สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat

top

    

การดูแลและการจัดการ
      สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย
      เรื้อรัง

การดูแลเพื่อรักษาสุขภาพ
       ในผู้สูงอาย
ุและผู้ป่วยเรื้อรัง
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

เข้าใจปัญหา/ความต้องการ
       ของผู้สูงอายุและผู้ป่วย
       เรื้อรัง
กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟู
       สภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

แนวทางการปรับปรุงบ้าน
       ให้สดวกเหมาะสมสำหรับ
       ผู้สูงอายุ

แบบทดสอบประเมิน
     
โรคอัลไซเมอร์
      Alzheimer's Disease

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ความ
     ผิดปกติระบบทางเดินปัสสาวะ
     Urinary Incontinence


เบาหวาน Diabetes
โรคเก๊าต์ Gout

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
       Hypoglycemia

โรคของหญิงวัยหมด
    
ประจำเดือน
  Menopausal Syndrome


     

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


ลักษณะทั่วไป

เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายจิตใจและ
สังคม

ผู้ที่จะรับภาระดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังควรจะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของ
ผู้สูงอายุ เพื่อความเข้าใจและจะได้ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม 
ผิวเหี่ยวย่นเส้นเลือดฝอยแตกง่าย ทำให้เกิดแผล เมื่อเกิดแผลจะหายช้า, 
ไขมันใต้ผิวหนังลดลง ทำให้หนาวได้ง่าย เมื่ออากาศเย็น ผิวแห้ง คัน การรับความรู้สึก
                             เจ็บปวดลดลง 
กระดูก กระดูกเสื่อม พรุน หักได้ง่าย ข้ออักเสบ เกิดอาการบวม ปวดตามข้อ 
กล้ามเนื้อ ความว่องไว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวช้าลง 
             หกล้มได้ง่าย มือสั่น จับของไม่แน่น ของหลุดมือได้ง่าย 
หัวใจ เหนื่อยง่ายเนื่องจากหัวใจบีบตัวได้น้อยลง หากทำงานหนัก หรือตื่นเต้นมากเกินไป 
        อาจทำให้เกิดหัวใจวายได้ง่าย 
เส้นเลือดตีบแข็ง ทำให้ความดันเลือดสูงได้ง่าย เป็นลมหน้ามืดง่าย ขณะเปลี่ยนท่าทาง เช่น 
                      จากท่านอนเป็นท่านั่ง 
ระบบหายใจ เหนื่อยง่าย สำลักอาหารเข้าหลอดลงได้ง่าย 
ระบบทางเดินอาหาร เบื่ออาหาร (น้ำลายลดลง การรับรสและกลิ่นไม่ดี) อาหารลงกระเพาะ
                           ได้ช้า ท้องผูกง่าย กลั้นอุจจาระไม่ค่อยได้ 
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ขนาดกระเพาะปัสสาวะลดลง ทำให้น้ำปัสสาวะเต็มเร็ว ถ่ายปัสสาวะ
             บ่อย ในผู้สูงอายุชาย ปัสสาวะไม่สะดวก ใช้เวลานานในการถ่ายปัสสาวะแต่ละครั้ง 
             (อาจเนื่องจากต่อมลูกหมากโต) 
ช่องคลอด อักเสบและติดเชื้อได้ง่าย 
สมอง ความจำเสื่อม (ขี้ลืม) พูดซ้ำเรื่องเดิม นอนหลับยาก 
ตา พร่ามัวมองไม่ชัด น้ำตาไหล สายตายาว 
หู ได้ยินไม่ชัดเจน (หูตึง) 
การดมกลิ่น การรับกลิ่นไม่ดี ทำให้เบื่ออาหาร ไม่ได้กลิ่นบูดเน่า 
การรับรส ไม่ดีทำให้เบื่ออาหาร เติมเครื่องปรุงรสมากขึ้น 
ด้านจิตใจ ยึดมั่นในความคิดของตนเอง ขี้น้อยใจ หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย 

หลายท่านที่ติดตามข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องคงทราบดีว่า ในอนาคตอันใกล้ โครงสร้างของ
สังคมไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยจะเริ่มเข้าสู่สังคมคนชรา ซึ่งข้อมูลของทาง
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุไทย
ก็ชี้ไปในทางเดียวกัน โดยระบุว่า ประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 6.8% ในปี พ.ศ. 2537 เป็น 10.7 %ในปี พ.ศ. 2550 คาดว่าอีก 15 ปี ข้างหน้า ตัวเลขผู้สูงอายุ
ในเมืองไทยจะพุ่งสูงขึ้นอีกเท่าตัวของปัจจุบัน 

