BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   top

ฝิ่น /อนุพันธ์ของฝิ่น
    Opiates
  -ประวัติความเป็นมา
  -การออกฤทธิ์
  -ผลต่อร่างกาย
  -การบำบัด

Opiates English versionเฮโรอีน
   Heroine
 - ลักษณะทางกายภาพ 
 
-ประวัติความเป็นมา  
 -การออกฤทธิ์
 -ผลต่อร่างกาย
 -การบำบัดรักษา 

มอร์ฟีน
   Morphine
 -ลักษณะทางกายภาพ
 -ประวัติความเป็นมา
 -การออกฤทธิ์
 -ผลต่อร่างกาย
 -การบำบัด

ชุดทดสอบการหาสาร
   เสพติดในปัสสาวะ
   Rapid test for Drug of
   Abuse

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 ฝิ่น-เฮโรอีน-มอร์ฟีน / Opiates-Heroin-Morphine      


ฝิ่น (Opium)

ชื่ออื่น ๆ
PAPAVER SOMNIFERUM และ PAPAVER BRACTEATUM (ชื่อทางพฤกษศาสตร์)
หมู (ฝิ่นที่คลุกยาฉุน ยาเส้น ใบพลู ใบจาก หรือกัญชาใช้ม้วนสูบด้วยกล้อง)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์  -

สารเคมีที่ออกฤทธิ์ - Morphine และ อัลคาลอยด์ของฝิ่น

ลักษณะทางกายภาพ
เนื้อฝิ่นได้มาจากยางของผลฝิ่นที่ถูกกรีดจะมีสีขาว เมื่อถูกอากาศจะมีสีคล้ำลง
กลายเป็นยางเหนียวสีน้ำตาลไหม้ หรือดำ มีกลิ่นเหม็นเขียวและรสขม เรียนว่า 
ฝิ่นดิบ ส่วนฝิ่นที่มีการนำมาใช้เสพ เรียกว่า “ฝิ่นสุก” ได้มาจากนำฝิ่นดิบไปต้ม
หรือเคี่ยวจนสุก

ประวัติความเป็นมา
ฝิ่น เป็นยาเสพติดให้โทษที่สำคัญชนิดแรกที่แพร่เข้ามาสู่ประเทศไทย แต่จะเข้า
มาตั้งแต่เมื่อใดไม่ ปรากฏหลักฐานยืนยัน จากการสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์ 
น่าเชื่อว่าคนไทยได้รับอิทธิพลถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องฝิ่นมาจากชาวจีนในสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนต้น เนื่องจากมีสำเภาจีนเดินทางบรรทุกสินค้าเข้ามาค้าขาย
กับคนไทยจนเป็นที่นิยมในกรุงศรีอยุธยา จนสืบเนื่องมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นก็ยังคงมีการจำหน่ายและเสพฝิ่นกันอยู่อย่างแพร่หลายโดยรัฐบาลเพียง
แต่เข้มงวดในเรื่องการควบคุมภาษีฝิ่นเท่านั้น แต่ยังมีคนไทยลักลอบซื้อขาย 
และสูบฝิ่นกันอยู่จำนวนมาก

มาในปี พ.ศ.2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของ ฯพณฯจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เห็นสมควรให้การเสพและจำหน่ายฝิ่นในประเทศไทยเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และ
ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติให้เลิกการเสพและจำหน่ายฝิ่นโดยเด็ดขาดทั่วราช
อาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2502 เป็นต้นไป

ประเภทของยา
ฝิ่น (ฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก มูลฝิ่น) จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2พระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ.2522

แหล่งผลิต
ฝิ่นเป็นพืชล้มลุกขึ้นในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 ฟุตขึ้นไป เป็นยา
เสพติดที่เป็นต้นตอของยาเสพติดร้ายแรง เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน   และโคเดอีน 
นอกจากประเทศไทยจะประสบปัญหาการลักลอบค้าและการลำเลียงฝิ่นตาม
แนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ยังมีการลักลอบปลูกฝิ่นในประเทศ
ไทย โดยใน ปี 2541/2542 มีพื้นที่ปลูกฝิ่นประมาณ 9,007 ไร่      ลดลงจากปี 
2540/2541 ประมาณ 279 ไร่ กองทัพบกและตำรวจภูธรได้เข้าปฏิบัติการตัด
ฟันทำลายไร่ฝิ่น 5,051 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 56.08 ของพื้นที่ปลูกฝิ่นทั้งหมด
ในประเทศ 

