สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat
top
  
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการทดสอบ
  เอชไอวี


 การตรวจเลือดเอชไอวี HIV
    test (ELISA)
วิธีการทดสอบการติดเชื้อ
    ไวรัสเอช ไอ วี
    HIV Diagnostic Test

   

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
    เอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย
 

ข้อดี ที่เข้ารับการตรวจเลือด
    หาแอนติบอดี้ต่อเชื้อเอชไอวี

หากท่านมีความรู้สึกกลัว 
    กังวล เราสามารถขอรับคำ

    แนะนำปรึกษาตลอดเวลาที่

ท่านควรที่จะแน่ใจว่า ไม่
    แพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่น


  วิธีการทดสอบการติดเชื้อ
    ไวรัสเอช ไอ วี
    HIV Diagnostic Test


   
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 
 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการทดสอบ เฮชไอวี      

จัดเตรียมโดย กลุ่มทำงานเกี่ยวกับการทดสอบ เฮชไอวี : แนวทางให้คำปรึกษา:Health and Welfare 
Canada

1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจเลือดหาแอนทีบอดี้ต่อเฮชไอวี 

ควรกระทำด้วยความสมัครใจหรือความยินยอมของผู้ ไปรับการตรวจและผู้ป่วยเสมอ ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์
ใดๆก็ตามไม่ควรถูกเรียกร้องหรือบังคับ หรือแม้แต่หลังจาก ถูกทำร้ายร่างกายทางเพศ ยกเว้นในกรณีผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล และขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อความ สะดวกและรวดเร็วในการดูแลให้การรักษา
พยาบาล เช่นในกรณีฉุกเฉินต้องทำการผ่าตัดเร่งด่วน ทีมแพทย์กู้ชีวิต หรือกระทั่ง ทีมแพทย์ในรถพยาบาล ต้องมีความจำเป็นในการตรวจเลือดเพื่อให้ทราบถึงสถานภาพเฮชไอวีของผู้ป่วย หากบุคคลกรมีอุบัติเหตุหรือ
บังเอิญติดเชื้อจากผู้ป่วย จะได้เป็นแนวทางให้การรักษา

2. ตามหลักจรรยา และกฏหมาย 
ผู้มีความประสงค์ที่จะรับการตรวจ ควรได้รับคำแนะนำหรือคำปรึกษารายละเอียด และการเตรียมใจที่จะรับ
ทราบผล ที่จะออกมาว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ไม่ควรสมมุติเอาว่าผู้ป่วยมีความยินยอมให้การตรวจ

ผู้ที่ต้องยินยอมให้การตรวจเลือดเฮชไอวีทุกราย ในกรณี เช่น
- มีความประสงค์บริจาคโลหิต อวัยวะของร่างกาย เนื้อเยื่อ รวมทั้งน้ำเชื้ออสุจิและไข่จากรังไข่ หรือน้ำนม
- ต้องประกันชีวิต
- ต้องเดินทางหรือท่องเที่ยวไปต่างประเทศ

ความยินยอมรับการตรวจเฮชไอวี จะบรรลุได้เมื่อ
- ผู้บรรลุนิติภาวะ มีความยินยอมให้ตรวจ
- ผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือผู้พิทักษ์ ต้องอนุญาตหรือแสดงความยินยอมแทนบุคคล ดังต่อไปนี้
  - บุคคลไร้ซึ่งความสามารถ เช่น วิกลจริต
  - บุคคลเสมือนไร้ซึ่งความสามารถ เช่น ทารก ผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ พิการ ผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ


สาเหตุที่ปฏิเสธ ไม่รับการตรวจเลือดเฮชไอวี
- ได้รับข้อมูลที่ผิดหรือไม่ถูกต้อง
- ยังเตรียมใจไม่ได้
- กลัววิธีการตรวจเลือด
- กลัวถูกเลิกจ้างจากที่ทำงาน กลัวไม่มีที่อาศัยเนื่องจากเจ้าของที่พักหรือที่ดินรังเกียจ
- กลัวเสียเพื่อน กลัวเสียคู่นอน หรือเด็กในอารักขา
- มีประวัติถูกกระทำทารุณทางร่างกาย และจิตใจหรือทางเพศ
- เป็นความเชื่อส่วนบุคคล หรือทางวัฒนธรรมประเพณี


