งบุตรโรคนี้อาจพบได้เป็นครั้งคราว ไม่บ่อยนัก

อาการ
อาการมักเกิดหลังตั้งครรภ์ใหม่ ๆ พบว่าขนาดของมดลูกโตเร็วกว่าปกติ (คลำได้ขนาดของ
มดลูกโตกว่าอายุครรภ์ที่ควรจะเป็น) นอกจากนี้ยังพบอาการเลือดออกกะปริดกะปรอยทาง
ช่องคลอดคล้ายกับแท้งบุตร ทารกในท้องไม่ดิ้น และมีอาการแพ้ท้อง คือ คลื่นไส้อาเจียน
อย่างรุนแรงบางครั้ง อาจมีชิ้นเนื้อลักษณะคล้ายไข่ปลาอุกหลุดออกมาทางช่องคลอด ด้วยเหตุ
นี้ จึงเรียกโรคนี้ว่า "ครรภ์ไข่ปลาอุก" บางคนอาจมีเลือดออกนานเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน
จนทำให้มีอาการซีด อ่อนเพลีย ผู้ป่วยมักมีอาการแสดงของภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกิน
(เช่น เหนื่อยง่าย ใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว) ร่วมด้วย เนื่องจากฮอร์โมนเอชซีจี (ที่มีปริมาณสูง) จะ
มีฤทธิ์อ่อน ๆ ในการกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ

อาการแทรกซ้อน
อาจมีการติดเชื้อภายในมดลูก และกลายเป็นโลหิตเป็นพิษ   อาจมีการตกเลือดมาก หรือครรภ์
เป็นพิษซึ่งจะพบก่อนอายุครรภ์ 5 เดือน

การรักษา
หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาล เพื่อตรวจ ฮอร์โมน เอช ซี จี (hCG) ในเลือดและปัสสาวะซึ่งจะ
พบว่ามีขนาดสูงกว่าที่พบในการตั้งครรภ์ปกติ และอาจต้องทำการตรวจพิเศษ เช่น อัลตราซาวนด์ 
ถ้าเป็นโรคนี้จริง อาจต้องทำการขูดมดลูก หรือผ่าตัดมดลูกตามแต่สภาพของผู้ป่วย ถ้าอายุมาก 
หรือมีบุตรเพียงพอ อาจทำการผ่าตัดเอามดลูกออก (ก่อนการดมยาผ่าตัด ควรให้ยาปิดกั้นบีตา 
ควบคุมอาการของ ภาวะไทรอยด์ทำงานมากเกิน) หลังจากนั้น ควรนัดมาตรวจระดับ เอช ซี จี 
ในปัสสาวะ และเอกซเรย์ปอดเป็นระยะ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี   เพื่อสังเกตว่าจะมีการกำเริบ
หรือกลายเป็นมะเร็งหรือไม่ถ้ากลายเป็นมะเร็ง ควรต้องผ่าตัดเอามดลูกออก   และให้ยารักษา
มะเร็ง เช่น เมโทเทรกเซต (Methotrexate) และ แอกติโนไมซิน ดี (Actinomycin D)    ซึ่ง
สามารถรักษาให้หายขาดได้ประมาณ 75-85%

ข้อแนะนำ
โรคนี้ถึงแม้จะพบได้ไม่บ่อยนัก แต่ถ้ามีอาการที่น่าสงสัย เช่น มดลูกโตเร็ว เลือดออกทางช่อง
คลอดกะปริดกะปรอย หรือแพ้ท้องรุนแรง ควรส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลให้แน่ใจ และถ้าเป็น
โรคนี้จริง ควรแนะนำให้ผู้ป่วยรักษากับแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง ก็มีทางรักษาให้หายขาด
ได้ (ถึงแม้จะกลายเป็นมะเร็งก็ตาม) แต่ถ้ากลายเป็นมะเร็งแล้วไม่ได้รักษาจริง ๆ จัง ๆ ก็อาจ
แพร่กระจายไปทั่วตัว เป็นอันตรายถึงตายได้

รายละเอียด
หญิงตั้งครรภ์ที่ท้องโตเร็วหรือแพ้ท้องรุนแรง อาจเป็นครรภ์ไข่ปลาอุก

 

