สมัครสมาชิก

 

Healthcare and Lab
Diagnostic Newsletter

สาระข่าวสารความรู้เรื่องสุขภาพ
การตรวจวินิจฉัยโรคทางแล็ป

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
   Blood Glucose test

  - เครื่องตรวจระดับน้ำตาลจาก
    เลือดปลายนิ้ว

ตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ
   Urine Glucose test

  - แถบตรวจระดับน้ำตาลใน
    ปัสสาวะ

ตรวจ Hemoglobin A1c
Glucose Tolerance Test  
  Checking for Diabetes
  การตรวจหาภาวะการเป็นโรค
  เบาหวาน

ตรวจระดับ Cholesterol


 รายละเอียดเรื่องโรคและอาการ
 ของโรคเบาหวาน Diabetes

  
 
โรคและกลุ่มอาการที่สนใจ
    และสอบถามรายละเอียดมาก

    - โรคของนักธุรกิจ
    - โรคที่ไม่ติดต่อ
    - โรคของผู้สูงอายุ
    - การดูแลเมื่อเข้าสู่วัยทอง
ิ    - ปัญหาและการเปลี่ยนไต
   อื่นๆอีกมากมาย ที่น่าติดตาม    
  


 

ข่าวสาร /เทคโนโลยี่ใหม่ๆ
ด้านสุขภาพจากต่างประเทศ
ยาใหม่ๆ  รายงานการค้นคว้า

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


 Contact : ติดต่อ
 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 


We subscribe to the
HONcode principle of 
the Health on the
Net Foundation

  Checking Cholesterol      

People with diabetes should have their blood cholesterol and triglyceride levels checked at least once every year.

Cholesterol is a type of fat that your body produces naturally. It is also found in some foods. But high levels of a form of cholesterol called LDL cholesterol (or "bad cholesterol") in your blood put you at greater risk for heart disease. Since having diabetes already puts you at risk, it's especially important to keep your cholesterol levels down.

Triglycerides are another type of fat found in your bloodstream that can increase your risk of developing heart disease when levels are too high.

Your doctor can check your cholesterol and triglyceride levels by taking a sample of blood, which is sent to a lab for analysis. The profile shows your triglyceride level, total cholesterol level, HDL cholesterol (high-density lipoprotein or "good cholesterol") and LDL (low-density lipoprotein or "bad cholesterol") levels.

After a meal, blood triglyceride levels are normally high. So to get an accurate measurement of your triglyceride levels, your doctor will recommend that your blood be tested after an overnight fast.

Your doctor may ask you to exercise and follow a diet low in fat (particularly saturated fat) to help reduce your risk for heart disease.

Next: Treatment Options: Diabetes  >

Reviewed by the Department of Endocrinology and Department of Patient Education and Health Information at The Cleveland Clinic.


 

 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.