BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   

top
Aromatherapy Information
and Resources
 ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ
 ด้วยวิธีสุคนธศาสตร์บำบัด

Aroma Message Oils 
   แมสสาจออยล์/การนวดตัว
 - Common questions 
   about the art of making 
   massage oils.

   คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนวดตัว
   ด้วยน้ำมันนวดตัวแบบอโรม่า

 
- Massage Oils blend
   สูตรน้ำมันนวดตัวกับน้ำมันหอม
   ระเหย เพื่อประโยชน์ในการดูแล
   สุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ
 -
5 main essential oil
   types:

   แบบการจัดกลุ่มน้ำมันนวดตัว
   เพื่อการดูแลสุขภาพ 5 กลุ่ม 
 -
Aromatherapy Body 
   Lotions

   โลชั่นสำหรับร่างกายสูตร
   อโรม่าเธอราปี่
  
 

 -
The Ayurvedic view
   on massage therapy

   รายละเอียดของการนวดแบบ
   อายุรเวช
 -
The Ayurvedic Self-
   Massage

   การใช้วิธีการนวดแบบอายุรเวช
   ด้วยตนเอง


Essential Oils blend 
  น้ำมันหอมระเหยสูตรผสม
  ให้คุณสมบัติที่หลากหลาย
Essential Oil and Their
 aromatherapy properties
  Database

  ฐานข้อมูลน้ำมันหอมระเหย
  คุณสมบัติและประโยชน์ที่ใช้

Uses for Essential Oils 
   ประโยชน์และการนำน้ำมัน
   มาใช้ในการดูแลสุขภาพ
Essential Oils by 
  Therapeutic Effect

   น้ำมันหอมระเหยกับการรักษา
   สุขภาพตามอาการความผิดปกติ
Essential Oil Price list
   ราคาโดยประมาณของน้ำมัน
   หอมระเหย

History of Aromatherapy 
What are Essential Oils? 
Is All the Hype True? 
Safety Information 

Tips for Beginners  
Aromatherapy Diffusers 
General Glossary 

ผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy products 
   click
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 


Bliss at Your Fingertips - the Daily Oil
   Massage
  
By: Vasu Nargundkar

How can a ritual so luxuriously relaxing, so blissfully comforting as a full-body warm oil massage rev up your body and mind, gearing them up for peak performance? Ayurveda, the 5,000-year-old holistic healing tradition from India, has an explanation for the seeming contradiction. "Accumulated stress and toxins in the mind and body dissolve during the daily massage," says Rama Kant Mishra, Ayurvedic expert. "A daily full-body warm oil massage therefore acts as a powerful recharger and rejuvenator of mind and body."

"AromaEssence" – the Ayurvedic oil massage – is an integral part of the daily routine recommended by this healing system for overall health and well-being. Traditional Ayurvedic texts wax eloquent on the benefits. Here's what one says – "Give yourself a full body oil massage on a daily basis. It is nourishing, pacifies Vata and Kapha, relieves fatigue, provides stamina, pleasure and perfect sleep, enhances the complexion and the luster of the skin, promotes longevity and nourishes all parts of the body." When the views expressed in the different Ayurvedic texts are put together, here are the benefits that can be expected from regular performance of this pleasant daily ritual: 

Increased circulation  especially to nerve endings

¨ Toning of the muscles and the whole physiology

¨ Calming for the nerves

¨ Lubrication of the joints

¨ Increased mental alertness

¨ Improved elimination of impurities from the body

¨ Softer  smoother skin

¨ Increased levels of stamina through the day

¨ Better  deeper sleep at night

The Ayurvedic massage is traditionally performed in the morning, before your bath or shower. You can use cured sesame oil, an herbalized massage oil, or an aroma massage oil. 

If you choose sesame oil, look for cold-pressed, chemical-free organic sesame oil for the best results from your massage therapy. To "cure" or purify the sesame oil, heat the oil to 212 degrees Fahrenheit. Remove from heat once this temperature is reached, cool and store for use as needed. Up to a quart of oil can be cured at a time. Of course, you should observe safety precautions when curing oil. All oils are highly flammable. Use low heat, and don't leave the oil on heat unattended. You can look for professionally cured sesame oil at stores that sell Ayurvedic products if you'd rather not do the curing yourself.

