BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   top

เฮโรอีน
   Heroine
 - ลักษณะทางกายภาพ 
 - ประวัติความเป็นมา  
 -
การออกฤทธิ์
 -
ผลต่อร่างกาย
 -
การบำบัดรักษา 

 Heroin: English version


ฝิ่น /อนุพันธ์ของฝิ่น
    Opiates

  -
ประวัติความเป็นมา
  -
การออกฤทธิ์
  -
ผลต่อร่างกาย
  -การบำบัด

มอร์ฟีน
   Morphine
 -
ลักษณะทางกายภาพ
 -
ประวัติความเป็นมา
 -
การออกฤทธิ์
 -
ผลต่อร่างกาย
 -
การบำบัด


ชุดทดสอบการหาสาร
   เสพติดในปัสสาวะ
   Rapid test for Drug of
   Abuse

 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 เฮโรอีน / Heroin      


เฮโรอีน 

ชื่อทางเคมี : 3,6-Diacetooxy-7,8-dehydro-4,5-epoxy-N-methylmorphine 
                      ( Diacetylmorphine )

ชื่อทางการค้า : ผงขาว แค็ป ไอระเหย Diacetomorphine, acetomorphine, Horse, H, Harry, Skag, Brown Smack , 

สารออกฤทธิ์  : Heroien HCl 

ลักษณะรูปแบบ 
มีลักษณะเป็นผงสีขาว หรือสีน้ำตาลอ่อน มีน้ำหนักค่อนข้างเบา คล้ายผงซักฟอก
 มีกลิ่นอ่อนๆ หรือกลิ่นเปรี้ยว รสขม 

การออกฤทธิ์ 
ผู้เสพมีอาการหน้าแดง ปากซีดแห้ง ม่านตาหรี่ ตัวเย็นชีพจรเต้นช้า ความดัน
โลหิตต่ำ หมดสติหายใจช้า ถึงหยุดหายใจ และอาจตายได้ มีอาการง่วงซึม 
เคลื่อนไหวช้า พูดไม่ชัด ความจำไม่ดี มีอารมณ์เศร้า หงุดหงิด วิกลจริต 
พิษภัย ผู้เสพมีอาการหน้าแดง ปากซีดแห้ง ม่านตาหรี่ ตัวเย็น ชีพจรเต้นช้า
ความดันโลหิตต่ำ หมดสติ หายใจช้า ถึงหยุดหายใจ และอาจตายได้ มีอาการ
ง่วงซึม เคลื่อนไหวช้า พูดไม่ชัด ความจำไม่ดี อารมณ์เศร้า หงุดหงิด วิกลจริต
ในรายที่ฉีดเข้าเส้นเลือด ทำให้โลหิตเป็นพิษ ตับอักเสบ และถ้าใช้เข็มร่วมกับ
ผู้ติดเชื้อเอดส์ ทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้ และเมื่อขาดยาก็มีอาการ ถอนยา อาการ
ของคนติดยา 

การบำบัดรักษา 
การควบคุมทางกฏหมาย จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) เรื่องระบุชื่อ และประเภทยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

ลักษณะทางกายภาพ
เฮโรอีนที่แพร่ระบาดในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
1. เฮโรอีนบริสุทธิ์ หรือ เฮโรอีนเบอร์ 4 มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว ชนิดนี้จะมีเนื้อ
เฮโรอีนสูงถึง 90-95% ไม่มีกลิ่น รสขมจัด นิยมเรียกว่า ผงขาว
มักบรรจุอยู่ในถุง ห่อกระดาษ พลาสติก หรือหลอด ส่วนใหญ่เสพโดยวิธีฉีดหรือสูบ
2. เฮโรอีนผสม หรือ เฮโรอีนเบอร์ 3 มีลักษณะเป็นเกล็ด ไม่มีกลิ่น รสขมจัด 
ชนิดนี้จะมีเนื้อเฮโรอีน ประมาณ 5-20% และมีการผสมสารอย่างอื่นลงไป เช่น 
สารหนู สตริกนิน กรดประสานทอง น้ำกัญชาต้ม ยานอนหลับ และเจือสีต่างๆ 
เช่น สีม่วงอ่อน สีชมพูอ่อน จึงมีสีหลากหลายต่างกัน มักพบบรรจุอยู่ในซอง
พลาสติกหรือห่อกระดาษ นิยมเสพโดยวิธีสูดไอระเหย ดังนั้นจึงมีคนเรียก
เฮโรอีนชนิดนี้ว่า ไอระเหย

