BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Top bar1.JPG (2034 bytes)

barhcg.jpg (6403 bytes)

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้


Pregstrip / Pregpac II HCG
Rapid Screening for hCG Pregnancy Test
ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองแบบขั้นตอนเดียว

cica.jpg (1901 bytes) ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง แบบโฮมเทส
  ความไวสูงที่ 25 mIU/ml. เทียบเท่าประมาณขาดประจำเดือนไป 1-3 วัน
  ก็สามารถตรวจได้ (ในสตรีที่มี รอบเดือนปกติ)  ใช้เวลาในการทดสอบเพียง
  3 -5 นาที , อ่านผลการทดสอบง่าย  สามารถทำการทดสอบได้ด้วยตนเอง
  ในขั้นต้นก่อนขอคำแนะนำในการฝากครรภ์กับแพทย์ต่อไป
Pregstrip.JPG (8978 bytes)

 อุปกรณ์ที่มีในชุดทดสอบ

 - ซองฟลอยด์บรรจุแถบหรือตลับสำหรับทดสอบ ปิดผนึกพร้อมสารป้องกันความชื้น
 - ถ้วยสำหรับใส่ตัวอย่างปัสสาวะที่ต้องการทดสอบ
 - หลอดดูดพลาสติก สำหรับดูดตัวอย่างปัสสาวะหยดลงในแบบตลับทดสอบ
 - คู่มือการใช้งาน

 อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม
 
นาฬิกาจับเวลา

        วิธีทำการทดสอบ
 - เก็บตัวอย่างปัสสาวะลงในถ้วยใส่ปัสสาวะ
 - เมื่อพร้อมจะทดสอบ ให้ฉีกซองฟลอยด์และนำชุดทดสอบออกมา
 - ในชนิดแบบแถบตรวจให้จับที่ด้ามจับ ห้ามจับที่บริเวณส่วนกลางของแถบตรวจ

 1. แบบแถบตรวจ (Test Strip)      ให้ใช้ด้านที่มีหัวลูกศรจุ่มลงในปัสสาวะ สังเกตุ ระดับ
  ปัสสาวะไม่ควรสูงเกินกว่าเส้นบอกระดับสูงสุด เพราะจะทำให้ชุดทดสอบเสียได้
  lhproces.gif (42786 bytes)   แบบแถบตรวจ          testpp.gif (60763 bytes)   แบบตลับทดสอบ
 2. แบบตลับตรวจ (Test Pack)      ให้ใช้หลอดดูดที่แนบมาด้วย ดูดปัสสาวะที่ต้องการ
  ทดสอบนำมาหยดลงในช่อง "S" ช่องใส่ตัวอย่างปัสสาวะ จำนวน 3 หยด (ไม่ควรเกิน 4 หยด)
 3. รอสังเกตุผลการตรวจที่ 3 นาที   หากต้องการความแน่ใจให้สังเกตุครั้งที่สองที่ 5 นาที
 4. อ่านผลการทดสอบ

  การแปลผลทดสอบ

  แบบแถบตรวจ (Strip)
 ปรากฏแถบสี 2 แถบ  =  POSITIVE        มีการตั้งครรภ์
  ปรากฏแถบสี 1 แถบ  =  NEGATIVE      ไม่มีการตั้งครรภ์
 ไม่ปรากฏแถบสีเลย   แสดงว่าทำการทดสอบผิดพลาดเนื่องจากปัสสาวะสูงเกิน
 เส้นป้องกัน / ฉีกซองทิ้งไว้แล้วไม่ทำการทดสอบนานเกิน 60 นาทีไปแล้ว (ความ
 ชื้นในอากาศทำให้ชุดทดสอบเสีย)
 

                      resultst.gif (202275 bytes) 

Positive  = ปรากฏเครื่องหมาย 2 แถบ
แสดงว่ามีการตั้งครรภ์


Negative =  ปรากฏเครื่องหมาย 1 แถบ
แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์