พื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นมากพื้นที่ อ.อมก๋อย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อ.ปาย อ.ปางมะผ้า 
จ.แม่ฮ่องสอน / อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย / อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีการลักลอบปลูกหลาย
ครั้งใน พื้นที่เดียวกัน และมีแนวโน้มที่จะปลูกเพื่อการค้ามากขึ้น

การแพร่ระบาด
จากสถิติผู้เข้ารับการบำบัดรักษา พบว่า ผู้เสพส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้เสพเดิมและ
มักจะเสพกันในกลุ่ม ผู้ที่มีอายุมาก คือ ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่
ได้รับการศึกษาเลย หรือได้รับการศึกษาน้อยเพียงระดับประถมศึกษา กลุ่มผู้
เสพประกอบอาชีพเกษตรกรหรือรับจ้าง   เมื่อพิจารณาจากสถิติผู้เข้ารับการ
บำบัดรักษา พบว่า ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดฝิ่นมาก โดย
เฉพาะใน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอนและ จ.ตาก

การออกฤทธิ์
ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางมีผลกดประสาท    โดยกดการทำงานของ
ระบบประสาทส่วนกลาง สารเคมีที่มีผสมอยู่มากมายในเนื้อฝิ่น   ซึ่งประกอบ
ด้วย โปรตีน เกลือแร่ ยาง และกรดอินทรีย์ เป็น Alkaloid ซึ่งเป็นสารผสมอยู่
ในเนื้อฝิ่นอันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ฝิ่นกลายเป็นยาเสพติดให้โทษที่ร้ายแรง
Alkaloid ในฝิ่นมีประมาณ 25 ชนิด แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 ออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการมึนเมา และเป็นยาเสพติดให้โทษโดย
ตรง Alkaloid ประเภทนี้ ทางเภสัชวิทยาถือว่าเป็นยาทำให้นอนหลับ 
(Hypnotic) 
ประเภทที่ 2 ออกฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อหย่อนคลายตัว ซึ่งในทางเภสัชวิทยาถือ
ว่า Alkaloid ในฝิ่นประเภทนี้ไม่เป็นสารเสพติด แต่มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อ
ของร่างกายหย่อนคลายตัว

ผลต่อร่างกาย
ในขณะที่ผู้เสพตกอยู่ใต้อิทธิพลของยาเสพติดจะมีอาการง่วงนอน เซื่องซึม 
ชีพจรเต้นช้า ไม่รู้สึกหิว ไม่พูดมาก และไม่สนใจกับสิ่งต่างๆรอบตัว อาจจะ
นั่งเหม่อมองออกไปโดยไม่มีจุดหมาย นัยน์ตาอาจเปลี่ยนสีและขนาดของ
ม่านตาอาจจะเล็กลงเท่าขนาดรูเข็ม เมื่อเริ่มมีความต้องการยาครั้งต่อไป
และมีอาการของการขาดยาเสพติดจะมีลักษณะอาการเริ่มต้น คือ น้ำตา น้ำ
มูกไหล ปวดหัว เกิดอาการคัน หาวนอน ขนลุก สะบัดร้อนสะบัดหนาว ม่านตา
ขยาย ผู้ติดยาเสพติดจะหงุดหงิด กระวนกระวาย ตื่นตกใจ อาการขั้นรุนแรง
ขึ้น คือ นอนไม่หลับ เหงื่อออก ปวดเมื่อยตามแขนขา คลื่นเหียนอาเจียน มี
อาการท้องร่วง