 

 

 


ลักษณะทั่วไป
การตั้งครรภ์นอกมดลูก เกิดจากไข่ที่ถูกผสมเกาะตัวอยู่นอกโพรงมดลูก ที่พบบ่อย คือ ที่ท่อรังไข่ 
แล้วเกิดการแตก ทำให้ตกเลือดในช่องท้อง มักพบในผู้หญิงที่เคยเป็นโรคปีกมดลูกอักเสบเรื้อรัง 
มีการผ่าตัดของท่อรังไข่ หรือท่อรังไข่ผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด ทำให้ไข่ที่ถูกผสมไม่สามารถลง
มาเกาะตัวอยู่ในโพรงมดลูกตามปกติได้พบได้ประมาณ 1 ใน 200 ของหญิงตั้งครรภ์

อาการ
ผู้ป่วยมักมีประวัติขาดประจำเดือน 1-2 เดือน หรือไม่ก็สังเกตว่าประจำเดือนมาผิดไปจากทุกครั้ง
 เช่น มา กะปริดกะปรอยไม่มาก สีน้ำตาลคล้ำ แล้วอยู่ดี ๆ ก็มีอาการปวดเสียดในท้องน้อยขี้นทัน
ทีทันใด   ปวดรุนแรงเป็นชั่วโมง อาจร้าวไปที่หลัง ถ้านอนหัวต่ำ อาจมีอาการปวดเสียวที่หัวไหล่ 
ต่อมาผู้ป่วยจะมี อาการเป็นลม เหงื่อออก ตัวเย็น ในรายที่เป็นเรื้อรัง อาจมีเพียงอาการปวดท้อง
น้อยเรื้อรัง ร่วมกับประจำเดือนกะปริดกะปรอย

สิ่งตรวจพบ
ซีด กระสับกระส่าย ซีพจรเบาเร็ว ความดันต่ำ     อาจกดเจ็บหรือคลำได้ก้อนที่บริเวณท้องน้อย
ในรายที่เป็นเรื้อรังอาจตรวจไม่พบอาการชัดเจนทำให้คิดว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ ปีกมดลูกอักเสบ
 ก้อนถุงน้ำของรังไข่ (ovarian cyst) หรือแท้งบุตรได้

อาการแทรกซ้อน
อาจทำให้ปีกมดลูกอักเสบ ระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบ หรือเป็นหมัน ที่สำคัญ คือ เกิดการ
ตกเลือดในช่องท้องจนช็อกถึงตายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที


ถ้าสงสัยควรส่งโรงพยาบาลด่วน ถ้ามีภาวะช็อก ควรงดน้ำและอาหาร และให้น้ำเกลือมาระหว่าง
ทางด้วย ทำการวินิจฉัยด้วยการตรวจภายในช่องคลอด เจาะเลือดตรวจดูระดับฮอร์โมนเอชซีจี 
(hCG ย่อฮอร์โมนเอชซีจี (hCG ย่อมาจาก human chorionic gonadotropin)        และตรวจ
อัลตราซาวนด์ หรือการใช้กล้องส่อง (laparoscopy) ถ้าเป็นจริงก็ต้องรีบให้เลือด และทำผ่าตัด
ทันที

ข้อแนะนำ
1. ถ้าพบผู้หญิงที่มีอาการเป็นลมหรือปวดท้อง ควรถามประวัติเกี่ยวกับประจำเดือนทุกราย (แม้
ว่าจะไม่ได้ประวัติการแต่งงานอย่างเปิดเผยก็ตาม) ถ้ามีอาการประจำเดือนขาด หรือมีเลือดออก
ทางช่องคลอด กะปริดกะปรอย อาจมีสาเหตุจากการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้
2. การรักษาโรคนี้มีวิธีเดียว คือ การผ่าตัด หลังผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถตั้งครรภ์ที่ปกติได้ ถึงแม้
อาจมีโอกาสในการตั้งครรภ์น้อยลงก็ตาม

รายละเอียด
ผู้หญิงที่ปวดท้องรุนแรง และประจำเดือนขาด อาจเป็นโรคตั้งครรภ์นอกมดลูก

 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.