BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   top

กิฟท์ (GIFT) 
   Gamete intrafallopian
   transfer


zygote intrafallopian 
   transfer (ZIFT)

Gamete intrafallopian 
   transfer (GIFT) 

Intracytoplasmic 
  sperm injection, ICSI

วิธีการทำการทดสอบ
   การตั้งครรภ์

   HCG Preganacy test
วิธีการทดสอบหาวันไข่ตก
   สำหรับผู้มีบุตรยาก

   LH Ovulation test

 Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 


 กิฟท์ (GIFT, Gamete intrafallopian transfer)      

    


กิฟท์ (GIFT, Gamete intrafallopian transfer)
คือวิธีการที่ใส่เชื้ออสุจิ(ที่เตรียมแล้ว)และไข่ (sperm and egg)
เข้าไปในท่อนำไข่ของฝ่ายหญิง 1 หรือ 2 ข้าง ทั่วๆไปจะใส่ไข่ 2 
ฟองร่วมกับตัวเชื้ออสุจิ 
5 หมื่นถึง 1 แสนตัวต่อท่อ 1 ข้าง (รวมแล้ว
ใช้ไข่ 4 ฟอง)

ข้อบ่งชี้
1. ภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
2. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญนอกโพรงมดลูก
3. เชื้ออสุจิอ่อนแต่ไม่มาก
4. หลังจากไม่สำเร็จจากการผสมเทียมโดยใช้เชื้อชายอื่น

ขั้นตอน

1. การกระตุ้นไข่ให้ได้ไข่หลายๆฟอง ในรอบธรรมชาติจะมีไข่เพียง 1 ฟอง
ต่อเดือน แต่ในรอบที่จะใช้วิธีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น กิฟท์ เราจะกระตุ้น
รังไข่หลายๆฟองเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ ซึ่งมีหลายวิธี  แต่วิธีการที่ใช้บ่อย
คือ

1.1 วิธีที่ใช้ระยะเวลายาว (long protocol) โดยการให้ฮอร์โมน
ตัวหนึ่ง (GnRHa, gonadotropin releasing hormone agonists) อาจโดยการพ่นยาเข้าโพรงจมูกหรือฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง ประมาณ 7-10 วันก่อนที่จะมีประจำเดือนให้ไปจนกระทั่งตรวจพบว่าระดับ
ฮอร์โมนเอสตราไดออล (estradiol) มีระดับน้อยกว่า 30-35
พิโคกรัมต่อซี.ซี  จึงเริ่มต้นยาฉีดเพื่อกระตุ้นรังไข่ ยาที่ใช้คือ hMG (human menopausal gonadotropin) หรือ FSH(follicle stimulating hormone) ซึ่งมีชื่อทางการค้าแตกต่างกันไป
ส่วนใหญ่จะให้ยาฉีดทุกวัน ติดตามผลการกระตุ้นรังไข่โดยการดู
ขนาดของถุงไข่(follicle)ด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง
อาจใช้ร่วม
กับการตรวจเลือดเพื่อดูระดับ เอสตราไดออลซึ่งระดับจะสูงสัมพันธ์กับ
ขนาดและจำนวนของถุงไข่  ให้ยาจนกระทั่งมีถุงไข่ที่มีขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 18-20 มม. (จากการวัดโดยคลื่นเสียงความถี่สูง) จำนวน
อย่างน้อย 2-3 ถุง จึงให้ฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่ง (hCG, human chorionic gonadotropin) ขนาด 5,000-10,000 ยูนิต ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ และจะทำการเจาะเก็บไข่ (ovum pick up) หลังจากยา
ฉีดประมาณ 34-36 ชั่วโมง

1.2 วิธีที่ใช้ระยะเวลาสั้น (short protocol) โดยการให้ฮอร์โมน GnRHa )โดยการพ่นยาเข้าโพรงจมูกหรือฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังโดย
เริ่มยาวันที่ 2-3 หลังจากที่มีประจำเดือนและให้ยาฉีดเพื่อกระตุ้น
รังไข่ 1 วันหลังจากได้ฮอร์โมน GnRHaหลังจากนั้นขั้นตอนจะ
เหมือนกับวิธีที่ 1.1