Healing herbs are important in Ayurveda. Herbalized massage oils contain a blend of carefully chosen herbs known for their ability to strengthen the physiology and balance the mind. So the daily massage with an herbalized massage oil has twice the beneficial power – the benefits from the massage and the wisdom of the herbs. Country Mallow, Winter Cherry and Sensitive Plant are some Ayurvedic herbs you'll find in herbalized massage oils. Country Mallow is renowned for its nourishing effect on the physiology. Winter Cherry, a powerful adaptogenic, aids the body's natural ability to withstand stress, and helps balance the mind and emotions. Sensitive Plant helps nerve regeneration. 

Aroma massage oils also deliver double the benefit – the healing aromas in the massage oil blend, if properly chosen, are particularly effective in balancing the mind and emotions while the act of the massage works on both body and mind. Ayurveda recommends different base oils and aroma blends depending on what you are attempting to balance. Coconut oil, for example, is a cooling base oil. When combined with a relaxing aroma oil such as lavender, this massage oil will be effective in cooling down the mind, body and emotions. Sweet Orange or Geranium Rose aroma oils are fragrant and relaxing, Basil or Rosemary are vibrant pick-me-ups. If you have a favorite aroma oil or blend, try making your own aroma massage oil by adding 5-10 drops of the essential oil or blend in 4 fl. oz. of the base oil. Almond oil, a light olive oil or jojoba oil can all work as base oils.

So how is the massage done? Use comfortably warm massage oil. (Store your massage oil in a plastic flip-top and warm it by holding the container under running hot water for a few minutes) Dip your fingertips into the warm oil and apply it lightly to the entire body. Wait for 4-5 minutes to let some of the oil be absorbed by your skin. Then massage the entire body, applying even pressure with the whole hand – palm and fingers. Apply light pressure on sensitive areas such as the abdomen or the heart. Use more oil and spend more time where nerve endings are concentrated, such as the soles of feet, palms of hands and along the base of the fingernails. Circular motions over rounded areas such as your head or joints, and straight strokes on straight areas such as your arms and legs, work best. After you're done, relax for 10-15 minutes, letting the oil and the massage do their magic. Follow with a relaxing warm bath or shower.

If your schedule doesn't allow for a daily massage, try and squeeze it in at least 3 or 4 times a week. You'll find it's worth it!

Note – Information provided in this article is solely for the purpose of imparting education on Ayurveda, and is not meant to diagnose, treat, cure or mitigate any disease. If you have a medical condition, please consult a health professional.

 

We all know the many benefits that people derive from receiving a massage. When ayurvedic physicians recommend that their patients perform self-massage at home, initially usually there is some reluctance. However, once one experiences how easy it is and that it creates an inner calm and sense of well-being, AromaEssence is easily integrated into one's daily routine.

AromaEssence is also a way to take care of yourself through the healing power of touch. Women are especially attentive to nourishing friends and family but often gloss over their own needs. Just as it is important to feed the body with warm, healthy, delicious food, it is important to nourish the body and skin through the power of touch. An "AromaEssence" a day can indeed help uplift the mind and emotions... and perhaps keep the doctor away.

Home AromaEssence is a morning warm oil massage that takes between 10 and 45 minutes, followed by a warm shower. The skin is the largest organ of the body and the source for our experience of heat, pain, pleasure and all physical sensations. Massage on this sensory organ has far-reaching effects on our health and well being. AromaEssence prepares both the mind and body for smooth full functioning during the day. Just as a machine needs regular oiling for good performance, the human body benefits from regular massage. It is good for all body types, balances the doshas and nourishes all the tissues and organs. Ayurveda has long recommended AromaEssence to help retard aging and keep the skin looking smooth and supple.

AromaEssence also helps to release impurities and toxins that accumulate in the skin. Massage helps to dislodge deep-seated toxins, which are then circulated through the digestive tract and released through the elimination process. Self-massage gives more energy throughout the day, calms the emotions and keep the mind clear and focused. Ayurvedically, excess vata is immediately calmed down at the start of AromaEssence, which in turn balances the other doshas.

AromaEssence is done with warm oils suited to your particular doshic imbalance. Warm oils are recommended so they can penetrate the layers of the skin. After the massage, it is recommended to leave the oil on for 10 minutes to 45 minutes. The longer the oil is on, the deeper it penetrates. During this time you can gently read, rest, shave, cut nails, and get ready for the day.

