สมัครสมาชิก

 

Healthcare and Lab
Diagnostic Newsletter

สาระข่าวสารความรู้เรื่องสุขภาพ
การตรวจวินิจฉัยโรคทางแล็ป

ค่ามาตรฐานผลการตรวจเลือด  
  ซีรั่ม
หรือพลาสม่าทางห้องแล็ป
  ชนิดต่างๆเพื่อช่วยในการเปรียบเทียบ
  ผลการตรวจเลือดของเราว่าอยู่ในเกณฑ์
  ปกติ หรือเกณฑ์สูงผิดปกติ
  เป็นค่าที่จะช่วยติดตามผลการรักษาว่า
  ได้ผลดีหรือไม่ โดยหากการรักษาควบคุม
  ได้ผลค่าผลแล็ปที่ได้ควรเข้าใกล้ค่าปกติ


ภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติ   
  (dyslipidemia)
Test strip แถบตรวจ กลูโคส 
  / โคเลสเตอรอล/ ไตรกลีเซอไรด์ 
  จากเลือดปลายนิ้ว
Cholesterol management

Understanding Cholesterol
ความรู้และเข้าใจเรื่องโคเลสเตอรอล

  
 
 วิธีทดสอบ/วินิจฉัยทางแล็ป
 
     ( ห้องปฏิบัติการชันสูตร ) 
   
Reference test procedure
 
โรคและกลุ่มอาการที่สนใจ
     และสอบถามรายละเอียดมาก

    - โรคของนักธุรกิจ
    - โรคที่ไม่ติดต่อ
    - โรคของผู้สูงอายุ
    - การดูแลเมื่อเข้าสู่วัยทอง
ิ    - ปัญหาและการเปลี่ยนไต
   อื่นๆอีกมากมาย ที่น่าติดตาม    
  


 

ข่าวสาร /เทคโนโลยี่ใหม่ๆ
ด้านสุขภาพจากต่างประเทศ
ยาใหม่ๆ  รายงานการค้นคว้า

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


 Contact : ติดต่อ
 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 


We subscribe to the
HONcode principle of 
the Health on the
Net Foundation

   ค่ามาตรฐานผลการตรวจเลือด ซีรั่ม หรือพลาสม่า ทางห้องปฏิบัติการในชนิดต่างๆ      

1. WHOLE BLOOD, SERUM, AND PLASMA GENERAL CHEMISTRY [ A - G ]

Analyte Specimen Conventional units Factor Recommended Systems of Units (SI Unites)
Acetoacetic acid:
Qualitative
Quantitative
 
S
S
 
Negative
0.2-1.0 mg/dL
 
-
97.95
 
Negative
20-100 umol/L
Acetone
Qualitative
Quantitative


S
S

 
Negative
0.3-2.0 mg/dL


-
172.2


Negative
50-340 umol/L

Acid Phosphatase
Prostatic
 
0-0.8 U/L
16.67
0.0-13.0nkat/L
Alanine aminotransferase
(ALT, SGPT)
 
 
Male 7-30 U/L
Female 10-55 U/L
 
 
1.12 –0.50 ukat/L
0.17-0.91 ukat/L
Albumin
Quantitative
 
S
 
3.2- 5.0 g/dL
 
10
 
32-50 g/L
Alcohol ,ethyl S or WB Negative (mg/dL) 0.2171 Negative (mmol/L)
Aldolase S 3 –8 SL U/dL 7.4 22-59 mU/L
Alpha- amino acid nitrogen S 3.6-7.0 mg/dL 0.7139 2.6-5.0 mmol/L
Ammonia P 40-80 ug/dL (diffusion) 0.5872 12-70 umol/L
Amylase S 16-120 Somogyi U/dL 1.85 30-220 U/L
Argininosuccinic lyase S or WB 0-4 U/dL 10 0-40 U/L
Arsenic WB < 7ug/dL 0.05055 <0.4 umol/L
Ascorbic acid (Vitamin C)
P
WB
0.6-1.6 mg/dL
0.7-2.0 mg/dL
56.78
34-91 umol/L
40-114 umol/L
Barbiturates S, P or WB Negative - Negative
Base excess

WB
 Male
Female
 
–3.3 to + 1.2 mEq/L
–2.4 to + 2.3 mEq/L

 1

–3.3 to + 1.2 mmole/L
–2.4 to + 2.3 mmole/L
Base Total S 145-160 mEq/L 1 140-160 mmol/L
Bicarbonate P 21-28 mmol/L 1 21-28 mmole/L
Bile acids S 0.3-3.0 10 3-30 mg/L
Bilirubin
Direct
Indirect
Total
Newborns Total
S
<0.3 mg/dL
0.1-1.0       mg/dL
0.1-1.2 mg/dL
1.0-12.0 mg/dL
 