จากข้อมูลของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบว่าผู้สูงวัยในไทยจำนวนมากต้องนอนอยู่กับเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ขณะที่สถานที่รองรับผู้สูงวัยมีจำนวนไม่เพียงพอและยังพบด้วยว่าผู้สูงวัยเจ็บป่วยด้วยโรค
อัมพาตมาเป็นอันดับหนึ่ง ในการเสวนาเรื่อง ?การออกแบบสถานีอนามัยอย่างไร ?ได้ใจ? ผู้สูงอายุ? โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผศ.ร.อ.หญิง ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าปัจจุบันจำนวนประชากรไทยในวัยเด็กได้ลดลง แต่จำนวนประชากรวัยแรงงาน
และวัยสูงอายุกลับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว 

จากสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า ผู้สูงอายุไทยจะป่วยเป็นอัมพาตมากที่สุด รองลงมาจะเป็นปัญหาด้านการได้ยิน ตาบอด แขนขาพิการ การตัดแขนขา หูตึง โรคจิต
ประสาท  

  ปี 2548 ปี 2558
ี่ี่ได้รับการดูแลภายในครอบครัวโดยญาติ 67,395 คน 79,888 คน
จ้างผู้ดูแล 25,675 คน 31,955 คน 
สถานบริการที่ต้องการการดูแลปานกลาง 8,826 คน 25,298 คน
ต้องการการดูแลมาก 29,476 คน 75,894 คน 

คาดการณ์ว่าในปี 2558 ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุที่ไม่สามารถออกนอกบ้านได้
ตามลำพังมากถึง 412,000 คน 
ต้องนอนติดอยู่กับเตียง 79,000 คน 
ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง 602,000 คน และ
ภาวะสมองเสื่อม 292,000 คน 

อย่างไรก็ตามจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลในระดับปานกลางถึงมากที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วนั้นส่งผลให้มีความต้องการการดูแลในสถานบริการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่ปรากฏว่าภาครัฐยังไม่มีการจัดให้มีบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุกลุ่มนี้
อย่างชัดเจนมีเพียงสถานสงเคราะห์คนชราเพื่ออุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทุกข์ยาก
เดือดร้อนไม่มีผู้ดูแลหรือไม่ก็ไร้ที่อยู่อาศัยเท่านั้น

ส่วนสถานบริการดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ของภาคเอกชนทั้งที่แฝงอยู่ใน
โรงพยาบาลและจดทะเบียนเป็นสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยสูงอายุเรื้อรังส่วนมากจะมีอุปกรณ์
การดูแลและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ทั้งแสงสว่าง พื้นผิวห้อง รวมถึงมาตรฐาน
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ยังไม่มีมาตรฐานชัดเจนโดยตรง

เมื่อญาติผู้ใหญ่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน (ข้อมุลข้างต้น) เช่น ความสูง (โดยเฉลี่ยจะเตี้ยลงประมาณ 2 - 5 เซนติเมตร) 
น้ำหนักตัวจะลดลง กระดูกข้อจะเสื่อม การเดินเหิน ลักษณะท่าทางจะเปลี่ยนไป สายตาจะพร่ามัว หูตึง 
หากยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและภาวะทุพพลภาพได้
ในที่สุด ที่สำคัญ ข้อมูลจากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติ
แห่งชาติในปี พ.ศ. 2545 พบผู้สูงอายุ 6.3 เปอร์เซ็นต์ต้องอยู่อาศัยคนเดียว ขณะที่มี 7.4 เปอร์เซ็นต์ประเมินว่าตนเองสุขภาพไม่ดีด้วย

เมื่อพิจารณาข้อมูลต่างๆ แล้ว จะเป็นการดีหากบุตรหลานจะเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกาย
สุขภาพใจของผู้สูงอายุกันเสียแต่วันนี้ ศึกษาข้อมูล ความเปลี่ยนแปลง ความรู้สึก ความต้อง
ของผู้สูงอายุ การปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ทางด้านกายภาพของบ้านพัก ที่อยู่อาศัย ที่จะช่วย
อำนวยความสดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ และอื่นๆ

 

 

Alzheimer's Disease is sometimes hard to detect. In the early stages
symptoms emerge slowly and are often unrecognized. A doctor is the only one
who can make a diagnosis of Alzheimer's. If you think that someone close to you
may have Alzheimer's, use these ten questions to help you decide if you should
talk with a doctor.

โรคที่พบได้บ่อยในผู้สุงอายุโรคหนึ่งได้แก่ โรคอัลไซเมอร์  (คลิกอ่านเพิ่มเติม) การดำเนินไป
ของโรคจะเป็นไปแบบช้าๆทำให้สังเกตุได้ยากในช่วงเริ่มต้นของโรค ทำให้ผู้ป่วยอาจไม่ทัน
สังเกตุและปล่อยให้อาการดำเนินต่อไปไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลรักษาโดยแพทย์

เพื่อช่วยให้เราสามารถสังเกตุความผิดปกติของผู้สูงอายุที่ใกล้ชิดของท่านได้แต่เนิ่นๆด้วยตน
เอง จะได้รีบพบแพทย์เพื่อช่วยชลออาการของโรคไม่ให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว (ความผิด
ปกติที่เกี่ยวข้องกับเซลประสาทหรือสมองเมื่อเสียหายไปแล้วจะฟื้นฟูให้กลับเป็นปกติจะทำ
ได้ยาก ) 