According to ayurvedic physicians, AromaEssence should not be done in the evening but in the morning, to help move out toxins in the body that have been accumulating through the night. Tthe oil needs to be showered off, otherwise it can disturb or clog the shrotas or fine channels in the body, which can make you more tired during the day. The best way to clean off the oil is to take some paper towels and gently dab off the excess just prior to your shower. Then take a warm shower but do not use soap, even natural soap, where you have applied oil. The detergents can penetrate the skin, and that would not be beneficial for the body. Since most of the oil will have been absorbed into the skin and any left over wiped off with paper towels, your skin will be left looking lustrous after your shower, as if you have applied a rich moisturizer after drying off.

Remember that whatever is put onto the skin is eventually absorbed into the blood stream. Your skin literally absorbs what you apply. Therefore, it is important to use products that are natural and which you could theoretically eat. Many of us use creams and cosmetics with heavy preservatives and chemicals that contribute to free radical damage and leads to premature aging and disease. Sensitive individuals may even notice that they get a headache with the application of a chemical-laden or artificially scented hand cream.

Perhaps the perfumes or artificial ingredients in the hand cream contribute to the imbalance. You can be assured that Maharishi Ayurveda Products International uses only the finest natural ingredients in their personal care products.

Whenever possible, use oils that are cold pressed, chemical free and organic. If your doshas are in balance the organic sesame oil is the best massage oil to maintain balance. Filled with vitamins and calcium, sesame seed oil has been shown to have antioxidant properties that protect and nourish the skin and inner organs.

MASSAGE YOUR CARES AWAY
WITH AROMA MASSAGE OILS

Our light, fragrant Aroma Massage Oils offer the benefits of the daily self-massage and the healing scents of therapeutic aroma blends at the same time. The perfect choice for the days you’re feeling the effects of day-to-day stress, these blends are formulated by skin type and are designed to nourish and balance the emotions. They help relax frayed nerves and keep the mind alert, focused and calm. Our Vata blend contains the essential oils of Frankincense and Sweet Orange in a base of Organic Almond Oil for a truly relaxing, soothing experience. The Pitta blend combines Grapefruit, Sweet Orange and Lavender in Coconut Oil for a cooling and refreshing massage.
Aroma Massage Oil
Relaxation

FOR RELAXATION AND DEEPER SLEEP

Enhance the benefits of the ayurvedic daily massage with our specially blended Rejuvenation Massage Oils. More easily absorbed by the skin than most regular massage oils, these precise blends of ayurvedic herbs and aromas deliver results more quickly—improved circulation, especially to nerve endings; balanced mind and emotions and enhanced resistance to stress; greater stamina through the day and deeper, better quality sleep. Apply Rejuvenation Massage Oil for Men or Women to your lower arms, hands, lower legs and feet before bed to improve the quality of your sleep. Pay special attention to the nail-beds of your hands and feet. These oils can also be used for the morning self-massage; we recommend diluting them 50-50 with a base oil such as our Organic Sesame Oil or with organic almond oil.
Rejuvenation Massage Oil

BOOST YOUR IMMUNE SYSTEM AND RESPTORE A SENSE OF WELL-BEING

Just like regular application of a high-grade motor oil can extend your car’s performance for years and years, the daily ayurvedic self-massage with a top-quality massage oil can help extend your own performance, overall well-being and longevity. The daily oil massage lubricates and tones the skin, muscles and joints; improves circulation; helps the elimination of toxins from the blood; elevates energy levels; helps calm the mind and nerves and sharpen the mind. Try our pure golden Organic Sesame Oil—it’s extra-light, chemical-free and cold-pressed, with antioxidant properties to help purify the skin and combat free radicals that can cause premature wrinkling and aging of skin.

BALANCE YOUR SKIN WITH PERSONALIZED
HERBAL MASSAGE OILS

Our herbal massage oils incorporate potent ayurvedic herbal extracts to take the benefits of the traditional daily massage a step further. For example, there’s Country Mallow for dry skin, Sandalwood for sensitive skin and Indian Sarsaparilla for oily skin. Your skin, the largest organ in the body, reacts to a number of factors—diet, stress, cosmetics and the environment. Help keep it nourished and balanced with herbal massage oils especially formulated for individual skin types. Sesame Oil base.

