BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ
รายชื่อหน่วยงานด้าน
     สาธารณสุข


รายชื่อสถานพยาบาลที่
     ให้บริการรักษาผู้ติดยา
     สารเสพติดทั่วประเทศ


รายชื่อสมาคมและมูลนิธิ
     ด้านการแพทย์และเกี่ยว
     กับสาธารณสุข

รายชื่อถาบันการศึกษา
     ด้านสาธารณสุขสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


Contact : 
vichai-cd@usa.net
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

หน่วยงานด้านสาธารณสุข
1 กรมการแพทย์ - ประวัติความเป็นมา ,หน่วยงานส่วนกลาง ,รพ.ขนาดใหญ่ สถาบันการแพทย์ชั้นนำ ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2 กรมควบคุมโรคติดต่อ - ข้อมูลโรคติดต่อต่างๆ ,Medical journal ,ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อในจังหวัดต่างๆ 

3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมวิทย์ฯ , ข่าวสาร และการบริการ 

4 กรมสุขภาพจิต - ที่ตั้ง ,ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ,การแผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต และจิตเวช ,Hotline เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ,สุขภาพจิตของท่านเป็นอย่างไร เชิญที่นี่..มีคำตอบ 

5 กรมอนามัย - ข้อมูลการบริหาร, สุขภาพ, ข่าวบริการ, สถานการณ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, ใครอยากรู้สุขบัญญัติ 10 ประการ มีอะไรบ้าง ..เชิญที่นี่.. 

6 กระทรวงสาธารณสุข - ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงฯ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,โครงการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียม, โครงการผู้ประสานงาน และให้คำปรึกษากลุ่มแพทย์ด้วยกันเอง (Mailing list) 

7 กองกามโรค - ข้อมูลสถานการณ์กามโรค, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การป้องกันและควบคุมโรค,ปัญหาน่ารู้ ,แนะนำสถานที่ตรวจรักษา 

8 กองการพยาบาล - ประวัติ, ผู้บริหารและนักวิชาการ, วิสัยทัศน์, วารสาร, วิชาการน่ารู้ และปฏิญญาพยาบาล 

9 กองนิติกร - ประวัติ, โครงสร้าง, เรื่องนิติกรรมและสัญญา, มติ ค.ร.ม., อำนาจหน้าที่, กฎหมายและคดี และการพัฒนากฎหมายสาธารณสุข 

10 กองโรงพยาบาลภูมิภาค - 

11 กองสาธารณสุขภูมิภาค - ข่าวกองสาธารณสุขภูมิภาค, จดหมายข่าว, ข้อมูลต่างๆ, ทุนต่างประเทศ และห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ 

12 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ - ข้อมูลองค์กร, การบริการ, เกร็ดความรู้ต่างๆ และการทายปัญหา 

13 สถาบันพระบรมราชนก - 

14 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - ข่าวสาร, โครงการ, ทุนวิจัย และการติดต่อประสานงาน 

15 สภากาชาดไทย - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ความเป็นมา, กิจกรรม, ข่าวกาชาด และคณะกรรมการ 

16 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - แนะนำ อย., ข้อมูลผลิตภัณฑ์, บริการข่าวสารข้อมูล 
     และข้อมูลงานวิจัย 

17 องค์การเภสัชกรรม - ISO 9002, ข่าวสาร, การใช้ยา, สมุนไพร  
     และแนะนำสถาบันวัจัยและพัฒนาฯ 

18 สถาบันโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย - สมาคม-สภา

19 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทรศัพท์ 246-0061, 246-1294
     http://www.nci.go.th


 

 


สมาคม-สภา
1 สภาการพยาบาล - ผู้บริหาร ,สถานที่ตั้ง ,ระบบจัดการศีกษา และอื่นๆ 

2 สมาคมเทคนิคการแพทย์ - ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน, ระบบการศึกษา, ข้อมูล, ผู้บริหาร, ข่าวสารการบริการ, สมาชิกและอื่นๆ 

3 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

4 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย - 

5 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) - ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน, web links, สมาชิก, 
   ผลิตภัณฑ์ และการตอบปัญหา

6 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทสไทย ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช  2 ถนนพรานนก
   บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 โทร 412-4090, 419-7187  โทรสาร 412-9717

7 สมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย
   โทรศัพท์ 716-6524 สายตรง  716-6661 ต่อ 9002/9003  แฟกซ์ 716-6525
   Email : thairheum@hotmail.com 

 


สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข
1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - คณะผู้บริหาร, ประวัติความเป็นมา,  
  ผลงานวิชาการ, กิจกรรมนิสิต และถ้าใครอยากเป็นหมอ เชิญที่ ค่ายอยากเป็นหมอ..ครับ 

2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ประวัติความเป็นมา, ภาควิชาต่างๆ ,ข่าวสาร 
   และการติดต่อ 

3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประวัติความเป็นมา, ภาควิชาต่างๆ, 
   กิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร และสาระความรู้ทางการแพทย์ 

4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - ปรัชญาการศึกษา, แผนการศึกษาของคณะ, 
   หลักสูตรการศึกษา และข่าวสารวิชาการต่างๆ 

5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ประวัติ, ภาควิชาและหน่วยงาน, 
  ข่าวคณะแพทย์, งานค้นคว้าวิจัย, สงขลานครินทร์เวชสาร และโปรแกรมที่น่าสนใจ 

6 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี - ประวัติ, ภาควิชา, โปรแกรมการศึกษา, การบริการ, 
   องค์การนักศึกษา, ข่าวสารและข้อเสนอแนะ 

7 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล - ประวัติ, ผู้บริหาร, ภาควิชา, องค์การนักศึกษา 
   และโปรแกรมการศึกษา 

8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎ - ประวัติ, ผู้บริหาร, ภาควิชา และ Medline 

9 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ประวัติความเป็นมา, ภาควิชา, หลักสูตรการศึกษา, 
   การบริการ, งานวิจัย และข่าวสาร 

10 โรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - ประวัติ, 
      ผู้บริหาร, ภาควิชา, โปรแกรมการศึกษา, ข่าวสาร และการวิจัย 

11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประวัติ, ผู้บริหาร, ภาควิชา, งานวิจัย, ศูนย์สมุนไพร 
     และกิจกรรมนักศึกษา 

12 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - ประวัติการศึกษา, แผนการศึกษาของคณะ, กิจกรรม 
     ของคณะ และข่าวสารวิชาการ 

13 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 

14 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ข้อมูลทั่วไป, ผู้บริหาร, ภาควิชา, โปรแกรม
     การศึกษา, งานวิจัย, ข่าวสาร และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

15 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล - ประวัติ, ภาควิชา, การบริการ, ข่าวสาร และ
     โปรแกรมการศึกษา 

16 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - วิวัฒนาการ, การบริหารงาน, บุคลากรและ
     การพัฒนา, การจัดการเรียนการสอน, กิจการนิสิต, การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ 


 

 

 
Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex


 
 
Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.