BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 
top

ชุดทดสอบหาวันไข่ตกด้วยตนเอง
LH Ovulation Prediction test
Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณา แจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


HOMETEST Ovupac II LH
cica.jpg (1901 bytes)
Rapid Screening for LH Ovulation
Prediction Test

ชุดตรวจหาฮอร์โมน LH เพื่อใช้ช่วยทำนายวันตกไข่สำหรับ

สตรีที่มีบุตรยากและต้องการเพิ่มโอกาสมีบุตรสำหรับแพทย์ให้ผู้มีปัญหานำ
ไปตรวจด้วยตนเองที่บ้าน หรือท่านที่สงสัยแต่ยังไม่สามารถไปพบแพทย์
เป็นประจำได้


รายละเอียดชุดทดสอบ

จุดตัดในการตรวจฮอร์โมน LH ที่ระดับ 30 mIU/ml. ใช้ปัสสาวะ สดวกและ
ง่ายกว่าการทดสอบโดยใช้วิธีวัดอุณหภูมิของร่างกายในช่วงตื่นนอน (Basal 
Body Temperature)
ใช้เวลาในการทดสอบเพียง 10-15 นาที , อ่านผลการทดสอบง่าย ไม่ต้อง
อาศัยความชำนาญหรืออุปกรณ์อื่นๆเพิ่ม  


วิธีทำการทดสอบ                        
เลือกช่วงที่จะใช้ปัสสาวะมาทำการทดสอบระหว่าง 10.00 - 20.00 น. ควรเลือกใช้ช่วงเวลา
เดิมตลอดของการทำการทดสอบการคำนวนหาวันที่จะเริ่มต้นทำการทดสอบ
หาระดับ LH Surge (ระดับฮอร์โมนขึ้นสูงสุด)  ในสตรีที่รอบเดือนมาปกติให้
หาค่าเฉลี่ยจำนวนวันของรอบเดือนมาในแต่ละครั้ง ( ปกติจะอยู่ในช่วงประมาณ 
28 วัน/หนึ่งรอบเดือน ) ให้ลบออกด้วยค่าตัวเลข    )17(    
 เช่น      28 - 17   =  11
นั้นคือให้เริ่มนับไป 11 วันหลังจากวันแรกที่ประจำเดือนมา    
ต.ย. ประจำเดือนเริ่มมาวันที่ 1 เราจะเริ่มทำการทดสอบครั้งแรกในที่ 12 และ
ทำการตรวจต่อกันไปทุกวันจนได้วันที่มีเครื่องหมายความเข้มแถบสีที่เท่ากัน
หรือมากกว่า    เมื่อได้วันที่ฮอร์โมน LH ขึ้นสูงสุดแล้ว ภายในช่วง  24-36 
ชั่วโมงจะเป็นช่วงที่มีการตกไข่เกิดขึ้น ซึ่งก็คือช่วงที่มีโอกาสมีบุตรสูงสุดของ
รอบนั้นๆ ( โอกาสที่สเปิร์มและไข่มาพบกันและเกิดปฏิสนธิขึ้น)

- เริ่มต้นเก็บตัวอย่างปัสสาวะลงในถ้วยสำหรับใส่ปัสสาวะ
- เมื่อพร้อมจะทดสอบ ให้ฉีกซองฟลอยด์และนำชุดทดสอบออกมา
- ในชนิดแบบแถบตรวจ   ให้จับที่ด้ามจับ ห้ามจับที่บริเวณส่วนกลางของแถบตรวจ
lhproces.gif (42786 bytes)แบบแถบตรวจ (Strip)      ให้ใช้ด้านที่มีหัวลูกศรจุ่มลงในปัสสาวะ 
สังเกตุ ระดับปัสสาวะไม่ควรสูงเกินกว่าเส้นบอกระดับ
สูงสุด เพราะจะทำให้ชุดทดสอบเสียได้

อ่านผลการทดสอบ                                   
   lhresult.gif (67798 bytes)   
แบบแถบตรวจ (Strip) และแบบตลับทดสอบ  

Negative
ความเข้มของสีเส้นล่าง
(ผู้ทดสอบ)มีความเข้มของ
สีน้อยกว่าเส้นบน
(เส้นมาตราฐาน)      
Positive
ความเข้มของสีเส้นล่าง
(ผู้ทดสอบ)มีความเข้ม
มากกว่าเส้นบน
(เส้นมาตราฐาน)   

             
โดยการเปรียบเทียบระดับความเข้มของแถบสีที่เกิดขึ้นระหว่างแถบด้านล่าง ( แถบผู้ทดสอบ)
หรือโซน Tของตลับทดสอบกับแถบสีด้านบน หรือโซน C ของตลับทดสอบ (แถบมาตราฐานเพื่อเปรียบเทียบ)
หากแถบสีของผู้ทดสอบ (แถบล่าง) หรือบริเวณโซน T ของตลับ  ไม่มีสีหรือมีระดับสีจางกว่า
 แถบมาตราฐาน 
แสดงว่ายังอยู่ในช่วงระดับฮอร์โมน LH ปกติ

หากแถบสีของผู้ทดสอบ (แถบล่าง) หรือบริเวณโซน T ของตลับ
มีสีเท่ากันหรือมีระดับสีเข้มมากกว่า  แถบมาตราฐาน   แสดงว่าอยู่ในช่วงระดับฮอร์โมน LH ขึ้นสูง 
(LH Surge)     

เมื่อทำการทดสอบจนมาได้ที่มีเครื่องหมายปรากฏโดยที่เส้นล่าง (T) มีความเข้มเท่ากัน
หรือมากกว่าเส้นแถบบน (C) เส้นมาตรฐาน ให้เริ่มมีกิจกรรมทางเพศภายใน 24 ชั่วโมง 
จะช่วยให้โอกาสที่สเปิร์มและไข่เกิดปฏิสนธิกันมีมากขึ้น    

วิดีโอแสดงขั้นตอนการทำการทดสอบหาวันตกไข่ และการแปลผลการตรวจระดับ LH

Home test QuickStrip  LH Ovulation Prediction test  5 การทดสอบ/กล่อง
ขุดทดสอบหาวันตกไข่ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีบุตร 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ CrystalDiagnostics  02 803  7310/02 803 7311


 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.