BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top
 
โรคกระดูกคอเสื่อม 
Cervical Disc Herniation

 อาการและการตรวจพบ
การตรวจวินิจฉัย 
การรักษา

Cervical Disc  
    Herniation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 
  กระดูกคอเสื่อม       


คอของคนเราประกอบด้วย กระดูกคอต่อเรียงกัน 7 ชิ้น แต่ละชิ้นมีหมอนรอง กระดูกรองรับสลับกันอยู่ 
กระดูกคอ และหมอนรองกระดูก มีหน้าที่สำคัญ คือ ช่วยในการเคลื่อนไหวคอในทิศทางต่างๆ เช่นก้ม เงย 
หันซ้าย-ขวา หรือเอียงคอไปมา เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการใช้งานอย่างหนักของกระดูก คอ น้ำใน 
หมอนรอง กระดูก จะค่อยๆ แห้งลงทำให้หมอนรองกระดูกเหี่ยวแฟบ รองรับ การกระแทก ได้น้อยลง 
ร่างกาย จึงค่อยๆ สร้างหินปูนขึ้นมาบริเวณ ใกล้ๆ กับหมอนรองกระดูก เพื่อช่วยในการกระจายน้ำหนักใน
บริเวณ กระดูกคอ หินปูนที่เกิดขึ้นนี้ พบได้ใน ผู้สูงอายุเกือบทุกคนอันจะถือเป็นเรื่องปกติ ของชีวิต ในคนที่
เป็นมาก หินปูนจะไปกด เบียดระคายเคืองเส้นประสาทและ ไขสันหลัง บริเวณคอซึ่งจะทำให้เกิด อาการ
ผิดปกติขึ้น 


อาการและการตรวจพบ 
- อาการแรกเริ่มของกระดูกคอเสื่อมคือ อาการปวดซึ่งเกิดจากกระดูก ที่เสื่อม ไปกดเบียดระคายเคืองต่อ
   เส้นประสาท เส้นนั้น อาการปวดมักจะ ปวดร้าว จากบริเวณคอลงไปที่แขน มือ อาจตรวจพบอาการชาและ 
   อ่อนแรงลง ของกล้ามเนื้อในบริเวณแขนด้วยอาการ ปวดที่เกิดขึ้น มักจะเป็นมากเวลามีการ เคลื่อนไหว 
   หันคอ เอี้ยวคอ

- ในรายที่เป็นมากขึ้นอาจพบการกดเบียดไขสันหลังร่วมด้วย อาการที่ เกิดขึ้น ได้แก่ อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
   ขา การเดินผิดปกติไป การควบคุม อุจจาระ ปัสสาวะผิดปกติไป ท้องผูกมากขึ้น

- ในผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มานาน จะมีการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อแขนได้มาก การเดินค่อยๆ แย่ลงจนกระทั่งเดินไม่ได้ 
   ซึ่งจะกลายเป็นคนพิการไปในที่สุด


การตรวจวินิจฉัย 
แพทย์สามารถวินิจฉัยได้จากอาการและการตรวจพบข้างต้น การตรวจ เอกซเรย์กระดูกคอท่าต่างๆ จะช่วยใน
การวินิจฉัยแยกโรคได้บ้าง เช่น โรคเนื้อ งอกบริเวณกระดูก หรือเส้นประสาทบริเวณคอ โรคกระดูกคอเคลื่อน 
เป็นต้น  การตรวจด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น จะทำให้วินิจฉัยโรค
กระดูกคอเสื่อมได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยบอกถึง ความรุนแรงของโรค จำนวนเส้นประสาทที่ถูกกดเบียด 
ความเสียหาย ของไขสัน หลัง เป็นต้น การตรวจพิเศษ ได้แก่ การฉีดสีเข้าโพรงไขสันหลัง แล้วเอกซเรย์ 
การตรวจคอมพิวเตอร์แม่เหล็ก เป็นต้น ล้วนแต่มีข้อดีและข้อเสีย ซึ่งเป็น ดุลย์พินิจของแพทย์ผู้ตรวจรักษา 
เป็นรายๆ ไป