 Invalid  =   ไม่ปรากฏเครื่องหมายใดๆ การทำการทดสอบอาจผิดพลาด 
 ให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำใหม่ว่าทำถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  


     แบบตลับตรวจสอบ ( Test Pack)

ปรากฏแถบสี 2 แถบ  =  POSITIVE       มีการตั้งครรภ์
ปรากฏแถบสี 1 แถบ  =  NEGATIVE     ไม่มีการตั้งครรภ์

ไม่ปรากฏแถบสีเลย  แสดงว่าทำการทดสอบผิดพลาดเนื่องจากปัสสาวะสูงเกินเส้น 
/ ฉีกซองทิ้งไว้แล้วไม่ทำการทดสอบนานเกิน 60 นาทีไปแล้ว  (ความชื้นในอากาศ
ทำให้ชุดทดสอบเสีย) /  หยดจำนวนปัสสาวะมากเกินไป( ห้ามหยดเกินกว่า 3 หยด )


resultpp.gif (16899 bytes)

Positive  = ปรากฏเครื่องหมาย 2 แถบ
แสดงว่ามีการตั้งครรภ์

     
     
Negative =  ปรากฏเครื่องหมาย 1 แถบ
แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์

 


Invalid  =   ไม่ปรากฏเครื่องหมายใดๆ การทำการทดสอบอาจผิดพลาด 
ให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำใหม่ว่าทำถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่   หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  

  Key Benefits        Ball27.gif (8972 bytes)

 • ในสตรีที่ประจำเดือนมาปกติ สามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้ หลังประจำเดือนไม่มา
  เพียงวันเดียว
 • ชั้นตอนการทดสอบและการแปลผลง่ายไม่ยุ่งยาก
 • ควรใช้ปัสสาวะหลังตื่นนอนในตอนเช้ามาทำการตรวจ จะให้ผลถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
 • ใช้เวลาในการทำการทดสอบเพียง 3-5 นาที

  Frequently Asked Questions (FAQs)

  1. Specimen

  Q: How can specimens be stored prior to testing?
  A: Both urine and serum specimens can be stored in a clean, dry container at room temperature for up to 8 hours prior to testing. Both may also be stored refrigerated at 2 to 8° C for up to 48 hours. For prolonged storage (no longer than 1 year), specimens may be frozen below –20° C and thawed and mixed before testing.

  Q: Can preservatives be added to urine specimens?
  A: Though not required, 0.01% NaN3 (sodium azide) may be added to urine prior to the appropriate storage. It should not affect the test result.

  Q: Can “cloudy” urine samples be used for testing?
  A: Urine specimens exhibiting visible precipitates should be centrifuged, filtered, or allowed to settle to obtain a clear specimen for testing.

  2. Test Procedure

  Q: At what point in a woman’s cycle can the test be used?
  A: In normal pregnancy, hCG can be detected 7 to 10 days after conception. Usually, the test can be used as early as the first day of a missed period. If the menstrual cycle length is irregular, the test time can be based on the longest cycle length that occurred in the past few months. If a negative result is obtained and pregnancy is still suspected, the test can be repeated in 2-4 days, and/or supplemental tests can be performed.

  Q: Is there any “hook” effect? If so, at what level of hCG? If not, what is the highest level of hCG tested?
  A: The product provides the correct result up to 500,000 mIU hCG/mL.

  Q: What part of the molecule is detected?
  A: The product detects intact hCG.

  Q: When is the best time of day to obtain a urine specimen for testing?
  A: Urine specimens collected at any time of day may be used on HCG 25 hCG tests. However, a first morning urine specimen is preferred if possible as it usually contains the highest concentration of hCG.
  Q: If the test is used prior to the equilibration of the specimen and test to room temperature, is the result reliable?
  A: No. The test and the specimen must equilibrate to room temperature (15 to 30° C) prior to testing.

  Q: If too much or not enough of the specimen sample was added, is the result still reliable?
  A: No, an incorrect amount of specimen sample can affect the test result. It should be repeated with a new test and the appropriate amount of sample.

