การดูแลและตรวจสุขภาพร่างกาย

แนวทางดูแลป้องกัน ดีกว่ารักษา

 

 
topแบบทดสอบเรื่อง HIV
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ไวรัส เอช ไอ วี ชุดที่ 1

Title 2
Title 3

SECTION 2
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4

SECTION 3
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
Title 5

SECTION 4
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
Title 5
Title 6


เฉลยแบบทดสอบเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัส เอช ไอ วี ชุดที่ 1

ทดสอบ 1 การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ควรปฏิบัติอย่างไร? ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ทดสอบ 2 AIDS is: เอดส์ คือ ? an illness.
ทดสอบ 3 AIDS is caused by: สาเหตุของการเกิดโรคเอดส์? a virus.
ทดสอบ 4 What does the immune system do ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร? It helps the body fight illnesses, such as colds, influenza or pneumonia.
ทดสอบ 5 Presently, HIV, the virus that causes AIDS: เกี่ยวกับเอดส์ ? can be passed from one person to another.
ทดสอบ 6 การตรวจการติดเชื้อ HIV ที่เร็วที่สุดที่สามารถตรวจได้ ? หลังจากมีโอกาสเสี่ยง เช่น มีเพศสัมพันธุ์ที่ไม่ได้ป้องกัน
หรือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เช่นการใช้ยาเสพติดร่วม
กัน ไปแล้วอย่างน้อย 2 - 3 เดือน จึงจะตรวจได้
ทดสอบ 7 Without drugs, a person who develops AIDS will usually die in ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาจะเสียชีวิต: ? Explanation: People with AIDS often die from infections because their immune systems are too weak to protect them. People without AIDS have stronger immune systems, so the same infections usually do not harm them or cause death. 6 month - 2 years
ทดสอบ 8 You could become infected with HIV if you: คุณมีโอกาสได้รับเชื้อถ้า Explanation: HIV can be passed from one person to another through unprotected sex (sex without a condom). When condoms are used correctly and consistently every time you have sex, they are nearly 100% effective in protecting you and your partner against HIV. But the only 100% sure way to avoid getting HIV by sexual activity is to not have sex at all (abstinence).
ทดสอบ 9 Who can get HIV/AIDS โครที่จะได้รับเชื้อเอดส์ : Explanation: People who have unprotected sex or share needles can become infected with HIV, whether they are young or old, rich or poor, men or women. Anyone can also become infected through a blood transfusion, if the blood carries HIV (which a blood test can show), or through contact with blood or other body fluids that contain HIV. Even babies can become infected if their mother is infected, because HIV can be passed to a baby during pregnancy, delivery or breastfeeding
ทดสอบ 10 HIV can be passed by: เอดส์สามารถติดต่อได้โดย Explanation: Whenever needles are used to pierce the skin, a small amount of blood remains in or on the needle. If one person’s blood is infected with HIV and the needle is shared, the virus can be passed to others. This can also happen when needles are used for tattoos or ear or nose piercing.
 
We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising |
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


ฉ 1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.