3. ผลการตรวจเลือดเฮชไอวี ต้องเป็นข้อมูลลับของผู้รับการตรวจหรือผุ้ป่วย

เป็นอันตรายหรือเสียหายอย่างใหญ่หลวงหากผลการตรวจเลือดซึ่งเป็นข้อมูลลับของผู้ป่วยถูกเปิดเผยให้บุคคล
ที่สาม ทราบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น การตีพิมพ์ ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ไปรษณีย์ จะเป็นการทำลายทุกๆ
อย่างทั้ง ตัวผู้ป่วยและความเชื่อถือที่ผู้ป่วยมีต่อแพทย์ผู้รักษาและบุคคลกรทางแพทย์

ผลการตรวจเลือดจะเปิดเผยให้ได้เฉพาะผู้ป่วยแต่ผู้เดียว แม้กระทั่งคู่สมรสหรือบุตรก็ไม่สามารถแจ้งผลให้
ทราบได้

ท่านสามารถไปรับการตรวจโดยไม่ต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุลที่แท้จริงได้ ท่านจะใช้นามสมมุติหรือเป็นรหัสตัวเลข
ก็ได้ ท่านสามารถไปรับการตรวจเลือดได้ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกทุกแห่ง

4. การตรวจเลือดเฮชไอวี HIV test (ELISA)

การตรวจเลือดเฮชไอวี คืออะไร ?
เมื่อเชื้อไวรัสเฮชไอวีเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะค่อยๆสร้างภูมิต้านทานที่เฉพาะต่อเชื้อไวรัส เรียกว่า แอนติบอดี้
ต่อเฮชไอวี ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า การตรวจเลือดเฮชไอวี แท้ที่จริงแล้วเป็นการตรวจเลือดหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อ
เฮชไอวี ไม่ใช่เป็น การตรวจหาตัวเชื้อ และไม่ใช่ตรวจหาเอดส์ ( เอดส์เป็นชื่อโรคไม่ใช่ชื่อตัวเชื้อ) การตรวจ
เลือดเฮชไอวีเป็นเพียงแต่ บอกว่าติดเชื้อเฮชไอวีหรือไม่

ระยะเวลาระหว่างที่ร่างกายสร้างแอนทีบอดี้ต่อเชื้อ ภายหลังจากได้รับตัวเชื้อเฮชไอวีเข้าสู่ร่างกายเรียกว่า 
ระยะเวลาวินโดว์ (window period ) ซึ่งช่วงเวลานี้จะยังไม่มีแอนติบอดี้ แต่มีการติดเชื้อแล้ว ดังนั้นจึงยังไม่
สามารถตรวจหา แอนทีบอดี้ได้ ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลานานประมาณ  2 - 12 สัปดาห์จึงจะสร้างแอนติบอดี้
ได้มากพอที่จะทำการตรวจหาพบ และผู้ป่วยทุกรายที่ติดเชื้อ ( 99 %) จะใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือนต้องตรวจ
พบแอนทีบอดี้ได้แน่นอน

ผลการตรวจเลือดหาแอนติบอดี้ต่อเฮชไอวี เป็นผลบวก หมายความว่า
ถ้าหากร่างกายสร้างแอนทีบอดี้ต่อเชื้อเฮชไอวีแล้ว การทดสอบเฮชไอวีจะได้ผลบวก แสดงว่าร่างกายได้รับเชื้อ
เฮชไอวี หรือเรียกว่า ผู้ติดเชื้อ แต่ยังไม่ได้หมายความว่าเป็น โรคเอดส์ ถ้าร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี 
เชื้อเฮชไอวีที่เป็น สายพันธ์ไม่รุนแรง กว่าจะกลายเป็นโรคเอดส์ต้องใช้เวลานาน 10 - 20 ปี แต่โดยเฉลี่ย 80-
90 % ของผู้ติดเชื้อเฮชไอวี จะกำเริบเป็นโรคเอดส์ ใช้เวลานาน 8 - 10 ปี การที่เป็นผู้ติดเชื้อไม่ใช่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ เพียงแต่ให้ป้องกัน ทุกครั้งหรือใช้ถุงยางอนามัยให้ถูกต้อง
ก็จะไม่แพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