2. การเจาะเก็บไข่ (ovum pick up) โดยทั่วๆไปจะใช้การเจาะผ่านทางช่องคลอดโดย
การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
ช่วยส่วนน้อยจะเจาะผ่านผนังหน้าท้อง หรือผ่านทางกล้องส่อง
ผ่านทางผนังหน้าท้อง จะกระทำภายใต้การให้ยาสลบเพื่อไม่ให้เจ็บปวดหรืออาจให้เพียง
ยาระงับปวดร่วมกับยากล่อมประสาทก็ได้ 
3. การเตรียมน้ำอสุจิ จะเตรียมน้ำอสุจิโดยการให้ฝ่ายชายเก็บอสุจิโดยการช่วย
ตัวเอง 
(masturbation) และนำน้ำอสุจิที่ได้ไป เตรียมทางห้องปฏิบัติการ
4. การใส่อสุจิร่วมกับไข่เข้าไปในท่อนำไข่ของฝ่ายหญิง โดยทั่วๆไปจะกระทำ
ผ่านทางกล้องส่องเจาะผ่านผนังหน้าท้อง
(ส่วนน้อยจะทำผ่านโพรงมดลูกและผ่านสายเข้าท่อนำไข่โดยใช้กล้องส่องภาย
ในโพรงมดลูกหรือใช้คลื่นเสียงความถี่สูงช่วย) ส่วนใหญ่จะกระทำภายใต้การ
ให้ยาสลบเพื่อไม่ให้เจ็บปวด
5. หลังใส่เชื้ออสุจิและไข่เข้าทางท่อนำไข่เรียบร้อยแล้วจะแนะนำให้นอน
พักผ่อน แต่ไม่ถึงขนาดต้องนอนนิ่งๆบนเตียงตลอดเวลา
อาจทำงานได้บ้างเบาๆ 
จะมีการให้ยารับประทานหรือยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือให้ยาทั้งสองชนิดร่วมกัน 
(ยารับประทานอาจให้เหน็บช่องคลอดได้) แล้วแต่แพทย์แนะนำ
6. ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากทำกิฟท์ จะนัดมาเจาะเลือดเพื่อดูว่าตั้งครรภ์หรือ
ไม่

    
โอกาสตั้งครรภ์ ประมาณ ร้อยละ 30-40 ค่าใช้จ่าย ค่อนข้างสูง

ขอขอบพระคุณ
ผศ.นพ. สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง
สาขาวิชาผู้มีบุตรยาก ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 ART stands for Assisted Reproductive Technology      

ART stands for Assisted Reproductive Technology. ART procedures include IVF, 
GIFT, ZIFT, and ICSI. ART procedures generally involve taking the egg out of the 
female body in order to assist the process of fertilization. The simplest ART procedure,
IVF has been around for over 20 years and is perhaps the most commonly recognized 
ART of all procedures. I have developed a seperate section on IVF and will focus our 
discussion here on GIFT, ZIFT, and ICSI. -Anna ZIFT
Discussions 
question
"I have one child and shortly after his birth i became pregnent again. I had a 
miscarriage during my third month. since ..."
-Talk About It

Depending on your diagnosis, your doctor may discuss the option of performing zygote intrafallopian transfer (ZIFT) instead of conventional IVF. ZIFT may be recommended if the husband has severe male factor infertility or if there has been difficulty confirming fertilization with past procedures. ZIFT has the advantages of allowing fertilization to be confirmed and it has demonstrated higher success rates than IVF when used for the appropriate indications. 

ZIFT nothing more than a variation of traditional IVF. With ZIFT, the fertilized 
egg that is transferred back into the woman is allowed to divide only to the 
2-cell stage, instead of the 4 or 8 cell stage as with conventional IVF. This 
fertilized egg at the 2-cell stage is called a "zygote"


Like IVF, ZIFT involves ovarian stimulation, monitoring, and egg retrieval, followed by sperm processing and fertilization in the laboratory. Another slight difference between 
 VF and ZIFT (besides the stage of the transferred embryo) is the location where the 
embryos are placed in the woman's body. With IVF, the embryos are placed directly in 
the uterus. With ZIFT, however, the zygotes are placed directly into the fallopian tube. 
Therefore, a criterion for performing ZIFT is that the female partner has at least one 
open and functioning fallopian tube. 

One disadvantage with ZIFT is that the transfer of the zygote must be performed through 
a laparoscope. This involves a surgical incision, whereas with IVF, the fertilized eggs 
are transferred through the vagina without the need for any incisions. Although 
laparoscopy is a minor surgical procedure, it still adds to the complexity, risk, and cost 
of the entire process. 

