สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat

top

    

แนวทางการปรับปรุงบ้าน
       ให้สดวกเหมาะสมสำหรับ
       ผู้สูงอายุ

การดูแลและการจัดการ
     สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย
     เรื้อรัง

การดูแลเพื่อรักษาสุขภาพ
       ในผู้สูงอาย
ุและผู้ป่วยเรื้อรัง
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

เข้าใจปัญหา/ความต้องการ
       ของผู้สูงอายุและผู้ป่วย
       เรื้อรัง
กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟู
       สภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุ


แบบทดสอบประเมิน
     
โรคอัลไซเมอร์
      Alzheimer's Disease|

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่  ความ
     ผิดปกติระบบ ทางเดินปัสสาวะ
     Urinary Incontinence

เบาหวาน Diabetes
โรคเก๊าต์ Gout

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
       Hypoglycemia

โรคของหญิงวัยหมด
     
ประจำเดือน
  Menopausal Syndrome


     

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 แนวทางการปรับปรุงบ้านให้สดวกเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ


แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุควรคำนึง
1. หลักการออกแบบในแง่ของนามธรรมและความรู้สึก เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่และมีความรู้สึก
    สบายอกสบายใจ โดยเฉพาะหากได้อยู่อย่างพร้อมหน้ากับลูกๆหลานๆ
2. หลักของการออกแบบในทางกายภาพก็คือส่วนการออกแบบในทางกายภาพ เช่นมีทาง
    สัญจรกว้างพอในกรณีที่ต้องนั่งรถเข็น มีราวจับยึดเกาะที่มั่นคง การปูพื้นด้วยวัสดุกันลื่นล้ม

ผู้สูงอายุก็เหมือนกับเราทั่วๆไปที่ต้องการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นอยู่ที่
สะดวกสบายตามสมควร เช่น การอยู่อาศัยในที่ที่มีการถ่ายเทอากาศดี มีแสงสว่างพอเพียง มีบรรยากาศของความสดชื่นผ่อนคลาย เพื่อให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี สามารถ
ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดในยามชราได้อย่างเข้มแข็ง การออกแบบในแง่ของ
นามธรรมและความรู้สึก เช่น บ้านขนาดเล็กกะทัดรัด ดูแลง่าย ให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย มีเฉลียงนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติ มองเห็นลูกหลานวิ่งเล่นอย่างมีความสุข จะขอกล่าวถึงการ
ออกแบบในแง่ของนามธรรมและความรู้สึกเป็นหลัก ดังนี้ 

1.แยกโซนให้เห็นชัด 
เป็น การแยกส่วนพื้นที่ใช้สอยให้เห็นชัด เพื่อให้ผู้สูงอายุจดจำได้ง่ายและมองเห็นชัด เช่น พื้นห้องน้ำใช้กระเบื้องชนิดกันลื่น และใช้สีที่โดดเด่น แตกต่างจากพื้นห้องอื่นๆ เพื่อผู้สูงอายุ
จะได้ระมัดระวัง 

2.ปลอดภัยในบ้าน
ผู้สูงอายุมักมีความหวาดระแวงและกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยสูงหวาดกลัวโจรผู้ร้ายจะเข้า
บ้าน จึงควรออกแบบให้สามารถสอดส่องดูแลได้จากภายใน เช่น ควรออกแบบช่องหน้าต่าง
เป็นกระจก เพื่อให้สามารถมองเห็นภายนอกได้ถนัด ในบ้านไม่ควรมีซอกมุมอับมาก ประตู
หน้าต่างควรเลือกรูปแบบที่ทำให้รู้สึกมั่นคงแข็งแรง 

3.เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ ผู้สูงอายุมักต้องการให้ลูกหลานเห็นคุณค่าของตน ให้รู้สึกว่า
ตนเองยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว จึงมักไม่ต้องการบ้านที่เหมือนสร้างแยกออกไป
ต่างหาก เช่น อยู่หลังบ้านหรือมุมใดมุมหนึ่ง แต่ต้องการอยู่ด้านหน้าบ้านของครอบครัว ใครไปใครมาก็มองเห็น หากต่อเติมออกมาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของบ้านใหญ่ หรือถ้าสามารถ
ออกแบบให้เป็นเสมือนบ้านประมุขของตระกูลได้จะยิ่งดี 

