BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   top

โคเคน/โคคาอีน 
  (Cocaine)

 - ลักษณะทางกายภาพ
 - ประวัติความเป็นมา
 - การแพร่ระบาด
 - การออกฤทธิ์
 - ผลต่อร่างกาย
 - การบำบัดรักษาโคเคน

 Cocaine:
 English version

ชุดทดสอบการหาสาร
   เสพติดในปัสสาวะ
   Rapid test for Drug of
   Abuse

 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 โคเคน หรือ โคคาอีน (Cocaine)      

ชื่อทั่วไป
โคเคน หรือ โคคาอีน (Cocaine)

ชื่ออื่น ๆ
COKE , SNOW , SPEED BALL หรือ CRACK

ชื่อทางวิทยาศาสตร์
methyl ester of benzoylecgonine

สารเคมีที่ออกฤทธิ์  - 

ลักษณะทางกายภาพ
โคเคนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ โคเคนเบส 
(Cocaine base) และ เกลือโคเคน เช่น โคเคนไฮโดรคลอไรด์ (Cocaine hydrochloride) และโคเคนซัลเฟต (Cocaine sulfate)

โคเคนที่พบในประเทศไทย มี 2 ชนิด ได้แก่
1. โคเคนชนิดผง มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว รสขม ไม่มีกลิ่น
2. โคเคนรูปผลึกเป็นก้อน (Free base , crack)

ประวัติความเป็นมา
โคเคนเป็นยาเสพติดที่สกัดได้จากใบของต้นโคคา (COCA PLANT) ซึ่งเป็น
ต้นไม้ที่นิยมลักลอบปลูกกันมากในภูมิภาคแถบเทือกเขาแอนดิส ในบริเวณ
ภาคตะวันตกของกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ เปรู โบลิเวีย 
โคลัมเบีย เป็นต้น ชาวอินเดียนทางแถบเทือกเขาแอนดิส ได้เสพโคเคนมา
นานเป็นเวลาหลายศตวรรษ โดยการเคี้ยวใบโคคาเป็นยาช่วยระงับความ
เหน็ดเหนื่อยและระงับความหิวโหย เพื่อให้สามารถทนทานต่อชีวิตที่ต้อง
ตรากตรำและต้องต่อสู้กับธรรมชาติ    นอกจากนี้โคเคนยังมีมากในแถบ
แอฟริกาใต้อีกด้วย สารที่เป็นโคเคนสามารถสกัดได้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1844
วงการแพทย์ได้นำมาใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ แต่ปัจจุบันมิได้ใช้แล้ว


ประเภทของยา
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ.2522


การแพร่ระบาด
มีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย โดยกลุ่มนักค้าชาวต่างประเทศ และ
กลุ่มคนไทยที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีพื้นที่การระบาดตามเมืองใหญ่
และเมืองท่องเที่ยว เมืองชายทะเลของประเทศ      เช่น  กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่  สงขลา  สุราษฎร์ธานี ชลบุรี แพร่ระบาดมากในกลุ่มเยาวชนที่มี
การศึกษาสูง ฐานะค่อนข้างดี มีการแพร่ระบาดในลักษณะของการจัดปาร์ตี้
จากเดิมที่มีการจัดมากในกรุงเทพมหานคร เริ่มมีการขยายการจัดปาร์ตี้เพื่อ
เสพยาออกไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น


การออกฤทธิ์
เป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท โดยจะกระตุ้นการทำงานของระบบ
ประสาทส่วนกลาง ดังนี้

1. กระตุ้นประสาทอย่างแรง ทำให้อารมณ์ทางจิตใจครึกครื้น มีอาการตื่นเต้น 
    หวาดกลัว มือไม้สั่น 
2. ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง และม่านตาขยาย ถ้าเสพมากเกิน
    ขนาดทำให้ผู้เสพเสียชีวิตเพราะหัวใจหยุดเต้น 
3. ผู้เสพบางรายนำโคเคนมาผสมเฮโรอีน ฤทธิ์ของยาคล้ายกับแอมเฟตามีน
    ทำให้ออกฤทธิ์รุนแรงแต่ระยะเวลาสั้น เมื่อโคเคนหมดฤทธิ์แล้วทำให้จิตใจ
    หดหู่อย่างรุนแรงอาการดังกล่าวทำให้ผู้เสพหันไปใช้โคเคนอีก 
4. การใช้โคเคนเรื้อรังทำให้มีอาการคลื่นเหียน นอนไม่หลับ การย่อยอาหาร
    ผิดปกติ น้ำหนักตัวลด อาจถึงขั้นประสาทหลอน มีอารมณ์หลงผิดแบบหวาด
    ระแวงเห็นคนอื่นเป็นศัตรู มีจิตใจปั้นป่วน เกิดความหุนหันพลันแล่น กลาย
    เป็นคนดุร้าย ก่อนเหตุรุนแรงที่มีลักษณะเป็นการต่อต้านสังคม


