<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hits.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> Thailabonline information healthsite : looking for healthcare, disease and conditions/ laboratory diagagnostic and investigation , selfcare by wholistic and alternated medicine

       
 
  Home Health community I Group Diseases I Health Checkup I Health Chart I Health News
  Update Data : <%=date -2%>  

  Date/Time :  <%=now+0.502%>


ข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงข้อมูล

Free - ฟรี
Member
รับข่าวสุขภาพ
  Pregnancy Test (HCG)
    ทดสอบการตั้งครรภ์

 
Ovulation Test (LH)
    ตรวจหาวันไข่ตกสำหรับ
    สตรีที่มีบุตรยาก
  Drug Screening  (Drug)
    ตรวจหาสารเสพติด ใน
    ปัสสาวะ เช่นยาบ้า/กัญชา
    มอร์ฟีน-เฮโรอีน
  Hepatitis B Test (HBV)
    ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี
    HBsAg / HBsAb / HBcAb
  Hepatitis C Test (HCV)
    ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี
  HIV Antibody Test (HIV)
    ตรวจติดเชื้อไวรัส HIV
  Tumor MarkerTest
    ตรวจหาสัญญานก่อมะเร็ง
    AFP / CEA / PSA
  Syphilis Ab. Test
    ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
  Pf. Malaria Test 
    ตรวจการติดเชื้อมาลาเรีย
  H.Pylori Test 
    ตรวจเชื้อ เอช. ไพโรไล
    แผลในกระพเพาะและลำไส้
  Leptospirosis test 
    ตรวจเชื้อเลปโตสไปโรซิส
    (โรคฉี่หนู)
  Dengue Hemorrhagic test
    ชุดตรวจหา แอนติเจน และ
    ชุดตรวจ Ab IgM / IgG

          
  Urine Chemistry
 
  Test Strip
    แถบตรวจวัดสารเคมีใน
    ปัสสาวะ ขนาด 2P/4P/ 5P/
    7P/9P/10P
  Q-dip Stain CBC
    ชุดสีย้อมเม็ดเลือดแบบจุ่ม
  Wright's Stain
    ชุดสีย้อมเซลเม็ดเลือด
  Gram's Stain 
    ชุดสีย้อมเชื้อแบคทีเรีย
  AFB Stain (TB)
    ชุดสีย้อมหาเชื้อวัณโรค
     
  Blood Glucometer
    ชุดตรวจระดับน้ำตาลจาก
    เลือดปลายนิ้ว
  Blood Cholesterol (CHOL) 
    / Triglyceride (TRIG)

    ชุดตรวจระดับไขมันและ
    ไตรกรีเซอร์ไรด์ในเลือด
. Automatic Blood 
    Pressure Meter

    เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ
    แสดงผลเป็นตัวเลข
  Lab Timer Countdown 
    นาฬิกาจับเวลาในห้องแล็ป
  Rotator Plate
    เครื่องหมุนส่าย /ผสม
  Blood Centrifuge
    เครื่องหมุนปั่นเลือด/ซีรั่ม
  Hematocrite Centrifuge
    เครื่องปั่นหาความหนาแน่น
    เม็ดเลือดแดง (Hct)
  Photometer for Small 
     Laboratory

    เครื่องวัดความเข้มแสง
   
  Digital Thermometer
     ปรอทวัดไข้แบบตัวเลข
  Flexxum gel
      Hot&Cold gel pack

    ถุงประคบร้อนเย็นแบบเจล
  Personal Lancet
     ชุดเจาะเลือดปลายนิ้ว
  Syrintube 2 in1
     Tube&Syringe
    ชุดเจาะและหลอดเลือด
    ในตัวเดียวกัน
  
- Aromatherapy
 
แนวทางการดูแลสุขภาพแบบ
 ธรรมชาติบำบัด น้ำมันหอม
- AromaEssence Shop
 ผลิตภัณฑ์ สุคนธศาสตร์บำบัด


 
 
Natural Supplement 
อาหารเสริมจากธรรมชาติ
1. L-Glutathione
    เพิ่มความขาวให้กับผิว
2. L - Carnitine
    ช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดไขมัน
    อย่างธรรมชาติ


 

 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม - iHealthsite search information

Google
Search WWW Search thailabonline.com (ไทย)

