BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   
Aroma&Spa AromaBoard 
กระดานถามตอบเกี่ยวกับเรื่อง
อโรม่าและสปา

top
Aromatherapy Information
and Resources
 ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ
 ด้วยวิธีสุคนธศาสตร์บำบัด

Essential Oils blend 
   น้ำมันหอมระเหยสูตรผสม
   ให้คุณสมบัติที่หลากหลาย
   ได้กว้างกว่าการใช้น้ำมันหอม
   ระเหยแบบตัวเดียว
Aromatherapy Essential 
    Oil Blending Tips

   เกร็ดความรู้และเทคนิคในการ
   นำน้ำมันหอมระเหยมาผสมกัน
   เพื่อให้ได้กลิ่นและประสิทธิภาพ
   ตามต้องการ
Essential blended oils 
    recipe

    แนะนำสูตรการผสมน้ำมันหอม
    ระเหยในรูปแบบต่างๆเพื่อให้
    ได้ประโยชนืและหลากหลาย
    ของความรู้สึก


Essential Oil and Their
  aromatherapy properties
  Database

  ฐานข้อมูลน้ำมันหอมระเหย
  คุณสมบัติและประโยชน์ที่ใช้

Uses for Essential Oils 
   ประโยชน์และการนำน้ำมัน
   มาใช้ในการดูแลสุขภาพ
Essential Oils by 
   Therapeutic Effect

   น้ำมันหอมระเหยกับการรักษา
   สุขภาพตามอาการความผิดปกติ

Aroma Message Oils 
    แมสสาจออยล์/การนวดตัว
 - Common questions 
   about the art of making 
   massage oils.

   คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนวดตัว
   ด้วยน้ำมันนวดตัวแบบอโรม่า

 
- Massage Oils blend
   สูตรน้ำมันนวดตัวกับน้ำมันหอม
   ระเหย เพื่อประโยชน์ในการดูแล
   สุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ
 -
5 main essential oil
   types:

   แบบการจัดกลุ่มน้ำมันนวดตัว
   เพื่อการดูแลสุขภาพ 5 กลุ่ม 

 -
The Ayurvedic view
   on massage therapy

   รายละเอียดของการนวดแบบ
   อายุรเวช
 -
The Ayurvedic Self-
   Massage

   การใช้วิธีการนวดแบบอายุรเวช
   ด้วยตนเอง


Essential Oil Price list
   ราคาโดยประมาณของน้ำมัน
   หอมระเหย

History of Aromatherapy 
What are Essential Oils 
Is All the Hype True? 
Safety Information 

Tips for Beginners  
Aromatherapy Diffusers 
General Glossary 

ผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy products 
   click

Aroma Candle Gel
  เทียนแบบเจล สำหรับทำเทียน
  เจลหอมอโรม่า/เทียนเจลประดับ
  แนะนำวิธีการทำเทียนแบบเจล
  วัสดุและอุปกรณ์ในการเทียนเจล
 
ชุดสำเร็จรูปสำหรับผู้เริ่มต้นใน
  การทดลองทำด้วยตนเอง
 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ 

 

 

 

 


The creation of an essential oil blend is one way to expand the range of the oil's therapeutic benefits. In our 'ol-factory' of aromas, we have blended these oils to give pleasure to your sense of smell. Enjoy each of these 6 synergistic blends with all of our diffusers. These blends can also be used to freshen sachets and potpourri. 
 
การใช้น้ำมันหอมระเหยสูตรผสมเป็นสร้างบรรยากาศให้เกิดความหลากหลายพร้อมกับได้
อาศัยประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยต่อสุขภาพ ได้กว้างกว่าการใช้แบบตัวเดียวแต่แน่นอน
ประสิทธิภาพและประโยชน์โดยตรงอาจลดลงไปบ้าง และที่สำคัญการใช้สูตรผสมควรมี
ความเข้าใจในน้ำมันหอมระเหยของแต่ละตัวดีพอเสียก่อน  เข้าใจกลุ่มและคุณสมบัติเฉพาะ
ตัวของน้ำมันหอมระเหยเพราะการใช้ผิดกลุ่มอาจเกิดการรบกวนกันเองทำให้ได้กลิ่นที่ไม่พึง
ปราถนา แทนที่จะเป็นประโยชน์กลับกลายเป็นโทษได้ในทางกลับกับการเข้าใจและใช้ชนิดที่.
เข้ากัน กลมกลืนกันก็จะเป็นการเสริมประสิทธิภาพกันและกัน นอกจากนั้นยังช่วยให้เรามี
ความเพลิดเพลิน ประสบการณ์ใหม่จากการสร้างสรรสูตรพิเศษของเราเอง ตารางข้างล่าง
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ช่วยสร้างสรรสุขภาพและจิตใจแยกเป็นกลุ่มดังนี้

