BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Top            

  wpe5.jpg (2081 bytes)

barlh.jpg (6313 bytes)
Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้

lh.JPG (24301 bytes)Ovustrip / Ovupac
Rapid Screening test for 
LH Ovulation Prediction test
cica.jpg (1901 bytes)


        
ชุดทดสอบวันตกไข่แบบโฮมเทส

ชุดตรวจหาฮอร์โมน LH เพื่อใช้ช่วยทำนายวันตกไข่สำหรับสตรีที่มีบุตรยาก 
และต้องการเพิ่มโอกาสมีบุตร


จุดตัดในการตรวจฮอร์โมน LH ที่ระดับ 30 mIU/ml. ใช้ปัสสาวะ สดวกและง่ายกว่าการ
ทดสอบโดยใช้วิธีวัดอุณหภูมิของร่างกายในช่วงตื่นนอน (Basal Body Temperature)
ในสตรีที่มีรอบเดือนปกติ)  ใช้เวลาในการทดสอบเพียง 10-15 นาที , อ่านผลการทดสอบ
ง่าย ไม่ต้องอาศัยความชำนาญหรืออุปกรณ์อื่นๆเพิ่ม  

ovu2.jpg (4703 bytes)
ภาพแสดงการเดินทางของสเปิรม์จากปากมดลูกเข้าไปสู่ภายในมดลูก และเคลื่อนตัว
ต่อไปตามท่อรังไข่ ในขณะเดียวกัน ไข่ที่สุกพร้อมผสมพันธุ์ที่ตกมาจากรังไข่ ก็จะค่อยๆ
เคลื่อนตัวมาตามท่อรังไข่เหมือนกัน  การปฏิสนธิก็จะเกิดในบริเวณท่อรังไข่นี้  (การ
ปฏิสนธิ ดูถาพด้านซ้าย คือเมื่อสเปิรม์เพียงตัวเดียวที่สามารถเจาะผ่านเข้ามาในไข่) ไข่
ที่ได้รับการผสมกันแล้วจะเคลื่อนตัวต่อและมาฝั่งตัวในเยื้อบุของมดลูก เพื่อเตรียมตัวใน
การเจริญเติบโตต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการตกไข่  การใช้ยากระตุ้นให้เกิดการตกไข่   การผสมเทียม >> คลิกอ่าน <<

อุปกรณ์ที่มีในชุดทดสอบ
- ซองฟลอยด์บรรจุแถบหรือตลับสำหรับทดสอบ ปิดผนึกพร้อมสารป้องกันความชื้น
- ถ้วยสำหรับใส่ตัวอย่างปัสสาวะที่ต้องการทดสอบ
- หลอดดูดพลาสติก สำหรับดูดตัวอย่างปัสสาวะหยดลงในแบบตลับทดสอบ
- คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม
นาฬิกาจับเวลา

  วิธีทำการทดสอบ                        
  เลือกช่วงที่จะใช้ปัสสาวะมาทำการทดสอบระหว่าง 10.00 - 20.00 น. ควรเลือกใช้ช่วงเวลา
  เดิมตลอดของการทำการทดสอบการคำนวนหาวันที่จะเริ่มต้นทำการทดสอบหาระดับ 
  LH Surge (ระดับฮอร์โมนขึ้นสูงสุด)   ในสตรีที่รอบเดือนมาปกติให้หาค่าเฉลี่ยจำนวนวัน
  ของรอบเดือนมาในแต่ละครั้ง ( ปกติจะอยู่ในช่วงประมาณ 28 วัน/หนึ่งรอบเดือน ) ให้ลบออก
  ด้วยค่าตัวเลข    )17(     เช่น      28 - 17   =  11
นั้นคือให้เริ่มนับไป 11 วันหลังจากวันแรกที่ประจำเดือนมา    ต.ย. ประจำเดือนเริ่มมาวันที่ 1
  เราจะเริ่มทำการทดสอบครั้งแรกในที่ 12 และทำการตรวจต่อกันไปทุกวันจนได้วันที่มีเครื่อง
  หมายความเข้มที่เท่ากันหรือมากกว่า    เมื่อได้วันที่ฮอร์โมน LH ขึ้นสูงสุดแล้ว ภายในช่วง 
  24-36 ชั่วโมงจะเป็นช่วงที่มีการตกไข่เกิดขึ้น ซึ่งก็คือช่วงที่มีโอกาสมีบุตรสูงสุดของรอบนั้นๆ 
  ( โอกาสที่สเปิร์มและไข่มาพบกันและเกิดปฏิสนธิขึ้น)

  - เริ่มต้นเก็บตัวอย่างปัสสาวะลงในถ้วยสำหรับใส่ปัสสาวะ
  - เมื่อพร้อมจะทดสอบ ให้ฉีกซองฟลอยด์และนำชุดทดสอบออกมา
  - ในชนิดแบบแถบตรวจ   ให้จับที่ด้ามจับ ห้ามจับที่บริเวณส่วนกลางของแถบตรวจ
lhproces.gif (42786 bytes)แบบแถบตรวจ (Strip)      ให้ใช้ด้านที่มีหัวลูกศรจุ่มลงในปัสสาวะ 
สังเกตุ ระดับปัสสาวะไม่ควรสูงเกินกว่าเส้นบอกระดับสูงสุด เพราะจะ
ทำให้ชุดทดสอบเสียได้

 


testpp.gif (60763 bytes)แบบตลับทดสอบ (Pack)    ให้ใช้หลอดดูดที่แนบมาด้วย ดูด
ปัสสาวะที่ต้องการทดสอบ นำมาหยดลงในช่อง "S" ช่องใส่ตัวอย่าง
จำนวน 3 หยด
 