กรณีที่ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม เลือกใส่คำที่ต้องการค้นได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ 
เลือกว่าจะค้นหา
รายละเอียดของโรคและความผิดปกติ  เรื่องสุขภาพภายในเว็ปไทยแล็ปออนไลน์ หรือ 
จากเว็ปทั่วโลกที่ www พิมพ์ได้ทั้งคำ (ภาษาไทย) และ(ภาษาอังกฤษ) ในการค้นรายละเอียดให้ท่าน

ทางทีมงานไทยแล็ปออนไลน์ ได้จัดทำ แว็ปไซด์ 
(WAP Site) ให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลด้าน
สุขภาพ ผ่านทางโมบายโฟนได้ ท่านสามารถแจ้ง
หัวข้อเรื่องที่สนใจให้ทีมงานจัดส่งเรื่องขึ้นทาง 
WAP SiteThaihealthsite ท่านสามารถติดตาม
เรื่องที่สนใจผ่านทางโมบายไม่ต้องมี คอมพิวเตอร์  
อีกบริการหนึ่ง ที่เราพยายามบริการเรื่องสุขภาพ

 ข่าวสารสาระความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ทางห้อง
ปฏิบัติการชันสูตร (ห้องแล็ป) การพัฒนาชุดตรวจ
วินิจฉัยโรค การพัฒนาเทคนิคใหม่และให้มีความ
ถูกต้องแม่นยำดีขึ้น เพิ่มความสดวกในการทดสอบ
การผลิตชุดตรวจให้ทันกับโรคหรือความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา  สำหรับบุคคลากรทาง
การแพทย์ และผู้สนใจตรวจสุขภาพด้วยตนเอง

2

 รายละเอียดของโรค- Disease/Conditions

รายละเอียดของโรคและความผิดปกติ / โรคที่มีผลต่อระบบต่างๆ รวมถึงการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็ป) เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค/ ความรู้ทั่วๆไปเรื่องสุขภาพ
ตามแนวนโยบายสาธารณสุขเชิงรุกที่เน้นให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การรักดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ 
เมื่อสุขภาพดี ความเป็นอยู่ที่ดี ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมั่นตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ ไม่พึ่งพายาเกินความจำเป็น ไม่รอให้เกิดการเจ็บป่วย
อย่างหนักแล้วจึงไปพบแพทย์เพื่อการรักษา ซึ่งไม่เป็นการดีต่อตัวท่านและสุขภาพโดยรวม
 ตับอักเสบจากไวรัส - HEPATITIS  กระเพาะปัสสาวะอักเสบ - CYSTITIS
 หัดเยอรมัน - RUBELLA  ปวดประจำเดือน - DYSMENORRHEA
 กลุ่มอาการออทิสติก - AUTISTIC  ช่องคลอดอักเสบ - VAGINITIS
 ความดันโลหิตสูง - HYPERTENSION  โรคเก๊าต์ - GOUT
 ซิฟิลิส - SYPHILIS   เริม - HERPES SIMPLEX
 ช่องคลอดอักเสบทริโคโมนาส - 
 TRICHOMONAS
  เล็ปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) -    
  LEPTOSPIROSIS
 เบาหวาน - DIABETES MELLITUS  ลมพิษ -  URTICARIA
 โรคพยาธิใบไม้ตับ - LIVER FLUKE  สารบ่งชี้โรคมะเร็ง - TUMOR MARKERS
 มาลาเรีย (ไข้จับสั่น ) - MALARIA  มะเร็งหรือเนื้อร้าย- CANCER
 ผมร่วง(ผมบาง) - 
 ALOPECIA/BALDNESS
 โรคพยาธิตืดวัว - TAENIA SAGINATA
 โรคบาดทะยัก - Tetanus  อาหารเป็นพิษ - Food Poisoning
 โรคไข้กาฬหลังแอ่น 
 Meningococcal Meningitis
 โรคไข้เลือดออก ( DHF )
 Dengue Hemorrhagic Fever
2

 โรคที่กำลังระบาด / ที่สอบถามบ่อย / โรคที่ระบาดตามฤดูกาลต่างๆ

กลุ่มอาการของโรคที่สอบถามรายละเอียดมาก/ รายละเอียดของโรคที่ระบาดตามฤดูกาล
โรคหรืออาการที่สมาชิกขอข้อมูลเพิ่มเติมเชิญคลิก (Click here FAQ of Disease)