ดังนั้นลองใช้แบบสำรวจต่อไปนี้เพื่อสังเกตุผู้สูงอายุที่ใกล้ชิดของท่านว่า ใช่ หรือ ไม่ มาก
น้อยแค่ไหนที่จะเข้าใกล้กับอาการหลงลืมของโรคอัลไซเมอร์ จะเป็นตัวช่วยให้เราสังเกตุได้
แต่เนิ่นๆแล้วพบแพทย์เพื่อการดูแลต่อไป เรามาเริ่มตรวจสอบคำถามกันเลย

1. Does the person forget things more often, such as appointments, people's   
    name or telephone numbers? Is this forgetfulness affecting his or her ability 
    to
get things done?
    สังเกตุดุว่า ปรากฏอาการหลงลืมบ่อยหรือไม่เช่นในเรื่อง การนัดหมาย ลืมหรือนึกชื่อผู้
     คุ้นเคยไม่ออก จำหมายเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้ประจำ เป็นต้น

 

2. Is the person having a hard time doing familiar tasks such as buttoning his
    or her shirt, paying bills, or using the VCR?
    ทำงานประจำได้ลำบากมากขึ้นหรือไม่ เช่น การติดกระดุมเสื้อ การไปจ่ายค่า
     สาธารณูปโภค  หรือการเปิดใช้งานเครื่องไฟฟ้า เช่นเครื่อง VCR เป็นต้น

 

3. Is the person putting things in strange places such as placing keys in the
    refrigerator?
    สังเกตุหลงลืมหาสิ่งของไม่เจอ  วางสิ่งของผิดแปลกที่ไปจากเดิมหรือไปวางไว้ใน
     ตำแหน่งที่ไม่ควรอยู่ เช่น หลงลืมนึกไม่ออกว่าวางกุญแจรถ กุญแจบ้านไว้ที่ไหน 
     จากจุดที่ควรจะต้องวางไว้ประจำ หรือไปพบว่า ไปวางผิดที่ผิดทางที่ควรจะอยู่เช่น
     กุญแจไปวางอยู่ในตู้เย็น เป็นต้น

 

4. Is the person forgetting common words or losing his or her train of thought
    while talking?
    เริ่มนึกคำทั่วๆไปที่จะใช้ในการพูดไม่ออก หรือ ลืมความคิดเรื่องที่เตรียมไว้แล้วที่จะใช้
     ในการพูด อยู่ๆก็นึกถึงเรื่องที่เตรียมไว้ไม่ออก เป็นต้น

 

5. Does the person have a hard time with complex task such as balancing a
    checkbook or keeping track of movie or book plots?
    สังเกตุว่าต้องใช้เวลามากขึ้น นานขึ้นในการดำเนินงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหรือไม่ 
      เช่นการตรวจดุลย์บัญชีการสั่งจ่ายเช็ค การนึกและเลือกใช้เส้นทางในการเดินทาง เช่น
      การเลือกหรือนึกเส้นทางไปชมภาพยนต์ไม่ได้ หรือใช้เวลานาน

 

6. Have you noticed that the changes in the person's behavior leave him or
    her confused, suspicious or afraid?
    คุณสังเกตเห็นไหมว่าว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล จากเขาหรือ
     เธอ เป็นไปในลักษณะ สับสน น่าสงสัย หรือกลัว? 

 

7. Is the person sometimes confused about what day it is or how to get to
    familiar places, such as his or her home or the store?
    ปรากฏเรื่องจำวันไม่ได้หรือสับสนในเรื่องของวันเช่นวันนี้เป็นวันอะไร คิดว่าวันนี้เป็น
      วันอื่น เป็นต้นหรือจำเส้นทางไปที่ประจำๆไม่ได้ เช่นจำทางกลับบ้านไม่ได้

 

8. Has the person lost interest in hobbies, clubs or other things he or she
    used to enjoy?
    สังเกตุดุว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป เช่นลืมหรือละเลยงานอดิเรกที่เคยสนใจที่ชอบทำเป็น
      ประจำไป หรือลืม ลดความสนใจในกิจกรรมที่เคยชื่นชอบไป

 

9. Have you noticed that the person is avoiding other people including family
    and friends?
    สังเกตุดูว่าผู้สูงอายุที่เราดูแลมีลักษณะเริ่มหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คน แม้กระทั่งคนที่คุ้น
      เคยรู้จักกัน หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย เป็นต้น

 

10. Does the person have a harder time now making choices than in the past?
     สังเกตุดุว่าผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่ มีความยากลำบากในการตัดสินใจ หรือต้องใช้เวลา
       นานกว่าเดิมในการเลือกหรือตัดสินใจ หรือไม่


  ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง


    


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.