ประโยชน์ที่ได้จากความหอมสดชื่นจากน้ำมันระเหยบริสุทธิ์ที่ช่วยเพิ่มพลังชีวิต การใช้
แบบคุณสมบัติเฉพาะตัวหรือแบบสูตรผสมจากน้ำมันหอมระเหยของแต่ละชนิดมารวมกัน

ประโยชน์ที่ได้จากน้ำมันหอมระเหย เช่นปรับสมดุลระบบไหลเวียนโลหิต ป้องกันการติด
เชื้อจุลินทรีย์ บรรเทาอาการเมื่อยล้า และผ่อนคลาย ความตึงเครียด คืนความสดชื่น 
กระปรี้กระเปร่า ประกอบไปด้วย 3 อารมณ์ความหอมที่มีบุคลิกเฉพาะกลิ่นเพื่อการปรนนิบัติ
และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ดังนี้


Energizing

Freshy Citrus

ความหอมอ่อนหวานที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และอารมณ์ให้ผ่องใส มั่นใจ 
ด้วย 2 รูปแบบความหอมของน้ำมันหอมระเหย
 - อานุภาพความหอมแบบ SINGLE OIL 2 กลิ่น คือ Sweet Orange และ Lemon
 - อานุภาพความหอมแบบ Freshy and Energizing คือ การผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
   ของกลิ่น Sweet Orange, Geranium Lemon และ Bergamot (มะกรูด)


Relaxing
ความหอมบริสุทธิ์ที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด อ่อนล้าให้กลับสดชื่น ปลอดโปร่ง แจ่มใส 
มีความสุข ด้วย 2 รูปแบบความหอมของน้ำมันหอมระเหย
 - อานุภาพความหอมแบบ SINGLE OIL 2 กลิ่น คือ Chamomile และ Lavender 
 - อานุภาพความหอมแบบ RELAXING BLEND คือ การผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันของ
   กลิ่น Chamomile, Lavender และ Patchouli 


Romantic
ความหอมสดชื่นที่ช่วยเพิ่มพลังกาย พลังใจ เติมความสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวา ด้วย 2 รูปแบบความหอมของน้ำมันหอมระเหย
 - อานุภาพความหอมแบบ SINGLE OIL 2 กลิ่น คือ Rosemary และ Bergamot 
 - อานุภาพความหอมแบบ ENERGISING BLEND คือ การผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
   ของกลิ่น  Eucalyptus, Peppermint, Geranium, Lemon และ Lavender 


Respiratory & BreatheFree
ความรู้สึกโล่ง เย็น สดชื่นของอากาศ ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต ช่วยทางเดินหายใจ
โล่งสบาย คลายเวียนศีรษะ และอารมณ์ให้ผ่องใส มั่นใจ 
ด้วย 2 รูปแบบความหอมของน้ำมันหอมระเหย
 - อานุภาพความหอมแบบ SINGLE OIL 2 กลิ่น คือ Rosemary และ Eucalyptus
 - อานุภาพความหอมแบบ Freshy and Energizing คือ การผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
   ของกลิ่น Rosemary, Eucalyptus, Peppermint และ Clove (กานพลู)


ตัวอย่างเพิ่มเติมของกลุ่มน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพในด้านต่างๆ พิจารณา
กลุ่มที่ท่านอยากได้หรือต้องการเสริมสร้างให้ตรงกับปัญหาสุขภาพของท่าน แล้วลองติด
ตามผลการเปลี่ยนแปลงในสิ่งดีๆต่อสุขภาพของท่าน พร้อมบรรยากาศที่ช่วยผ่อนคลาย ความตึงเครียด คืนความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ให้กับตัวเรา

Calming

 Lavender, Marjoram, Geranium, Frankincense. 

