BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com

top

  เรื่องอาหารการกินและการ
      กินอาหารเพื่อป้องกันโรค

     

เบตาแคโรทีนคืออะไร  

ปัญหาของเบตาแคโรทีน
   แบบแคปซูล
ข้อแนะนำ  

แอปเปิ้ลไซเดอร์ เวนิกา
  Apple cider vinegar

  ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ให้
  ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย
  ติดตามรายละเอียด 
-What is Apple cider 
 venigar (ACV) 


-What are the 
 nutritional benefits of 
 ACV?

-How to use ACV
  การใช้แอปเปิ้ลไซเดอร์ วีนิก้า

-Benefits from Apple  
 Cider Vinegar: 

 ประโยชน์ของแอปเปิ้ลไซเดอร์ 
 วีนิก้าต่อสุขภาพ

 SUBSTANCES in 
 Apple cider vinegar:

ประโยชน์ในการช่วยดูแลสุขภาพ
ในระบบต่างของร่างกาย

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


Contact : 
vichai-cd@usa.net
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


    เรื่องของอาหารการกินและการกินอาหารเพื่อป้องกันโรค 
     
 เบต้าแคโรทีนต้องจากผัก ไม่ใช่จากแคปซูล      


เบตาแคโรทีนคืออะไร ?
เป็นสารอาหารประเภทวิตามินที่ละลายได้ดีในน้ำมัน เป็นสารต้นตอในการ
สร้างวิตามินเอ ที่มีความสำคัญต่อกลไกการมองเห็น การสร้างเนื้อเยื่อ การ
เจริญเติบโต การสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นเพราะเบตาแคโรทีนช่วย
สร้างวิตามินเอนี่เองจึงถูกจัดเป็ฌนสารอาหารตัวสำคัญที่วงการแพทย์และ
โภชนาการให้ความสนใจ

แต่เดิมแพทย์และนักโภชนาการเข้าใจบทบาทของเบตาแคโรทีนเป็นแค่สาร
ต้นตอในการสร้างวิตามินเอเท่านั้น นักโภชนาการจึงแนะนำให้คนทั่วไปรับ
ประทานผัก ผลไม้ที่มีเบตาแคโรทีนสูง เช่น มะละกอสุก มะม่วงสุก ตำลึง ผัก
ใบเขียว เพื่อใช้เป็นแหล่งต้นตอของวิตามินเอเพียงอย่างเดียว
ต่อมาในภายหลังนักวิจัยทางการแพทย์พบว่า เบตาแคโรทีนยังทำหน้าที่เป็น
สารต้านออกซิเดชั่น ได้เช่นเดียวกับวิตามินอี วิตามินซี และธาตุซีเลเนียม โดย
สามารถต้านการเกิดอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดสาระพันปัญหาของร่างกาย 
เจ้าอนุมูลอิสระเป็นต้นต่อทำให้เกิดความผิดปกติของเซลและเนื้อเยื่อของ
ร่างกาย เป็นสาเหตุของการเกิดต้อกระจก โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด มะเร็ง 
และโรคที่เกี่ยวข้องกับการไวแสงอื่นๆ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการชรา
ของร่างกายด้วยเมื่อเบตาคาโรทีน
สามารถยับยั้งปัญหาของเจ้าอนุมูลอิสระได้ก็เท่ากับว่ามันสามารถยับยั้งกลไก
การเกิดโรคต่างๆได้ เหตุนี้เองจึงมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นวิตามิน อี / ซี รวมไปถึงเบตาคาโรทีนนี้ด้วย 
จนปัจจุบันถึงขนาดมีการผลิตเป็นแคปซูลออกมาวางจำหน่ายมีการโฆษณา
ว่าสามารถป้องกันมะเร็ง ป้องกันโรคหัวใจ หลอดเลือด ป้องกันการเกิดต้อ
กระจกช่วยชลอความแก่เป็นต้น

