BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top
 
  แหล่งรวมอัลบัมภาพ พืช ผัก
  ผลไม้ ดอกไม้และสมุนไพร
  เมืองหนาว
  Picture & image album
  about Fruits Flowers
  Vegetables and Herbs

 อัลบัมภาพ ผักเมืองหนาว 1
   Image  Vegetables 1

 อัลบัมภาพ ผักเมืองหนาว 2
   Image  Vegetables 2

 อัลบัมภาพ ผักเมืองหนาว 3
   Image  Vegetables 3


 อัลบัมภาพ ไม้ดอกเมืองหนาว
   Image album of flowers

 อัลบัมภาพ ผลไม้เมืองหนาว
   Image album of fruits

 
 
อัลบัมภาพสมุนไพรเมืองหนาว
   Image album of HerbsThaiWAPHealthsite

 ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพียงมี
 Mobile Phone สามารถ
 ติดตามข้อมูลทางสุขภาพ ที่
 
buzzed.co.uk/wap/
 thaihealthsite

 โดยทีมไทยแล็ปออนไลน์
Take a look at our WAPsite

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์
 แหล่งรวมอัลบัมภาพ พืช ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และสมุนไพรเมืองหนาว       
อัลบัมภาพ ผักเมืองหนาว 1
Image album of Vegetables 1
ผักเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง 
โดยเฉพาะในแง่ของวิตามิน และ
เกลือแร่ที่จำเป็นต่อโภชนาการ 
(nutrition) ของมนุษย์ 
การเลือกบริโภค ผักที่มีคุณค่าทาง
อาหารสูงเป็นประจำ ร่างกายจะ
ได้รับวิตามินและเกลือแร่พอเพียง
 ตัวอย่างของผักที่ควรเลือกใช้เป็นอาหาร คือ 
ผักที่มีเนื้อสีเหลือง เช่น ฟักทอง แครอท มันเทศ มันฝรั่ง เพราะมีแคโรตีน (carotene) สูง เมื่อเราบริโภค
ผักเหล่านี้สารแคโรตีนจะ ถูกเปลี่ยนในร่างกายของเราให้กลายเป็นวิตามิน เอ ซึ่งช่วยในการเจริญเติบโต
ของร่างกาย ให้ความแข็งแรงต่อเยื่อบุต่าง ๆ ช่วยให้ ใช้สายตาในที่มืดได้ดีขึ้น ผู้ที่ขาดวิตามินเอ จะมี
ร่างกายแคระแกร็น ฟันผุ เป็นหวัดง่าย ตาอักเสบง่าย 
ผักใบสีเขียวต่าง ๆ มีวิตามินบี 2 (riboflavin) ที่มีบทบาทในการเผาผลาญการย่อย หรือการใช้อาหาร
จำพวกคาร์โบไฮเดรต ผู้ที่ขาดวิตามิน บี 2 มักจะเป็นโรคปากนกกระจอก ลิ้นอักเสบ เหงือกอักเสบ 
โรคผิวหนังแห้ง ผิวลอก ขนร่วง 
ถั่วลิสง มีวิตามิน พีพี (vitamin PP หรือ niacin) สูง ป้องกันการเป็นโรคผิวหนังกระระบบประสาท
พิการ 
มะเขือเทศ มะเขือเปรี้ยว มะนาว ผักใบเขียว มีวิตามินซี (ascorbic acid) สูง ผู้ที่ขาดวิตามินนี้จะเป็นโรคโลหิตจาง ซีดเซียว แคระแกร็น กระดูกไม่แ ข็งแรง เป็นโรคลักปิดลักเปิด หรือ
เลือดออกตามไรฟัน และเป็นหวัดง่ายWBR>แรง ผู้ที่มีสุขภาพดีมักจะมีฟันแข็งแรง 