ประวัติความเป็นมา
เนื่องจากเฮโรอีนออกฤทธิ์ได้ไวและแรงกว่ามอร์ฟีนและฝิ่น วงการแพทย์จึง
ได้นำเฮโรอีนมาใช้เป็น ยาระงับอาการเจ็บปวดของทหารในสมัยสงคราม
โลกครั้งที่ 1 เมื่อปี ค.ศ.1898 (พ.ศ.2441) ต่อมาพบว่าเฮโรอีนทำให้เกิดการ
เสพติดและทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นโทษอย่างร้ายแรงจึงเลิกนำมาใช้ 
โดยสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายระบุให้เฮโรอีนเป็นยาเสพติดให้โทษ 
ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง เมื่อปี ค.ศ.1924 (พ.ศ.2467)

หลังจากนั้นต่อมาอีก 35 ปี คือ เมื่อปี พ.ศ. 2502 เฮโรอีนจึงได้แพร่ระบาด
สู่ประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยจึงออกกฎหมายระบุให้
เฮโรอีนและมอร์ฟีนเป็นยาเสพติดให้โทษ


ประเภทของยา
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ชนิดร้ายแรง) ตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

การแพร่ระบาด
ปัญหาการแพร่ระบาดเฮโรอีน ยังอยู่ในกลุ่มเก่า แต่มีแนวโน้มรุนแรงมาก
ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสาเหตุหลักประการหนึ่ง คือ ราคาขายที่ลดลง 
จากข้อมูลสถิติผู้เข้ารับการบำบัดรักษา พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
บำบัดรักษาเฮโรอีน เป็นผู้เสพรายเก่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี 
ระดับการศึกษาประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่มีอาชีพรับ
จ้างทั่วไปและว่างงาน

การออกฤทธิ์
ออกฤทธิ์รุนแรงในทางกดประสาท ได้แก่ ศูนย์ประสาทส่วนการหายใจ 
สมองส่วนหน้า กดประสาทส่วนไขสันหลัง และออกฤทธิ์แสดงปฏิกิริยา
ต่อระบบประสาทส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ และระบบการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย ผู้ที่ไม่เคย
เสพเฮโรอีน เมื่อเสพเข้าไปจึงอาจติดได้ง่ายกว่าฝิ่นหรือมอร์ฟีน เพราะมี
ฤทธิ์เข้มข้นรุนแรงกว่ามากมาย ถ้าเสพเข้าไปมากเกินกำลังความต้าน
ทานของร่างกายก็อาจทำให้หัวใจหยุดเต้นถึงตายได้ ผู้เสพเฮโรอีนมักจะมีอาการ
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดตามข้อ ปวดสันหลัง ปวดบั้นเอว และปวดหัวอย่างรุนแรง 
มีอาการจุกแน่นในอก คล้ายใจจะขาด อ่อนเพลียอย่างหนัก หมดเรี่ยวแรง มีอาการหนาวๆ 
ร้อนๆ อึดอัด ทุรนทุราย นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย บางรายมีอาหารชัก ตาตั้ง น้ำลาย
ฟูมปาก ม่านตาดำหดเล็กลง ใจคอหงุดหงิด ฟุ้งซ่าน มึนงง หายใจไม่ออก 
ประสาทเสื่อม และความจำเสื่อม

