สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ


  
top

Fertility Therapies
   ขั้นตอนการใช้เทคนิค
   ช่วยในการตั้งครรภ์ใน
   สตรีที่มีบุตรยาก

 
Ovulation Induction
   การกระตุ้นให้เกิดไข่ตก


Artificial 
   insemination

   การใช้สเปิร์มฉีดเข้าใน
   มดลูกหรือท่อรังไข่


Assisted  
  Reproductive   
  Technology. ART
  เทคนิควิธีการผสมเทียม
  - IVF
  - GIFT
  - ZIFT
  - ICSI

วิธีการทำการทดสอบ
   การตั้งครรภ์

   HCG Preganacy test

วิธีการทดสอบหาวันไข่ตก
   สำหรับผู้มีบุตรยาก

   LH Ovulation test

Sample Basal Body  
  Temperature Chart 
  (BBT)
  ตัวอย่างตารางวัดอุณหภูมิเพื่อ
  หาวันไข่ตกHealth Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์
Web Manager  Semen Analysis /Sperm Count การตรวจสเปิร์ม      


หลักการตรวจ เป็นการตรวจเพื่อทดสอบหาปริมาณ  การเคลื่อนไหว และความผิดปกติ ของเชื้ออสุจิ 
เพื่อบ่งบอกภาวะความเป็นหมัน หรือ ภาวะการทำหมันในผู้ชาย 

สิ่งส่งตรวจ Semen โดยวิธี Masturbation 
คำนิยามศัพท์ Semen : น้ำอสุจิ

เครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยาและสารเคมี 
1.เครื่องมือ 
1.1 กล้องจุลทรรศน์ 
2.อุปกรณ์ 
2.1Syringe 
2.2Counting Chamber 
2.3Autopipette 
2.4Pipette tip 
2.5Test tube ขนาด 13*75 
3.น้ำยาและสารเคมี 
3.1น้ำยา Sperm count 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
1.การตรวจทางกายภาพ(Macroscopic Examination) 
1.1 การตรวจวัดปริมาตร(Volume) วัดปริมาตรของน้ำอสุจิ แล้วบันทึกปริมาตรเป็น…ml. 
1.2 การตรวจวัดความหนืด(Consistency) 
      ตั้งทิ้งไว้ให้น้ำอสุจิละลายตัว แล้วจับเวลานับตั้งแต่เก็บได้จนน้ำอสุจิละลายตัวดี 
      (ใช้ syringe ดูดน้ำอสุจิแล้วทดลองปล่อยให้เป็นหยด ถ้าละลายตัวดี จะสามารถหยดได้) 
1.3การตรวจดูการเคลื่อนไหว(Motility) 
1.3.1 ใช้ syringe ดูดน้ำอสุจิ แล้วนำมาหยดลงบน Slide 
1.3.2 ปิดทับด้วย cover slip 
1.3.3 นำไปดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ด้วยกำลังขยาย 10x และ 40x ตามลำดับ 
1.3.4 ดู % การเคลื่อนไหว บันทึกผล 
2.การตรวจทางกล้องจุลทรรศน์(Microscopic Examination) 
1.ผสมน้ำอสุจิให้เข้ากันดี เจือจางน้ำอสุจิด้วย Sodium Bicarbonate ในอัตราส่วน 1:20 
2.ผสมให้เข้ากันดี ใช้ Autopipet ขนาด 10 ul ดูดส่วนผสมในข้อ 1. แล้วนำมาหยดลงบน 
    counting chamber ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที 
3.นำไปดูด้วยกล้องจุลทรรศน์  ด้วยกำลังขยาย 10ด และ 40ด ตามลำดับ 
4.คำนวณ และบันทึกผล   การคำนวณ นับใน 4 ช่องใหญ่ที่ใช้นับเม็ดเลือดขาว จะได้จำนวนตัวอสุจิ คือ 
   นับจำนวนตัวอสุจิ จาก 4 ช่องใหญ่ ได้ = a cell = a * 200 * 1,000 / 4 cell / ml. 
   = a * 50,000 cell / ml. 
หมายเหตุ การนับจำนวนตัวอสุจิ ต้องนับตัวที่มีหัวและหางสมบูรณ์ 

ค่าปกติ 
ปริมาตร >= 2.0 ml. 
การละลายตัว <= 30 min 
% motility >= 50 % ( ดูความสามารถในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า)
morphology >= 50 %  ( ดูลักษณะตัวที่มีสภาพปกติและสมบูรณ์ )
sperm count >= 20 * 106 cell / ml 