Energy

 Rosemary, Cypress, Basil, Juniper

Exotic

 Ylang Ylang, Clary Sage, Cardamon, Patchouli, Vanilla 

Feminine Cycle

 Clary Sage, Rosemary, Cypress 

Grounding

 Sandalwood, Vetiver, Cedarwood 

Meditation

 Frankincense, Myrrh, Sandalwood, Ylang Ylang

Muscle Relief

 Birch, Thyme, Juniper (and Lemon upon request) 

Relaxation

 Ylang Ylang, Tangerine, Cedarwood 

Sensuality

 Ylang Ylang, Patchouli, Nutmeg, 

Citrus Blossom

 Jasmine, Orange, Bergamont, Grapefruity, Lemon

Energize

 Cedarwood, orange, wintergreen, cornmint, peppermint 

Euphoria

 Ylang Ylang, cananga, sandalwood, ginger, amyris, jasmine absolute 

Heartsong

 Lavender, heranium, howood, rosewood, rose absolute 

Inspiration

 Balsam Peru, vetiver, basil, clovebud, rosemary 

Lavender Fields

 Lavender, Spike Lavender, Lavandin 

Lemon Orchard

 Lemon, Lemon Euchalyptus, Petitgrain 

Meditation

 Patchouli, Nutmeg, Lemon, Rosewood 

Purify

 Patchouli, Sage, Peppermint, Tea Tree 

Relaxation Citrus

 Sweet Orange, Tangerine, Lemon, Bergamot, 
Lavender, Roman Chamomile, Ylang Ylang III, Sandalwood 

Relaxation Floral

 Lavender, Lemon, Bergamot, Geranium, 
Ylang Ylang III, Peru Balsam, Rose Otto

Relaxation Forest

 Balsam Fir Needle, Atlas Cedarwood, Tangerine,
Bergamot, Rosewood, Vetiver 

Soothing Heat

 Balsam fir needle, lemon, eucalyptus, juniper berry, Myrtle 

Tranquility

 Lavender, patchouli, Cypress, Geranium, chamomille 

BodyCalm

 Lavender Flower, Geranium, Clary Sage, Rosewood 

BreatheFree

 Eucalyptus Globulus, Lavender Flower, Spruce, 
White Camphor, Cedarwood 

New Self

 Lemon, Grapefruit, Rose Geranium, Juniper Berry, 
Helichrysum (Immortelle) 

Radiance

 Sweet Orange, Clove Bud, Nutmeg, Cinnamon Cassia 
This blend lends itself well for room fragrancing, not for massage.

Revitalize

 Lemon, Rosemary, Peppermitn, Sweet Basil 

Romance Blend  Jasmine - Lifts the spirits, mild aphrodesiac 
Patchouly - Sensual oil, rejuvenating. 
Rosemary - Love stimulator in Greek folklore.
Uplift Blend  Sweet Orange - Room freshener; increases bioelectric energy. 
Clary Sage - Mood elevator; relaxes the body and mind. 
Geranium - Refreshes; calm the body and mind. 
Ylang-Ylang - Soothing and emotionally evocative. 
Bacteria Buster Bacteria Buster contains Tea Tree, Lemon and Cinnamon Leaf quality pure essential oils.

BENEFITS
Tea Tree - anti-bacterial and anti-viral; Lemon - antiseptic and anti-bacterial; Cinnamon Leaf attacks chills, colds, influenza and infectious diseases. 
Comforting Comforting contains Mandarin, Benzoin and Rosewood quality pure essential oils.

BENEFITS
Mandarin - calming, happy and uplifting; Benzoin - protecting, soothing; Rosewood - balancing.
Exit Smoking  Exit Smoking contains Patchouli, Orange and Bergamot quality pure essential oils.

BENEFITS 
Patchouli - euphoric; Orange - calming, a happy oil; Bergamot - uplifting and balancing.
Harmoniser Harmoniser contains a mixture of Bergamot, Cedarwood and Orange quality pure essential oils.

BENEFITS
Bergamot - uplifting, harmonising, balancing; Cedarwood - warming, relaxes stress; Orange - calming, uplifting, happy
Insect Repellent Insect Repellent contains a mixture of Citronella, Tea Tree and Geranium quality pure essential oils.

BENEFITS
Citronella, Tea Tree and Geranium are all well known insect repellents. Together they are awesome.
No More Stress No More Stress contains a blend of Bergamot, Petitgrain and Geranium quality pure essential oils.