4.ไม้สร้างบรรยากาศ 
การ ใช้วัสดุธรรมชาติจำพวกไม้ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น น่าพักผ่อน ในการทำบ้านโดยเฉพาะ
ส่วนพื้น จะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย และบางท่านอาจมีความรู้สึกคุ้นเคยกับ
บ้านที่เคยอยู่ในสมัยก่อน ซึ่งส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ ก็จะยิ่งทำให้ท่านมีความสุขมากขึ้น 

5. อย่าลืมเฉลียงหรือศาลา 
เนื่อง จากการมีเวลาว่างทั้งวัน ทำให้ผู้สูงอายุนิยมใช้เวลานั่งเล่นพักผ่อนบริเวณศาลาหรือ
เฉลียงหน้าบ้าน เสมือนเป็นการเฝ้าบ้านไปในตัว (เป็นความต้องการของผู้สูงอายุเอง) มากกว่าที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้อง จึงควรออกแบบศาลาหรือเฉลียงพักผ่อนไว้ด้วย

6.การออกแบบที่ตรงไปตรงมา 
มีพื้นที่ใช้สอยเรียบง่ายและเท่าที่จำเป็น แต่ใช้งานสะดวก ก็เพียงพอแล้ว เพราะผู้สูงอายุ
ไม่ต้องการความสลับซับซ้อน เนื่องจากมีความจำที่ถดถอย จึงควรออกแบบให้ทุกอย่าง
เรียบง่าย ชัดเจนเข้าไว้ก็จะดี

การออกแบบทางกายภาพควรคำนึงถึงการใช้งานสะดวกและปลอดภัย เช่นทางสัญจรควร
กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร เพื่อการเข็นรถเข็นหรือเตียง พื้นที่ภายในห้องน้ำควรมีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร เพื่อการกลับตัวของรถเข็นได้สะดวก การมีราวจับเพื่อช่วยทรงตัวในจุดที่จำเป็น     ใช้วัสดุปูพื้นชนิดกันลื่นล้ม และหลีกเลี่ยงการใช้ทางต่างระดับแบบขั้นบันได แต่ควรใช้ทางลาดแทน รวมทั้งการทำทางลาดเชื่อมระหว่างพื้นที่ภายในกับภายนอกบ้านด้วย อุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆก็ควรมีการคำนึงถึงเป็นกรณีพิเศษ เช่น การติดตั้ง
ไฟส่องสว่างที่ตีนผนัง กรณีลุกเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนหรือเช้ามืด ลูกบิดห้องน้ำ
ควรเป็นชนิดไขเปิดได้จากภายนอก โดยไม่ต้องใช้กุญแจ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้เข้าไป
ช่วยเหลือได้ทัน การใช้ลูกฟักประตูเป็นกระจก เพื่อจะได้มองเห็นเวลาเกิดเหตุภายในห้อง 

1. มีความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น มี
    - แสงสว่างเพียงพอในบริเวณบันไดหรือทางเข้า  
    - มีราวจับในห้องน้ำ พื้นกระเบื้องไม่ลื่น 
    - อุปกรณ์ปิดเปิดน้ำ และ
    - ลูกบิดเปิดประตูไม่ต้องออกแรงมากนัก 
    - มีสัญญาณฉุกเฉินอยู่บริเวณหัวเตียง หรือห้องน้ำ หรือจุดต่าง ๆ ในบ้าน 
      เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถกดเรียกขอความช่วยเหลือได้

2. สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น 
    - มีทางลาดสำหรับรถเข็น 
    - การออกแบบตู้ให้มีขนาดพอดี ผู้สูงอายุหยิบของได้สะดวก 
    - อยู่ใกล้แหล่งชุมชนเดิม ญาติมิตรสามารถมาเยี่ยมเยียนได้สะดวก

3. สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้ เช่น มีการเลือกใช้สีทาบ้านที่เหมาะสม ทำให้
   - การใช้ชีวิตรู้สึกกระชุ่มกระชวย ไม่ซึมเศร้า 
   - มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้สูงอายุนำความสามารถต่าง ๆ มาใช้ได้อย่าง
     เต็มที่ หรือมีการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้ความสามารถก่อประโยชน์ให้กับชุมชน

4. ดูแลรักษาง่าย กรณีนี้เกี่ยวข้องกับขนาดของบ้านที่ไม่ควรใหญ่จนเกินไป หรือถ้าหลังใหญ่
    ก็ควรจะมีห้อง พร้อมบานประตูเปิดปิดได้ 
    เพื่อความสะดวกในการดูแล สนามหญ้าอาจเปลี่ยนเป็นพุ่มไม้เตี้ย เพื่อลดภาระในการ
    ดูแลลง เป็นต้น


ลักษณะของบ้านพัก 
- ควรเป็นบ้านชั้นเดียว หรือมีห้องนอนอยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน 
- ทางเข้าบ้านควรมีระดับเดียวกับพื้นภายนอก ไม่ควรมีธรณีประตู 
- มีบริเวณบ้านที่สามารถทำสวน เลี้ยงสัตว์ ทำกิจกรรมเบาๆ ได้ 
- พืชพันธุ์ที่ปลูกอาจเป็นไม้ดอก ไม้หอม ควรหลีกเลี่ยงไม้ที่มีหนาม หรือมียาง 
- ประตูควรใช้มือจับแบบก้านโยก มีระบบตัดไฟช็อตและไฟฉุกเฉิน

ห้องนอนของผู้สูงอายุ 
- หากมีหน้าต่างมองเห็นวิวทิวทัศน์ภายนอกได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี 
- ภายในห้องควรมีการระบายอากาศที่ดี พื้นห้องใช้สีสว่าง นุ่ม และบำรุงรักษาได้ง่าย 
- ตู้เสื้อผ้าควรเป็นแบบบานเลื่อน บริเวณหัวเตียงอาจติดตั้งสัญญาณฉุกเฉิน

สำหรับห้องน้ำ 
- ประตู้ห้องน้ำควรกว้างสักหน่อย (ประมาณ 1.5 - 2 เมตร) 
- เมื่อเปิดประตู ระดับพื้นภายใน-ภายนอกควรเท่ากัน พื้นผิวห้องน้ำไม่ควรลื่น 
- ก๊อกน้ำควรเป็นแบบก้านโยกเพราะเมื่ออายุมากขึ้น ข้อมืออาจไม่แข็งแรงพอจะเปิด-ปิด
  ก๊อกน้ำได้อีก 
- ฝักบัวควรเป็นชนิดแรงดันต่ำ และควรติดตั้งสัญญาณฉุกเฉิน

นอกจากนั้น ควรให้ความสำคัญกับพื้นที่ต่างระดับ เช่น ใช้สีที่ตัดกัน หรือพื้นผิวที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถสังเกตได้

ขอบคุณข้อมูลจากหน่วยวิจัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จากการศึกษาวิจัยของหน่วยงานประชากรศาสตร์
พบว่าผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ต้องการเป็นภาระของลูกหลาน จึงไม่เรียกร้องถึงความต้องการ
ของตัวเอง แต่ที่ผ่านมาการศึกษาวิจัยเรื่องสภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะ
สมกับผู้สูงอายุแทบไม่ค่อยได้รับความสนใจจากลูกหลาน ญาติพี่น้อง น้อยคนจะปรับเปลี่ยน
สภาพบ้านเรือนให้เหมาะกับผู้สูงอายุ

ทั้งที่ผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาทางกายภาพกับที่อยู่อาศัย ปัญหาที่พบบ่อย คือ หกล้ม ทั้งรูป
แบบของห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดินตามจุดต่างๆ ภายในบ้านนั่นแสดงว่าที่อยู่อาศัยไม่เหมาะ
สมกับการใช้ชีวิตประจำวัน 
*ไตรรัตน์ จารุทัศน์* อาจารย์ประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ได้ศึกษาวิจัยจนมีผลงานเรื่อง "มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับที่
พักอาศัย และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ" 
แสดงแนวคิดร่วมระหว่างผู้สูงอายุและคนพิการ เน้นการไม่เป็นภาระ และพยายามช่วยตัวเอง
ในลำดับแรก "ทำอย่างไรก็ได้ให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตตามปกติ" คือคอนเซ็ปต์ที่
อาจารย์ไตรรัตน์กล่าวถึง 