17.1< 5 umol/L
2-17 umol/L
2-21 umol/L
17-205 umol/L
Bromide S < 5mg/dL 0.125 <0.63 mmol/L
Calcium Total S 9.2-11.0 mg/dl 0.25 2.3-2.74 mmol/L
Carbon dioxide CO2
WB
P or S
19-24 mmol/L
21-28 mmol/L
1
19-24 mmol/L
21-28 mmol/L
Carbon dioxide
WB
P or S
22-26 mmol/L
24-30 mmol/L
1
22-26 mmol/L
24-30 mmol/L
Carbonic acid
WB
P
1.05-1.50 mmol/L
1.02-1.38 mmol/L
1
1.05-1.50 mmol/L
1.02-1.38 mmol/L
Carboxyhemoglobin

WB
Non-smokers
Smokers
 
0.015
1.5-9.0%
 0.01


<0.015
0.015-0.09
Carotene, beta S 40-200 ug/dL 0.01863 0.7-3.7 umol/L
Ceruloplasmin S 23-50 mg/dL 10 230-500 mg/L
Chloride S 95-103 mEq/L 1 95-103 mmol/L
Cholesterol
Total
Esters

S
S

150-25- mg/dL
64-75 mg/dL
 
0.02586
0.01
 
3.88-6.47 mmol/L
0.65-0.75 mmol/L
Cholinesterase P 8-18 U/L 1 8-18 U/L
Citrate S or P 1.7-3.0 mg/dL 52.05 88 –156 umol/L
Copper

S or p
Male
Female
 
70-140 ug/dL
80-155 ug/dL


0.1574

 
11-22 umole/L
13-24 umole/L
Cortisol

P
8 a.m.-10 am
4 p.m.- 6 p.m.
 
5-23 ug/dL
3-13 ug/dL
 
27.59


138-635 nmol/L
83-359 nmol/L

Creatine

Male

Female
S or P

 

 

 

0.1-0.4 mg/dL

0.2-0.7 mg/dL
 

76.25

 
 

8-31 umol/L

15-53 umol/L
Creatine Kinase (CK)

Male

Female
S

 

 
 

 55-170 U/L

30-135 U/L
 

1

 
 

 55-170 U/L

30-135 U/L
Creatinine

Adult

Children <2
S or P

 

 

 

0.6-1.3 mg/dL

0.3- 0.6 mg/dL
 

88.4

 
 

53-106 umol/L

27-53 umol/L
Creatinine Clearance

Male

Female
S, P, or Urine

 

 
 

107 139 ml/min

87-107 ml/min
 

0.01667

 
 

1.78-2.32 mL/S

1.45-1.78 mL/S
Cryoglobulins S Negative - Negative
Fatty acids

Total

S or P  

9-15 mmol/L

 

1

 

9-15 mmol/L

Ferritin

Male

Female
S

 

 

 

15-200 ng/mL

15-150 ng/mL
 

1

 
 

15-200 ng/mL

15-150 ng/mL
Fibronogen P 200-400 mg/dL 0.01 2-4 g/L
Fluoride WB <0.05 mg/dL 0.5263 <0.027 mmol/L
Folate S 5-25 ng/mL(Bioassay) 2.266 11-57 nmol/L
Galactose

Adult

Children
WB

 

 
 

None

<20 mg/dL
 

-

0.05551
 

None

1.11 mmol/L
Gamma globulin S 0.5-1.6 g/dL 10 5-16 g/L
Globulin Total S 2-3-3.5 g/dL 10 23-35 g/L
Glucose, fasting

 

S or P

WB

70-110 mg/dL

60-100 mg/dL

0.05551

 

3.9-6.1 mmol/L

3.3-5.6 mmol/L

Glucose tolerance,

Oral

fasting

30min

60 min

120 min

180min

Intravenous

fasting

5min

60min

120min

180min

S or P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70-110mg/dL

30-60mg/dL

20-50mg/dL

5-15mg/dL

Fasting level or below

 

70-110mg/dL

Maximum mg/dL

Significant Decrease

Below mg/dL

Fasting level

 

 

0.05551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9-6.1mmol/L

1.7-3.3mmol/L

1.1-2.8mmol/L

0.3-0.8mmol/L

Fasting level

 

3.9-6.1mmol/L

Maximum13.9mmol/L

Significant decrease

Below 6.7 mmol/L

Fasting level

Glucose - 6-phosphate

dehydrogenase (G6PD)

Erythrocytes

(Packed)

1200-2000mIU/mL

 

1

 

1200-2000mIU/mL

 

Gama-Glutamyltransferase S 5-40 IU/l 1 5-40 IU/l
Glutathione WB 24-37 mg/dL 0.03254 0.78-1.20 mmol/L
Guanase S <3 nmol/ml/min 1 <3 U/L
[ Back To Top ] [ Next Page 

  

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.