สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com

op

    อาหารเป็นพิษจากแบคทีเรีย
Bacterial Food Poisoning


อาหารเป็นพิษจากเชื้อ
  คลอตริเดียม /  
  Clostridium 
  Food poisoning
 - อาหารเป็นพิษจากเชื้อ 
   Clostridium 
   perfringens

  

อาหารเป็นพิษจากเชื้อ
  ซัลโมเนลลา
  Salmonella 
  Food Poisoning


อาหารเป็นพิษจากเชื้อ
   สเตรปโตค็อกคัส  
  
   Streptococcus 
   Food Poisoning


อาหารเป็นพิษจากเชื้อ
  สแตฟฟีโลค็อกคัส- 

  Staphylococcus

  Food Poisoning

อาหารเป็นพิษจากเชื้อ 
  Vibrio 

  parahaemolyticus

อาหารเป็นพิษจากเชื้อ 
  Bacillus cereus


อุจจาระร่วงจากเชื้อ 
  Campylobactor 

  (Campylobacteriosis)


อันตรายจากสารพิษตกค้าง
   ยาฆ่าแมลงในผลิตผลทาง
   การเกษตร ผัก ผลไม้

 
Insect  Pesticide Recidues

 Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์
Web Manager
  อาหารเป็นพิษจากเชื้อคลอตริเดียม - Clostridium Food poisoning      

คลอสตริเดียมบอทูลินัม (Clostridium botulinum) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบในอาหารกระป๋อง และอาหาร
หมักดอง เชื้อจะปล่อยพิษออกมา ทำให้เกิดอากการหลังกินพิษเข้าไป 8-36 ชั่วโมง  เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อย
นัก

อาการ
มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน ปากแห้ง คอแห้ง เจ็บในลำคอ ปวดบิดในท้อง ท้องเดิน
ในรายที่เป็นมาก พิษของมันจะทำลายระบบประสาททำให้ตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อนสองภาพ หนังตาตก 
รูม่านตาขยาย และไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง กลืนน้ำลายไม่ได้ น้ำลายฟูมปาก พูดอ้อแอ้ แขนขาอ่อนแรง และหายใจไม่ได้ 
เนื่องจากล้ามเนื้อช่วยหายใจเป็นอัมพาต และอาจตายภายใน 24 ชั่วโมง

สิ่งตรวจพบ
หนังตาตก รูม่านตาขยาย แขนขาอ่อนแรง

อาการแทรกซ้อน
กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต หยุดหายใจ

การรักษา
หากสงสัย ควรรีบส่งโรงพยาบาล ถ้าฉีดเซรุ่มแก้พิษได้ทัน ก็จะช่วยให้รอดได้

การป้องกัน
เพื่อป้องกันมิให้กินถูกพิษของคลอสตริเดียมบอทูลินัม เวลากินอาหารกระป๋อง ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจดูสภาพภายนอก เช่น วันเดือนปีที่ผลิตว่าเก็บไว้นานเกินไปหรือไม่ ถ้าพบว่ากระป๋องบุบบู้บี้ หรือมีสนิม 
    หรือเอามือกดฝากระป๋องแล้วยุบก็ไม่ควรซื้อ
2. ถ้าเปิดกระป๋องแล้วมีกลิ่นเหม็น ก็ไม่ควรกิน
3. ควรต้มให้เดือดนานประมาณ 10 นา


อาหารเป็นพิษจากเชื้อ Clostridium perfringens

1. ลักษณะโลก : เป็นความผิดปกติที่ลำไส้ โดยแสดงอาการเริ่มต้นทันทีด้วยอาการปวดเสียดท้องและ
ท้องเสียตามมา รวมทั้งมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วย แต่มักจะไม่พบอาการอาเจียนหรือมีไข้ โดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงและปรากฏในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียงวันเดียวหรืออาจน้อยกว่า และมักไม่
พบผู้เสียชีวิตในรายที่มีสุขภาพแข็งแรง 
เคยมีรายงานการระบาดของโรคอย่างรุนแรงจากเชื้อนี้เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามระหว่างเยอรมันกับ
ปาปัวนิวกินีโดยมีอัตราป่วยตายสูงและมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิด necrotizing enteritis

การยืนยันการวินิจฉัยโรคโดยการพบเชื้อ C.perfringens จากตัวอย่างอาหาร (> 100,000 ตัว/กรัม) หรือ
ในอุจจาระของผู้ป่วย (>1,000,000 ตัว/กรัม) ร่วมกับลักษณะอาการทางคลินิกและหลักฐานทางระบาดวิทยา 
และสามารถแยกเชื้อโดยวิธีทำ serotyping ได้ ซึ่งหากพบ serotype เดียวกันในตัวอย่างที่ส่งตรวจจาก
อาหารและผู้ป่วย จะช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ (วิธีนี้ใช้ยืนยันแหล่งที่มาของเชื้อในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น)