ปัญหาของเบตาแคโรทีนแบบแคปซูล
เบตาคาโรทีนแบบแคปซูลเข้ามาในวงการอาหารเสริมได้ไม่นานก็เริ่มเกิด
ปัญหา เมื่อกลุ่มนักวิจัยชาวฟินแลนด์ ดร.โอเมนส์ (G.S. Omenn) และคณะ
ทำการศึกษาวิจัยบทบาทของการเสริมเบตาคาโรทีนในการป้องกันมะเร็ง
โดยทดลองในคนที่สูบบุหรี่จัด ทำการศึกษาโดยดูผู้ที่สูบบุหรี่จัดและได้รับ
เบตาคาดรทีนแล้ว ความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดจะลดลงบ้างหรือไม่ จากการ
ทดลองที่ได้ทำติดต่อกันนานร่วม 6 ปี ผลการศึกษาออกมาแทนที่จะช่วยลด
โอกาสการเกิดมะเร็งปอดตามที่คาดการณ์ไว้กลับกลายเป็นว่าบรรดาผู้ที่
สูบบุหรี่จัดที่ได้รับการเสริมเบตาคาโรทีนเป็นมะเร็งมากกว่าปกติ
นพ.เฮเนเกนส์ (C.H. Hennekens) และคณะทดลองให้แพทย์ชายจำนวน 
22071 คนทานเสริมเบตาคาโรทีนแคปซูลเป็นเวลานาน ถึง 12 ปีครึ่ง งาน
วิจัยเสร้จเอาเมื่อปลายปี 2538 ได้ผลสรุปว่าการเสริมเบตาคาโรทีนในคน
ปกติ ไม่ได้ช่วยลดการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆเลย จะเสริมหรือไม่เสริมก็ให้
ผลไม่แตกต่างกัน
นพ.ปัปปาลาร์โด (G. Pappalardo) และคณะรายงานผลการวิจัยทดลองใน
ปี 2539 ว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีระดับเบตาคาโรทีนในเซลผนังทาง
เดินอาหารค่อนข้างต่ำ และเมื่อลองรับประทานเบตาคาโรทีนแคปซูลดูแล้ว
ระดับเบตาคาโรทีนในเซลผนังทางเดินอาหารก็จะสูงขึ้น   การทดลองนี้แม้
จะไม่ได้บอกว่าการเสริมเบตาคาโรทีนจะช่วยป้องกันหรือรักษามะเร็งลำไส้
ใหญ่ได้หรือไม่ แต่ก็พอเป็นแนวทางว่าปริมาณสารเบตาคาโรทีนที่ลดลงใน
เนื้อเยื่ออาจจะเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งอยู่บ้าง

ข้อแนะนำ
มีผลการศึกษาการเสริมเพิ่มเบตาคาโรทีนชนิดแคปซูลตีพิมพ์ออกมามาก
ขึ้น ส่วนใหญ่ให้ผลสรุปออกมาคล้ายๆกัน คือการเสริมเบตาคาโรทีนปริมาณ
มากๆนั้น นอกจากจะไม่ช่วยป้องกันมะเร็งแล้ว ยังอาจทำให้เกิดมะเร็งมาก
ขึ้นอีกด้วย ส่วนกลไกยังไม่ทราบแน่นอน

 

 

 

Apple Cider Vinegar has been known as a folk remedy for hundreds of years. 
The ancient Egyptians and Greeks used it. It’s believed that even Hippocrates 
thought highly of it. 

It is made by fermenting apple juice. Oxygen interacts with it turning the alcohol into 
acetic acid. During the fermentation process, as substance called “mother” is added 
to speed things along. 
Thai :
ทำโดยหมักน้ำผลไม้แอปเปิล อ็อกซิเจนในอากาศจะทำปฏิกริยาต่อกันโดยจะเปลี่ยนอัลกอฮอล์ไปเป็นกรดอาซีติค 
ในระหว่างกระบวนการการหมัก จะเติมสารสำคัญเรียก “mother” เติมเพื่อเพิ่มความเร็วของขบวนการ

Apple Cider Vinegar is full of vitamins such as C, E, A, B1, B2, B6, P and beta-carotene.
You’ll also find minerals and trace elements such as potassium, calcium, phosphorous,
iron, and copper. 
Thai :
แอปเปิลไซเดอร์ วีนิก้า คืออุดมไปด้วยวิตามินเช่นนั้น วิตามินC, E, B1, B2, B6, P, และเบต้าคาโรทีน
นอกจากนั้นยังมีเกลือแร่และ ธาตุที่มีน้อยเช่นนั้นโปตัสเซี่ยม แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส,เหล็ก และทองแดง.

