BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   top

คีตามีน 
  Ketamine 

 - การออกฤทธิ์ 
 - ประวัติความเป็นมา
 - การแพร่ระบาด
 - การออกฤทธิ์
 - ผลต่อร่างกาย
 

 

ชุดทดสอบการหาสาร
   เสพติดในปัสสาวะ
   Rapid test for Drug of
   Abuse

 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 คีตามีน Ketamine       

คีตามีน Ketamine 
ชื่อทางเคมี 2 - o - Chlorophenyl - 2 - Methylaminocyclohexanone [ C13H16ClNO] 

ชื่อทางการค้า Ketalar Super - K Ketaject Ket Vit.K KilKat Keller new Estasy Cat - Valium ยาเค 
เคตาวา (Ketava) , เคตาลา (Ketalar) หรือ คาริบโซ่ (Calypzo)

สารออกฤทธิ์ Ketamine 

ลักษณะรูปแบบ 
เป็นผงผลึกสีขาว มีกลิ่นอ่อนๆเฉพาะตัว ละลายได้ดีในและแอลกอฮอล์ 
ผลึก หรือ เป็นน้ำบรรจุอยู่ในขวดสีชา

การออกฤทธิ์ 
คีตามีน หรือ ยาเค จัดอยู่ในกลุ่มยาสลบ แต่ผู้ที่ได้รับจะไม่สลบ เพียงรู้สึกเหมือน
ตัวเองหลุดออกจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความวิตกกังวลลดลง เดินเซมีอาการ
เหมือนเมาสุรา พูดลิ้นพันกัน เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูงขึ้น ความสับสน
 ง่วงนอน และจำสิ พิษภัย หากได้รับยาในปริมาณมากจะทำให้เกิด
อาการคล้ายโรคจิต อาละวาดตามด้วยโคม่าและชัก การฟื้นจากฤทธิ์ยาจะรู้สึก
เหมือนตื่นจากฝันร้าย ตื่นเต้นง่าย เพ้อคลั่ง และอาจเกิดอาการประสาทหลอน 
 
การควบคุมทางกฏหมาย เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (ลำดับที่ 35) 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 106 (พ.ศ.2541) 
เรื่องระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ 
ตามความในพระราชบัญญติวัตถุที่ออกฤท ธิ์ต่อจิตและประสาท 


ประวัติความเป็นมา เป็นยาที่มีอันตรายสูงที่แพทย์จะจ่ายให้กับผู้ป่วยเฉพาะเมื่อมี
ความจำเป็นจริงเท่านั้น ยาเคถูกสังเคราะห์ขึ้นเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์โดยใช้เป็น
ยาสลบมีชื่อเรียกในวงการแพทย์ว่า "KETAMINEHL" การนำไปใช้นั้นปกติแพทย์จะใช้ฉีด
เข้าเส้นเลือดในอัตรา 1 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยยาจะออก
ฤทธิ์ทำให้หมดสติภายในเวลา 1 นาที หรืออาจใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แต่วิธีนี้จะใช้
ปริมาณยามากกว่าการฉีดเข้าเส้นเลือดประมาณ 3 เท่า อาการหมดสติจากการ
ใช้ยาเคจะเป็นอยู่นานประมาณ 10 - 15 นาที เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ยาเคจึงถูกนำมา
ใช้ในกรณี ของการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ หรือใช้ทำให้ผู้ป่วยสลบก่อนที่จะผ่าน
ไปสู่การใช้ยาสลบชนิดอื่น

ประเภทของยา
จัดเป็นยาควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2521


การแพร่ระบาด
มีการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยกลุ่มนักค้าชาวต่างประเทศ และกลุ่ม
คนไทยที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ มีลักลอบจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป มีการ
แพร่ระบาดตามเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยว เมืองชายทะเลของประเทศ แพร่
ระบาดในกลุ่มเยาวชนที่มีการศึกษาสูง ฐานะค่อนข้างดี สาเหตุที่ทำให้ยาเคกลาย
เป็นปัญหาเพราะวัยรุ่นบางกลุ่มได้นำยาเคมาสูดดมเพื่อเกิดอาการมึนเมา และมัก
พบว่ามีการนำยาเคมาใช้ร่วมกับยาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่น เช่น ยาอี และ โคเคน


การออกฤทธิ์
ยาเค เป็นยาที่ออกฤทธิ์หลอนประสานอย่างรุนแรง เมือเสพเข้าไปจะรู้สึกเคลิบ
เคลิ้ม (Euphoria) รู้สึกว่าตนเองมีอำนาจพิเศษ (Mystical) มีอาการสูญเสีย
กระบวนการทางความคิด ความคิดสับสน การรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งภาพ แสง สี เสียงจะเปลี่ยนแปลงไป ตาลาย ร่างกายเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กัน
หากใช้ปริมาณมากจะเกิดการติดขัดในการหายใจ (Respiratory depression)
อาการที่ไม่พึ่งประสงค์เหล่านั้น (Bad Trip) จะปรากฎให้เห็นคล้ายกับอาการ
ทางจิต ซึ่งหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะปรากฎอาการ เช่นนี้อยู่บ่อยๆเรียกว่า
 Flash back ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว จะทำให้ผู้เสพประสพกับสภาวะโรคจิต และกลาย
เป็นคนวิกลจริตได้

ผลต่อร่างกาย
การนำยาเคมาใช้ในทางที่ผิดย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ โดยนำให้เกิดผล 
ดังนี้
1. ผลต่ออารมณ์ มีความรู้สึกเคลิบเคลิ้ม มึนงง หรือที่เรียกว่าอาการ 
   "Dissociation"
2. ผลต่อการรับรู้จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ทั้งหมดในขณะเสพ ไม่ค่อยตอบสนอง
    ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภาพ สี แสง
3. ผลต่อร่างกายและระบบประสาท เมื่อใช้ยาเคในปริมาณมาก ๆ ไม่เพียงแต่จะ
    ทำให้เกิดอาการติดขัด ในการหายใจเท่านั้น ยังทำให้เกิดการทางจิต ประสาท
    หลอน หูแว่ว กลายเป็นคนวิกลจริตได้ 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.