BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Top

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้
 barlan.jpg (5878 bytes)

 PERSONAL LANCET   
 
ชุดเจาะเลือดจากปลายนิ้วเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์

  lancet.jpg (9740 bytes)  

 
- Personal Lancet ชุดช่วยเจาะเลือดจากปลายนิ้ว เพื่อนำไปตรวจโรค
    ในกรณีที่ต้องการเลือดเพียงเล็กน้อย
  - ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อย ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
  - ได้มีการออกแบบให้มีการเจาะในระดับที่เหมาะสม ไม่ว่าจะออกแรงมาก
     เข็มก็จะเจาะเข้าไปในระดับเท่าเดิมเพื่อป้องกัน การเจาะลึกเกินไป
  - ออกแบบให้มีความสดวกในการจับในระหว่างใช้งาน
  - มีเครื่องช่วยในการเจาะให้ฟรี ในขนาดกล่อง 200 ชิ้น ช่วยในการเจาะให้มี
    ประสิทธิภาพ ลดอาการกลัวของผู้ถูกเจาะได้
  - เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทำให้มีความปลอดภัยอย่าง 100 เปอร์เซนต์
  - ให้เลือดไหลได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถสมานตัวให้เลือดหยุดได้ง่าย


วิธีการใช้งาน
1. แบบไม่อาศัยเครื่องช่วยเจาะเลือด  
- ทำความสะอาดปลายนิ้วที่ต้องการเจาะเลือดด้วย 70% อัลกอฮอล์ หรือเบตาดีน เป็นต้น
- บิดที่หุ้มปลายเข็มออก ระวังอย่าให้มือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปถูกปลายเข็มก่อน เพราะจะ
  ไม่สะอาด
- ใช้มือด้านที่จับปลายนิ้วของผู้ที่จะถูกเจาะ กดให้บริเวณที่จะถูกเจาะตึง (จะช่วยให้เจาะ
   เลือดง่ายขึ้น) กดปลายเข็ม ลงและดึงขึ้นอย่างเร็ว ไม่ต้องกังวลว่าเข็มจะลงไปลึกมาก
   เกินไป เพราะบ่าของตัวเจาะจะควบคุมให้เข็มเจาะ เจาะลงไปได้ในระดับที่เหมาะสม
   ที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น
- ค่อยๆบีบให้เลือดออกมาได้ขนาดเท่าหัวไม้ขีด แล้วนำไปทำการทดสอบต่อไป หลังจบ
   การทดสอบแล้ว ให้กดด้วยสำลี สักครู่จนเลือดหยุด
2. แบบอาศัยเครื่องช่วยเจาะเลือด
- ทำความสะอาดปลายนิ้วที่ต้องการเจาะเลือดด้วย 70% อัลกอฮอล์ หรือเบตาดีน เป็นต้น
- นำเข็มสอดเข้าไปในเครื่องช่วยเจาะเลือดให้เรียบร้อย   บิดที่หุ้มปลายเข็มออกปิดฝา
  ครอบเครื่องช่วยเจาะ  ขึ้นไกเครื่อง ช่วยเจาะเลือดรอไว้
- ใช้มือด้านที่จับปลายนิ้วของผู้ที่จะถูกเจาะ กดให้บริเวณที่จะถูกเจาะตึง (จะช่วยให้เจาะ
  เลือดง่ายขึ้น) กดปลายเข็ม ลงและดึงขึ้นอย่างเร็ว ไม่ต้องกังวลว่าเข็มจะลงไปลึกมากเกิน
  ไป เพราะบ่าของตัวเจาะจะควบคุมให้เข็มเจาะ เจาะลงไปได้ในระดับที่เหมาะสมที่กำหนด
  ไว้แล้วเท่านั้น
- ค่อยๆบีบให้เลือดออกมาได้ขนาดเท่าหัวไม้ขีด แล้วนำไปทำการทดสอบต่อไป หลังจบการ
  ทดสอบแล้ว ให้กดด้วยสำลี สักครู่จนเลือดหยุด


แบบอาศัยเครื่องช่วยเจาะเลือด ของ Personal Lancet

Lan1.gif (30926 bytes)    
นำเข็มเจาะเลือดสอดเข้าทางด้านบนของเครื่องช่วยเจาะเลือด

Lan2.gif (34595 bytes)   บิดตัวเข็มไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเป็นการล็อคตัวเข็มเข้ากับ
        เครื่องเจาะเลือด

Lan3.gif (31636 bytes)
    
บิดปลอกหุ้มป้องกันปลายเข็มออก ระวังไม่ไปสัมผัสถูกเข็ม

 


Lan4.gif (32693 bytes)    
ขึ้นไกของเครื่องช่วยเจาะเลือดรอไว้ ทำความสะอาดนิ้วที่จะเจาะ

Lan5.gif (34679 bytes)    
กดที่เจาะเลือดลงบนปลายนิ้วที่ต้องเจาะ เครื่องจะเจาะลงและดึง
      ขึ้นเอง บีบเลือดนำไปทดสอบ ตามต้องการ    ใช้สำลีกดห้ามเลือด
      ต่อไป  เลือดจะหยุดเองได้อย่างง่ายดาย


- การนำเข็มที่ใช้แล้วออกให้ทำการย้อนกลับจากวิธีข้างต้น   
  นำเข็มที่ใช้แล้วปักลงบนตัวหุ้มเข้มในตอนแรกเพื่อป้องกัน ไม่ให้ปลายเข็ม
 ไปโดนคนอื่นโดยไม่ตั้งใจ


  เพอร์ซั่นแนล แลนเซ็ต    Personal Mini Lancet
 อุปกรณ์ช่วยเก็บตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้วเพื่อการตรวจ
 วินิจฉัยโรค  แบบใช้ครั้งเดียว

 


bar8.JPG (7232 bytes)

UN5.gif (5462 bytes)
ThaiL@bOnline
Email : info@thailabonline.com

Healthcare and Diagnostic Products
Phone 803-7310, 803-7311, 8036704  Fax (66-2) 803-6705 ext 0  

 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.