Some people believe that it is too acidic to drink, but it has been shown that it is 
actually less acidic than some soft drinks. 

Many ailments are helped by Apple Cider Vinegar. It may help to regulate
your metabolism, lose weight, reduce “bad” cholesterol, reduce water 
retention, and regulate blood pressure. If you ever get a bad sunburn, 
Apple Cider Vinegar applied topically will take away the pain associated 
with it. It will also take away the itching you might suffer from hives or 
rashes when also applied topically. 
Thai :
โรคหลายโรคจำนวนมากมายช่วยบรรเทาโดยน้ำแอปเปิลไซเดอร์ วีนิก้า โดยการช่วย่ควบตุมดูแลการเผา
ผลาญพลังงานของคุณ ช่วยการลดน้ำหนัก ช่วยลดไขมันร้ายไขมันโคเลสเตอรอล
ลดน้ำที่คั้งค้างในร่างกาย และ
ควบคุมดูแลความดันเลือด ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ผิวไหม้แดด
ใช้แอปเปิลไซเดอร์ วีนิก้า ทาโดยทั่วไปจะช่วยลด
ความเจ็บปวดนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการคันเนื่องจากลมพิษหรือผื่นโดยการทาทั่วๆบริเวณที่เป็น

  Old Timers recommend
mixing two teaspoons of Apple Cider Vinegar and two teaspoons of honey in a full glass of water. Drink this two or three times a day with or before meals. If that mixture is too strong for you, cut it down to one teaspoon of Apple Cider Vinegar to one teaspoon of honey in a full glass of water. It can be purchased at any grocery store. But, if that is still too strong for you, Apple Cider Vinegar is also available in capsule form on the web and at many health food and herbal stores. 
โดยการทานเป็นประจำในอัตรส่วน แอปเปิ้ล ไซเดอร์ วีนิก้า 2 ช้อนชา ผสมกับน้ำผึ้ง 2 ช้อนชาใน
น้ำสะอาด 1 แก้ว วันละ 2-3 ครั้ง ได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร
หากรู้สึกว่ารสแรงเกินไป หรือทานเพื่อการดุแลสุขภาพสามารถทานในสัดส่วน แอปเปิ้ล ไซเดอร์ วีนิก้า 1 ช้อนชา ผสมกับน้ำผึ้ง 1 ช้อนชาในน้ำสะอาด 1 แก้ว วันละ 2 ครั้งเช้าและเย็น ก่อนหรือหลังอาหาร

Apple Cider Vinegar is not a cure for any specific condition. 
Always consult your healthcare provider before trying any alternative remedy. 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำลูกยอ ผสมแอปเปิ้ลไซเดอร์ วีนิก้า ช่วยดูแลสุขภาพ

What is Apple cider venigar (ACV) and how is it made?
แอปเปิ้ล ไซเดอร์ วีนิก้าคืออะไร และทำมาจากอะไร

The basis of ACV is sweet apple cider. Sweet apple cider is the juice of the apple. 
When sweet cider is exposed to air for a few weeks it ferments into alcohol. This is 
called hard cider. Once the hard cider ferments (again) into acetic acid, it then becomes vinegar. The process is known as acetous fermentation and it occurs in 2 stages.

The process begins when yeast (naturally present on the outer skin of apples) converts 
the sugar in apples to alcohol. When alcohol and air combine, the oxygen in the air 
interacts with tiny bacteria called vinegar bacillus. This bacillus occurs naturally in the air 
and coverts the alcohol into acetic acid.

The acid content of store-bought ACV is standardized at around 5%.


