สมัครสมาชิก

 

Healthcare and Lab
Diagnostic Newsletter

สาระข่าวสารความรู้เรื่องสุขภาพ
การตรวจวินิจฉัยโรคทางแล็ป

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
   Blood Glucose test

  - เครื่องตรวจระดับน้ำตาลจาก
    เลือดปลายนิ้ว

ตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ
   Urine Glucose test
  - แถบตรวจระดับน้ำตาลใน
    ปัสสาวะ

ตรวจ Hemoglobin A1c
Glucose Tolerance Test  
  Checking for Diabetes
  การตรวจหาภาวะการเป็นโรค
  เบาหวาน

ตรวจระดับ Cholesterol


 รายละเอียดเรื่องโรคและอาการ
 ของโรคเบาหวาน Diabetes

  
 
 วิธีทดสอบ/วินิจฉัยทางแล็ป
 
     ( ห้องปฏิบัติการชันสูตร ) 
   
Reference test procedure
  โรคและกลุ่มอาการที่สนใจ
    และสอบถามรายละเอียดมาก

    - โรคของนักธุรกิจ
    - โรคที่ไม่ติดต่อ
    - โรคของผู้สูงอายุ
    - การดูแลเมื่อเข้าสู่วัยทอง
ิ    - ปัญหาและการเปลี่ยนไต
   อื่นๆอีกมากมาย ที่น่าติดตาม    
  


 

ข่าวสาร /เทคโนโลยี่ใหม่ๆ
ด้านสุขภาพจากต่างประเทศ
ยาใหม่ๆ  รายงานการค้นคว้า

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


 Contact : ติดต่อ
 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 


We subscribe to the
HONcode principle of 
the Health on the
Net Foundation

 Understanding Urine Tests for Diabetes      

Diabetes can damage your kidneys. To check for this, your doctor will perform a urine test that measures the amount of protein in your urine, called microalbuminurina. This test should be done every year, starting when you are diagnosed with type 2 diabetes. If you have type 1 diabetes, you may not need this test until five years after you are first diagnosed.

What is microalbuminuria?

Microalbuminuria is small amounts of albumin (the main protein in your blood) that may have leaked into your urine. When the test is positive, it indicates that the blood vessels to your kidneys are damaged. It also reflects more widespread blood vessel disease that can increase your risk of heart problems.

What happens if the test is positive?

If the test is positive, your doctor may recommend starting specific medicines to prevent further damage to your blood vessels and kidneys. If the microalbumin level is very high, your doctor may recommend that you have another type of urine test that involves you collecting your urine for 24 hours to more accurately determine the extent of damage to your kidneys and see how well they are working.

Sometimes, your doctor may perform a urine test to determine of your blood sugar is dangerously high and you are producing substances called ketones.

What are Ketones?

Hyperglycemia, or high blood glucose, happens when there is too much sugar in the blood and not enough insulin. If there is not enough insulin, your body is unable to use the glucose. The glucose then gets too high and your body breaks down its own fat for energy instead of glucose. When fat is used for energy, the liver produces substances called ketones. Ketones are the waste-products of fat burning, and in the absence of insulin, keto-acids are also produced, which can be toxic when they build up in the blood.

Ketones appear in the urine and can be measured using special test equipment. For a person with type 1 diabetes, a blood glucose level more than 300 mg/dl may indicate there is not enough insulin, and there is a risk of building up ketones. Too many ketones in your blood can cause an emergency condition called ketoacidosis.

How do I test for ketones?

Testing for ketones is done by dipping a test strip into your urine. The test strip changes color and is then compared to a color chart.

When should I test for ketones?

If you have type 1 diabetes, test your urine for ketones when:

  • Your blood glucose is over 300 mg/dl
  • You feel sick (have a cold, the flu or other illness) and have nausea or vomiting

If you have type 2 diabetes, you have a very low chance of developing ketoacidosis, even if you are on insulin therapy. However, during severe illnesses, it is possible that ketoacidosis may develop. You should test your urine for ketones when:

  • You feel severely sick (have a cold, the flu or other illness) and/or have unexplained nausea or vomiting
  • Your blood glucose level is high (> 300 mg/dl) and continuing to rise throughout the day.

When should I call my doctor?

The result of your urine test for ketones should always be negative. Any positive results should be reported to your doctor immediately. You should also call your doctor right away if your blood glucose remains elevated or if you have stomach pain, nausea, vomiting, rapid breathing or sweet-smelling breath.

Although high levels of sugar in your urine can indicate a potential problem, urine tests are not considered an accurate or reliable way to diagnose diabetes, according to the American Diabetes Association. Your blood sugar level could be high without high levels of glucose showing up in your urine.

How do I record my test results?

Keep good records of any urine or ketone tests you do. Your records can help alert you to any problems. Also, these test records help your doctor make any needed changes in your meal plan, medication or exercise program. Bring these records with you every time you visit your doctor.

Next: Testing Hemoglobin A1c >

Reviewed by the Department of Endocrinology and Department of Patient Education and Health Information at The Cleveland Clinic.


 

 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.