ผลต่อร่างกาย
1. ต่อผิวหนัง เป็นอาการที่ทำให้เส้นเลือดใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัว เกิดเป็น
ตุ่มเล็กๆขึ้นบริเวณผิวหนังและกระตุ้นสารฮิสตามีน (Histamine) และกระตุ้น
ต่อมเหงื่อด้วย อาการนี้พบเห็นได้หลังจากเสพเฮโรอีนใหม่ๆ จะมีอาหารคัน
ใต้ผิวหนังจึงแสดงอาการเกา หรือลูบบริเวณใบหน้า ลำคอ นอกจากนี้ผู้เสพจะ
มีเหงื่อออกมากกว่าปกติและขนลุก
2. ต่อลำไส้ ทำให้ลำไส้บิดตัวลงผู้เสพจึงมีอาการท้องผูก
3.กดศูนย์การหายใจ ทำให้หายใจได้ช้ากว่าปกติ ถ้าใช้ในปริมาณมากจะทำ
ให้หัวใจหยุดเต้นได้
4. ทำลายฮอร์โมนเพศ ถ้าผู้เสพเป็นเพศหญิงจะทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติ 
ถ้าผู้เสพเป็นเพศชายจะทำให้ฮอร์โมนเพศลดลง ไม่มีความรู้สึกต้องการทางเพศ
5.ทำลายระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกาย ผู้เสพจึงมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย 
อาการที่พบเห็นภายนอกคือ ผิวหนังมีอาการติดเชื้อเป็นแผลพุพอง ติดเชื้อ
วัณโรค ติดเชื้อโรคตับอักเสบ 

นอกจากนี้ผู้เสพติดเฮโรอีนจะทำให้ติดโรคเอดส์ได้ง่ายกว่าปกติ เพราะผู้เสพ
มักใช้เข็มฉีดยาที่ไม่ได้ทำความสะอาด หรือใช้เข็มฉีดยา ร่วมกันจนทำให้
ติดเชื้อ HIV


การบำบัด
การเลิกเสพเฮโรอีนนั้นจะต้องทำภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ เพราะการเลิกเสพจะทำให้เกิดอาการถอนยาหรือขาดยา มี
อาการตั้งแต่จาม เป็นตะคริว หนาวสั่น ใจสั่น อาเจียน ไปจนถึงชักหมดสติ
และอาจถึงตายได้หากไม่ได้รับการรักษา

ปัจจุบันในหลายประเทศมีความพยายามที่จะศึกษาหาวิธีการควบคุมอาการ
ถอนยา และทำให้ ความทรมานนั้นลดลง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการลดยาอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป หรือการทดแทนด้วยยาที่มีอันตรายน้อยกว่า เช่น เมธาโดน 
หลังจากนั้นจึงค่อยๆถอนยาเหล่านี้ไปอย่างช้าๆ วิธีการรักษาแบบนี้จะช่วย
ให้ผู้เลิกยามีอาการถอนยาที่ไม่รุนแรง เช่น อาจมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัด
ใหญ่เท่านั้น แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือ ทำอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้ผู้ที่เพิ่งเลิกยา
หันกลับไปเสพอีก

ขั้นตอนการบำบัดรักษาเฮโรอีนมี 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมตัวผู้ติดยาเสพติดให้พร้อมที่จะเข้ารับการบำบัดรักษา
ให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความตั้งใจจริงที่จะเลิกยาเสพติด นอกจากนี้ยังต้อง
เตรียมความพร้อมญาติพี่น้องและครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดให้เข้ามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

