BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   top

Barbiturates: บาร์บิทูเรต

Antidepressants:
 
Tricyclic antidepressants
  (TCA) 

Methadone:

PCP or Angel Dust:
  
Phencyclidine (PCP) 

 

ชุดทดสอบการหาสาร
   เสพติดในปัสสาวะ
   Rapid test for Drug of
   Abuse

 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 Barbiturates: บาร์บิทูเรต      

Barbiturates:

What are Barbiturates?

Barbiturates are basically the opposite of amphetamines: that is, they act to depress the central nervous system. In small doses they act as tranquilizers, but in larger doses they are sleeping pills. The sleep induced by barbiturates is not a normal sleep, in the sense that it seriously cuts down on the normal dream activity. Prolonged use of sleeping pills can lead to complete psychological crack-ups, as the mind has no way to release itself. Barbiturates are often a means of committing suicide.Barbiturate Samples

Barbiturate Tablets

How are Barbiturates consumed?

Barbiturates are taken orally or intravenously.

What are the effects of Barbiturates?

Barbiturates mimic alcohol inebriation. Mild euphoria, disinhibition, relief of anxiety, sleepiness can occur. In higher doses impairment of memory, judgment and coordination, irritability, paranoid and suicidal ideation can occur. The user may also experience sleepy, dizziness, nausea, slurred speech, and decreased respiration. Death occurs due to depression of the respiratory center in the brain. Tolerance develops quickly and larger doses are used, increasing the danger of an overdose.

What are common street names for Barbiturates?

Barbiturates are known as downers, barbs, red devils, goof balls, yellow jackets, block busters, pinks reds and blues, Christmas trees.

What is the detection period for Barbiturates?

Variable. Range of 3O hrs to several weeks depending on duration of action of the drug taken.

 

Antidepressants:

Tricyclic antidepressants (TCA) are commonly used for the treatment of depressive disorders. They have a half-life ranging from 2-70 hours. The are taken orally and sometimes by injection. TCAs are metabolized in the liver and excreted via the kidneys. TCA overdoses can result in the profound central nervous system depression, cardiotoxicity and anticholineric effects. TCA overdose is the most common cause of death from prescription drugs.

 

Methadone:

What is Methadone?

Methadone is a synthetic opioid. It is prescribed to dependent users of heroin and other opioids as a substitute for these drugs.


Methadone

How is methadone consumed?

In methadone maintenance treatment programs, methadone usually comes as a syrup that patients drink with fruit juice or cordial. Methadone is sometimes available in powder or tablet form. Methadone can be injected. Some users illicitly "divert" methadone from treatment programs and inject it, or sell it to others for this purpose.

What are the effects of Methadone?

Methadone has similar depressant and analgesic effects to other opioids. However, methadone's effects last much longer (24 hours as opposed to a few hours). Methadone does not have the euphoric effects that heroin does.

If an excessively low dose of methadone is prescribed, effects similar to those of heroin withdrawal may be experienced (that is, flu-like symptoms, nausea, diarrhea, aches, irritability and insomnia). On the contrary, an excessively high dose can cause similar effects to those associated with long-term heroin use (for example, drowsiness, nausea, dizziness, shallow breathing, low body temperature, slow pulse, heart palpitations).

Side effects of methadone (not related to the dosage level) can include excessive sweating, constipation, aches, rashes, fluid retention, loss of appetite and stomach cramps. Long-term methadone use causes tooth decay. Taking methadone in combination with other depressants increases the risk of overdose. If someone who is not dependent on opioids takes methadone the effects are very strong and the risk of overdose is very high.

What are common street names for Methadone?

Common street names are: done, junk, jungle juice, meth, and metho.

What is the detection period for Methadone?

Methadone can be detected in urine for up to 48 hours. Depending on duration of drug use, it may be detectable for up to a week.

Are there substances or conditions that my cause a false positive?

Like the other opioids, substances that may case false positives are:

Poppy Seeds
Tylenol with codeine
Most prescription pain medications
Cough suppressants with Dextromethorphan (DXM)
Nyquil

PCP or Angel Dust:

 
 
PCP or Angel Dust
What is PCP?

Phencyclidine (PCP) is a synthetic chemical in the dissociate anesthetic class. It is perhaps best known by the media hype it received in the late 1970's portraying it as a extremely dangerous chemical causing madness, psychotic reactions, and super-human strength. It is found in a variety of forms including crystals/powder, tablets, and liquid. PCP is used in very small quantities with 5-10 mg considered an average dose.

How is PCP consumed?

Recently it seems to be available on the underground market most commonly as cannabis joints, regular cigarettes or cannabis leaf dipped in liquid PCP, and usually marketed as something else, seldom as 'PCP'.

What are the effects of PCP?

Using PCP can cause Numbness; Cramps; Loss of muscular coordination; Nausea; Involuntary movements of the eyeballs; Problems with speaking; Decreased sensitivity to touch, pain and position. Chronic use will cause difficulty with thought, memory problems, stuttering, depression, anxiety and brain damage.

What are common street names for PCP?

PCP is commonly known as Angel Dust, Peace pill, Dust, Sherman's, Crystal, Rocket fuel, DOA, and Supergrass.

What is the detection period for PCP?

PCP is cleared from the bloodstream with a relatively long half life of 7-11 hours. Because it is a lipid (fat) soluble drug, detection in the urine is possible up to 48 hours or longer post dose.

Are there substances or conditions that may cause a false positive?

Diazepam as well as Dextromethorphan (an ingredient in some cough medicines) may cause a false positive for PCP.

 


 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.