2. เชื้อก่อโรค : C. perfringens ชนิดสายพันธุ์ A (C. welchii) เป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของโรค
อาหารเป็นพิษ (และยังเป็นสาเหตุทำให้เกิด gas gangrene ด้วย) ส่วนชนิดสายพันธุ์ C เป็นสาเหตุทำให้
เกิด necrotizing enteritis โดยที่เชื้อสามารถผลิตสารพิษ (toxin) ที่ก่อให้เกิดโรค

3. การเกิดโรค : พบได้ทั่วไป และพบบ่อยในประเทศที่มีวิธีการประกอบอาหารที่เอื้อให้เชื้อเพิ่มจำนวนได้มาก

4. แหล่งรังโรค : ในดิน รวมทั้งในระบบทางเดินอาหารของคนปกติตลอดจนในสัตว์จำพวก วัว ควาย หมู เป็ด
 ไก่  และปลา

5. วิธีการแพร่เชื้อ : ติดต่อโดยการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อที่มาจากดินหรืออุจจาระ และอยู่ในสภาวะที่
เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ 
การระบาดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากอาหารที่ปรุงไม่สุกหรือไม่ได้อุ่นให้ร้อน ซึ่งมักเป็นอาหาร
จำพวกเนื้อสัตว์ สปอร์ของเชื้อสามารถทนต่อความร้อนในการปรุงหรืออุ่นอาหารตามปกติ และยังสามารถเจริญ
เพิ่มจำนวนในอาหารที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ การระบาดมักเกิดมาจากร้านอาหารภัตตาคารโรงแรม ซึ่งมี
ระบบการปรุงอาหารและจัดเก็บอาหารไม่ดีพอ

6. ระยะฟักตัว : ระหว่าง 6-24 ชั่วโมง โดยปกติประมาณ 10-12 ชั่วโมง

7. ระยะติดต่อของโรค : ไม่มีการติดต่อจากผู้ป่วยไปยังบุคคลอื่น

8. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : คนส่วนใหญ่จะมีความไวต่อการรับเชื้อ จากการศึกษาในกลุ่ม
   อาสาสมัครไม่พบว่ามีความต้านทานต่อโรคเกิดขึ้นภายหลังจากมีการติดเชื้อซ้ำ

9. วิธีการควบคุมโรค
ก. มาตรการป้องกัน : ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาหาร ให้ระมัดระวังเรื่องการประกอบอาหารที่ต้องเตรียมจำนวนมากๆ โดยเฉพาะอาหารพวกเนื้อสัตว์ ควรเสริฟ
ทันทีขณะอาหารกำลังร้อน ถ้าต้องเก็บไว้ควรเก็บในตู้เย็นที่มีความเย็นเพียงพอจนกว่าจะนำมาเสริฟ โดยทำให้
ร้อนเสียก่อน อาหารจำพวกเนื้อ เป็ด ไก่ ไม่ควรปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบในวันแรกแล้วนำมาอุ่นให้ร้อนในวันถัดไป      
ยกเว้นว่าสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิความเย็นที่เหมาะสม
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัสและสิ่งแวดล้อม, มาตรการเมื่อเกิดการระบาดและสัญญาณ ภัยที่ควรระวัง : เช่นเดียวกับโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อ Staphylococcus
ค. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ไม่มี 

 

 

 

  อาหารเป็นพิษจากเชื้อซัลโมเนลลา - Salmonella Food Poisoning      

เชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella) เป็นตระกูลเดียวกับเชื้อที่ทำให้เกิดไข้ไทฟอยด์ แต่มักไม่ทำให้เกิดอาการทั่ว
ร่างกายแบบไทฟอยด์ มักเกิดหลังจากกินพิษของมันซึ่งปนอยู่ในอาหารเข้าไป 8-48 ชั่วโมง

อาการ
มีไข้หนาวสั่น ปวดบิดในท้อง ถ่ายเป็นน้ำ คลื่นไส้อาเจียนเล็กน้อย บางครั้งมีมูกเลือดปน อาการจะค่อย ๆ 
หายในภายใน 2-5 วัน บางคนอาจเรื้อรัง ถึง 10-14 วัน

สิ่งตรวจพบ
ไข้ อาจมีภาวะขาดน้ำ

อาการแทรกซ้อน
ภาวะขาดน้ำรุนแรง

การรักษา
1. ถ้าอาการไม่รุนแรง ให้การรักษาแบบอาการท้องเดินทั่วไป (32) โดยการให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่, 
    ยาลดไข้ 
2. ถ้าอาการรุนแรงหรือมีภาวะขาดน้ำรุนแรง ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ และควรส่ง
    อุจจาระตรวจหาเชื้อ อาจมีสาเหตุจากเชื้อชนิดอื่นได้

