สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com

op

                 
    อาหารเป็นพิษจากแบคทีเรีย
Bacterial Food Poisoning

อาหารเป็นพิษจากเชื้อ 
  Vibrio 

  parahaemolyticus

อาหารเป็นพิษจากเชื้อ 
  Bacillus cereus


อุจจาระร่วงจากเชื้อ 
  Campylobactor 

  (Campylobacteriosis)


อาหารเป็นพิษจากเชื้อ
  คลอสตริเดียม /  
  Clostridium 
  Food poisoning

  

อาหารเป็นพิษจากเชื้อ
  ซัลโมเนลลา
  Salmonella 
  Food Poisoning


อาหารเป็นพิษจากเชื้อ
   สเตรปโตค็อกคัส  
  
   Streptococcus 
   Food Poisoning


อาหารเป็นพิษจากเชื้อ
  สแตฟฟีโลค็อกคัส- 

  Staphylococcus

  Food Poisoning

  อันตรายจากสารพิษตกค้าง
   ยาฆ่าแมลงในผลิตผลทาง
   การเกษตร ผัก ผลไม้

 
Insect  Pesticide ReciduesHealth Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์
Web Manager
  อาหารเป็นพิษจากเชื้อ Vibrio parahaemolyticus      

Control of Communicable Disease in Man
by Abram S. Benenson, M.D.
กองโรคติดต่อทั่วไป      กรมควบคุมโรคติดต่อ


อาหารเป็นพิษจากเชื้อ Vibrio parahaemolyticus
1. ลักษณะโรค : เป็นความผิดปกติที่ลำไส้ 
โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการถ่านอุจจาระเป็นน้ำและมีอาการปวดท้องร่วมด้วย บางรายมีอาการคลื่นไส้ 
อาเจียน มีไข้ และปวดศรีษะ บางครั้งอาจพบมีอาการอุจจาระร่วงคล้ายที่เกิดจากเชื้อบิด คือ มีมูกปนเลือดใน
อุจจาระ มีไข้สูง และ ตรวจพบเซลล์เม็ดเลือดขาวได้เป็นจำนวนมากโดยทั่วไปเป็นโรคที่พบว่ามีอาการรุนแรง
ปานกลางในช่วงระยะเวลา 1-7 วัน และมักไม่พบมีการติดเชื้อไปที่ระบบอื่นหรือมีผู้ป่วยเสียชีวิต
การวินิจฉัยโรคสามารถตรวจยืนยันได้โดยการแยกเชื้อจากอุจจาระของผู้ป่วย หรือพบเชื้อได้มากกว่า 
100,000 ตัว จากอาหารที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุ (มักพบได้บ่อยในอาหารทะเล)

2. เชื้อก่อโรค : Vibrio parahaemolyticus เป็นแบคทีเรียที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีความเข้มข้นของเกลือสูง มี "O" natigen ที่แตกต่างกันอยู่ 
12 .groups พบ "K" antigen ที่แตกต่างกันอยู่ประมาณ 60 types สายพนธุ์ที่ก่อโรคนั้น โดยทั่วไป
สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงได้ (Kanagawa phenomenon)
.
3.การเกิดโรค : มีรายงานผู้ป่วยแบบประปราย และการระบาดแบบที่มีแหล่งโรคร่วมกันจากหลายๆ ประเทศ 
โดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปอเมริกา ซึ่งจะเริ่มพบผู้ป่วยได้ในช่วงที่มี
อากาศอบอุ่น

4. แหล่งรังโรค : โดยธรรมชาติแล้ว เชื้อจะอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามชายฝั่งทะเล ในฤดูที่มีอากาศ
หนาวเย็น จะพบจุลชีพชนิดนี้ได้ตามตะกอนโคลนตมในทะเล แต่ในช่วงฤดูที่มีอากาศอบอุ่น จะพบจุลชีพนี้ได้
อยู่ทั่วไปในน้ำทะเล ในปลา กุ้ง หอย และปู

5. วิธีการแพร่เชื้อ : โดยการรับประทานอาหารทะเลดิบๆ หรือปรุงไม่สุกพอ หรืออาหารอื่นที่มีการปะปนกันกับ
อาหารทะเลหรือล้างด้วยน้ำทะเลที่มีเชื้อปน   เชื้อนี้สามารถเจริญและแพร่พันธุ์ได้ที่อุณหภูมิห้อง จำนวนของ
เชื้อที่ทำให้ก่อโรคได้ ตั้งแต่ 1,000,000 ตัว