ผลการตรวจเลือดหาแอนติบอดี้ต่อเฮชไอวี เป็นผลลบ หมายความว่า 
หากไปรับการตรวจเลือดในช่วงที่เรียกว่า " ระยะเวลาวินโดว์ " หรือระยะเวลาที่ร่างกายกำลังสร้างแอนทีบอดี้
แต่ปริมาณ ไม่มากพอที่จะตรวจพบ จะทำให้ได้ผลลบ ซึ่งต้องใช้เวลาสร้างแอนทีบอดี้นาน 3 - 6 เดือน จึงจะ
ให้ผลบวก ดังนั้นหาก มีเพศสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อครั้งสุดท้ายไม่นานพอ หรือไม่ถึง 3 
เดือนผลเลือดจะออกมาเป็นลบ ควรไปรับการตรวจเลือดซ้ำอีกครั้ง 6 เดือนหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อครั้งสุดท้าย ถ้าได้ผลลบ แสดงว่า ไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ 
แต่ไม่ใช่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งต่อไปของท่านจะไม่ติดเชื้อหากท่านไม่ป้องกันทุกครั้ง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเฮชไอวีเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่ควรไปรับการตรวจเลือด
- การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรือไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย กับผู้ติดเชื้อ ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยวิธีใด
  ก็ตาม
- การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด หรือถูกเข็มหรือของมีคมที่ปนเปื้อนเลือดหรือของเหลวจาก 
  ร่างกายของผู้ติดเชื้อเฮชไอวีทิ่มตำ
- ทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อ หรือทารกที่ดูดนมจากมารดาหรือสตรีที่ติดเชื้อเฮชไอวี
- มีประวัติได้รับเลือด หรือส่วนประกอบของเลือด หรือรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ในระหว่างปี พ.ศ 2512 - 2528
  หรือได้รับเลือด จากประเทศด้อยพัฒนา
- เคยมีเพศสัมพันธ์ กับคู่นอนที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นหลายราย
- มีประวัติเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น หนองในแท้ หนองในเทียม เริม หงอนไก่ โลน ในช่วงระยะ
   เวลา 10 ที่ผ่านมา
- ได้รับการวินิจฉัยเป็น วัณโรค
- มีอาการหรืออาการแสดงที่น่าสงสัย โรคติดเชื้อเฮชไอวีเฉียบพลัน