นอกจากนี้ผักเหล่านี้ยังมีธาตุเหล็กสูง ธาตุนี้จำเป็นต่อการสร้างเม็ดโลหิตแดงผู้ที่ขาดธาตุนี้จะเป็นโรค
โลหิตจาง 
ถั่วเหลือง มีโปรตีนหรือกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายสูง การใช้ถั่วเหลืองในรูปต่าง ๆ 
เช่น ถั่วงอก เต้าเ จี้ยว เต้าหู้ น้ำนม ถั่วเหลือง ถั่วแผ่น เนื้อเกษตร (เนื้อเทียมที่ทำจากถั่ว) สามารถช่วยเพิ่ม
อาหารโปรตีนในท้องที่ที่ขาดอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ปลา นม และไข่ได้ถั่วอีกหลายชนิดยังอุดมไปด้วย
อาหารประเภทไขมันและน้ำมัน (fat & oil) ด้วย การใช้น้ำมันถั่วหรือน้ำมันพืช ยังช่วยลดการเป็นโรค
เกี่ยวกับเส้นโลหิตอุดตันเกิดจากสารคอเลสเทอรอล (Cholesterol) 
อัลบัมภาพ ผักเมืองหนาว 2
Image album of Vegetables 2
ผักยังมีปริมาณน้ำสูง มีเซลลูโลส 
(cellulose)หรือกากอาหาร (fiber) 
ซึ่งสารนี้ช่วยเสริมกิจกรรมการ
ย่อยอาหารและขับถ่ายของร่างกาย
ให้เป็นปกติ 
 ยิ่งไปกว่านั้นผักบางชนิด เช่น พริก ความเผ็ดของพริกยังใช้เป็นเครื่องชูรส และเครื่องกระตุ้นให้เรา
รับประทานอาหารได้เอร็ดอร่อยขึ้น ผักหลายชนิดใช้สกัดทำสีย้อมอาหารให้น่ารับประทานขึ้น และไม่
เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกาย เช่น ดอกอัญชันใช้สกัดสีม่วง ใบ เตย ใช้สกัดสีเขียวใบไม้ เป็นต้น 
ผักมิใช่แต่จะใช้เป็นอาหารของมนุษย์เท่านั้น แต่ผักยังใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย ดังนั้นเราอาจเปลี่ยนผัก
ให้เป็นเนื้อสัตว์หรือโปรตีนได้ ยิ่งไปกว่านั้นในระยะที่น้ำมันขาดแคลนแทนที่เราจะทิ้งเศษผักกองใหญ่ ๆ 
ให้เน่าเหม็นโดยไร้ประโยชน์ เราอาจจะใช้เศษผักที่กำลังเน่าเปื่อยไปทำเป็นแก๊สชีวภาพ (biogas) 
ใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันได้รูปหนึ่ง เศษผักที่เหลือจากการสลายตัวแล้วยังสามารถนำไปใช้เป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยธรรมชาติบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ได้ด้วย 
อัลบัมภาพ ผักเมืองหนาว 3
Image album of Vegetables 3
การจำแนกผัก อาจจะกระทำได้
หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ 
ของผู้จำแนกว่าจะใช้อะไรเป็นหลัก
เกณฑ์ในการจำแนก เท่าที่ใช้กัน
ทั่ว ๆ ไป มีวิธีการจำแนกอยู่ 5 วิธี
ด้วยกัน คือ 
๑. จำแนกโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางพฤกษศาสตร์ (botanical classification) 
     การจำแนกวิธีนี้นับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะกล่าวถึงพืชผักแต่ละชนิด และเป็นวิธีสากลนิยม 
    หลักเกณฑ์การจำแนกก็คงเหมือนวิธีการทางอนุกรมวิธาน ที่ใช้กับพืชที่ว ๆ ไป 