6. ระยะฟักตัว : โดยปกติอยู่ในช่วง 12-24 ชั่วโมง แต่อาจพบได้ตั้งแต่ 4 ถึง 96 ชั่วโมง

7. ระยะติดต่อของโรค : ไม่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคล หนึ่ง

8. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : คนส่วนใหญ่มีความไวต่อการรับเชื้อ

9.วิธีการควบคุมโรค
ก. มาตรการป้องกัน
1. ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคจากการรับประทานอาหารทะเล
2. ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาหารและผู้ผลิต ให้มีมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจากอาหารทะเล
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารทะเลที่ปรุงแล้ว ได้รับความร้อนเพียงพอที่จะทำลายเชื้อจุลชีพได้ นาน 15 นาที 
    ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
4. ป้องกันไม่ให้อาหารทะเลที่ปรุงสุกแล้วมีการปนเปื้อนเชื้อจากอาหารทะเลดิบ หรือน้ำทะเล
5. เก็บรักษาอาหารทะเลดิบหรือที่ปรุงสุกไว้ในตู้เย็นที่ให้ความเย็นพอเหมาะ และปรุงให้สุกก่อนรับประทาน
6. หลีกเลี่ยงการใช้น้ำทะเลในบริเวณที่ปรุงอาหาร
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม มาตรการเมื่อเกิดการระบาด และสัญาญาณภัยที่ควรระวัง : 
    เช่นเดียวกับโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจาก Staphylococcus
ค. การแยกผู้ป่วย : ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากระบบทางเดินอาหาร
ง. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ไม่มี
 

 

 

 

  อาหารเป็นพิษจากเชื้อ Bacillus cereus      

Control of Communicable Disease in Man
by Abram S. Benenson, M.D.
กองโรคติดต่อทั่วไป      กรมควบคุมโรคติดต่อ


อาหารเป็นพิษจากเชื้อ Bacillus cereus
1. ลักษระโรค : เป็นโรคจากเชื้อที่ก่อให้เกิดสารพิษ ในบางรายอาการเริ่มต้นเกิดขึ้นทันทีโดยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน 
และบางรายมีอาการอุจจาระร่วงและปวดท้อง การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นมักจะไม่นานกว่า 24 ชั่วโมงและมักไม่พบ
ผู้ป่วยเสียชีวิต

การวินิจฉัยทำได้โดยการเพาะเชื้อจากอาหารที่สงสัย และจากอุจจาระของผู้ป่วย โดยทั่วไปควรพบจุลชีพ 100,000 
ตัวขึ้นไปต่ออาหารที่สงสัย 1 กรัม การตรวจหา enterotoxin จะช่วยในการวินิจฉัยโรคได้

2. พิษของเชื้อ : Bacillus cereus เป็นจุลชีพที่สปอร์ของมันต้องอาศัยอ๊อกซิเจนในการดำรงชีพและสามารถ
สร้าง enterotoxin ได้ 2 ชนิด ชนิดหนึ่งทนต่อความร้อน (heat stable) เป็นสาเหตุให้เกิดอาการอาเจียน
ส่วนอีกชนิดหนึ่งถูกทำลายได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน (heat labile) เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วง

3. การเกิดโรค : เป็นโรคติดต่อทางอาหารซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในยุโรปแต่มีรายงานน้อยมากในอเมริกา

4. แหล่งรังโรค : เป็นเชื้อที่พบอยู่ได้ทั่วไปในดิน และมักพบได้บ่อยในปริมาณน้อยในอาหารดิบ อาหารแห้ง 
หรืออาหารสำเร็จรูป

5. วิธีการแพร่เชื้อ : โดยการรับประทานอาหารที่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องหลังจากปรุงเสร็จแล้ว จนกระทั่งมีการ
เพิ่มจำนวนของเชื้อขึ้นในอาหารนั้นการระบาดของโรคหลายครั้งที่มีผู้ป่วยมีอาการอาเจียน พบว่ามีสาเหตุมา
จากการรับประทานข้าวสุกที่ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานก่อนนำมาอุ่นใหม่นอกจากนี้ยังมีอาหารอื่นหลาย
ชนิดที่เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคนี้ด้วย

6. ระยะฟักตัว : ระหว่าง 1-6 ชั่วโมง ในรายที่มีอาเจียน และ 6-24 ชั่วโมง ในรายที่มีอาการอุจจาระร่วง