ข้อควรระวัง 
1. การเก็บน้ำอสุจิ นิยมเก็บโดยวิธี masturbation ในภาชนะปากกว้างที่สะอาด และแห้ง แล้วนำส่ง
    ตรวจภายใน 2 ชั่วโมง 
2. ห้ามเก็บโดยใช้ถุงยางอนามัย(condom) เนื่องจากถุงยางอนามัยมีสารบางชนิด ที่จะทำให้การ
    เคลื่อนไหวของตัวอสุจิผิดปกติ 
3. ควรงดการมีเพศสัมพันธุ์อย่างน้อย 2-3 วัน ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ

ชุดทดสอบปริมาณอสุจิด้วยตนเอง
ชุดทดสอบอย่างง่าย เพื่อตรวจสอบปริมาณความเข้มข้นของอสุจิว่าสูงหรือต่ำกว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก  ไม่สามารถบอกถึงลักษณะผิดปกติและประสิทธิภาพ
การเคลื่อนที่ของตัวสเปิร์ม

ชุดทดสอบปริมาณอสุจิด้วยตนเอง FertilCount For Men

FertilCount เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากในเพศชาย เป็นการทดสอบปริมาณความ
เข้มข้นของจำนวนอสุจิอย่างรวดเร็ว
 โดยวัดจากจำนวนเชื้ออสุจิ ที่มีมากกว่าหรือน้อยกว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร ด้วยการทดสอบสองครั้ง หากผลทดสอบพบว่าเชื้ออสุจิน้อยกว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร แสดงถึงภาวะมีบุตรยาก
ของฝ่ายชาย


ผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ ได้รับรองมาตรฐาน CE0088

การทำงานของ FertilCount For Men

 • เป็นการทดสอบอย่างง่ายที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่าความเข้มข้นอสุจิจะสูงหรือต่ำกว่า
  20 ล้านตัว/มิลลิลิตร ด้วยการทดสอบทั้ง 2 ครั้ง หากพบว่าความเข้มข้นของอสุจิต่ำกว่า20 
  ล้านตัว/มิลลิลิตร แสดงว่าอยู่ในภาวะมีบุตรยาก

 • ทดสอบโดยหยดตัวอย่างอสุจิลงบนแผ่นทดสอบเพื่ออ่านผลทดสอบจากสีที่ได้ การเปรียบเทียบความเข้มสีจะบอกถึงความเข้มข้นของอสุจิว่าสูง (ผลทดสอบเป็นบวก) หรือต่ำ 
  (ผลทดสอบเป็นลบ) กว่า
  20 ล้านตัว/มิลลิลิตร

 • การทดสอบควรใช้อสุจิ 2 ตัวอย่าง โดยการทดสอบครั้งที่สองให้ห่างจากการทดสอบครั้งแรก 3-7 วัน

FertilCount 1 กล่อง บรรจุอุปกรณ์ที่คุณต้องใช้ในการเก็บตัวอย่างอสุจิทั้ง 2 ครั้ง

ความเข้มข้นของอสุจิเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยภาวะมีบุตรยากในเพศชาย อย่างไรก็ตามหากผลการทดสอบมีภาวะเป็นบวก ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคุณมีภาวะเจริญพันธุ์ปกติ

การมีบุตรยากในเพศชายมีผลมาจากหลายสาเหตุ เหตุผลที่สำคัญคือความเข้มข้นของอสุจิมีน้อย เหตุผลอื่นๆ 
คือ ความไม่สมบูรณ์ของอสุจิ มีเซลอื่นปะปนในน้ำเชื้อมากกว่าจำนวนอสุจิ หรือปัจจัยอื่นๆ

โดยทางการแพทย์ถือว่า ภาวะความเครียด การมีไข้สูงก่อนทำการทดสอบภายใน 2 เดือน การออกกำลังกาย
การเดินทาง และการเปลี่ยนแปลงในอาหาร
 ล้วนมีผล ซึ่งควรปรึกษาแพทย์

การเตรียมตัวและการเก็บน้ำเชื้อ  
1) เมื่อไหร่ที่ควรเก็บตัวอย่างอสุจิ
     - ไม่ควรหลั่งเชื้ออสุจิออกมาก่อนจะทำการทดสอบ 3 วัน
2) เก็บน้ำเชื้ออย่างไร
     - ตัวอย่างน้ำเชื้อควรเก็บโดยการ Masturbation ใส่ลงในภาชนะที่เตรียมให้

  ข้อควรระวัง 

 • น้ำเชื้อที่หลั่งออกมาจะเป็นลักษณะคล้ายเจล หลังจาก 1 ชั่วโมงผ่านไปน้ำเชื้อจะเจือจางกลายเป็น
  ของเหลว น้ำเชื้อที่ใช้ในการทดสอบต้องมีลักษณะเจือจางเป็นของเหลวเท่านั้น