๒. จำแนกโดยถือเอาส่วนของพืชที่ใช้บริโภคเป็นเกณฑ์ (classification based on parts used as 
    food) แบ่งเป็นพวก ๆ ดังนี้ 
   ๒.๑ พวกที่ใช้ใบ ก้าน ลำต้น (leaves, petioles, stems) เช่น คะน้า ผักกาดหอม ขึ้นฉ่าย ตะไคร้ 
   ๒.๒ พวกที่ใช้หัว ซึ่งเกิดจากส่วนราก (roots) เช่น มันเทศ ขิง ข่า 
   ๒.๓ พวกที่ใช้หัว ซึ่งเกิดจากลำต้น แปรรูป (modified stems) แบ่ง 2 เป็น พวกย่อย คือ 
       ก. พวกหัวที่มีเนื้อแน่น (tuber) เช่น มันฝรั่ง 
      ข. พวกหัวที่เป็นกลีบเรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ (bulb) เช่น หอมฝรั่ง (หอมหัวใหญ่) หอมแดง กระเทียม 
   ๒.๔ พวกที่ใช้ผล (fruits) เช่น แตงกวา ฟักเขียว ฟักทอง 
๓. จำแนกโดยถือเอาเกณฑ์การปลูก (classification based on cultural requirement) 
    เราจัดพืชผักที่มีความต้องการทางภูมิอากาศ การปลูกการดูแลรักษา โรคแมลงที่รบกวน ที่มีลักษณะ
    คล้ายกันรวมไว้เป็นพวก ๆ เช่น พวกกะหล่ำ (cole crops) พวกแตง (melons) พวกผักสลัด (salad 
    crops) พวกหัว (root crops) 
๔. จำแนกโดยถือเอาความคงทนต่ออากาศหนาวของพืชเป็นเกณฑ์ (classification based on winter 
    bardiness) เช่น ผักที่ทนหนาวได้ (hardy vegetables) ผักพวกนี้อาจจะทนความหนาวได้ 
    ถึงแม้ว่าจะมีความหนาวถึงจุดที่เกิดผลึกน้ำแข็ง (frost) ผักที่ไม่ทนหนาว (tender vegetables) 
   เมื่ออุณหภูมิถึง จุดดังกล่าวก็จะตาย อย่างไรก็ตามผักส่วนใหญ่ไม่ทนหนาวจัด แต่ต้องการอากาศอบอุ่น 
๕. จำแนกโดยอาศัยลักษณะการเจริญเติบโต หรือ อายุของพืช (classification based on growth 
    characteristics) แบ่งเป็น 3 พวก ย่อย ๆ คือ 
    ๕.๑ พืชผักฤดูเดียว (annual) คือพืชที่มีอายุสั้น ๆ จบชีพจักรภายในปีเดียวหรือฤดูปลูกเดียวส่วนมาก
     เป็นพวกพืชล้มลุก (herbaceou s plants) เช่น มะเขือเทส แตงกวา 
   ๕.๒ พืชสองฤดู (biennial) คือพืชที่จบชีพจักรภายใน 2 ปี หรือ 2 ฤดูปลูก ซึ่งเป็นลักษณะของพืช
    เมืองหนาว ที่ต้องใช้ความเย็นทำลาย การพักต ัว (break dormancy) เช่น หอมฝรั่ง กะหล่ำต่าง ๆ    
    พืชเหล่านี้ในฤดูปลูกแรกมีการเจริญเติบโตทางส่วนต้น (vegetative growth) เมื่อการ พักตัวถูก
    ทำลายแล้ว ในฤดูปลูกหลังจะมีการเจริญทางการสืบพันธุ์ (reproductive growth) 
   ๕.๓ พืชยืนต้น (perennial) คือพืชที่จบชีพจักรภายใน 3 ปี หรือ 3 ฤดูปลูก หรือมากกว่า แบ่งเป็น 
   2 พวกย่อย คือ 
      ก. พวกพืชยืนต้นสลับล้มลุก (herbaceous perennial) 
     ข. พวกพืชยืนต้นสลับล้มลุก (herbaceous perennial