What are the nutritional benefits of ACV?
มีสารประกอบสำคัญที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างในแอปเปิ้ล ไซเดอร์ วีนิก้า

Many vitamins, minerals and other nutrients and substances are available in ACV to 
improve the health of your bird. ACV can provide them with enzymes and important 
minerals, such as potassium, calcium, magnesium, sulfur, chlorine, phosphorus, iron, 
silicon and other trace minerals. The vitamins contained in ACV are bioflavonoids 
(vitamin P), beta-carotene (precursor to vitamin A), vitamin C, E, B1, B2, and B6. Tannins 
from the crushed cell walls of fresh apples as well as malic acid, tartaric acid, propionic 
acid, acetic acid and pectin (fiber) are also contained in ACV. Be sure to purchase 
organic unfiltered, unpasteurized, naturally fermented ACV for its medicinal features. 
ACV ranges in color from a light golden to orange. You'll know you've found the right stuff 
if you see sediment, referred to as the "mother of vinegar" on the bottom of the bottle. 
Do not buy white distilled vinegar, as it has none of the beneficial elements listed above.

Other benefits of ACV
ประโยชน์ของแอปเปิ้ล ไซเดอร์ วีนิก้าต่อสุขภาพ

ACV has the ability to prevent the growth of bacteria and mold; therefore, adding it to 
your bird's fresh foods as a nutritional supplement has an additional purpose. The acid 
content of ACV will help reduce the chance of bacterial or fungal growth on fresh foods 
during the period of time they are in your bird's food bowl. However, I don't recommend 
that you leave fresh foods out any longer than 4-6 hours with or without the use of ACV.

ACV can also be sprayed on seeds during the sprouting period to prevent the growth of 
pathogens, such as bacteria or fungi. Simply place ACV in a mister bottle and spray your 
seeds thoroughly with ACV after each rinse with fresh water until the seeds are sprouted. You can rinse the ACV from the sprouts before serving them to your bird; however, if some remains on the sprouts this is fine.

If you use conventionally grown produce, you can remove pesticide residues by 
spraying the fruits and vegetables with ACV, wait 5 minutes and rinse. To eliminate 
bacteria from organic and conventional produce, spray with ACV, wait 5 minutes and 
rinse.

ACV has many healing abilities as well and is known to ameliorate certain symptoms of 
illness and disease. It works not by curing any specific illness, but by boosting the health 
of the individual with its nutritional and healthful qualities. I will highlight just a few of ACV's 
known potential benefits.

Firstly, ACV may be an effective remedy for arthritis, gout and kidney disease and helpful in alleviating joint pain. The malic acid content of apples dissolves calcium deposits. ACV acts to balance the acid-alkaline pH levels in the body and helps to oxygenate the blood.

ACV has been helpful as an aid for digestion, helping to break down minerals, protein and fats. It also inhibits the growth of unfriendly bacteria in the digestive tract. ACV has detoxifies properties, strengthens the immune system and may ameliorate viral, bacterial and fungal infections. It is used as an antibacterial and anti-inflammatory medicine and has a natural antibiotic effect. Its benefits also include ameliorating respiratory infections and may reduce symptoms, such as watery eyes and nasal discharge. In addition, ACV can be helpful in eliminating both internal and external parasite problems.

ACV has been used successfully for dry, itchy or infected skin and feather problems. If applied topically to wounds and burns it will decrease the pain and promote healing. It also controls minor bleeding from cuts and abrasions. Apple pectin, a water-soluble dietary fiber found in apples and ACV, binds to toxins in the body and assists in their removal while it may also help relieve diarrhea and constipation. And lastly, it may lower cholesterol levels and improve heart health. ACV should not be used internally for those birds that have irritation of the mucosa (lining) of the intestinal tract.

NOTE: ACV should be used diluted for application to the skin. Place in a mister bottle
and spray to affected areas. (BE SURE YOU DO NOT GET THIS SOLUTION IN YOUR 
BIRD'S EYES.)

How to use ACV…

In fact, apple cider vinegar contains 93 different components that can help you body. 
It is also often used in colon and intestinal cleansing formulas.
Suggesting that regular doses of cider vinegar and honey could increase longevity.

Old Timers recommend mixing two teaspoons of Apple Cider Vinegar and two 
teaspoons of honey in a full glass of water. Drink this two or three times a day with or 
before meals. If that mixture is too strong for you, cut it down to one teaspoon of Apple 
Cider Vinegar to one teaspoon of honey in a full glass of water. It can be purchased at 
any grocery store. But, if that is still too strong for you, Apple Cider Vinegar is also 
available in capsule form on the web and at many health food and herbal stores. 

Apple Cider Vinegar is not a cure for any specific condition. 
Always consult your healthcare provider before trying any alternative remedy. 