 • ในกล่องอุปกรณ์จะบรรจุถ้วยเก็บน้ำเชื้อ 2 ใบ ตัวอย่างน้ำเชื้อที่นำมาตรวจสอบควรใช้หลังจากการหลั่งใส่ถ้วยพักไว้อย่างน้อย 15-30 นาที คุณสามารถเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อได้ถึง 12 ชั่วโมงก่อนนำมาตรวจสอบ

 • หากน้ำเชื้อที่นำมาตรวจสอบไม่ได้เจือจางกลายเป็นของเหลวจะทำให้ผลทดสอบผิดพลาด

 • หากเก็บน้ำเชื้อไว้เกิน 12 ชั่วโมงให้ทิ้งเสีย หลังจากนั้น 3 วันจึงทำการเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อใหม่อีกครั้ง 

อุปกรณ์ในกล่อง  เมื่อเปิดกล่องบรรจุออกมาคุณจะพบอุปกรณ์ดังนี้
  - ตลับทดสอบ FertilCount 2 ตลับ
 
- สารละลายสีฟ้า 1 ขวด
  - สารละลายใส 1 ขวด
  - หลอดหยด 2 หลอด
  - ถ้วยบรรจุเชื้ออสุจิ 2 ใบ
สิ่งที่คุณต้องเตรียม คือ นาฬิกาหรือเครื่องจับเวลาเพื่อทำการตรวจสอบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ทำมาจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ หากคุณสัมผัส หรือ ทำสารทดสอบหก ให้ทำความสะอาดโดยใช้ผ้า
ชุบน้ำเช็ดออก สามารถทิ้งในถังขยะได้ปกติ หากส่วนประกอบบางอย่างที่ระบุไว้ไม่ครบโปรดส่งคืนร้านค้า


ตลับทดสอบ FertilCount  

 ตลับทดสอบ FertilCount 1 ตลับทดสอบ ประกอบไปด้วยช่อง 2 ช่อง T และ R ช่องที่ใช้อ้างอิง R มีสีฟ้า ซึ่งเป็นสีที่จะใช้เปรียบเทียบผลการทดสอบ ส่วนช่อง T มีสีขาว เป็นช่องทดสอบสำหรับหยดตัวอย่างน้ำอสุจิ


   

คำแนะนำสำหรับการเตรียมทดสอบ

 

   - ห้ามเปิดกระดาษซอง จนกว่าคุณพร้อมที่จะดำเนินการทดสอบ
    - หยดตัวอย่างน้ำเชื้อเฉพาะใน ช่องสีขาว (T)
    - ถ้าตัวอย่างน้ำเชื้อหรือสารทดสอบใช้เวลาเกินกว่า 5 นาทีในการหยด ถือว่าการทดสอบไม่ถูกต้อง

การเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อ

      

 

1. เก็บน้ำเชื้อ โดยการMasturbation โดยตรงลงในถ้วยที่เตรียมไว้ให้ 
หลีกเลี่ยงการสัมผัสด้านในของถ้วย
 

 

     

 

2. ปิดฝาถ้วยและหมุนวนถ้วย 10 ครั้ง รออย่างน้อย 
15
นาทีแต่ห้ามเกิน 12 ชั่วโมงก่อนทำการทดสอบ และก่อนการทดสอบให้หมุนวนถ้วยก่อนเริ่มทดสอบอีกครั้ง 

        

 

3. เปิดซองออกโดยฉีกหรือตัดตามรอย จัดวางตลับทดสอบ 
FertilCount บนพื้นเรียบหันด้านที่มีช่องขึ้นข้างบน

        


4. หมุนวนถ้วยก่อนเปิดฝา  บีบหลอดหยดพลาสติก
ที่จุดกึ่งกลาง วางปลายหลอดที่มีมุมลงใน
ตัวอย่างน้ำอสุจิ และปล่อยหลอดหยดอย่างช้าๆ
  
อสุจิจะถูกดูดขึ้นในหลอดหยด
 
 

       

 

5. ค่อยๆ บีบหลอดหยด หยดน้ำอสุจิ 1 หยด
ลงไปในช่อง
T ให้ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาที

       

 

6. หยดสารละลายสีฟ้า 2 หยดลงไปใน
ช่องทดสอบ
T ให้ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาที

       

 

7. หยดสารละลายสีใส 2 หยดลงไปใน
ช่องทดสอบ
T ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาที 
อ่านผลทดสอบภายใน
5 นาที

  

       

 

8.การอ่านผลทดสอบและสีที่เปลี่ยน

    

เปรียบเทียบสีในช่องทดสอบ (T) กับช่องอ้างอิง (R)
 