การวัดร่างกาย เพราะคนเราเมื่อแก่ไปร่างกายจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ 71 จุด เช่น ความสูง 
น้ำหนัก รอบเอว ระยะการเอื้อมต่างๆ เป็นต้น
"ที่เราสนใจทางร่างกาย เพราะปกติแล้วเราพบว่าผู้สูงอายุมักจะหลังค่อมและเตี้ยลง การเดิน
จะช้าลง" ดังนั้น งานสร้างของคณะวิจัยชุดนี้ มีความสำคัญในเชิงการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ 
เหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะ

 การเอื้อม เช่น เราอยากจะรู้ว่าผู้สูงอายุไทยเอื้อมจับเคาน์เตอร์ได้สูงสุดแค่ไหน เพราะว่าที่
ผ่านมามีผู้สูงอายุหกล้มในบ้านจำนวนตัวเลขสูงมาก สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะการเอื้อม (ไม่
สามารถเอื้อมได้ก็จะก้าวพลาด) 

การนั่ง การเดิน ผู้สูงอายุจะมีลักษณะการเดินเป็นพิเศษ คือ เดินแบบก้าวทับก้าว สังเกตดูว่า
จะเป็นก้าวซ้าย แล้วเอาเท้าขวามาหาเท้าซ้าย แล้วค่อยเดินอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นการเดินแบบ
นี้จะมีผลเรื่องการออกแบบ เช่น ขั้นบันไดควรจะกว้างขึ้น 
"ความกว้างบันไดควรออกแบบให้มีความกว้างมากกว่า 25 เซนติเมตร  ความสูงของบันไดพอ
ให้ ก้าวได้ไม่ควรสูงนัก ความสูงของบันไดที่เหมาะควรประมาณ 13 เซนติเมตร"

 ส้วม คนส่วนใหญ่มักจะซื้อที่นั่งขาลอยให้พ่อแม่ใช้นั่งกับส้วมนั่งยองเดิม จากการวัด ปรากฏ
ว่าที่นั่ง ขาลอยนั้นสูงเกินไป ความสูงจากพื้นถึงระยะก้นตรงที่นั่งควรประมาณ 42 เซนติเมตร
กำลังดี จะลุกนั่งแบบสบายๆ ถ้าเตี้ยมากอาจจะลุกไม่ขึ้น

"การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายให้สังเกตง่ายๆ คือ อะไรที่เป็นในแกน X (แนวนอน) 
จะเพิ่มขึ้น ส่วนแกน Y (แนวตั้ง) จะลดลง" สรุปให้เข้าใจง่ายๆ คือ คนแก่จะ อ้วนขึ้น 
และ เตี้ยลง*


ดังนั้นในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับแกนนอน ควรจะกว้างขึ้นด้วย อย่างเช่น ประตู ทางลาดที่
ต้องมีอุปกรณ์ช่วยไม่ว่าจะเป็นเท้าแขน มือจับ หรือ รถเข็นก็ควรจะกว้างเกิน 90 ซม.

ทางลาดของผู้สูงอายุควรใช้สัดส่วน 1:12 ถ้าพื้นสูง 10 ซม. ต้องมีทางลาดยาวไปถึง 120 ซม. 
การเข็นรถเข็นจะได้ง่าย และทางลาดต้องใช้วัสดุต่างสัมผัส มองแล้วรู้ว่าต่างกันระหว่างพื้น
เรียบ กับพื้นลาด 

ส่วนราวจับควรจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ความสูง 80 เซนติเมตร แล้วราวจับที่ดีไม่
ได้มีแค่ตรงบันได ควรจะเลยจากขั้นสุดท้ายไปประมาณ 30 เซนติเมตรเป็นอย่างน้อย จะได้มี
ระยะจับได้

