สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ


       
top

ภาวะผิดปกติในการ
   ควบคุมการขับถ่าย
   Urinary Incontinence

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะ
    การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่


ผลิตภัณฑ์ช่วยอำนวยความสดวก
   สำหรับผู้สูงอายุ  ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
   ผ้ารองซับกันเปื้อน

 


Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์
 Urinary lncontinence Management      

นิยามของ lncontinence หมายถึง ความแปรปรวนในการควบคุมการขับถ่าย 
ซึ่งเกี่ยวกับการขับถ่ายปอย ขับถ่ายลำบากหรือกลั้นไม่อยู่
ความหมายกว้างๆ หมายถึงภาวะผิดปกติในการควบคุมการขับถ่าย แบ่งเป็น
ส่วนของการควบคุมในเรื่องปัสสาวะ(Urinary lncontlnence)   และในเรื่อง
อุจจาระ(Fecal incontinence)

Bladder Control System
- ถ้ามีการผิดปกติของ Cortex เช่นผู้ป่วยที่ Consclous ไม่ดี จะปัสสาวะโดย
  ควบคุมไม่ได้หรือปัสสาวะไม่ออก
- ถ้ามีการผิดปกติของ Subcortical structure ซึ่งเป็นตัวประสานงานระหว่าง 
  Sphincter และ Bladder ถ้าเสียการประสานงานจะไม่ดี จะปัสสาวะไม่ออก  
  เช่น Bladder full แต่ปัสสาวะไม่ออก
- ถ้ามีการผิดปกติของ Spinal Cord จะเกิด Bladder Retention จะปัสสาวะ
  ไม่ออกแต่ถ้าน้ำปัสสาวะคั่งมากๆ จะปัสสาวะราดออกมาโดยไม่รู้ตัว
- ถ้ามีการผิดปกติของ Moter Flber จะปวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะไม่ออก
- ถ้ามีการผิดปกติของ Sensory Flber จะไม่ปวดปัสสาวะ แต่ปัสสาวะไหล
  ออกมาเอง (Overflow incontinence)

กล้ามเนื้อที่มีผลในการควบคุมปัสสาวะมี 3 ระดับ
1.Pelvic diapharm เป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในอุ้งเชิงกราน ได้แก่
- Pubococcygeal เป็นกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกลั้นปัสสาวะโดยการขมิบ
- Puborectaris ควบคุมการกลั้นอุจจาระหรือถ่ายอุจจาระ ถ้าขมิบก้นกล้าม
  เนื้อนี้จะทำงาน
2.Urogenital diapharm
3.กล้ามเนื้อของ Perineum 

การควบคุมการกลั้นปัสสาวะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
1. กลุ่มที่หายได้ (Reversible urinary incontinence)
2. กลุ่มที่ไม่หาย (lrreversible urinary incontinence)

สาเหตุที่ทำให้ปัสสาวะผิดปกติ (DRIP, DIAPPERS)
1.DRIP
D=Dellrium คือ ผู้ป่วยที่มีภภาวะสับสน พวกนี้ผู้ป่วยจะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ถ้า
      หาสาเหตุของการเกิด Dellrlum ได้จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้
R=Restrict Mobility คือการที่ผู้ป่วยควบคุมตัวเองได้ รู้ตัวเอง แต่ช่วยเหลือ
     ตัวเองไม่ได้ ปัสสาวะด้วยตนเองไม่ได้ เช่น ผู้ป่วย CVA ลุกเดินไปห้องน้ำ
     ไม่ได้
I=Infection,inflammation คือการปัสสาวะบ่อยเนื่องจากมี Cystitis
P=Polyuria คือผู้ป่วยมีการปัสสาวะบ่อย อาจจะมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน  
     โรคหัวใจ
2.DIAPPER
D=Dilirlum
I=Infection
A=Atropic vaglnitis คือในผู้สูงอายุระดับฮอร์โมนจะลดลง (Estrogen ลดลง) 
     เยื่อบุจะ Atrophy เกิดการระคายเคืองได้ง่าย เพราะขาด Estrogen ปัญหา
     ที่เกิดขึ้นคือ ปัสสาวะบ่อยหรือปัสสาวะเล็ด (กล้ามเนื้อหย่อน)
P=Pharmacologlcal คือยาหลายตัวทำให้เกิด Bladder retention  เพราะ
     ฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนยาหรือ Off ยาบางตัวออกไป อาการจะดีขึ้น
P=Psychologlcal คือบางคนอารมณ์ซึมเศร้า หงอยเหงา พวกนี้จะปัสสาวะ
     ราด เนื่องจากหมดความสนใจในการที่จะดูแลตัวเอง หรือเดินไปปัสสาวะ
     ด้วยตัวเอง
E=Excessive Urine Output คือพวกที่น้ำตาลสูง จะปัสสาวะบ่อย, ภาวะหัวใจ
     วาย (Congestive Heart Failure)
R=Restric mobility คือถ้าผู้ป่วยเป็น Stroke หรือสับสน แล้วไม่มีคนช่วย
     เหลือเลยปัสสาวะราด เช่น ผู้ป่วยหนัก อัมพาต
S=Stool impaction คือมีอุจจาระค้างและอาจแน่นทำให้ท้องผูก และอุจจาระ
     ไป obstruction ตรง Bladder neck ปัสสาวะไม่ออก ถ้า Evacuate   
     อุจจาระที่ค้างออกไปได้ผู้ป่วยจะปัสสาวะได้ตามปกต

ในผู้ป่วยที่เป็น lrreversible lncontlnence คือรักษาไม่หาย การรักษาจะเป็น
แบบ Supportive Treatment เช่น ถ้าเกิด Retention ของ urine ก็ต้องสวน
ทุก 4 ชั่วโมงหรือ 6 ชั่วโมง แล้วแต่จำนวนปัสสาวะ

Urinary lncontinence
แบ่งตามอาการ
1.Urine lncontinence ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ถ้าปวดจะต้องปัสสาวะทันที 
   เกิดจาก Hyperfuncter ของกระเพาะปัสสาวะ
2.Stress incontinence ปัสสาวะรั่วจากการไอ จาม เกิดจากการหย่อนตัวของ 
   Pelvic floor จะพบในกลุ่มหญิงที่มีบุตรหลายคน ถ้าให้ Hormone  พวกนี้จะ
   ดีขึ้น
3.Overflow incontinence ปัสสาวะจะค้างมาก ถ้าเกิน limit ของ bladder 
   ที่จะรับเอาไว้ได้จะไหลล้นออกมา ถ้าสวนจะพบว่ามี Resldual urine ค้าง
   อยู่มาก ต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร เช่น เกิดจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อ 
   หรือมี Tumor ที่ uterus ไปกด

กลุ่มยาที่อาจทำให้ปัสสาวะผิดปกติได้
1. ยากล่อมประสาท ผู้ป่วยจะสลึมสลือ นอนหลับมาก ทำให้การกลั้นปัสสาวะ
    ผิดปกติมีปัสสาวะราด
2. Antidepressant จะไปกระตุ้น Bladder เกิด Bladder retention ทำให้
    ปัสสาวะไม่ออก ถ้าหยุดยาก็จะหาย


สนใจผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้ารองซับ คลิกช็อปปิ้ง หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมที่02 803 7310, 02 803 7311


 

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.