สมัครสมาชิก

 

Healthcare and Lab
Diagnostic Newsletter

สาระข่าวสารความรู้เรื่องสุขภาพ
การตรวจวินิจฉัยโรคทางแล็ป

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
   Blood Glucose test

  - เครื่องตรวจระดับน้ำตาลจาก
    เลือดปลายนิ้ว

ตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ
   Urine Glucose test

  - แถบตรวจระดับน้ำตาลใน
    ปัสสาวะ

ตรวจ Hemoglobin A1c
Glucose Tolerance Test  
  Checking for Diabetes
  การตรวจหาภาวะการเป็นโรค
  เบาหวาน

ตรวจระดับ Cholesterol


 รายละเอียดเรื่องโรคและอาการ
 ของโรคเบาหวาน Diabetes

  
 
โรคและกลุ่มอาการที่สนใจ
    และสอบถามรายละเอียดมาก

    - โรคของนักธุรกิจ
    - โรคที่ไม่ติดต่อ
    - โรคของผู้สูงอายุ
    - การดูแลเมื่อเข้าสู่วัยทอง
ิ    - ปัญหาและการเปลี่ยนไต
   อื่นๆอีกมากมาย ที่น่าติดตาม    
  


 

ข่าวสาร /เทคโนโลยี่ใหม่ๆ
ด้านสุขภาพจากต่างประเทศ
ยาใหม่ๆ  รายงานการค้นคว้า

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


 Contact : ติดต่อ
 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 


We subscribe to the
HONcode principle of 
the Health on the
Net Foundation

  Glycated Hemoglobin Test (HbA1c)      

The glycated hemoglobin test (HbA1c, also called "hemoglobin A1c" or "glycohemoglobin" and sometimes incorrectly referred to as "glycosylated hemoglobin test") is an important blood test to determine how well your diabetes is being controlled. The test provides an average of your blood sugar measurements over the past six to 12 weeks and is used in conjunction with home blood sugar monitoring to make adjustments in your diabetes medicines.

 

Hemoglobin is a substance within red blood cells that carries oxygen throughout your body. When the level of sugar (glucose) in your blood is too high, the sugar binds with the hemoglobin. When this happens, your hemoglobin is "glycated."

When your diabetes is not controlled (meaning that your blood sugars are too high), sugar builds up in your blood and your hemoglobin becomes glycated. If your sugar levels have been high over recent weeks, your HbA1c test will be higher. The HbA1c test offers a picture of what your blood sugar control has been like over the course of the past three months or so.

For people without diabetes, the normal range for the HbA1c test is between 4%-6%. The goal for people with diabetes is to have an HbA1c less than 7%.

People with diabetes who are on insulin should have this test every three months. The test should be performed no sooner than every six weeks. Those who have their diabetes under good control may be able to wait longer between the blood tests.

Next: Checking Cholesterol >

Reviewed by the Department of Endocrinology and Department of Patient Education and Health Information at The Cleveland Clinic.


 

 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.