ข้อดี ที่เข้ารับการตรวจเลือดเฮชไอวี

 ถ้าผลเลือดเป็นบวก แสดงว่าท่านเป็นผู้ติดเชื้อเฮชไอวี โดยที่อาการทั่วไปแข็งแรงดี ไม่มีอาการอื่นใดก็ตาม 
 ท่านสามารถ แพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ และมีความจำเป็นที่ต้องทราบว่าสถานภาพการติดเชื้อของท่านอยู่ในระยะ
 ไหน  รวมทั้งภูมิคุ้มกันมี เหลือมากน้อยเท่าไร หากได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆด้วย สูตรยาต้านไวรัสที่มี
 ประสิทธิภาพสูง จะสามารถยับยั้งการแบ่ง ตัวของเชื้อไวรัส และสามารถป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 
 รวมทั้งท่านควรได้รับการบำรุงร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง การกำเริบของโรคก็จะช้าหรือนานกว่าจะกลาย
 เป็นเอดส์ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงยาเสพติด สุราหรือแอลกอฮอร์ เพราะจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ
 ถ้าหากปล่อยให้เนิ่นนานจนโรคเป็นมากขึ้น หรือมีอาการเข้าสู่ระยะลุกลามหรือระยะสุดท้ายเป็นโรคเอดส์ 
 ผลของการ รักษาด้วย สูตรยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง จะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร โอกาสที่จะยับยั้งการ
 แบ่งตัวของเชื้อเฮชไอวี มีไม่ถึง 10 %
 ถ้าผลเลือดเป็นลบ แสดงว่าท่านโชคดีที่สามารถต่อสู้ดิ้นรนจนปลอดภัย ควรที่จะรักษาความโชคดีไว้ให้
 ตลอด ควรหลีกเลี่ยงสิ่งมอมเมา เช่น เหล้า สุรา ยาเสพติด ยาม้ายาบ้า เพราะจะทำให้ขาดสติยั้งคิด ขาด
 ความรอบคอบและ จะลงเอยด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือไม่ใช้ถุงยางอนามัย
 ท่านควรไปรับการตรวจเลือดทันทีที่ท่านมีความสงสัย หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 ครั้งสุดท้าย 3 - 6  เดือน  ดังกล่าวเพราะจะเป็นผลดีและมีประโยชน์ ดังนี้
 ขจัดความกลัว ความหวาดระแวง ความสงสัยในใจให้หมดสิ้นไปทันที หากผลเลือดเป็น ลบ และจะได้
 ป้องกันตนเอง ไม่หลงคารมคนอื่น ไม่หลงติดยาเสพติด เพราะจะทำให้ติดเชื้อเฮชไอวีได้ในภายหน้า
 ความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีโครหลีกเลี่ยงไปได้ ความจริงก็เป็นความจริงวันยังค่ำ หากผลเลือดเป็นบวก
 ท่านจะทนทุกข์ทรมานกับความกลัว ความสิ้นหวัง ความท้อแท้ ความหมดอะไรตายอยากที่กัดกร่อน จิตใจ
 ความสงสัยที่ค้างคาใจทุกลมหายใจทั้งยามหลับหรือยามตื่น ความรู้สึกเหล่านี้เผชิญกับมันทันที เถอะครับ 
 หรือจะอยู่กับความรู้สึกเหล่านี้ไปจนกว่าอาการของโรคเอดส์จะปรากฎขึ้น ไม่รู้ว่าอีกสักกี่ปีที่ ต้องทุกข์ใจ 
 ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นท่านก็หนีไม่พ้นอยู่ดี อีกทั้งต้องเสียใจเป็นครั้งที่สองทวีคูณมากขึ้นไปอีก เพราะท่านพลาด
 โอกาสที่จะรักษาตั้งแต่แรกๆหรือระยะแรกของโรค เพราะการตอบสนองต่อยาได้ผลดี ต่อร่างกายและ
 คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น
 ท่านพลาดติดเชื้อมาแล้วครั้งหนึ่ง ท่านจะพลาดเป็นครั้งที่สองในการรับการรักษาอีกครั้งหรือไร ? 
 เพราะรถไฟเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้ว เป็นที่แน่ชัดแล้วจากการศึกษา สูตรยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพ 
 สูงได้ผลดีมาก ถ้ารักษาขณะที่เชื้อไวรัสโหลด 10,000 - 100,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร หรือค่า CD4 มีมาก 
 และโอกาสที่เชื้อดื้อต่อยาต้านไวรัสมีน้อย
 ท่านจะได้บำรุงร่างกายให้แข็งแรงต่อสู้กับเชื้อโรค ออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำจิตใจให้
 แจ่มใส
 ท่านจะได้ป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังบุคคลที่ท่านรัก เช่น ลูกหลาน บิดามารดา สามีหรือภรรยา
 ยาต้านไวรัสมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้อย่างแน่นอน ยืดอายุได้ชัดเจน 
 และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพราะคาดว่าไม่กี่ปีการพัฒนายาหรือวัคซีนป้องกันหรือวัคซีนรักษา 
 โรคสามารถกำจัดและรักษาให้หายขาด

ข้อเสีย ที่เข้ารับการตรวจเลือด

บุคคลที่จะรับการตรวจเลือดเฮชไอวี ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกรุนแรงหลายอย่าง รู้สึกกลัวต่อผลเลือดที่ออกมา
เป็นบวก รู้สึกซึมเศร้า กระวนกระวาย เกรงกลัว หมดหนทาง มีความกังวลว่าจะเป็นที่รังเกียจจาก คนที่รัก 
ครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง ผู้ร่วมงาน โรงเรียน เจ้าของบ้านเช่า ลูกจ้าง หรือบริษัทประกันภัย หรือไม่มี
ที่ว่างในสังคมให้อยู่