 

GIFT
Gamete intrafallopian transfer (GIFT) was developing in 1984 as a variation of in vitro 
fertilization (IVF). Your doctor may recommend GIFT if your diagnosis is unexplained
infertility/ infertility due to immunological factors /endometriosis /selected cases of 
male infertility /tubal infertility 
A requirement for the procedure is that the female partner having at least one open (patent) fallopian tube. GIFT is sometimes selected based on a couple's religious 
beliefs that prohibit conception outside the body. 

GIFT is not much different than IVF. The main difference is that with GIFT, fertilization occurs naturally within the female partner's body instead of in the laboratory as with IVF. GIFT involves ovarian stimulation, and egg retrieval like IVF, but with GIFT, sperm and eggs are placed directly into the woman's fallopian tubes to foster fertilization. The following steps outline what you can expect when undergoing GIFT: 

Step 1: Ovarian Stimulation and Monitoring 
This step is exactly the same as in IVF. In order to maximize the chances of success,
the physician will prescribe fertility medications (such us Humegon? or Fertinex?) 
tostimulate the woman to produce more than one follicle and egg. HCG (Profasi? or Novarel?) is then typically given to stimulate the release of the eggs from the follicles 
and time the egg retrieval step. 

Step 2: Egg Retrieval and Sperm Processing 
This step also mirrors the process in IVF. The eggs are removed from the woman and examined under a microscope to evaluate maturity before they are combined with sperm. The male semen sample has been collected, evaluated, and sperm 
processing performed prior to the next step. 

Step 3: Gamete Transfer 
Once the physician has determined the eggs are ready for transfer, the selected sperm and eggs are placed together in a catheter. These sperm and eggs are called 
gametes. In IVF, these gametes would be united in the laboratory by an experienced 
embryologist, however this does NOT happen with GIFT. With GIFT, the gametes are 
injected into the fallopian tube using a special catheter (laparoscope). Within the 
fallopian tube, fertilization will hopefully occur naturally. Unlike IVF in which actual 
fertilization is observed and confirmed in the laboratory, GIFT does not allow visual 
confirmation of fertilization. If fertilization occurs, the developing embryos remain in the fallopian tube and then move to the uterus for the natural implantation process. 

For selected cases of infertility, GIFT may have a higher success rate than IVF. This 
may be due to the fact that GIFT more closely mimics natural conception as compared
to IVF. Specifically, the egg is fertilized in the fallopian tube rather than in the laboratory.
In some cases, however, GIFT may not offer additional advantages to IVF, but may in 
fact add to the cost of therapy. Therefore, discuss with your specialist if you are a good 
candidate for this procedure. 

Success Rates With GIFT
The success rates for GIFT are quite promising. During 1993, there were nearly 1,200 
deliveries in women using the GIFT procedure2. The overall success rate was almost
28 .1% deliveries per retrieval2GIFT: Benefits vs. Limitations

In terms of deliveries per retrieval, GIFT has a higher success rate than IVF regardless 
of a woman age.2 This is true whether or not male factor infertility is present. Additionally, 
GIFT represents an alternative for patients whose religious beliefs prohibit conception 
outside the body. This is because fertilization takes place within the fallopian tube. 
Although success rates with GIFT look higher than IVF success rates, it is important to 
keep in mind that different patient types undergo the two procedures.

GIFT requires that patients have at least one healthy fallopian tube. This is because 
the fallopian tube is where the gametes are transferred to for fertilization. In addition, 
GIFT always requires surgery for the gamete transfer. Lastly, GIFT does not allow for 
visual confirmation of fertilization because it occurs inside the body.

 

Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) 
Intracytoplasmic sperm injection, or ICSI, was developed to treat couples who 
previously had a very poor probability of achieving fertilization due to the male 
partner's extremely low numbers of viable sperm.
This treatment, when combined with
in vitro fertilization, allows these couples a more favorable probability of achieving 
conception. ICSI has replaced the two previously developed micromanipulation 
techniques of partial zona dissection, or PZD, and subzonal insertion, or SUZI, because 
of the overall higher fertilization rates achieved with ICSI. ICSI has revolutionized 
treatment for severe male factor infertility because the procedure requires only one 
healthy sperm to potentially achieve fertilization. 

