BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   top

มอร์ฟีน
   Morphine
 -
ลักษณะทางกายภาพ
 -
ประวัติความเป็นมา
 -
การออกฤทธิ์
 -
ผลต่อร่างกาย
 -
การบำบัด

 


เฮโรอีน
   Heroine
 - ลักษณะทางกายภาพ 
 -ประวัติความเป็นมา  
 -
การออกฤทธิ์
 -
ผลต่อร่างกาย
 -
การบำบัดรักษา 

ฝิ่น /อนุพันธ์ของฝิ่น
    Opiates

  -
ประวัติความเป็นมา
  -
การออกฤทธิ์
  -
ผลต่อร่างกาย
  -การบำบัด

ชุดทดสอบการหาสาร
   เสพติดในปัสสาวะ
   Rapid test for Drug of
   Abuse

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 มอร์ฟีน / Morphine      


มอร์ฟีน


ชื่อทั่วไป
มอร์ฟีน (Morphine)

ชื่ออื่น ๆ
Cobies , Cube , Miss Emma , White stuff

ชื่อทางวิทยาศาสตร์
3,6–dihydroxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinen-7

สารเคมีที่ออกฤทธิ์ - 


ลักษณะทางกายภาพ
มอร์ฟีน เป็นผงสีขาวหรือเทาเกือบขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขม มีฤทธิ์สูงกว่าฝิ่น
ประมาณ 8-10 เท่า เสพติดได้ง่าย มีลักษณะเป็นเม็ด เป็นผง และเป็นก้อน 
หรือละลายบรรจุหลอดสำหรับฉีด นำเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีฉีดเป็นส่วนมาก 
มอร์ฟีนมีลักษณะ 2 รูป คือ รูปอิสระ (Free) และรูปเกลือ (Salt) สำหรับ
มอร์ฟีนที่มีลักษณะเป็นรูปของเกลือ ได้แก่ ซัลเฟท (Sulfate) ไฮโดรคลอไรด์ 
(Hydrochloride) อาซิเตท (Acetate) และทาร์เตรท (Tratrate) มอร์ฟีน
รูปเกลือที่นิยมทำมาก คือ ซัลเฟท


ประวัติความเป็นมา
มอร์ฟีน เป็นอนุพันธ์ของฝิ่น ชาวเยอรมันชื่อ SERTURNER เป็นผู้สกัดจากฝิ่น
เมื่อปี ค.ศ.1803 (พ.ศ.2346) ได้เป็นครั้งแรก  ในปัจจุบันนี้มอร์ฟีนสามารถ
ทำขึ้นได้โดยการสังเคราะห์ด้วยกรรมวิธีทางเคมีแล้ว มอร์ฟีนเป็นยาเสพติดให้
โทษที่เสพติดได้ง่ายมาก และการงดเสพจะทำได้ยากต้องใช้เวลานานเท่าฝิ่น
หรือนานกว่าฝิ่น ทั้งนี้แล้วแต่สภาพของบุคคลปริมาณในการเสพและระยะเวลา
ในการเสพ มอร์ฟีนได้ถูกนำมาใช้เป็นยาระงับปวด ซึ่งวงการแพทย์ทั่วไปนำ
ไปใช้ภายหลังการผ่าตัด กระดูกหัก ถูกไฟไหม้ และใช้ระงับปวดในระยะท้ายๆ
ของโรคมะเร็ง แต่แพทย์เท่านั้นที่สามารถใช้ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

ส่วนบุคคลที่นำมาใช้เองโดยแพทย์มิได้สั่งถือว่าผิดกฎหมาย และผู้ใช้มอร์ฟีน
โดยพละการเพื่อระงับปวดได้กลายเป็นผู้ติดมอร์ฟีนไป ทำให้ต้องใช้มอร์ฟีน
เพื่อระงับปวดต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด


ประเภทของยา
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ.2522

แหล่งผลิต
ไม่ปรากฏข่าวสารว่ามีการลักลอบตั้งแหล่งผลิตในพื้นที่ประเทศไทย


การออกฤทธิ์
ออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง ลดความรู้สึกเจ็บปวด ทำให้รู้สึกง่วง
หลับไป และลดการทำงานของร่างกาย อาการข้างเคียงอื่นๆ ก็คือ อาจทำ
ให้คลื่นเหียนอาเจียน ท้องผูก เกิดอาการคันหน้า ตาแดงเพราะโลหิตฉีด 
ม่านตาดำหดตีบ และหายใจลำบาก โดยมอร์ฟีนจะไปกดศูนย์ประสาท ดังนี้
1. ออกฤทธิ์ต่อประสาทส่วนกลาง ซีรเบริล คอร์เทค (Cerebral Cortex) 
ทำให้กดศูนย์ประสาทสมองส่วนที่รับความรู้สึกมึนชา ความตั้งใจเสื่อม
ทรามลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ทำให้เกิดอาการทางจิตใจเปลี่ยน
แปลงไป
2. ออกฤทธิ์ต่อประสาทสมองส่วนเมดัลลารี่ (Medullary Centers) ทำ
ให้กดศูนย์ประสาทสมองส่วนการหายใจ ทำให้หายใจช้า ทำให้การเต้น
ของหัวใจช้าลง
3. ออกฤทธิ์ต่อประสาทไขสันหลัง (Spinal Cord) ทำให้เกิดปฏิกิริยามี
อาการกระตุกต่างๆเกิดขึ้น