ข้อแนะนำเสริม
ถ้าพบผู้ป่วยมีอาการไข้ร่วมกับท้องเดินไม่มาก แต่เป็นเรื้อรังมากกว่าสัปดาห์ ถ้าคลำได้ตับม้ามโต ควรนึกถึงไข้
มาลาเรีย  และไข้ไทฟอยด์ 

 

 

 

 

 

  อาหารเป็นพิษจากเชื้อสเตรปโตค็อกคัส - Streptococcus Food Poison      

สเตรปโตค็อกคัส (Steptococcus) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองฝีได้เช่นเดียวกับเชื้อสแตฟฟีโล
ค็อกคัส พบมากในอาหารพวกเนื้อ, เป็ด, ไก่, ปู ฯลฯ เชื้อจะปล่อยพิษปนกับอาหาร เมื่อคนกินเข้าไป หลังจาก
นั้นอีก 4-12 ชั่วโมง ก็ทำให้เกิดอาการ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยเช่นเดียวกัน

อาการ
เกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดบิดในท้องเป็นพัก ๆ ถ่ายเป็นน้ำ และมีไข้สูงหนาวสั่น ปวด
เมื่อยตามตัว (คล้ายไข้หวัดใหญ่) มักหายได้ภายใน 1-2 วัน

สิ่งตรวจพบ
ไข้ อาจมีภาวะขาดน้ำ

อาการแทรกซ้อน
ภาวะขาดน้ำรุนแรง

การรักษา
1. ถ้าอาการไม่รุนแรง ให้การรักษาแบบอาการท้องเดินทั่วไป (32) โดยการให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่, 
    ยาลดไข้ 
2. ถ้าอาการรุนแรงหรือมีภาวะขาดน้ำรุนแรง ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ   และควร
    ส่งอุจจาระตรวจหาเชื้อ อาจมีสาเหตุจากเชื้อชนิดอื่นได้

ข้อแนะนำ
อาการถ่ายเป็นน้ำร่วมกับมีไข้สูงที่เกิดขึ้นทันทีทันใด นอกจากเชื้อสเตรปโตค็อกคัสแล้ว ยังอาจมีสาเหตุจาก
เชื้อซัลโมเนลลา, บิดชิเกลลาในระยะเริ่มแรก และเชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส (Vibrio parahemolyticus) ได้
วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส เป็นเชื้อแบคทีเรีย พบในอาหารทะเล ทำให้มีอาการไข้ ปวดท้อง ถ่ายเป็นน้ำรุนแรง
คล้ายอหิวาต์ได้ การรักษานอกจากให้น้ำเกลือ (ในรายที่เป็นรุนแรง) แล้ว ควรให้ยาปฏิชีวนะ เช่น เตตราไซคลีน, 
คลอแรมเฟนิคอล หรือโคไตรม็อกซาโซลร่วมด้วย

 

 

 

 

 

  อาหารเป็นพิษจากเชื้อสแตฟฟีโลค็อกคัส- Staphylococcus Food Poison      

สแตฟฟีโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) เป็นแบคทีเรียตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดหนองฝีตามผิวหนัง อาจพบเปื้อนปนอยู่กับอาหาร เช่น พวกสลัด ขนมจีน 
ลาดหน้า น้ำปลาหวาน ซุป อาหารประเภทเนื้อ ฯลฯ เชื้อชนิดนี้จะปล่อยพิษ (toxin) ออกมา ซึ่งไม่ถูกทำลายด้วย
ความร้อน เมื่อคนเรากินอาหารนี้ (ไม่ว่าจะต้มสุกหรือไม่ก็ตาม) เข้าไปหลังจากนั้นอีก 2-4 ชั่วโมง ก็เกิดอาการ 
บางครั้งอาจพบเป็นพร้อม ๆ กันหลายคน เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนทั่วไป

อาการ
เกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดบิดในท้องเป็นพัก ๆ และถ่ายเป็นน้ำ ส่วนมากจะไม่มีไข้ 
อาการจะค่อย ๆ หายเอง ภายใน 1-2 วัน 
โรคนี้ชาวบ้านเรียกว่า โรคลมป่วง มักจะรักษากันเอง ถ้าเป็นไม่มากก็หายเองได้

สิ่งตรวจพบ
อาจมีภาวะขาดน้ำ

อาการแทรกซ้อน
ภาวะขาดน้ำรุนแรง

การรักษา
1. ถ้าอาการไม่รุนแรง ให้การรักษาแบบอาการท้องเดินทั่วไป ก็หายเองได้
2. ถ้าอาการรุนแรงหรือมีภาวะขาดน้ำ ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือ และควรส่งอุจจาระตรวจหาเชื้อ 
    อาจมีสาเหตุจากเชื้อชนิดอื่น
3. ยาปฏิชีวนะ ไม่จำเป็นต้องให้ เพราะเกิดจากพิษของเชื้อโรคไม่ใช่ตัวเชื้อ


   

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.