  Q: Occasionally, the drops of specimen may appear as air bubbles; are these counted as true drops on the test device?
  A: No. It is important that when using a dropper, the full amount of drops is dispensed onto the test and air bubbles are not trapped in the specimen well.

  Q: If the hCG test was dropped on the floor prior to using it, will it still work?
  A: If the test is intact and the exposed membrane in the “reaction window” was not damaged, it can still be used and expected to function properly.

  Q: Liquid/specimen sample/water was inadvertently dropped onto the “reaction window” of the test. Will it still work?
  A: No. Addition of any type of liquid into any other location other than the test’s designated sample port renders the test invalid. Use a new test.

  Q: How many tests is it possible to run at a time?
  A: It depends on the proficiency of the user. However, even in experienced hands, we do not recommend running more than 10 tests at a time.

  3. Interpretation

  Q: When the sample is added to the test, pink fluid can be seen migrating up the membrane. Is this normal?
  A: A pink background is normal as the sample flows up the test strip and will not affect the test result. As long as it does not interfere with the interpretation of the line(s), the background can be disregarded.

  Q: How does one know that the test has been performed properly?
  A: As an internal procedural control, a red/purple line appearing in the control (C) region confirms the addition of sufficient specimen volume and the performance of correct procedural technique.

  Q: A positive result is read when two distinct red/purple lines appear, one in the control region (C) and another in the test region (T). Do the two lines need to be of the same intensity?
  A: No. The intensity of the color in the test line region (T) will vary. Any trace of a line in the test (T) region (darker than, the same color as, or lighter than the control line) along with a red/purple line in the control (C) region is considered a positive result.

  Q: A known hCG-negative specimen was tested and developed a test line in the (T) region after 1 hour. What does this mean?
  A: The result is negative if there was no test line at the specified read time. The HCG 25 hCG test is designed to detect 25 mIU/mL hCG at 3 minutes in urine and 5 minutes in serum specimens. If pregnancy is suspected, the test can be repeated in 2 to 4 days and/or supplemental tests can be performed.

  Q: Will a positive result stay positive on the test?
  A: A positive result (two distinct red/purple lines) usually does not change on the test. However, fading of the lines may occur several hours after the test is performed. According to the instructions, urine samples should be read at 3 minutes, and serum samples at 5 minutes.

  Q: Can the result be read before the specified read time?

  A: A positive result can be read earlier than the specified read time, when the C line is present and a T line appears. For a negative reading, read it at the specified read time and not earlier.

  4. Storage

  Q: How should the test kits be stored?
  A: Store the tests as packaged in their sealed pouch at 2 to 30° C until use. Do not freeze the tests. If stored refrigerated (2 to 8°C), allow the test devices to equilibrate to room temperature (15 to 30°C) prior to use.

  Q: If the foil pouch has been opened, should the test be used right away?
  A: Because humidity in the air can affect the integrity of the test, it is recommended that the test be used immediately once the foil pouch has been opened. Likewise, if a pouch is found to be punctured or have a broken seal, do not use the test inside.

  Q: Can the test be used beyond the expiration date on the foil pouch?
  A: No. The test should not be used past its expiration date under any circumstances.


  Q: How should the control set be stored?
  A: Store the control set refrigerated at 2 to 8° C until use. Do not freeze the control reagent. If stored room temperature (15 to 30°C), the shelf life maybe shorter at  6 – 12 month to use.


  Q: What is the shelf life?
  A: Until the expiration date labeled on the test pouch (which is the same as the one labeled on the kit box), when stored as indicated in the product instructions.


   HOME PREGNANCY TEST - การทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง

bar7.JPG (6723 bytes)
     bar1a.JPG (2030 bytes)ThaiL@bOnLine - Crystal Diagnostics

Email : info@thailabonline.com

Phone : 02 803-7310, 803-7311, 02 803-7747
  Fax : 02 803-6704

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.