RealApplets.com
2
ประชุมสัมมนา สุขภาพ/การแพทย์  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
หน่วยระงับปวด โรงพยาบาลศิริราช
เปิดรักษาผู้ป่วยอาการปวดกล้ามเนื้อสะบักหลังเรื้อรัง

อาการปวดกล้ามเนื้อสะบักหลังส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการใช้งาน
กล้ามเนื้อในบริเวณนี้อย่างไม่ถูกต้อง การนั่งทำงานในสำนักงาน
  การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน การขับรถ ยกของ หรือแม้แต่การสะพายกระเป๋าที่หนักเกินไปเป็นเวลานาน  

การรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อสะบักหลังนี้จำเป็นต้อง
ให้รักษาทั้งอาการและสาเหตุ
 การรักษาอาการปวดของกล้ามเนื้อในบริเวณนี้สามารถ
กระทำได้หลายวิธี อาทิเช่น การกินยาระงับปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
  

ขณะนี้ทางหน่วยระงับปวด
กำลังศึกษาวิจัยเรื่องผลการฉีดโบทูลินั่มทอกซินเอเพื่อรักษา
อาการปวดกล้ามเนื้อสะบักหลัง

 ผู้สนใจสามารถติดต่อและรับการปรึกษาได้ที่
หน่วยระงับปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช 
ในเวลาทำการ ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

 

 
22  

 รายละเอียดของโรคแยกตามระบบต่างๆของร่างกาย- Disease/Conditions

รายละเอียดของโรคและความผิดปกติ/ โรคที่มีผลต่อระบบต่าง การทดสอบทางห้องแล็ป เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค/ โดยแยกตามระบบต่างๆของร่างกาย เช่นอาการหวัด
นั้นเป็นความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ แล้วลงเลือกหัวข้อย่อยที่สนใจต่อไป
Thailabonline covering a range of health topics and medical issues.
you can count the insight you need for a healthier, happier lifestyle.

2

ข่าวสาระความรู้การแพทย์

รายละเอียดการตรวจเลือด

แหล่งรวมโรคและอาการ

ภาพรวมของโรคและกลุ่ม
ความผิดปกติของโรคที่เกิด
ต่อเนื่อง หากไม่ได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างถูกต้องและ
ทันท่วงที 

 
พบคำแนะนำ สาระความรู้
เรื่องสุขภาพ   การตรวจ
วินิจฉัยโรคทางห้องแล็ป
ด้วยตนเองได้ง่ายๆ เพียง 
คลิกในหน้านี้ ท่านจะได้
คำตอบตลอดเวลา เหมือน
ได้ผู้ชำนาญที่คอยให้คำ
แนะนำ ไทยแล็ปออนไลน์
 

โลหิตวิทยา/หมู่เลือด

ตรวจสุขภาพร่างกาย


 
คุณไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียว  
 อีกต่อไป.ปัญหาสุขภาพที่
 ท่านอยากปรึกษาใครซักคน 
 แลกเปลี่ยนความเห็นกับ
 เพื่อนๆ ที่สนใจสุขภาพเช่น
 กัน ได้ตลอดเวลาเพียงฝาก
 คำถามข้อสงสัยผ่านทาง
 กระดานสุขภาพ


 หากต้องการให้ทีมงานชมรม
 รักสุขภาพช่วยตอบให้ ทาง 
 อีเมล์โดยตรง คลิกที่นี่

 


Crystal Diagnostics
is a fully distributed
and seller rapid 
diagnostics. 
Immunodiagnostic 
rapid tests employ 
the use of the latest 
recombinant antigen 
and or antibody 
technologies 
applied to lateral flow
 onestep diagnostics.
Contract our Staff
info@thailabonline.com


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  คู่มือความเข้าใจเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป แสดงประโยชน์ / วิธีการใช้ / ผลข้างเคียง ของยา เชิญคลิก

  แผนภูมิช่วยในการตรวจหาความผิดปกติของสุขภาพ จากลักษณะอาการ / ความผิดปกติที่เกิด / ขั้นต้นด้วยตนเอง  เชิญคลิก 

   

  

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.