ลูกบิดประตูบ้าน ปกติยังคุ้นเคยกับลูกบิดกลมๆ แต่คนแก่พอร่างกายเสื่อมถอยลงไปแล้ว จะ
ไม่มีแรงบิด ดังนั้นควรจะใช้เป็นแบบก้านโยกจะเหมาะกว่า

สำหรับระยะเอื้อมควรจะลดลง ปลั๊กไฟควรจะสูงกว่าปกติ ในขณะที่สวิตช์ต้องต่ำลง จะให้ดีตัว
หน้ากากกับตัวสวิตช์ควรเป็นคนละสี เคาน์เตอร์ก็ไม่ควรกว้างเกิน 50 เซนติเมตร เป็นต้น 

แม้กระทั่งระยะในการมอง ผู้สูงอายุเวลานั่งอยู่จะชอบมองออกไปข้างนอก เพราะฉะนั้นประต
ูหน้าต่างให้ความสูงลดลง ข้างล่างควรจะลึกขึ้นเพื่อให้มองเห็นแสงเห็นสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ 

การเปลี่ยนแปลงควรให้ผู้สูงอายุได้อยู่ที่เดิมไม่ควรย้ายไปสร้างที่อยู่ให้ใหม่โดยเฉพาะ เพราะ
ถึงแม้ออกแบบตามหลักการ แต่ผู้สูงอายุมักจะมีเรื่องสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บางคนถ้า
ย้ายจะป่วยทันที เพราะเหมือนขาดอะไรบางอย่างทั้งทางสังคมและจิตใจ

"ถึงแม้จะมีหลักการในการออกแบบสร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่กล่าวมา ขาดไม่ได้คือ
ควรจะจัดเอาเฟอร์นิเจอร์เก่าไว้ให้เหมือนวันวานที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกคุ้นเคย เพราะ
การปรับตัวของผู้สูงอายุปรับตัวได้ยาก ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ทางที่ดีควร
ปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยเดิมแล้วให้ย้ายห้องมาอยู่ชั้นล่าง ส่วนที่เหลือก็สร้างตามหลักเกณฑ์"

ข้อมูลจาก
ไตรรัตน์ จารุทัศน์* อาจารย์ประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และคณะ ได้ศึกษาวิจัยจนมีผลงานเรื่อง "มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับที่พักอาศัย 
และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ"

 

 

 

Alzheimer's Disease is sometimes hard to detect. In the early stages
symptoms emerge slowly and are often unrecognized. A doctor is the only one
who can make a diagnosis of Alzheimer's. If you think that someone close to you may have Alzheimer's, use these ten questions to help you decide if you should talk with a doctor.

โรคที่พบได้บ่อยในผู้สุงอายุโรคหนึ่งได้แก่ โรคอัลไซเมอร์  (คลิกอ่านเพิ่มเติม) การดำเนินไป
ของโรค จะเป็นไปแบบช้าๆทำให้สังเกตุได้ยากในช่วงเริ่มต้นของโรค ทำให้ผู้ป่วยอาจไม่ทัน
สังเกตุและปล่อยให้อาการ ดำเนินต่อไปไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลรักษาโดยแพทย์

เพื่อช่วยให้เราสามารถสังเกตุความผิดปกติของผู้สูงอายุที่ใกล้ชิดของท่านได้แต่เนิ่นๆด้วยตน
เอง จะได้รีบพบ แพทย์เพื่อช่วยชลออาการของโรคไม่ให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว (ความผิด
ปกติที่เกี่ยวข้องกับเซลประสาทหรือสมองเมื่อเสียหายไปแล้วจะฟื้นฟูให้กลับเป็นปกติจะทำ
ได้ยาก ) 

ดังนั้นลองใช้แบบสำรวจต่อไปนี้เพื่อสังเกตุ ผู้สูงอายุที่ใกล้ชิดของท่านว่า ใช่ หรือ ไม่ มาก
น้อยแค่ไหนที่จะเข้าใกล้กับอาการหลงลืมของโรคอัลไซเมอร์ จะเป็นตัวช่วยให้เราสังเกตุได้
แต่เนิ่นๆแล้วพบแพทย์เพื่อการดูแลต่อไป เรามาเริ่มตรวจสอบคำถามกันเลย

1. Does the person forget things more often, such as appointments, people's   
    name or telephone numbers? Is this forgetfulness affecting his or her ability 
    to
get things done?
    