ผลทดสอบเป็นบวก (Positive Test)

   -หากสีฟ้าของช่อง (T) เข้มหรือเข้มกว่าช่องอ้างอิง (R)
 ถือว่าผลทดสอบเป็นบวก (ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิ
มากกว่าหรือเท่ากับ
20 ล้านตัว/มิลลิลิตร)

ผลทดสอบเป็นลบ (Negative Test)

    -หากช่อง (T) มีสีฟ้าจางกว่าช่องอ้างอิง (R) 
ถือว่าผลทดสอบเป็นลบ
(ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิ
น้อยกว่า
20 ล้านตัว/มิลลิลิตร)

บันทึกผลทดสอบลงในแบบฟอร์ม ที่อยู่ด้านหลังของคู่มือ

หมายเหตุ:
 
หากไม่มีสีใดปรากฏขึ้นเลย แสดงว่าคุณอาจจะทำผิดพลาดในช่วงการหยด
ตัวอย่างน้ำเชื้อหรือสารละลายสีฟ้า
,สารละลายสีใส 
ให้ทำการทดสอบครั้งที่
2 โดยใช้อุปกรณ์ชุดใหม่

       

9. หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบครั้งแรกให้ทิ้ง
ตลับทดสอบที่ใช้แล้วในถังขยะปกติ และเก็บสารทดสอบลงซองโดยปิดให้สนิท สารลายสีฟ้ามีลักษณะไวต่อแสง ดังนั้นไม่ควร
ทิ้งไว้ด้านนอกซอง 
ให้ทิ้งถ้วยเก็บน้ำเชื้อที่ใช้แล้วในถังขยะปกติได้

      

 
10.
 ทำการทดสอบซ้ำครั้งที่ 2 อย่างน้อยหลัง
จากทดสอบครั้งแรก
3 วัน แต่ห้ามเกิน 7 วัน 
ทำตามคำแนะนำขั้นที่
1-8 โดยตลับทดสอบชุดใหม่
ที่จัดไว้ให้


       หลังจากทำการทดสอบครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทิ้งอุปกรณ์ในถังขยะปกติได้


แปลผลการทดสอบ

          ผลการทดสอบครั้งที่สอง (ทำ 3-7 วันหลังจากการทดสอบแรก) ควรจะเหมือนกับการทดสอบในครั้งแรก หากผลไม่เหมือนกัน ให้รอ 10 สัปดาห์ แล้วทำการทดสอบซ้ำทั้งสองครั้งกับอุปกรณ์ทดสอบชุดใหม่ 

การทดสอบครั้งแรก

การทดสอบที่สอง

การแปลผลทดสอบ

บวก 


บวก 

ความเข้มข้นอสุจิเท่ากับหรือมากกว่า  
20
ล้านตัว/มิลลิลิตร

ลบ 

ลบ 

ความเข้มข้นอสุจิน้อยกว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร ควรปรึกษาแพทย์

บวก 

ลบ 

ทดสอบใหม่ใน 10 สัปดาห์และปรึกษาแพทย์

ลบ 

บวก 

ทดสอบใหม่ใน 10 สัปดาห์และปรึกษาแพทย์

 

ความแม่นยำของการทดสอบ

จากการทดสอบตัวอย่างของผู้ชาย 64 คน โดยให้ใช้ FertilCount  และทั้ง 64 คนต้องนำตัวอย่างอสุจิส่งห้องทดลอง เพื่อทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อเปรียบเทียบ ผลทดสอบที่ได้นั้นพบว่า 
ผู้ชาย
49 คนที่ทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
มีความเข้มข้นของเชื้ออสุจิมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร และผู้ชาย 15 คนมีความเข้มข้นของเชื้ออสุจิน้อยกว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
 FertilCount  พบว่าผู้ชาย 15 คน มี
ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิน้อย
กว่า
20 ล้านตัว/มิลลิลิตร ถือว่าFertilCount ให้ผลแม่นยำ 100%  และผู้ชาย 47 ใน 49 คน มีความเข้มข้นของอสุจิในภาวะปกติ ถือว่า FertilCount ให้ผลแม่นยำ 96%  

การทดสอบนี้พบว่า FertilCount ให้ผลแม่นยำโดยรวมถึง 97% จากการตรวจความเข้มข้นของ
เชื้ออสุจิพบว่า ผู้ชาย
62 ใน 64 คน ได้ผลทดสอบที่ถูกต้อง การทดสอบประสิทธิภาพและได้รับผลเดียวกันในแต่ละครั้ง (ทั้งบวกหรือลบ) จะประกันได้ว่าFertilCount ให้ผลทดสอบที่แม่นยำ

              

   

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.