A variety of sperm problems can account for male infertility. Sperm can be completely 
absent in the ejaculate, a condition known as azoospermia. Men with low concentrations 
of sperm in the ejaculate have a condition known as oligospermia. Poor motility, or a 
condition called asthenospermia, occurs when the sperm do not have the forward 
swimming motion sufficient to make the journey from the ejaculation site in the female's 
vagina, though the reproductive tract, to unite with the egg in the fallopian tube. Men 
whose sperm have an increased percentage of abnormal shapes and forms have a 
diagnosis of teratospermia. Other sperm problems that prevent fertilization are 
abnormalities in the series of steps required for fertilization, such as the sperm's ability 
to bind and penetrate the cytoplasm of the egg. 

Male factor infertility may be caused by blockages, varicoceles, or abnormalities of the 
ejaculatory ducts causing low or no sperm in the ejaculate. Men who have had a severe 
injury to their male reproductive organs, some neurological disorders, or surgery 
(including vasectomy), may have an absence of sperm in the ejaculate. Men who have 
had radiation and chemotherapy treatments for cancer, may have low or no sperm 
present in the ejaculate. Men who have provided semen samples prior to undergoing 
cancer treatments and major surgeries of their reproductive organs are candidates for 
ICSI due to the limited number of sperm available to achieve conception with ART 
procedures. 

ICSI may be a recommended treatment option for all of these infertile men. 

Steps One: Ovulation Stimulation and Monitoring
The same process used in the other ART procedures to induce ovulation is used with 
ICSI. 

Step Two: Sperm Extraction
Semen samples can be obtained through masturbation. If any viable sperm can be 
obtained from this type of semen sample, procedures to extract sperm will not be used. 
The sperm sample will be evaluated and processed to select only the healthy, viable 
sperm for the fertilization procedure. 

When there is an absence of sperm in the ejaculate, surgical extraction procedures are 
performed. 

One procedure called microsurgical epididymal sperm aspiration, or MESA, is used 
when sperm are unable to move through the genital tract due to uncorrectable blockage, 
congenital absence of the vas deferens or seminal vesicles. Aspiration is accomplished 
with MESA, usually performed as an outpatient procedure, when sperm are extracted 
directly from the epididymis. Epididymal sperm are typically not fully motile, which means 
they cannot swim through the female tract to reach the egg for fertilization. These sperm 
do contain the right genetic material, nucleus and chromosomes, to produce normal 
babies. These sperm can be used with IVF or ZIFT, assisted reproductive technology 
procedures that place the sperm in direct contact with the egg. 

Sperm can also be aspirated from the testicles in a surgical procedure called testicular 
sperm aspiration, or TESA. These sperm are also typically not motile and mature, but 
do contain the normal genetic material to produce normal babies.. 

Step Three: Egg Retrieval 
This step is the same as in the other ART procedures. 

Step Four: Micromanipulation and Fertilization with ICSI
Specially trained embryologists and andrologists use micromanipulation techniques 
with the aid of microscopic instruments to enhance the chances for fertilization. In the 
laboratory, extra steps are taken with the eggs to remove the cumulus cells that support 
the surrounding oocyte, or egg. This allows they embryologist and/or physician to 
visualize the oocyte's maturity and suitability to undergo the ICSI procedure. 

The semen sample is prepared, yielding as many viable sperm as possible. The goal
is to locate as many viable, healthy sperm as the number of selected eggs. While 
transfer of multiple successfully fertilized eggs increases the probability of success, ICSI has been proven successful with only one viable sperm and one viable egg that are 
able to fertilize. 

Once an embryo is fertilized, it is transferred back into the woman by injection into the 
uterus, as with IVF. 

 

Success Rates 
Definitive statistics have not yet been published by the Registry of Assisted 
Reproductive Technology. Preliminary success rates reported by various practices 
that offer ICSI range from 15% to 35% deliveries per egg retrieval. 

The American Society of Reproductive Medicine Fact Sheet on ICSI published in 
December of 1996 states expected egg fertilization rates of 50% and cleavage rates of 
80% or more, but only 15% to 20% of egg retrievals produce a delivery in well selected 
couples. This Fact Sheet also states that perinatal outcomes studies in Europe suggest 
that although multiple pregnancies are common in ICSI, there is to date no evidence of 
increased incidence of birth defects with this procedure. 
REFERENCES

2 Society for Assisted Reproductive Technology and American Society for 
Reproductive Medicine. Assisted reproductive technology in the United State 
and Canada: 1993 results generated from the American Society for Reproductive Medicine/Society for Assisted Reproductive Technology Registry. Fertil Steril. 1995; 64(1) :13-21 
 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.