  รอสังเกตุผลการตรวจครั้งแรกที 10 นาที หากต้องการความแน่ใจให้สังเกตุครั้งที่สองที่ 
  15 นาที  ไม่ควรอ่านผลนานเกินกว่า 15 นาที

   อ่านผลการทดสอบ
                                  
   lhresult.gif (67798 bytes)   
   แบบแถบตรวจ (Strip) และแบบตลับทดสอบ  

 Negative
ความเข้มของสีเส้นล่าง(ผู้ทดสอบ)มีความเข้มของ
สีน้อยกว่าเส้นบน(เส้นมาตราฐาน)      
 Positive
 ความเข้มของสีเส้นล่าง(ผู้ทดสอบ)มีความเข้ม
 เท่ากันหรือมากกว่าเส้นบน(เส้นมาตราฐาน)   

             
  โดยการเปรียบเทียบระดับความเข้มของแถบสีที่เกิดขึ้นระหว่างแถบด้านล่าง ( แถบผู้ทดสอบ)
  หรือโซน Tของตลับทดสอบกับแถบสีด้านบน หรือโซน C ของตลับทดสอบ (แถบมาตราฐานเพื่อ
  เปรียบเทียบ)
  หากแถบสีของผู้ทดสอบ (แถบล่าง) หรือบริเวณโซน T ของตลับ  ไม่มีสีหรือมีระดับ
  สีจางกว่า  แถบมาตราฐาน 
แสดงว่ายังอยู่ในช่วงระดับฮอร์โมน LH ปกติ
  หากแถบสีของผู้ทดสอบ (แถบล่าง) หรือบริเวณโซน T ของตลับ มีสีเท่ากันหรือมีระดับ
  สีเข้มมากกว่า  แถบมาตราฐาน
  แสดงว่าอยู่ในช่วงระดับฮอร์โมน LH ขึ้นสูง (LH Surge)         
.
  Key Benefits        Ball27.gif (8972 bytes)
  - เป็นการทดสอบที่ใช้หลักการที่ทันสมัย CICA Technique ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง
  - ช่วยย่นเวลาในการทดสอบแบบวิธีเดิมๆ   Basal Body Temperature จากการที่ต้องค่อย
    วัดอุณหภูมิร่างกายในช่วงตื่นนอนตอนเช้าโดยที่ยังไม่มีกิจกรรมอะไรเลย เป็นเวลาหลายๆ
    เดือน เพื่อมาเทียบหาวันที่เกิดฮอร์โมน  LH ขึ้นสูงสุด
  - เป็นชุดตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้มีโอกาสมีบุตรเพิ่มสูงขึ้น สำหรับสตรีที่มีบุตรยาก
  - เป็นพื้นฐานขั้นต้นในโปรแกรมผู้มีบุตรยาก   หากการมีบุตรยากอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้อีก
    แพทย์จะเป็นผู้แนะนำในการตรวจขั้นอื่นต่อไป

 

ovu1.jpg (12200 bytes)
กราฟแสดงระดับ
ฮอร์โมน LH ที่ขึ้น
สูงสุดในช่วงวันที่
มีไข่ตก

ภาพแสดงให้เห็น
ไข่ที่เริ่มหลุดออก
มาจาก Follicle


ภาพแสดงระดับ
อุณหภูมิร่างกาย
หลังตื่นนอนใน
ตอนเช้า  ช่วงวัน
ที่ไข่ตกจะเป็นช่วง
ที่มีอุณหภูมิ
ร่างกายต่ำสุด

ลักษณะเยื่อบุผนัง
มดลูกที่มีการขยาย
และเตรียมพร้อม
ให้ไข่ที่ปฏิสนธ
ิแล้วมาฝังตัว
 ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ ก็จะสลายตัวกลายเป็นประจำเดือนต่อไป

 

 

   ชุดทดสอบวันตกไข่แบบโฮมเทส
        ดูวิดีโอ แสดงขั้นตอนวิธีทำการทดสอบ หาฮอร์โมน LH เพื่อหาระยะเวลาของการตกไข่

    Home test QuickStrip  LH Ovulation Prediction test  5 การทดสอบ/กล่อง
   ขุดทดสอบหาวันตกไข่ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีบุตร 

   สอบถามรายละเอียดได้ที่ CrystalDiagnostics  02 803 7310/02 803 7311

 


เป็นการเปรียบเทียบการตรวจหาฮอร์โมน LH เพื่อหาวันตกไข่ แบบต่อเนื่อง จำนวน 6 วัน โดย
วันแรก  เริ่มตรวจจากวิธีคำนวนหาวันใกล้เคียงมาแล้ว แถบล่างอาจไม่ปรากฏหรือปรากฏแถบจางๆ
วันถัดมา จะสังเกตุว่าแถบล่างจะเริ่มสีเข้มมากขึ้น (ตามปริมาณฮอร์โมน LH  ที่สูงขึ้น)
วันที่ 4  จะเห็นว่า แถบล่างมีความเข้ม ใกล้เคียงกับแถบคอนโทรน (แถบบน)
วันที่ 5  จะเห็นว่า แถบล่าง มีความเข้มมากกว่า แถบบน แสดงว่าอยู่ในช่วง LH Surge ซึ่งอยู่ใน
           ระยะที่มีไข่ตกออกมา (ดูภาพบนประกอบด้วย)
วันที่ 6  แถบสีด้านล่างจะเริ่มจางกว่าแถบคอนโทรน (แถบบน) แสดงว่าเลยระยะไข่ตกไปแล้ว 

bar7.JPG (6723 bytes)
   bar1a.JPG (2030 bytes)

UN5.gif (5462 bytes)
ThaiL@bOnLine - Crystal Diagnostics
 
Email : info@thailabonline.com
Phone : 02 803-7310, 02 803-7311, 02 803-7747  Fax : 02 803-6704

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.