 

แมสสาจออยล์ และส่วนผสม
สรรพคุณ
ราคา
100 ml.
 Vegetable carrier
 Massage oil
 
sweet almond oil 
น้ำมันเบสสำหรับใช้นวดตัว
สวีท อัลมอนด์ ออย
150 .-
 Vegetable carrier
 Massage oil
 
sweet almond oil and jojoba 
 (a liquid wax) 
 
น้ำมันเบสสำหรับใช้นวดตัว
สวีท อัลมอนด์ ออย ผสมกับ
น้ำมันโจโจ้บา ออย
สูตรผสม 2 ชนิด
200 .-
     
Relaxation
(Sweet Orange, Lavender, Ylang Ylang)
ผ่อนคลาย 350 .-
Muscle
(Peppermint, Rosemary, Lavender)
กระตุ้นให้สดชื่น 350 .-
Invigorating
(Lemon, Eucalyptus, Rosemary)
บรรเทาการปวดเมื่อย คลายกล้ามเนื้อ 350 .-
Anti-cellulite
(Sweet Orange, Rosemary, Geranium)
ลดไขมันส่วนเกิน 350 .-


เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click

 

 

Celebrate Explore Unwind

Our luxurious Body Lotions are made with an all-botanical base and fine quality oils such as Sweet Almond, Avocado, Apricot Kernel, and Jojoba, which are easily absorbed, moisturizing, and nutritious to the skin. Sweet Almond is nearest to the natural oil found in the skin and is beneficial for eczema as well as little wrinkles around the eyes. Avocado oil is valued for its Vitamin D, while Apricot Kernel has A and C. Jojoba (Jojoba simmondsia chinensis) was recorded by botanist H. F. Link in 1822 in Baja California and named after a fellow British botanist/explorer, T. W. Simmonds. We use organically grown Jojoba oil, which is technically a wax rather than an oil and especially suited for aging skin. Only pure, finest quality essential oils are in our lotions-and we feel they are well worth the extra cost because they impart their vibrancy to the lotions. If you are particular about what you put on your body, these Body Lotions are lightly scented, moisturizing, and long-lasting on the skin. They are available in a variety of beautiful essential oil blends from floral to spicy.

   Celestial Calm
Frankincense, bergamot, vanilla
Transport yourself to a pink, powdery cloud of fragrance rich with vanilla and bergamot. Frankincense is a precious oil used in meditation as it increases spiritual awareness. “In ancient Egypt it was used in rejuvenating face masks, cosmetics and perfumes,” per Julia Lawless, an expert in essential oils.

 

  Cool Wave
White birch, peppermint, cypress, rosemary
Cool Wave Body Lotion is fresh, minty, and uplifting. Many of the essential oils have traditionally been used for muscle and joint pain as well as skin conditions, fatigue, and stress. This cooling lotion is excellent before or after a good workout—or after a tough day on the job!

 

  Enchanted Garden
Cinnamon leaf, clary sage, nutmeg, bergamot
Enchanted Garden Body Lotion is magic with spice and citrus! This lotion was developed for Andrea, who loves the clean smell and how it takes her back to her childhood. Sitting in a swing on her aunt’s porch after harvesting hay and a good rain, she could smell wildflowers, strawberries, blackberries, boysenberries, and the vegetable garden

 

  Rose Sundae
Rose, Lavender, Helichrysum
Rose Sundae Body Lotion is a personal favorite for extra dry skin. With the aroma of a luscious dessert, enriched with jojoba and apricot kernel oils, it is a perfect hand and body lotion and can be used for massage and face cream. You will sometimes get a nice drop of oil if you don’t shake well before using. These essential oils are gentle—excellent for skin and scarring, and balancing for the psyche.

 

  Sunbeams
Clove buds, cinnamon, neroli
A spicy blend with a predominant clove aroma... it is made with essential oils that have traditionally been used for emotional stress, anxiety, muscular strains, depression, and sinus. Sunbeams Body Lotion contains clove, both a sedative and useful for nausea. Neroli (orange blossom) was named after a princess of Nerola in Italy, who wore it as a perfume, and is indicated for mature and sensitive skin, wrinkles, and scars.