ผลต่อร่างกาย
มอร์ฟีนทำให้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆ ของร่างกายผู้เสพ 
ดังต่อไปนี้
1. ระบบทางเดินอาหาร 
โดยทำให้กล้ามเนื้อเกี่ยวกับทางเดินอาหารทำงานสูงขึ้น เพื่อที่จะบังคับให้
อุจจาระผ่านออกและถ้าแรงขับของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารยิ่งสูงมากอาจ
จะทำให้มีการเคลื่อนไหวในทางตรงข้ามทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเกิด
ขึ้นได้
2. ระบบปัสสาวะ โดยทำให้กล้ามเนื้อหูรูดเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะหดตัวทั้งๆที่กล้ามเนื้อ
กระเพาะ ปัสสาวะทำงานสูงขึ้นก็ตาม ทำให้ผู้ติดยาเสพติดถ่ายปัสสาวะยาก 
หรือไม่แรงเท่ากับปกติ
3. ระบบการไหลเวียนของโลหิต โดยทำให้เส้นเลือดในช่องท้องหดตัว ทำให้การไหลเวียนของโลหิตในร่างกายไม่เป็นไปตามปกติจะเห็นได้ว่าผู้
ติดยาเสพติดประเภทนี้ตัวเหลืองอันเนื่องมาจากโลหิตไหลเวียนไปหล่อเลี้ยง
ร่างกายไม่ปกติ ส่วนเส้นโลหิตฝอยส่วนปลายทั่วไปขยายตัว

นอกจากมอร์ฟีนจะมีโทษแล้ว ยังมีประโยชน์ในทางการแพทย์ในการช่วย
เหลือผู้ป่วยสำหรับลดความเจ็บปวดด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
1. ช่วยยกระดับความอดกลั้นต่อความรู้สึกเจ็บปวดให้สูงขึ้น จึงทำให้ช่วย
รับความรู้สึกด้านความเจ็บปวดน้อยลงหรือหายไปได้ เพราะฤทธิ์มอร์ฟีน
ไปกดประสาทส่วนรับความรู้สึก 
2. ช่วยยกระดับอารมณ์ของผู้ป่วยให้สูงขึ้น เนื่องจากมอร์ฟีนทำให้เกิด
ความรู้สึกมึนชาลดความเจ็บปวดลงได้เป็นเหตุทำให้เกิดความสบาย
อารมณ์ขึ้นบ้าง 
3. ช่วยขจัดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวให้หมดไป เนื่องจากฤทธิ์
ของมอร์ฟีนเข้าไปกดประสาทส่วนต่างๆของร่างกายทำให้อวัยวะต่างๆทำ
งานน้อยลงเท่ากับเป็นการพักผ่อนของร่างกายช่วยให้เกิดความผาสุกทาง
ด้านจิตใจ จึงขจัดความวิตกกังวลและหวาดกลัวลงได้


การบำบัด
ขั้นตอนการบำบัดรักษามอร์ฟีนมี 4 ขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นเตรียมการ 
เป็นการเตรียมตัวผู้ติดยาเสพติดให้พร้อมที่จะเข้ารับการบำบัดรักษาให้เกิด
ความเชื่อมั่นและมีความตั้งใจจริงที่จะเลิกยาเสพติด นอกจากนี้ยังต้องเตรียม
ความพร้อมญาติพี่น้องและครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดให้เข้ามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ

2. ขั้นถอนพิษยา 
ในขั้นตอนนี้ผู้ติดมอร์ฟีนที่มีความตั้งใจที่จะเลิก โดยการหยุดเสพแล้วจะมี
ความอยากและความต้องการยาเสพติดอยู่เหมือนเช่นเคย ดังนั้น การบำบัด
รักษาจะเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ ปริมาณการใช้และความ
ตั้งใจของผู้เสพ หากเสพในปริมาณมากและเป็นเวลานานหลายปี จะมีอาการ
ถอนพิษยา (Withdrawal Symptoms) เช่น หาวนอน น้ำมูก น้ำตาไหล 
เหงื่อออกมาก มีอาการทุรนทุราย หงุดหงิด ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง ท้องเดิน 
อาเจียน รายที่รุนแรงอาจถ่ายเป็นเลือดที่ชาวบ้าน เรียกว่า “ลงแดง” หรือมี
อาการชักเกิดขึ้น เพราะอาการต่างๆ อาจรุนแรง ถึงชีวิตได้ แต่หากเริ่มเสพ
มาไม่นานนักและมีความตั้งใจที่จะเลิกจริงๆ วิธีที่ดีที่สุด คือ การหยุดใช้ยา
เองหรือที่เรียกว่า “หักดิบ” พักผ่อนให้เต็มที่ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงก็จะสามารถถอนพิษยาออกจาก ร่างกาย
ได้ในที่สุด โดยจะใช้เวลาไม่นานกว่า 15 วัน

3. ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ 
เป็นการปรับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เลิกยาเสพติดให้มีความเข้มแข็ง 
ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมให้สามารถกลับสู่
สังคมได้อย่างปกติ โดยการให้คำปรึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบชุมชน
บำบัด เป็นต้น ซึ่งผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ที่ศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอยู่ทั่วประเทศ

4. ขั้นติดตามดูแลหลังรักษา 
เป็นการติดตามดูแลผู้เลิกยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษา ทั้ง 3 ขั้นตอน 
เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจ ทั้งนี้เพื่อมิให้หวนกลับไปเสพยาเสพติด
ซ้ำ

 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.