Benefits from Apple Cider Vinegar: 
ประโยชน์ของแอปเปิ้ล ไซเดอร์ วีนิก้าต่อสุขภาพ
Apple Cider Vinegar is cheap, easy to use and it really benefits our health in numerous ways. Hippocrates, the father of medicine thought of it as a powerful elixir and a naturally occurring antibiotic and antiseptic that fights germs. Ancient Egyptians, Roman’s and Greeks used it. And Apple Cider Vinegar is mentioned in the Bible as an antiseptic and healing agent. Even Columbus had barrels of vinegar on his ships for the prevention of scurvy. Indeed, Apple Cider Vinegar has been used for thousands of years, as both a health and cleansing agent. 

o Regulate blood pressure / ช่วยควบคุมและลดปัญหารเรื่องความดันโลหิตสูง
o Fight infection / ช่วยป้องกันการติดเชื้อ เพราะมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
o Relieve Arthritis pain / ช่วยบรรเทาอาการปวดตามไขข้อ
o Promote Digestion / ช่วยเสริมและดูแลระบบย่อยอาหาร
o Improve Metabolism / ช่วยเพิ่มระบบเมตาโบลิซึ่ม เผาผลาญพลังงานสะสม
o Helps flush out the Gall Bladder
o Control Weight / ช่วยควบคุมและลดน้ำหนัก
o Fight Osteoporosis /ช่วยป้องกันปัญหาโรคกระดูกพรุนในช่วงวัยทอง
o Maintain healthy skin / ช่วยเสริมสุขภาพของผิวหนัง
o Relieves sore throats, laryngitis / ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ ระบบทางเดินหายใจ
o Soothes sunburn, shingles and bites  / ช่วยบรรเทาอาการไหม้แดด แมลงสัตว์กัดต่อย น้ำร้อนลวก
o Helps prevent dandruff, baldness and itching scalp / แก้อาการคันศีรษะ รังแค ช่วยบรรเทาอาการ
    ผมร่วงง่าย
o Antibacterial and anti-fungal / ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา
o Gives the immune system a good boost / เสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
o High potassium electrolyte balancer, / ช่วยเสริมความสมดุลย์ของระบบอีเลคโทรไลต์ของร่างกาย
o Weight loss & suppressing the appetite,  / ช่วยลดน้ำหนัก และลดความอยากอาหาร
o boosting the immune system, acts as antiseptic and antibiotic, เสริมระบบภูมิคุ้มกัน
o rich source of amino acids & rich in vitamins & minerals, อุดมด้วยอมิโน แอซิด/วิตามิน/เกลือแร่
o helps digestion & improves metabolism, Burns Fat  ช่วยเพิ่มระบบเมตาโบลิซึ่ม เผาผลาญ
   พลังงานไขมันสะสมในร่างกาย
o decreasing cholesterol, arthritis & high blood pressure, ช่วยลดระดับไขมันโคเลสเตอรอล  
   /ความดันโลหิตสูง / อาการปวดตามข้อ 
o Good for circulation & Detoxifying the body, Cleans out toxins from tissues and joints
    ช่วยการไหลเวียนโลหิต / ขจัดสารพิษออกจากร่างกาย
o stimulates thinking & slowing ageing process. ช่วยชลอการเสื่อมก่อนวัย กระตุ้มระบบความจำ


"Apple Cider Vinegar is the #1 food, I recommend for maintaining the body's vital acid-alkaline balance."
Gabriel Cousens, M.D., author of Conscious Eating


Cider Vinegar: It's Therapeutic Effects by Kim Draper
The healing power of cider vinegar, also called apple-cider vinegar, was first, touted by 
Vermont physician D.C. jarvis, who believed it prevented illness in pets. He then extended 
the use of this vinegar to people, suggesting that regular doses of cider vinegar and honey 
could increase longevity.


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำลูกยอ ผสมแอปเปิ้ลไซเดอร์ วีนิก้า ช่วยดูแลสุขภาพ

SUBSTANCES IN APPLE CIDER VINEGAR:

Scientists have measured ninety different substances in apple cider vinegar, such as thirteen types of carbolic acids, four aldehydes, twenty ketones, eighteen types of alcohol's, eight ethyl acetates etc. It also contains important minerals, trace elements and vitamins (as listed underneath) as well acetic acid, propionic acid, lactic acid, enzymes, amino acids and roughage in the form of apple pectin. 


