How to add your URL ?
1. go to subcategory that match with your site
2. you will see "Add URL" click it.
3. Fill the form.
4. wait 2-3 day to give us review your site.
5. Your site add to our database.


การเพิ่มข้อมูลและเว็ปไซด์ของท่าน ในฐานข้อมูลไทยแล็ปออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิก และผู้ที่สนใจ  (ทางทีมงานสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำเสนอเว็ปไซด์ที่ไม่เหมาะสม
เช่นเว็ปภาพไม่เหมาะสม เนื่องจากเว็ปสุขภาพของเรานี้ มีทั้งหลายเพศและวัย รวมถึง
กลุ่มเด็กนักเรียนเล็กๆ ที่แวะมาเยื่ยมหาความรู้เพื่อทำรายงาน ครับ)
1. เชิญเข้าไปที่หัวข้อในกลุ่มที่ตรงกับเว็ปไซด์ของท่าน ในกรณีที่ไม่ตรงกับ
    กลุ่ม เชิญใส่ในเว็ปกลุ่มไปก่อน จะพิจารณาเพิ่มหัวข้อและย้ายเข้าสู่หัวข้อ
    ใหม่ให้ ในโอกาสต่อไป
2. เมื่อเข้าในหัวข้อกลุ่มที่ต้องการ จะเห็นคลิก ADD URL เชิญคลิกเพื่อป้อน
    ข้อมูล รายละเอียด
3. ป้อนข้อมูล รายละเอียด กรุณาเตรียมข้อมูลของ คำอธิบายเว็ปของท่าน 
    และ คำสืบค้น (Keyword) ไว้ล่วงหน้า จะช่วยให้การป้อนข้อมูลร็วดเร็ว
    สดวกมากยิ่งขึ้น เพราะผู้ชมสามารถใส่คำหาเว็ปไซด์ที่เข้าต้องการค้นหา
    เว็ปของท่านจะได้มีโอกาสแสดงมากขึ้น
4. กรุณาไม่ต้องลงซ้ำ ทางทีมงานของเวลาในการพิจารณาตรวจสอบว่าเหมาะ
    สมหรือไม่ ก็จะนำเสนอให้
5. จากนั้นเว็ปของท่านจะอยู่ในฐานข้อมูล พร้อมแสดงต่อสาธารณะชน

   
ยินดีที่ได้ร่วมกันสร้างสรร ร่วมพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพ สังคม ที่ดีให้กับ
    เพื่อนผู้สนใจ เราสนับสนุนการดูแล ป้องกันสุขภาพให้ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยง
    การเจ็บป่วยให้มากที่สุด และเมื่อเจ็บป่วยเราจะสามารถเข้าใจกระบวน
    การดูแลรักษาปฏิบัติตนตามแพทย์แนะนำ เพื่อให้หายกลับมีสุขภาพที่ดีได้
    อย่างร็วดเร็ว จากหนักเป็นเบา