BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Top             

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


 Contact : ติดต่อ
cddiag@hotmail.com

ชมรมเรารักสุขภาพ 
02 803 7310 / 02 803 7311


We subscribe to the
HONcode principle of 
the Health on the
Net Foundation

 

barbp.jpg (5831 bytes)
  AUTOMATIC BLOOD PRESSURE METER
  เครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอล อัตโนมัติ


 

  เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ Model UA-777  A&D Japan
  - Large Display easy to read result
  - Fully automatic pressurization, measurement and exhaust at the touch of
    a buttom
  - New oscillometric method, plus newly developed sensor and processing
    algorithm ensure highly precise measuremments.
  - New low noise pump.
  - Automatic repressurization function.  
 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน    ใช้ตรวจวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจแบบอัตโนมัติ
 ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
 คุณสมบัติทั่วไป   - การใช้งานที่ง่ายและสดวก สามารถวัดค่าความดันได้ด้วยตนเอง
- ไม่ต้องมีความชำนาญใช้ได้กับถ่านไฟฉายขนาดเล็ก 4 ก้อน หรือใช้
- กับเครื่องแปลงไฟบ้านได้ผลิตถัณฑ์จากโรงงานมาตรฐาน 
  ประเทศญี่ปุ่น
 คุณสมบัติทางเทคนิค  - สามารถตรวจวัดความดัน Systolic, Diastolic, และ Pulse rate 
  ให้อย่างอัตโนมัติ
- ใช้ระบบการตรวจวัดด้วยวิธี Oscillometric
- ช่วงในการวัดความดันระหว่าง 20-280 มิลลิเมตรปรอท ความ
  ผิดพลาดไม่เกิน +/- 3% มิลลิเมตรปรอท 
  และชีพจร 40-200 ครั้ง/นาที ความผิดพลาดไม่เกิน +/- 5%
- แสดงผลเป็นระบบตัวเลขเรืองแสง ขนาดใหญ่อ่านได้ชัดเจน
- สามารถตั้งความดันและควบคุมความดัน cuff ได้โดยอัตโนมัติ
  ทั้งการปั้มลมเข้าและออกที่ 160, 200, 240, และ 280 
  มิลลิเมตรปรอท
- เครื่องจะวัดซ้ำให้โดยอัตโนมัติเมื่อค่าความดัน Systolic ของ
  ผู้ป่วยสูงกว่าความดันที่ตั้งไว้ โดยจะเพิ่มความดันขึ้นอีก 40 มิลลิ
  เมตรปรอทโดยอัตโนมัติ
- มีสัญญาณภาพเตือน เมื่อแบตตารี่ใกล้หมด หรือมีการผิดพลาด
  ในระหว่างการวัด
- เครื่องจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้เครื่องนานเกิน 
  3 นาที
- มีระบบการตรวจสอบตัวเองโดยอัตโนมัติ
- อุปกรณ์ที่มีให้ กระเป๋าเก็บรักษาเครื่อง cuff กำมะหยี่พร้อมสาย
- คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 เงื่อนไข รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์การใช้งาน 1 ปี 
 น้ำหนัก    โดยประมาณ 370 กรัม ( 0.81 ปอนด์ )
 ขนาด    50(H) x 140(W) x 100(D) mm.
 2.0(H) x 5.5(W) x 3.9(D) inches
 วิธีการใช้เครื่องวัดแบบ
 อัตโนมัติ

 

 

 

 

 

 

 1. ควรให้ระดับแขนที่ต้องการวัดอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ
 2. ปรับตั้งค่าความดัน ( Pre Pressure setting) โดย
 - ปรับไว้ที่ 160 มม.ปรอท ผู้ที่ยังไม่เคยตรวจความดันมาก่อน/ คนปกติ 
 - ปรับไว้ที่ 200 มม.ปรอท ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติ
 - ปรับที่ 200 / 240 / 280 มม.ปรอท ให้ใกล้เคียงกับความดันเดิมของ
   ผู้ที่ต้องการตรวจ เช่น เคยมีค่าความดันประมาณ 230 มม.ปรอท ก็ควร
   ปรับตั้งค่าไว้ที่ 240 จะช่วยให้ได้ค่าถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 3. ไม่ควรพันผ้าจนแน่นหรือหลอมเกินไป พอสอดนิ้วเข้าไปได้ และสูงเกิน
   ข้อพับขึ้นมาประมาณ 1-2 ซม.  สายลมให้อยู่ตรงกลางลงไปปลายแขน
 4. กดปุ่มเปิดเครื่อง เครื่องจะเช็คตัวเองอัตโนมัติ
     กดปุ่มวัด (Start) เครื่องจะเริ่มปั๊มลมไปยังสายรัด และเริ่มทำการวัด
 5. แสดงค่าที่วัดได้ ค่าความดันช่วงบน Systolic / ค่าความดันช่วงล่าง
     Diastolic หน่วยเป็น มม.ปรอท / วัดชีพจร Pulse หน่วยครั้ง/นาที
 6. กดปุ่มปิดการทำงาน ถ้ามีการวัดรายต่อไปก็กดปุ่ม Start ต่อได้เลย

  ข้อควรระมัดระวังในการวัด  
 - หากต้องการวัดซ้ำในรายเดิมควรทิ้งช่วงวัดเล็กน้อย 2-3 นาที โดยการ
   คลายสายรัดออกก่อน เพื่อให้เส้นเลือดกลับสู่ภาวะปกติก่อน เริ่มต้นการ
   วัดใหม่ ในลักษณะเดิม
 - ในระหว่า
งการวัด ไม่ควรมีการเคลื่อนไหว พูดหรือขบเคี้ยวใดๆทั้งสิ้น
   เพราะทำให้ค่าคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้
 - ถ้าผู้วัดอ้วนมาก อาจเปลี่ยนตำแหน่งการวัดจากข้อพับมาเป็นที่ข้อมือ
   ค่าที่วัดได้จะแตกต่างไปจากการวัดที่ข้อพับเฉลี่ยไม่เกิน +/- 10 
   มม.ปรอท  ( แขนโตจนรัดไม่ได้ หรือมีชั้นของไขมันมากเกินไป )

ดูรายละเอียดเรื่องโรคความดันโลหิตสูง 


UN5.gif (5462 bytes)
ThaiL@bOnline

Healthcare and Diagnostic Products
Phone 02 803-7310, 02 803-7311, 02 803 7747
  Fax (66-2) 803-6704


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.