MINERALS AND TRACE ELEMENTS:
Potassium, calcium, magnesium, phosphorous, chlorine, sodium, sulphur (the mineral - not the antibiotic sulpha which some people are allergic to), copper, iron, silicon and fluorine.

If I had to highlight one of the above ingredients I would really like to draw attention to potassium. Potassium is as important to tissue as what calcium is to bones.

With potassium lacking many health problems can arise, whereas sufficient potassium can help with problems such as aching legs and keeping arteries working properly.
Potassium is to soft tissue as what calcium is to bones - essential.

VITAMINS:
Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Provitamin beta-carotene, Vitamin P.


MODERN DAY APPLE CIDER VINEGAR
Apple cider vinegar has never disappeared from folk medicine, but has also not gained huge popularity, for two reasons.

Firstly, few people actually like the taste of apple cider vinegar liquid, and secondly, supplement manufacturers never believed that there would be a market for an apple cider vinegar capsule.

The saying "an apple a day keeps the doctor away" comes from the medieval English saying, which really goes "to eat an apple before going to bed will make the doctor beg for his bread."

This would be hard to believe in our modern day world, where our health is kept together and disease is kept at bay by a battery of doctors - ranging from cardiologists, dermatologists, gynecologists, internists, oncologists, neurologists, pathologists, radiologists etc.

Some people complain that apple cider vinegar is too acid to drink - and to make it easier to swallow, we developed the apple cider vinegar capsule with gotu kola, where the liquid is in a concentrated active powder form, encapsulated and combined with the greatly beneficial gotu kola (Centella Asiatica) herb.

It is the addition of Gotu Kola, which makes our capsule an effective supplement to take, since the two different components work in synergy and form a formidable and powerful combination.


USEFUL FOR: 

Well functioning metabolism. 
Reducing cholesterol (the dangerous LDL cholesterol type). 
Regulating the water content in the cells and body. 
Reducing water retention in the body. 
Reducing excess sodium from the body. 
Helps to regulate blood pressure. 
Assists with preventing circulatory problems. 
Helps with diminishing premature calcification of the arteries. 
Helps increase concentration and memory. 
Assists in blood circulation. 

ARTHRITIS:
This condition of inflammation of the joints is a major chronic disease in the West, and is believed to be partly caused by a build-up of toxic wastes in the tissues, causing irritation. Arthritis sufferers have reported a positive influence that apple cider vinegar has on the pain experienced as well as slowing down the progression of this disease. Most people using it as a therapy for this problem ingest it four times a day.

Although apple cider vinegar is a humble ingredient - it has been trusted by millions of people for thousands of years - maybe you to should give it a try.


ASTHMA:
Although orthodox allopathic medicine might not agree with this remedy, some people have found relief from asthma by ingesting apple cider vinegar, as well as applying pads, soaked in apple cider vinegar, under pressure to the inside of the wrists.


BLOOD PRESSURE:
The potassium in apple cider vinegar is said to be beneficial to the heart, and in some quarters this remedy is said to assist in making the blood thinner, and thereby assisting with blood pressure and the prevention of strokes.


BONES:
The manganese, magnesium, silicon and calcium found in apple cider vinegar has been linked to sustaining bone mass, which is important in the fight against osteoporosis.
A supplement of apple cider vinegar could for this reason be valuable to consider should you suffer from a calcium shortage, have a problem with osteoporosis, or if you are entering your post-menopausal stage, where a risk of bone loss could cause a problem.


CANCER:
Although apple cider cannot cure cancer, it is a valuable ally to have around to help fight free radicals in the body, which have been shown to be indicative in the formation of various cancers. Beta-carotene, found in apple cider vinegar, is a powerful antioxidant, which helps to neutralize the free radicals formed in our bodies through oxidation. To prevent these free radicals, and to keep them in check, we need antioxidants in our system to rid our bodies of these potentially dangerous compounds. If free radicals are left alone to have the run of our bodies, they cause major damage by severely damaging cells, which leads to ageing and degeneration.