สังเกตุดุว่า ปรากฏอาการหลงลืมบ่อยหรือไม่เช่นในเรื่อง การนัดหมาย ลืมหรือนึกชื่อผู้
     คุ้นเคยไม่ออก จำหมายเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้ประจำ เป็นต้น

 

2. Is the person having a hard time doing familiar tasks such as buttoning his
    or her shirt, paying bills, or using the VCR?
    ทำงานประจำได้ลำบากมากขึ้นหรือไม่ เช่น การติดกระดุมเสื้อ การไปจ่ายค่า
     สาธารณูปโภค หรือการเปิดใช้งานเครื่องไฟฟ้า เช่นเครื่อง VCR เป็นต้น

 

3. Is the person putting things in strange places such as placing keys in the
    refrigerator?
    สังเกตุหลงลืมหาสิ่งของไม่เจอ  วางสิ่งของผิดแปลกที่ไปจากเดิมหรือไปวางไว้ใน
     ตำแหน่งที่ไม่ควรอยู่ เช่น หลงลืมนึกไม่ออกว่าวางกุญแจรถ กุญแจบ้านไว้ที่ไหน 
     จากจุดที่ควรจะต้องวางไว้ประจำ หรือไป พบว่า ไปวางผิดที่ผิดทางที่ควรจะอยู่เช่น
     กุญแจไปวางอยู่ในตู้เย็น เป็นต้น

 

4. Is the person forgetting common words or losing his or her train of thought
    while talking?
   เริ่มนึกคำทั่วๆไปที่จะใช้ในการพูดไม่ออก หรือ ลืมความคิดเรื่องที่เตรียมไว้แล้วที่จะใช้
     ในการพูด อยู่ๆก็นึกถึงเรื่องที่เตรียมไว้ไม่ออก เป็นต้น

 

5. Does the person have a hard time with complex task such as balancing a
    checkbook or keeping track of movie or book plots?
     สังเกตุว่าต้องใช้เวลามากขึ้น นานขึ้นในการดำเนินงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหรือไม่ 
      เช่นการตรวจ ดุลย์บัญชีการสั่งจ่ายเช็ค การนึกและเลือกใช้เส้นทางในการเดินทาง เช่น
      การเลือกหรือนึกเส้นทางไป ชมภาพยนต์ไม่ได้ หรือใช้เวลานาน

 

6. Have you noticed that the changes in the person's behavior leave him or
    her confused, suspicious or afraid?
    คุณสังเกตเห็นไหมว่าว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล จากเขาหรือ
     เธอ เป็นไปในลักษณะ สับสน น่าสงสัย หรือกลัว? 

 

7. Is the person sometimes confused about what day it is or how to get to
    familiar places, such as his or her home or the store?
   ปรากฏเรื่องจำวันไม่ได้หรือสับสนในเรื่องของวันเช่นวันนี้เป็นวันอะไร คิดว่าวันนี้เป็น
      วันอื่น เป็นต้น หรือจำเส้นทางไปที่ประจำๆไม่ได้ เช่นจำทางกลับบ้านไม่ได้

 

8. Has the person lost interest in hobbies, clubs or other things he or she
    used to enjoy?
    สังเกตุดุว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป เช่นลืมหรือละเลยงานอดิเรกที่เคยสนใจที่ชอบทำเป็น
      ประจำไป หรือลืม ลดความสนใจในกิจกรรมที่เคยชื่นชอบไป

 

9. Have you noticed that the person is avoiding other people including family
    and friends?
    สังเกตุดูว่าผู้สูงอายุที่เราดูแลมีลักษณะเริ่มหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คน แม้กระทั่งคนที่คุ้น
     เคยรู้จักกัน หรือ แม้กระทั่งคนในครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย เป็นต้น

 

10. Does the person have a harder time now making choices than in the past?
     สังเกตุดุว่าผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่ มีความยากลำบากในการตัดสินใจ หรือต้องใช้เวลา
       นานกว่าเดิมในการเลือกหรือตัดสินใจ หรือไม่


  ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง


    


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.