BENEFITS
Bergamot - uplifting and balancing; Petitgrain - strengthens the adrenals and the nervous system; Geranium - balances the body, emotions and glandular system .
Relaxing Relaxing contains Lavender, Bergamot and Cedarwood quality pure essential oils.

BENEFITS
Lavender - calming; Bergamot - uplifting and balancing; Cedarwood - warming and relieves stress. 
Sinus Relief Sinus Relief contains Tea Tree, Eucalyptus and Peppermint quality pure essential oils.

BENEFITS
Tea Tree - antibacterial; Eucalyptus - clears mucous/anti-bacterial; Peppermint - pain relief/clearing.
Sleepeasy Sleepeasy contains Marjoram, Lavender and Orange quality pure essential oils.
.
BENEFITS
Marjoram - strongly sedates; Lavender is calming, inducing relaxation; Orange is also very calming.


 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click

 

 

 

 

An essential oil blend can be created for therapeutic effect, the beauty of a fragrance - or both. A synergistic effect is possible when the essential oils work together harmoniously. You do not need to be an expert in the use of essential oils to create blends. We’ve outlined below some basic information that may be useful to you as you journey into the creativity of blending ...

When creating a blend you will want to consider

     the purpose of the blend
     the desired therapeutic effect and / or
     the type of fragrance desired
     the concepts of a balanced blend

 

You will want to familiarize yourself with the fragrance and effect of essential oils

Breathe the aroma and
 • note how it makes you feel - calm, uplifted, focused, sensual, other
 • note the scent - is it light, fresh, strong, sweet, green, other

To test the aroma of the an individual essential oil you can

 • breathe directly from the bottle - swirl the essential oil in the bottle to stir up the molecules first or
 • place a drop on an unscented tissue, blotter paper or other porous type paper and breathe

You may experience olfactory overload if you are testing the aroma of different essential oils. You will no longer be able to smell them! This is common. You can restore your sense of smell by smelling coffee beans, or the simplest - your armpit. It’s true - it works and it’s always with you!

When blending for therapeutic effect

 • Determine essential oils that may be useful - see our therapeutic matrix for details
 • List essential oils in priority order when several effects are desired (this can be used to determine the number of drops of each essential oil you will use)
 • Test the fragrance as described above

Some pointers for creating a balanced blend

There is no limit on how many essential oils you can use in your blend. Many blends for therapeutic effect contain only 3 to 4 essential oils - yet Shalimar contains 13 and Aramis contains 14!

Essential oils blend harmoniously with essential oils in the same family. Here are some family classifications:

 • Labiatae: basil, clary sage, lavender, marjoram, peppermint, rosemary
 • Rutacea: bergamot, lemon, orange
 • Coniferae: cedarwood, juniper

Essential oils have different rates of volatility and evaporation and perfumiers have placed essential oils into these categories:

 • top note: fresh, light, fast evaporation - first scent you are aware of in a blend
 • middle note: evaporates slower - it is considered the body of the fragrance
 • base note: the fragrance is rich, emerges slowly and lingers

You can balance the fragrance of your blend by including top, middle and base notes. You may have experienced this layering effect in wearing a perfume or cologne - where the scent changed over time.

A table of essential oils that blend well together is provided for reference. In this table we’ve also listed the traditional note types. Whether an essential oil is top, middle or base can be subjective and is influenced by person, growing season, distilling method and more.

You may want to use essential oils with a strong fragrance sparingly - such as peppermint or basil. Lavender may be useful for toning down strong scented oils. You can add just a drop or two of any essential oil to create an appealing fragrance in your blend.

Blended essential oils will merge over time and the fragrance may change. You can leave the blend for a day, then return and test the fragrance .. it may be perfect!

As you experiment with your blend creations keep a log of

 • the number of drops you use of each essential oil in the blend
 • the fragrance - both your initial experience and the fragrance after time has passed
 • the therapeutic effect

You may be surprised to find that you’ve created a masterpiece - and you will be able to duplicate it!

To blend with a carrier oil or not to blend with a carrier oil .. some thoughts

Determine how you want to use your blend. See our page on ways to use essential oils for ideas.