หากท่านมีความรู้สึกดังกล่าว ขอรับคำแนะนำปรึกษาตลอดเวลาได้ที่

 สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เวลาทำการ หรือหมายเหตุ 

 มูลนิธิดวงประทีป 02-671-4045-8 จันทร์ - ศุกร์ 

 หมดไร้พรมแดน 02-375-6491 

 มูลนิธิหมอเสม พริ้วพวงแก้ว 02-260-0229 

 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 02-229-4611-28 

 ศูนย์สงเตราะห์บ้านใหม่ 02-332-8497 

 วัดพระบาดน้ำพุ 01-944-4373 

 ศูนย์สุขภาพเพื่อนหญิง 02-270-0928 

 โตรงการเข้าถึงเอดส์ 02-245-0004-5 

 คลินิกคนจน แอ๊คเซนเตอร์ 02- 249-5205 

 ชมรมชีวิตและความหวัง 02-318-5600 

 บ้านนกหวีด เลี้ยงดูเด็กติดเชื้อ 02-690-6164 

 โตรงการนามชีวิต มูลนิธิเม็มพาวเวอร์ 02-968-8021 

 คลินิกนิรนาม ตามโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ถาม 13 

 คลินิกนิรนาม ที่สภากาชาด 02-256-4107-9 

 ชนรมเพื่อนวันพุธผู้ติดเชื้อเฮชไอวี 02-253-2666 วิทยากรบางท่านเป็นผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกับท่าน 

 โรงพยาบาลบำราฎร์บราดูร 02-588-3101-3 ปรึกษาต้านรับการรักษา 


ท่านควรที่จะแน่ใจว่า ไม่แพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่น
ป้องกัน เลือด น้ำอสุจิ น้ำคัดหลั่งช่องคลอด สัมผัสกับผิวหนังที่มีแผล หรือรอยแตกของผิวหนังของบุคคลอื่น 
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันทุกครั้งด้วยการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อเพศสัมพันธ์
ตัวอื่นๆ และ เป็นการป้องกันไม่รับเชื้อเฮชไอวีสายพันธ์ที่รุนแรงและดื้อต่อยาต้านไวรัสเข้าร่างกายของผู้ป่วยเอง
สำหรับสตรีผู้ติดเชื้อ ที่กำลังมีประจำเดือนไม่ควรมีเพศสัมพันธ์เพราะเลือดประจำเดือนจะมีเชื้อเฮชไอวีสูงมาก
จะมีประสิทธิภาพในการติดเชื้อ สูง
 - ไม่ควรบริจาคเลือด เนื้อเยื่อหรือส่วนของอวัยวะใดๆ
 - ไม่ควรใช้มีดโกน ที่ตัดเล็บ หรือแปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่น
 - ไม่ควรให้นมกับทารก

ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพการติดเชื้อเฮชไอวีของท่านกับ แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลผู้ให้การดูแล
รักษา

ถ้าท่านติดเชื้อเฮชไอวี ท่านควรจะบอกใคร
ควรบอกคนที่ท่านคิดว่าเขาอาจจะได้รับเชื้อเฮชไอวีไปจากท่านได้ เช่น คู่นอนทั้งในอดีตและปัจจุบัน หรือผู้ที่
เคยใช้เข็ม ฉีดยาร่วมกัน

ควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการปรึกษา รับการรักษา และจะได้ไม่จ่ายยาที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบภูมิคุ้มกัน
ของท่าน

ควรบอกกับเพื่อนรักสนิท หรือญาติที่เคารพ หรือปรึกษาทางโทรศัพท์กับกลุ่มผู้ติดเชื้อเฮชไอวีเช่นเดียวกับท่าน
ก็มีหลาย ชมรม 

ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบการติดเชื้อ HIV สามารถตรวจได้หลังเกิดการเสี่ยงแล้ว 2-3 เดือนขึ้นไป

  


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.