การรักษา 
ในเบื้องต้นจะเป็นการรักษาโดยการใช้ยา เช่น ยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ ร่วมกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว
เช่น ไม่นอนหมอนสูงเกินไป และหลีก เลี่ยงงานหนัก การแบก-หาม การทำกายภาพบำบัด อาจช่วยบรรเทา
อาการ ได้บ้างในผู้ป่วยที่อาการยังไม่มาก ได้แก่ การดึงคอ ประคบร้อน การทำ Ultrasound การบีบนวด 
ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเต็มที่แล้ว แต่ยังคงมี อาการปวด ชา หรืออ่อนแรง ก็จะได้รับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด
ต่อไป การผ่าตัด เพื่อรักษากระดูกคอเสื่อม มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขการกดเบียดเส้นประสาท และ ไขสันหลัง 
อาจผ่าตัดเข้าทางด้านหน้า หรือด้านหลังของลำคอขึ้นกับความ รุนแรงของโรคเป็นรายๆ ไป

 

Cervical Disc Herniation

MRI studies of asymptomatic individuals indicate that 40% of patients studied have disc abnormalities. Cervical disc herniations present with symptoms that are analogous to those produced in the lumbar spine. Pain radiating down the arm is a hallmark of an acute disc herniation in the cervical spine. Because of the presence of the spinal cord, severe disc herniations can cause spinal cord dysfunction, which include weakness in the legs and balance problems. Generally speaking though, the presentation and duration of symptoms in the cervical spine is similar to that of the lumbar spine. 60-80% of acute symptoms will resolve in 4-6 weeks with rest and other conservative measures.

During this time, the spine should not be manipulated in any way. Muscle and sensory weakness or abnormality can be increased with any manipulation except longitudinal traction applied gently on the neck bones. Medications such as anti-inflammatories or a short course of low dose steroids can reduce the inflammation until the natural history of the problem until complete resolution occurs.

For patients who remain symptomatic beyond 6-8 weeks of conservative care a decision about interventional treatment should be discussed between the patient and the physician. Increasing pain is a relative indication for surgery on the cervical spine. Muscle weakness or sensory changes which continue for 8-12 weeks or progressive neurological deficit are strong indications for surgical intervention. Signs of spinal cord compression such as balance or bowel and bladder problems are another strong indication for aggressive intervention. 

Unlike the lumbar spine, simple cervical discectomy is rarely indicated. Cervical disc fragments which are completely detached and presenting in a far posterior lateral position, may be amenable to removal by posterior techniques without fusion.. Most cervical disc herniations are best treated with an anterior neck approach, removal of the disc fragments in the spinal canal coupled with an anterior interbody fusion with either the patients bone or bank bone. The decision to place plates and screws should be individualized for each patient. 

The approach to the anterior neck makes use of a plane between muscles, which is very easy to recover from. If done correctly, a single level anterior cervical discectomy and fusion might be accompanied by 24-48 hour maximum hospital stay. For single level fusions, the use of the patient's own bone versus bone from a bone bank yields similar results. Although the use of a plate and screws for a single level fusion may reduce the postoperative need for a cervical collar, the ultimate result with or without a plate is probably similar. If the fusion includes more than one level, the use of the patient's own bone as well as the use of a plate independently improves both symptomatic and surgical outcome. 

If the cervical discectomy is done with technical proficiency, the choice between different manufacturer's plate systems is inconsequential from a mechanical standpoint. The reconstruction of a single level fusion should never rely on the plate screw system. The bone grafts should be placed with sufficient compression, that the plates and screws only act as a neutralization device, much in a similar fashion as a cast neutralizing a broken forearm bone. Plates manufactured to current standards yield little differences in outcome despite plate thicknesses, screw types, and screw plate interfaces. A surgeon selling a neck surgery wholly based on a particular manufacturer's plate-screw combination should be viewed with abject suspicion.

It is a given that the offending compressive tissue should be adequately removed during the surgery. Soft disc herniations as well as bony ridges should all be removed if they compress nerve tissue. Aside form solid, bony fusion; one little recognized goal of any reconstruction surgery should be the creation of normal cervical lordosis (reverse C curve, see illustration). Grafts, which are misplaced or collapsed into kyphosis (see illustration), may have long term negative impact on the results of the surgery over the long term. For a description of the surgery and more information, click on cervical discectomy with and without fusion in the procedure section below.

Back to the Top 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.