Anytime you want to apply the blend directly to your skin - you will want to add a carrier oil. Due to the high concentration of pure essential oils you only need a few drops and a few drops won’t cover much territory when applying it to your skin    :-)

It is also helpful to add essential oils to a carrier oil for use in a bath. Essential oils are not water soluble and some essential oils can irritate the skin in an undiluted form.

Nebulizer type diffusers may clog with carrier oils. This is a case for not using carrier oil.

The amount of carrier oil you add to the essential oils will be determined by how you will use the blend. See our page on ways to use essential oils for some dilution ratios.

There are a variety of oils suitable for use as carrier oils. These listed below contain vitamins, minerals and protein and are good for all skin types.

     Sweet almond oil
     Jojoba oil
     Grapeseed oil
     Hazelnut oil
     Olive oil
     Sesame oil
     Safflower oil
     Sunflower oil

Useful supplies for creating a blend include

 • A clean glass bottle - essential oils are volatile and evaporate on contact with air - it is best to mix them in a closed container rather than a cup or bowl
 • A separate dropper for each essential oil - and one for the blend (most droppers can be taken apart for cleaning if you would like to re-use them later)
 • Carrier oil - if that is desired

Now that you’ve got some basic information - you are ready to create a blend

 • Add the desired number of drops of each essential oil to the bottle
 • Start with equal amounts and increase them 1 at a time if you are unsure about quantity
 • Shake the bottle to mix the oils and test the fragrance and effect
 • Carrier oil is added last - when you are ready to use your blend

Have fun .. and remember - there is no bad blend!Essential blended oils recipe
 The creation of an essential oil blend is one way to expand the range of the oil's therapeutic benefits. In our 'ol-factory' of aromas, we have blended these oils to give pleasure to your sense of smell. Enjoy each of these 6 synergistic blends with all of our diffusers, including the Scent Traveler, CarScenter, ScentBall and LightScenter. These blends can also be used to freshen sachets and potpourri.

Lime, Mandarin & Bergamot Essential Oil
Buckle up and put the petal to the metal with this racy scent of lime, mandarin and bergamot. Lime (Citrus limetta) - This sparkling scent is clean and energizing and is ideal for maintaining focus late into the evening. Mandarin (Citrus reticulata) - This tangy citrus aroma is awakening as a glass of fresh orange juice in the morning. Bergamot (citrus aurantium ssp. bergima) - Extracted from the peel of the nearly ripe bitter orange, this essential oil reduces tension and expands the airways.
Lavender & Rosemary Essential Oil
Turn road rage into a road rave with the balancing aroma of lavender and rosemary. Lavender (Lavandula officianalis) - Since ancient Rome this flower has been used to create scented products that relax the body and soothe the spirit. Rosemary (Rosmarinus officianalis) - Create harmony with this aromatic sprig that eases jittery nerves and rejuvenates a tired mind.

Orange, Lemon & Ylang Ylang Essential Oil

Improve recall while driving down memory lane with orange, lemon and ylang ylang. Orange (Citrus sinensis) - This brought scent soothes and calms, encouraging happy thoughts and fond memories. Lemon (Citrus limonum) - The light, uplifting scent of this oil has been known to cause many to sing aloud their favorite love song. Ylang Ylang (Cananga odotata var. genuina) - Bring to mind dreamlike thoughts of passion and romance with the sweet aroma from the "flower of flowers."

Blend of Bergamot, Lavender & Ylang Ylang Essential Oils

Balances emotions, promotes confidence and strength. Awakens sensuality and opens the heart to joy and pleasure. Very uplifting. Use for acne, oily skin and general skin care, wounds, hair rinse and insect bites.
A Sensual and Exotic Blend of Clove, Lime and Ylang Ylang.
Soothes anxiety, depression, frustration and anger and is a natural aphrodisiac. Also relieves stress and high blood pressure.

This blend has a warming effect on the body and is great as an all natural perfume.

A Gentle and Soothing Blend of Lavender & Chamomile Essential Oils.

Eases stress and anxiety. Very beneficial for headaches, migraines, depression, insomnia and nervous tension. Use for acne, boils, burns, bruises, cuts, eczema, insect bites, and rashes, Great for arthritis, inflamed joints, muscular pain and sprains.
A Stimulating Blend of Peppermint and Lavender.
This invigorating blend of Peppermint and Lavender clears and stimulates the mind, aids concentration and calms nervous system.