ผลต่อร่างกาย
ผู้ที่เสพโคเคนด้วยวิธีสูดดมเข้าไปทางจมูกจะทำให้ผนังจมูกขาดเลือด ทำให้
เยื่อบุโพรงจมูกฝ่อ ขาดหรือทะลุ นอกจากนี้ยังมีอาการมือสั่น หัวใจเต้นเร็ว 
ความดันโลหิตสูง ม่านตาขยาย คลื่นเหียน นอนไม่หลับ การย่อยอาหารผิดปกติ 
บางรายสมองถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงทำให้เกิดอาการชัก มีเลือดออกในสมอง 
เนื้อสมองตายเป็นบางส่วน หัวใจถูกกระตุ้นอยู่เสมอ กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมลง
ทีละน้อยจนหัวใจบีบตัวไม่ไหวทำให้หัวใจล้มเหลว ผลจากการเสพเป็นระยะ
เวลานานยังทำให้เกิดอาการโรคจิตซึมเศร้าอีกด้วย

การบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ติดโคเคน เป็นการบำบัดรักษาความผิดปกติของร่างกายจาก
ผลของยาเสพติด คือ ความผิดปกติของระบบประสาท โดยเฉพาะสมองส่วน
กลาง (Central nervous system) และสารสื่อเคมีสมอง (Neurotran
smitter) สมองของผู้ติดยาเสพติดต้องการฤทธิ์ของยาเสพติดที่จะกระตุ้นให้
ระบบสมองทำงานอย่างปกติ หากช่วงใดขาดยาเสพติดไปกระตุ้นก็จะเกิด
อาการผิดปกติขึ้น


การบำบัดรักษาโคเคน เป็นการบำบัดรักษาเพื่อลดอาการถอนพิษยาจึงเป็น
การให้ยาตามอาการ เพื่อลดความเครียด อาการซึมเศร้า หรืออาการทางจิตอื่นๆ เช่น     
อาการหวาดระแวง เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถประคับประคองตนเองผ่านช่วงนี้ไปให้
ได้ แม้ว่าผู้ติดโคเคนที่ผ่านการบำบัดรักษาขั้นถอนพิษยาแล้ว จะมีสุขภาพร่าง
กายและจิตใจดีขึ้น ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่ความผิดปกติของระบบสมอง
พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้แก้ไข จำเป็นที่จะต้องเข้าสู่ขั้นตอน ฟื้นฟู
สมรรถภาพ ต่อไป   เพื่อให้ผู้ติดยาหายขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีก

การที่ต้องผ่านขั้นตอนฟื้นฟูสมรรถภาพ  เพื่อฟื้นฟูให้สมองของผู้ติดยาเสพติด
กลับมาเป็นสมองของคนปกติ เนื่องจากระบบประสาทของคนติดยาต้องการ
เสพติด เป็นประจำเพื่อกระตุ้นให้มีสารเคมีสมองพอเพียงที่จะทำให้เกิดความ
สุขไม่วิตกกังวล หากขาดการกระตุ้นจากยาเสพติด สมองของผู้ติดยาเสพติด
จะมีปฏิกริยาตรงกันข้าม คือผู้ติดยาจะหงุดหงิดไม่เป็นสุข มีความเครียด วิตก
กังวลและมีความอยากที่จะกลับไปเสพ ยาเสพติดอีก ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้ ระยะเวลานานพอสมควรให้ส่วนต่างของสมองได้ปรับตัวกลับเป็น
ปกติในช่วงที่ระบบสมองปรับตัวเป็นปกติ ผู้ติดยาเสพติดต้องไม่หวนกลับไป
เสพยาเสพติดอีก

นอกจากระบบสมองแล้ว พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของผู้ติดยาต้องได้รับ
การปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น ในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพมีหลายวิธีการที่จะช่วย
เหลือผู้ติดยาเสพติด เช่น การเข้าค่ายฟื้นฟูฯ การให้ คำปรึกษา การทำจิตบำบัด 
และชุมชนบำบัด เป็นต้น เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าใจถึงปัญหาของตนเองที่นำ
ไปสู่การเสพยาเสพติด ปรับสภาพครอบครัวให้สมาชิกในครอบครัวได้เข้าใจ
ปัญหา
และช่วยกันดูแลประคับประคองผู้ติดยาเสพติด ปรับสภาพกลุ่มเพื่อนให้
ห่างไกลจากเพื่อนที่จะมาชักชวนให้เสพยาเสพติด สร้างความมั่นคงทางจิตใจ
ผ่านทางผู้เกี่ยวข้องหรือกลุ่มที่เลิกยาแล้ว ให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถยืนหยัด
แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยไม่หวนกลับไปเสพยาอีก