The pectin in apple cider vinegar adds fibre to the diet, and even the American Cancer Society promotes a high fibre diet to help prevent cancer, especially colon cancer. The reason for this is that fibre binds with certain cancer causing (carcinogenic) compounds in the colon, and speeds up their elimination from the body.


CHOLESTEROL: 
A good warning system for heart disease is the presence of high blood cholesterol in the system. To help prevent this, follow a lifestyle, which includes eating a diet, high in fruit and vegetables, maintaining your ideal weight, getting enough exercise while avoiding processed foods, junk foods and hydrogenated oils.
Another way is to add fibre to your diet, especially water-soluble fibre - such as the pectin found in apple cider vinegar. Water-soluble fibre soaks up water, which adds bulk and interacts with your body.

Fibre also soaks up fats and cholesterol in the body and they are then excreted instead of being absorbed.
Non water-soluble fibber soaks up moisture in the body, but cannot interact with the body. The amino acids contained in apple cider vinegar have also shown promise in neutralizing some of the harmful oxidized LDL cholesterol.

Apple cider vinegar has been used as a folk remedy for helping to fight cholesterol for some time - but please consult your doctor if you need medical assistance.


COLDS:
It has been found that the pH factor (the acidity factor) of the body becomes a bit more alkaline prior to a cold or flu striking you down. When you take apple cider vinegar it helps to re-balance the acid level of your body.


CONSTIPATION:
Not having proper bowel movements is blamed for many illnesses and diseases that befall us. The logic behind it stating that should the waste from our body functions be retained in the body, for longer than what nature intended, it will cause toxins to be absorbed back into the system. As we age our bodies produce less, and start to lag behind, in the manufacture of digestive acid (hydrochloric acid), pepsin and digestive enzymes - which can cause constipation. When we add fibre to our diet, such as the pectin in apple cider vinegar, we assist our body by having regular bowel movements and proper elimination.

Some conventional practitioners do not see constipation as a huge health problem, but merely a nuisance -
in alternative medicine constipation is taken very seriously as it is thought to be counter-productive to good health.


CRAMPS:
If you have never woken up in the middle of the night with cramps tearing through your calves, feet or legs, you would not understand the agony. A useful remedy to assist with this is to take apple cider vinegar.


DIABETES:
This disease is becoming more and more common, and there may be various reasons for this phenomena, but it must be remembered that it is not only extremely serious, but needs proper medical supervision, and a strict adherence to dietary rules and medication, as prescribed by your medical practitioner.
It is however interesting to note that added dietary fibre, such as contained in apple cider vinegar, is beneficial in controlling blood glucose levels.


DIARRHOEA:
There are various causes for diarrhoea, and although it should not be left untreated, it sometimes is a way for the body to rid itself of harmful compounds and ingested materials. The pectin in apple cider vinegar is great to take when suffering from this problem, since this water-soluble fibre swells up, and forms bulk.
Apple cider vinegar can also be an effective item to use against certain bacteria, which causes diarrhoea, and the intestinal flora also transforms pectin into a protective coating, which soothes the irritated lining of the colon. 


DEPRESSION:
Although prescribing apple cider vinegar for depression would be classed as extremely alternative, some Eastern medicines do believe that depression is the symptom of a "stagnant" or tired liver. If you believe in this philosophy, then apple cider vinegar could help to fight depression, since it is a great medium to help detoxify and clean the liver.


EYES:
Cataract development in the eye is associated to oxidation of the lens of the eye due to alterations caused by free radicals changing the structure of the lens. With this in mind apple cider vinegar can be of use since the antioxidant properties of beta-carotene contained in apple cider vinegar are great in combating free radicals.

With modern day lifestyles and diet, the average person could do well by ensuring that their diet contains adequate antioxidants in order to fight the free radicals in the body.


FATIGUE:
Lactic acid is released in the body during exercise as well as periods of stress, and this can lead to fatigue, which in turn can be combated by the amino acids contained in apple cider vinegar. The enzymes, as well as the potassium contained in apple cider vinegar can also be of great help in the quest for more energy and vitality.


FOOD POISONING:
Because of the great disinfectant qualities inherent in apple cider vinegar, some people when suffering from mild cases of food poisoning use it with success. If you suffer from violent symptoms, and suspect serious food poisoning, please contact your medical practitioner immediately.