การบำบัด
ขั้นตอนการบำบัดรักษาฝิ่นมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมตัวผู้ติดยาเสพติดให้พร้อมที่จะเข้ารับการบำบัดรักษาให้เกิด
ความเชื่อมั่นและมีความตั้งใจจริงที่จะเลิกยาเสพติด นอกจากนี้ยังต้องเตรียม
ความพร้อมญาติพี่น้องและครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดให้เข้ามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ 
2. ขั้นถอนพิษยา 
ในขั้นตอนนี้ผู้ติดฝิ่นที่มีความตั้งใจที่จะเลิก โดยการหยุดเสพแล้วจะมีความ
อยากและความต้องการยาเสพติดอยู่เหมือนเช่นเคย ดังนั้น การบำบัดรักษา
จะเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ ปริมาณการใช้และความตั้งใจ
ของผู้เสพ หากเสพในปริมาณมากและเป็นเวลานานหลายปี จะมีอาการถอน
พิษยา (Withdrawal Symptoms) เช่น หาวนอน น้ำมูก น้ำตาไหล เหงื่อออก
มาก มีอาการทุรนทุราย หงุดหงิด ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง ท้องเดิน อาเจียน 
รายที่รุนแรงอาจถ่ายเป็นเลือดที่ชาวบ้าน เรียกว่า “ลงแดง” หรือมีอาการชัก
เกิดขึ้น เพราะอาการต่างๆ อาจรุนแรง ถึงชีวิตได้ แต่หากเริ่มเสพมาไม่นาน
นักและมีความตั้งใจที่จะเลิกจริงๆ วิธีที่ดีที่สุด คือ การหยุดใช้ยาเองหรือที่
เรียกว่า “หักดิบ” พักผ่อนให้เต็มที่ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงก็จะสามารถถอนพิษยาออกจากร่างกายได้
ในที่สุด โดยจะใช้เวลาไม่นานกว่า 15 วัน 
3. ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ 
เป็นการปรับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เลิกยาเสพติดให้มีความเข้มแข็ง 
ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมให้สามารถกลับสู่
สังคมได้อย่างปกติ โดยการให้คำปรึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบชุมชนบำ
บัดเป็นต้น ซึ่งผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ที่ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอยู่ทั่วประเทศ 
4. ขั้นติดตามดูแลหลังรักษา เป็นการติดตามดูแลผู้เลิกยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษา 
ทั้ง 3 ขั้นตอน เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจ ทั้งนี้เพื่อมิให้หวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ

 

Opiates:

What are opiates?

Opiates are narcotics that contain Opium. Opium is derived from the pod of the poppy Papover somniferum. There are two processes that remove the extract. The narcotics which opium is an ingredient in are: Morphine, Codeine, Thebaine and Heroin (see Heroin section). Morphine is used exclusively in hospitals, excluding the use by drug abusers, as a pain reliever. Codeine is produced from morphine and is found in several legal products outside of a hospital. It is for moderate pain relief and is sometimes combined with aspirin, acetaminophen, Robitussin AC, Cheracol and elixir of terpin hydrate. Thebaine is a minor constituent of opium, an alkaloid present in another species of poppy Papover bracteatum. Although thebaine is like morphine and codeine, it produces stimulant effects rather than a depressant effect.Opium Poppy Papover somniferum

Red Rock Opium

How are opiates consumed?

It is allowed into the body in several ways including: injection under the skin, intramuscularly, or intravenously. It is also marketed as white crystals for smoking, and tablets for oral ingestion. Most of the morphine obtained from opium is converted to codeine, and secondarily, to hydro morphine.

What are the effects of Opiates?

General effects of narcotic analgesics include: sedation, slowed reflexes, raspy speech, sluggish "rubber-like" movements, slowed breathing, cold skin, and possible vomiting. However, as a user continues to abuse narcotic analgesics he or she will build a tolerance to the drug, therefore causing the effects to diminish. If the abuser wishes to maintain the same effect, he or she will have to take steadily larger doses as the tolerance develops. If a user is addicted to opiates he or she will suffer withdrawal symptoms if they don't receive another dose, or "fix", before the drug is completely out of their system. Withdrawal effects can be chills, aches of the muscles and joints, nausea and insomnia.

What are common street names for Opiates?

Some common street names for opiates include:
Morphine: M, Miss Emma, Mister Blue, and Morph
Codeine: Schoolboy
Dilaudid: Lords
Methadone: Fizzies, Dollies

What is the detection period for Opiates?

Opiates can stay in your system for anywhere between 1-4 days. Morphine stays in the body for at least 84 hours; Codeine, for at least 2-5 days; and Opium for 24-48 hours.

Are there substances or conditions that may cause a false positive?

Substances that may cause a false positive are:

Poppy Seeds
Tylenol with codeine
Most prescription pain medications
Cough suppressants with Dextromethorphan (DXM)
Nyquil
Kidney infection, Kidney Disease
Diabetes, Liver Disease 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.