2. ขั้นถอนพิษยา 
ในขั้นตอนนี้ผู้ติดเฮโรอีนที่มีความตั้งใจที่จะเลิก โดยการหยุดเสพแล้วจะมี
ความอยากและความต้องการยาเสพติดอยู่เหมือนเช่นเคยดังนั้น การบำบัด
รักษาจะเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ ปริมาณการใช้และความ
ตั้งใจของผู้เสพ หากเสพในปริมาณมากและเป็นเวลานานหลายปี จะมีอาการ
ถอนพิษยา (Withdrawal Symptoms) เช่น หาวนอน น้ำมูก น้ำตาไหล เหงื่อ
ออกมาก มีอาการทุรนทุราย หงุดหงิด ปวดกล้ามเนื้อปวดท้อง ท้องเดินอาเจียน
รายที่รุนแรงอาจถ่ายเป็นเลือดที่ชาวบ้าน เรียกว่า “ลงแดง” หรือมีอาการชัก
เกิดขึ้น เพราะอาการต่างๆ อาจรุนแรง ถึงชีวิตได้ แต่หากเริ่มเสพมาไม่นานนัก
และมีความตั้งใจที่จะเลิกจริงๆ วิธีที่ดีที่สุด คือ การหยุดใช้ยาเองหรือที่เรียกว่า 
หักดิบ
  พักผ่อนให้เต็มที่ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายให้
ร่างกายแข็งแรงก็จะสามารถถอนพิษยาออกจากร่างกายได้ในที่สุด โดยจะใช้
เวลาไม่นานกว่า 15 วัน

3. ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นการปรับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เลิกยาเสพติด
ให้มีความเข้มแข็ง ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมให้สามารถกลับ
สู่สังคมได้อย่างปกติ โดยการให้คำปรึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบชุมชน
บำบัด เป็นต้น ซึ่งผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ที่ศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอยู่ทั่วประเทศ

4. ขั้นติดตามดูแลหลังรักษา เป็นการติดตามดูแลผู้เลิกยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษา 
ทั้ง 3 ขั้นตอน เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจ ทั้งนี้เพื่อมิให้หวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ

Heroin:

What is Heroin?

Heroin is an illegal, highly addictive drug. It is both the most abused and the most rapidly acting of the opiates. It is typically sold as a white or brownish powder or as the black sticky substance known on the streets as "black tar heroin." Although purer heroin is becoming more common, most street heroin is "cut" with other drugs or with substances such as sugar, starch, powdered milk, or quinine. Street heroin can also be cut with strychnine or other poisons. Because heroin abusers do not know the actual strength of the drug or its true contents, they are at risk of overdose or death.Samples of Heroin

Heroin (powdered form)

How is Heroin consumed?

Heroin is usually injected, sniffed/snorted, or smoked. Although smoking and sniffing heroin do not produce a "rush" as quickly or as intensely as intravenous injection, NIDA researchers have confirmed that all three forms of heroin administration are addictive.

What are the effects of Heroin?

One of the most detrimental long-term effects of heroin is addiction itself. Addiction is a chronic, relapsing disease, characterized by compulsive drug seeking and use, and by neurochemical and molecular changes in the brain. Heroin also produces profound degrees of tolerance and physical dependence, which are also powerful motivating factors for compulsive use and abuse. As with abusers of any addictive drug, heroin abusers gradually spend more and more time and energy obtaining and using the drug. Once they are addicted, the heroin abusers' primary purpose in life becomes seeking and using drugs. The drugs literally change their brains. Opiates tend to relax the user. When opiates are injected, the user feels an immediate "rush." Other initial and unpleasant effects include restlessness, nausea, and vomiting. The user may go "on the nod," going back and forth from feeling alert to drowsy. With very large doses, the user cannot be awakened, pupils become smaller, and the skin becomes cold, moist, and bluish in color. Breathing slows down and death may occur.

What are common street names for Heroin?

Street names associated with heroin include "smack," "H," "skag," and "junk." Other names may refer to types of heroin produced in a specific geographical area, such as "Mexican black tar."

What is the detection period for Heroin?

Heroin can stay in your system for up to 4 days after initial use. Long-term habitual users may have traces of heroin remain in their system for longer than the standard detection period.

Are there substances or conditions that may cause a false positive?

Substances that may cause a false positive are:

Poppy Seeds
Tylenol with codeine
Most prescription pain medications
Cough suppressants with Dextromethorphan (DXM)
Nyquil
Kidney infection, Kidney Disease
Diabetes, Liver Disease


 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.