GALLSTONES AND KIDNEY STONES:
A theory exists that the acids found in apple cider vinegar are beneficial in breaking up kidney stones and gallstones, by softening or dissolving them. Although we cannot guarantee any results since there are so many other influencing factors, it might be worth your while to supplement your diet with apple cider vinegar, should you be suffering from gallstones or kidney stones.


HEADACHES:
The cause of headaches can be stress, allergies, tiredness, and problems with your gallbladder, liver, kidneys or a variety of other factors. Although apple cider vinegar cannot be touted as a headache treatment, is has been found that people have slightly more alkaline urine when suffering from a headache, and with this apple cider vinegar can be effective, since it will assist in bringing your body's acid level back into sync.

The inhalation of apple cider vinegar can also assist with a headache - and can be done by adding some apple cider vinegar to boiling water in a big pan, removing it from the stove and carefully inhaling the vapour.


HEART:
Since apple cider vinegar is used to promote the health of veins and capillaries, it is by implication also useful in assisting in the health of the heart and blood pressure. The potassium found in apple cider vinegar is also beneficial to the heart.

For each kilogram of excess weight, your body has to work so much harder - is it not time to be kind to the one organ that may not stop working, by simply shedding some extra weight?


INDIGESTION:
When people start talking about indigestion they immediately start referring to the "excess" stomach acid that they have! In most cases it is NOT a case of an excess of stomach acid, but a shortage of it.

Hydrochloric acid and pepsin, an enzyme working in an acid environment, are needed to break down the food effectively, and a shortage of these two ingredients will lead to a sluggish digestion of food and resultant indigestion. Taking apple cider vinegar may assist in effecting a remedy.


METABOLISM:
The quest for achieving the ideal weight always will include effective and efficient metabolism. Without it your dietary intake will not be metabolized correctly, the nutrients will not be available to the body, and this will result in excess weight being added to the body frame. Apple cider vinegar has been used for centuries in aiding the liver to detoxify the body and to help with digesting rich, fatty and greasy foods, and for proper metabolizing of proteins, fats and minerals. If the food cannot be broken down into absorbable form, the body cannot assimilate the required nutrients needed from the diet.

An added extra to help with this is the malic acid and tartaric acid found in apple cider vinegar, since it helps to bring the acid content into balance, while killing off unwanted and unfriendly bacteria in the digestive tract.


MUSCLES:
Lactic acid in muscles is the cause of the muscles feeling sore and stiff, but by adding some apple cider vinegar to your diet, it could assist the body to get rid of it at a faster pace, since it will help to break down the acid crystals, making it much easier to be flushed out of the body.


NASAL CONGESTION:
A constant draining of mucus from the sinus cavities can be both sore and uncomfortable. It is best to cut out, or eat as little as possible, mucus forming food - which traditionally, in most cases would be dairy products.

Many sufferers of nasal congestion have experienced relief by adding apple cider vinegar to their diet.

Apple cider vinegar is not an anti-allergy substance as such; but some people experience an improvement in hay fever as well as headaches associated with allergies when taking it.


STIFF JOINTS:
A shortage of potassium in the body may cause stiff joints. Apple cider vinegar can help in relieving this problem when ingesting it, since it is a good source of the needed nutrient. Another remedy is to relax in a warm tub, with some apple cider vinegar added to the water.


ULCERS:
Apple cider vinegar is showing great promise in helping to heal alcohol-induced ulcers, since it activates the body into starting up its own defensive mechanism. This, together with other indicators suggests that apple cider vinegar may in the near future be drawn into the fold of alternative ulcer preventing remedies.


WEIGHT LOSS:
Apple cider vinegar has been used as a weight loss remedy for centuries, and although the mechanics are not always clear on how it works, it really does work.

It has been suggested that apple cider vinegar works because it makes the body burn calories better, that it reduces the appetite or simply that it gets the entire metabolism working at top efficiency.

But whatever the reason for apple cider vinegar helping to lose weight - the fact remains; it has stood the test of time as a fat-busting supplement, and has helped countless people to achieve their ideal weight.

Join the ranks of people like the poet Lord Byron, who also used apple cider vinegar to lose weight.


 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.