7. ระยะติดต่อของโรค : ไม่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง

8. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : ยังไม่ทราบ

9. วิธีการควบคุม
ก. มาตรการป้องกัน : อาหารที่ปรุงสุกแล้วไม่ควรทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานๆ เนื่องจากสปอร์ของ B. cereus   
    สามารถทนต่อความร้อนและเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิห้อง อาหารที่เหลือค้างควรเก็บไว้ในตู้เย็น
    ทันที และอุ่นให้ร้อนโดยเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เชื้อมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม มาตรการเมื่อเกิดการระบาด และสัญญาณภัยที่ควรระวัง : เช่น
    เดียวกับโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อ Staphylococcus
ค. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ไม่มี

 

 

 

 

  อุจจาระร่วงจากเชื้อ Campylobactor (Campylobacteriosis)      

Control of Communicable Disease in Man
by Abram S. Benenson, M.D.
กองโรคติดต่อทั่วไป      กรมควบคุมโรคติดต่อ


อุจจาระร่วงจากเชื้อ Campylobactor (Campylobacteriosis)

1. ลักษณะโรค : เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันที่ลำไส้ ที่มีความรุนแรงแตกต่างกันออกไป 
ลักษณะเฉพาะของโรค ได้แก่ อุจจาระร่วงปวดท้อง ปวดเมื่อเนื้อตัว ไข้ คลื่นเหียนและอาเจียน มักป่วยอยู่นาน
2-5 วัน และไม่เกิน 10 วัน ในผู้ใหญ่มักป่วยนานกว่าและอาจกลับเป็นซ้ำหลังจากอาการเริ่มทุเลา 
พบได้บ่อยที่อุจจาระเป็นน้ำมีเลือดหรือมีเลือดปนมูกและเม็ดเลือดขาว อาการที่คล้ายไข้ไทฟอยด์ที่พบ ได้แก่ ปวดข้อ  ชักเนื่องจากไข้สูงและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 
ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการคล้ายไส้ติ่งอักเสบการติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการพบได้ค่อนข้างมาก

การวินิจฉัยทำได้โดยการแยกเชื้อจากอุจจาระ ในอาหารเลี้ยงเชื้อภายใต้ภาวะอ๊อกซิเจนต่ำ และนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 
43 องศาเซลเซียส แล้วตรวจหาเชื้อแบคทีเรียรูปแท่ง โค้งหรือเป็นเกลียวหรือเป็นรูปตัวเอสเคลื่อนที่ได้ ซึ่ง
คล้ายคลึงกับเชื้อ Vibrio Cholerae การตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยวิธี Phase contrast หรือ 
darkfield จะบอกผลวินิจฉัยเบื้องต้นได้รวดเร็ว

2. เชื้อก่อโรค : เชื้อ Campylobactor jejuni (C. fetus, subsp. Jejuni ) และ C. coli (ไม่ค่อยพบ) 
เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงในคนพบได้หลาย biotyprs และ serotypes ซึ่งถ้าสามารถตรวจสอบได้
อาจจะมีประโยชน์ในเชิงระบาดวิทยา เชื้ออื่นๆ ที่อาจพบได้แก่ C. laridis และ C. fetus, subsp. Fetus 
ทำให้เกิดโรคในโฮสท์ปกติ C. cinaedi, C. fennelliae และ Campylobactor spp. อื่นๆ พบว่า เป็น
สาเหตุร่วมของอุจจาระร่วงในกลุ่มชายรักร่วมเพศ

3. การเกิดโรค : เชื้อนี้เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในทุกภูมิภาคของโลก และในทุกกลุ่ม
อายุ โดยพบเป็นสาเหตุประมาณ 5-14 เปอร์เซ็นต์ของอุจจาระร่วงทั้งหมด และเป็นสาเหตุสำคัญของอุจจาระ
ร่วง
ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ในประเทศที่พัฒนาแล้วพบในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นมากที่สุด ขณะที่ในประเทศกำลังพัฒนา 
การป่วยมักอยู่ในกลุ่มเด็กต่ำกว่า 2 ปี การระบาดมักเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารประเภทเนื้อไก่ปรุงไม่สุก
นม ที่ไม่ได้พาสเจอร์ไรท์ และน้ำที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อก่อน  ในเขตอบอุ่นมักพบการระบาดในช่วงหน้าร้อน


   

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.