การบำบัดรักษาโคเคนให้หายขาด ไม่หวนกลับไปเสพใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ 
จำเป็นต้องใช้ระยะเวลา และความช่วยเหลือจากผู้ที่ใกล้ชิด การบำบัดรักษา
เฉพาะอาการในช่วงถอนพิษยาอย่างเดียวไม่เป็นการเพียงพอ   จำเป็นต้องมี
กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งปรับพฤติกรรม
สภาพแวดล้อมทั้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนให้ดีขึ้น จึงจะทำให้ผู้ติดยาเสพ
ติดหลุดพ้นจากการเป็นทาสยาเสพติดได้อย่างถาวรโคเคนผง 
ยาแก้ไอผสมโคเคอีน 
ชื่อทางเคมี Methyl Benzyleconine (C17H2NO4) 
ชื่อทางการค้า Snow , Blow Coke , Big C , Lady , Nose candy , Toot , 
Crack , Dust และ Flake 

สารออกฤทธิ์ Cocaine 
ลักษณะรูปแบบ เป็นยาเสพติด ที่มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว หรือไม่มีสี รสขม 
ระเหยได้เล็กน้อย สกัดได้จากใบโคคา หรือจากการสังเคราะห์ทางเคมี 
การออกฤทธิ์ ระยะเวลาเริ่มออกฤทธิ์เร็วมาก(ประมาณ 1 นาที) และระยะเวลา
การออกฤทธิ์ สั้นมาก (ประมาณ 1 ชั่วโมงที่ปริมาณยาเข้าสู่ร่างกาย) โคคาอีน 
เป็นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือทั้งกระตุ้น และ
กดระบบ ประสาทส่วนกลาง ถ้าเสพเข้าสู่ 

พิษภัย เป็นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางคือทั้งกระตุ้น
และกดระบบประสาทส่วนกลาง คือ เมื่อเสพเข้าร่างกายเป็นจำนวนน้อยจะกระ
ตุ้นสมอง ทำให้รู้สึกสดชื่น แจ่มใส ความคิดปลอดโปร่ง  สบายใจ  อาการอ่อน
เพลีย และง่วง จะหายไป จึงทำให้มีอาการติดยาและอยากเสพซ้ำ เมื่อเสพซ้ำ 
จะต้องเพิ่มขนาดของยาที่ใช้เสพมากขึ้น ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เกิดอาการ
พิษของทางประสาท มีอาการโรคจิต ตื่นเต้นหวาดกลัว ความคิดสับสน 
ประสาท หลอนระแวง จนถึงทำร้ายผู้อื่น หรือทำร้ายตัวเอง จนถึงจะฆ่าตัวตาย 
นอกจากนี้ยังมีอาการตัวสั่น ชัก ความดันโลหิตต่ำ ระบบหายใจล้มเหลว ทำให้
ผู้เสพหยุดหายใจกระทันหัน 


การบำบัดรักษา 
การควบคุมทางกฏหมาย ผู้ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งโคคาอีน มีโทษจำคุก
ตั้งแต่ 20 ปี - ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 200,000 - 500,000 บาท ผู้จำหน่าย 
หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย ซึ่งคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์  ไม่เกิน 100 
กรัม มีโทษจำคุก 3-20 ปี และปรับตั้งแต่ 30,000-200,000 บาท   หากมีไว้
เกินกว่า 100 กรัม ขึ้นไปมีโทษจำคุก 5 ปี - ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 50,000
- 500,000 บาท ผู้เสพโคคาอีน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 10 ปี   และปรับ
ตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท 

Cocaine:

What is Cocaine?

In its pure form, cocaine is a white crystalline powder extracted from the leaves of the South American coca plant. On the street, pure cocaine is diluted or "cut" with other substances to increase the quantity, and thereby increase the profits of its sellers.Powder Cocaine

Crack Cocaine

How is Cocaine consumed?

Cocaine users most often inhale the powder sharply through the nose, where it is quickly absorbed into the bloodstream. But it also can be heated into a liquid and its fumes inhaled through a pipe in a method called "freebasing". Freebasing is also a common method of using a form of cocaine called "crack". Crack resembles small pieces of rock and is often called "rock" on the street.

What are the effects of Cocaine?

Addicts are preoccupied with getting their drug, and most of their thoughts and behaviors are directed to that end. Cocaine interferes with judgment and produces exaggerated feelings of well-being and confidence. High doses can produce paranoia, and users can become aggressive and violent. In rare cases, cocaine can produce death, after first use or after prolonged use. Death occurs from cardiac arrest (the person's heart stops beating), or seizures followed by respiratory arrest (the person stops breathing).Some signs of use may include: dilation of the pupils, runny or stuffed-up nose, inflammation of the nasal membranes, less need for food or rest, more talkative and sociable.

What are common street names for Cocaine?

Some common street names for cocaine are: Coke, blow, powder, sugar, nose candy, rock, crack, and base.

What is the detection period for Cocaine?

Cocaine is detectable in urine for 48-72 hours after use. Very low concentrations of cocaine may be detected in urine during the initial several hours, but benzoylegonine persists in urine at detectable concentrations for 48 hours. Long-term habitual users may have traces of cocaine remain in their system for longer than the standard 3 days.

Are there substances or conditions that may cause a false positive?

Substances that may cause a false positive are:

Kidney infection (kidney disease)
Liver infection (liver disease)
Diabetes
Amoxicillin, tonic water.


 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.