 

  Tribute
Blue chamomile, lavender, rose, cinnamon leaf, ylang ylang
I designed this lotion as a tribute to my mother, Carol Seago Atkins, and to all mothers—who give so much of their love and their lives in countless ways to their families. (This is one of my favorite pictures of my mother taken in 1938!) With a easy sense of humor and a smiling face, my mother made sure we had balanced, home cooked meals that could rival any restaurant. (I attribute her wonderful sense of taste to my present-day pickiness about food!) She made our clothes. She drove us for thousands of miles to our school activities and put up with band practice for years! She tolerated our tantrums over teased hair with a “hole” that required lots of Aqua Net hair spray. All that in someone who was so pleasant, dedicated, and unselfish. And now I have come to realize that my mother is also a very beautiful, strong, intelligent, independent woman behind that lady! So, of course, Tribute has a mixture of personalities to reflect the complexities that we all are. Carol is not into “blah” food or “blah” fragrance. She loves ylang ylang, spice, and things that have panache—so this lotion, as my mother would say, es muy bueno! This lotion definitely has a blue cast to it from the Blue Chamomile! Essential oil of carnation is strengthening to the aura. Not only does rose have a powerful effect on the heart chakra but also it is antidepressant, antiseptic, antiviral, and a tonic. Lavender has been used as a folk remedy for comforting the stomach and as an insect repellent and is recognized today as the most versatile essence therapeutically. Cinnamon not only smells yummy but also has been used over time for rheumatism and as a powerful germicide. Join me in a Tribute to all mothers!

 

  Lemon Hand Cre่me
This hand creme is my creation. I wanted something heavier than a lotion to massage into my hands and nails (and even my feet) before bedtime so it could work overnight. When I am making product, I wash my hands repeatedly with liquid soap and do not use lotion; so they are really dry by the end of the day. This thick cream comes in a jar and is rich with jojoba and avocado oils and mango butter. It easily absorbs into the skin and nails, leaving a silky, protective finish. Ingredients include distilled water, coconut and soy oils, vegetable emulsifying wax, mango butter, vegetable glycerin, aloe vera, vitamin E, and grapefruit seed extract with essential oils of organic Lemon from Italy and Myrrh.

 

  DinoKids
Kids will actually stand still for this lotion!
Help your children develop good skin-care habits with this hydrating and moisturizing body lotion. It’ll leave their skin soft and smooth.
  • Creamy, orange-scented lotion.
  • Rich with Chamomile, Aloe, Allantoin and Sesame Oil for moisturizing and hydrating.
  • Good for all skin types.

 

  Balance
 - Harmonizing blend of bergamot, lavender and geranium for creating a sense of well being by lifting melancholy, relieving anxiety and stress, and balancing emotional extremes; this blend can be beneficial for premenstrual syndrome. Tip: Mix this blend with water in a spray bottle and use it to freshen your house or car. People will notice it's floral fragrance and you'll feel good at the same time.

 

  Northwest Comfort 
- Comforting blend of peppermint, juniper berry, atlas cedar, and clary sage with a euphoric quality to brighten spirits and balance emotions. Tip: This blend may be used effectively in a warm bath or as a hot compress for easing painful monthly cycles.

 

  Stress Free 
- Calming blend of lavender, bergamot, and sandalwood for times when stress, tension and anxiety diminish your sense of well being; this blend may be useful for restful sleep. Tip: Your skin will have a beautiful fragrance when you use this blend in a bath.

 

  Romance
 - Sensual blend of ylang ylang, sandalwood, and sweet orange for those special moments when you want to create an inspiring mood of love. Tip: This blend makes a sweet, sensual perfume - simply dilute it in a carrier oil or mix with water in a mist sprayer.

 

  Vitality
 - Stimulating blend of rosemary, sweet basil, and peppermint for restoring energy to the body, and sharpening mental abilities and memory; may be useful for improving concentration while studying or working. Tip: Place several drops on a kleenex and then place the kleenex on your computer (no computer - then a sunny window near you will work).

 

  Energizer
 - Reviving blend of peppermint, juniper berry, and rosemary to rejuvenate and purify the body and mind. This blend may be useful for relieving stress and exhaustion. Tip: Dilute this blend in a carrier oil and apply it to the back of your hands for an uplifting effect. Added bonus - the fragrance is so fresh and sweet.

 

  Relaxing
Fragrance: orange and lemon
A mild, light weight lotion with natural lipids and emollients. Each lotion contains natural essential oils to elicit a natural fragrance and benefit. They add moisture and softening to the body to combat dry, rough skin. Fragrances derived from essential oils
  Invigorating 
Fragrance: eucalyptus, spearmint and peppermint
A mild, light weight lotion with natural lipids and emollients. Each lotion contains natural essential oils to elicit a natural fragrance and benefit. They add moisture and softening to the body to combat dry, rough skin. Fragrances derived from essential oil