Try in a vaporizer, diffuser or on a tissue for asthma, sinustis, nausea and mid-afternoon slumps.

A Fresh and Woodsy Blend of
Geranium, Sandalwood & Tea Tree.
Great for killing bacteria and viruses. Also used for bronchitis, sore throat, cuts, burns and acne. Beneficial for depression, PMS, stress and nervous tension.

This blend is stimulates the immune system and is excellent for use during meditation.
Dilute with a carrier oil when using on the skin.

 

A Fresh and Woodsy Blend of Geranium, Sandalwood 
& Tea Tree

Great for killing bacteria and viruses. Also used for bronchitis, sore throat, cuts, burns and acne. Beneficial for depression, PMS, stress and nervous tension.

This blend is stimulates the immune system and is excellent for use during meditation.
Dilute with a carrier oil when using on the skin.

An Herbaceous And Sweet Duo of Lavender & Patchouli 
Essential Oils.

Balances and stabilizes emotions bringing on strength and inner tranquility. Excellent to use during meditation and to enhance creativity, It also speeds healing, strengthens immune system and eases depression. Good for acne, athlete's foot, and as an insect repellent.

A Rejuvenating Blend of Eucalyptus, Lavender, 
Peppermint, Rosemary and Spearmint Essential Oils.

Aids concentration and mental clarity. Stimulates circulation, strengthens the nervous system, eases headache and nausea. Use on muscular aches and pains. Beneficial to respiratory system and is excellent for bronchitis, colds, flu, sinusitis and allergies.

Analgesic : Eucalyptus, Frankincense, Peppermint, Camphor, Spearmint, Tea Tree and Lavender.

 blend -  Has a menthol, camphoraceous scent with a light, fresh minty overtone. High in analgesic, antimicrobial, antiviral, decongestant and expectorant properties. Makes an especially beneficial blend for the colds and flu season. Exceptional as an environmental spray or diffused into the air to help purify the surroundings.

Balancing : Sandalwood, Frankincense, Myrrh, Lavender 
and Ginger.

 blend -  Has a deep, warm, soft, woody-balsamic scent with a spicy-green undertone. This blend is sure to give you the calm and confidence to tackle any occasion.

Calming : Lavender, Roman Chamomile, Lemon and Clary Sage.

 blend -  Has a light, fresh, fruity-citrus scent with an herbaceous, woody-floral, balsamic undertone. Sensitive skin will appreciate this blend while being helpful in times of mental stress
Citruspice  : Orange, Balsam, Clove, Lime, Cinnamon, Geranium, Lemon and Ginger.
blend -  Has a light, citrusy aroma with a full-bodied spicy undertone. This uplifting blend will refresh and purify. Smells as scrumptious as it sounds!

Clarifying : Eucalyptus, Peppermint, Chamomile and Citrus.

 blend -  Has a light, fresh, minty-camphoraceous scent. Stimulate your senses while benefiting from its healing properties.

Energizing : Sandalwood, Frankincense, Rosemary and Mints.

 blend -  Has a rich, sweet, balsamic aroma with a spicy, terpeny undertone. Lift your spirits with this expressive blend.

Floral : Rose, Patchouli and Ylang Ylang.

 blend -  Has a heavy, rosy-floral scent. This powerful fragrance also makes a great potpourri refresher when a rich, floral-rose aroma is desired. These oils are also reputed aphrodisiacs - rich and sensual.

Footnote : Eucalyptus, Lavender, Tea Tree, Cypress 
and Lemongrass.

 blend -  Not just for feet, however formulated for foot care because of the antimicrobial, antiseptic, deodorant and fungicidal properties. Has a light, medicinally-camphoraceous scent and balsamic, lemony undertone.

Relaxation : Lavender, Ylang Ylang, Sage and Geranium. 

 blend - Rich, balsamic-floral scent with a slightly spicy undertone. Relieve your tensions and melt your cares away with this mighty aroma.

Sensuality : Rosewood, Rose, Patchouli, and Ylang Ylang.

 blend -  Has a mild rosy-floral scent with a light earthy-wood undertone. All these oils are reputed aphrodisiacs. Blended with both men and women in mind. Enhance your intimate experience or enjoy anytime you want to enjoy this wonderful aroma.

Skindicinal :  Eucalyptus, Lavender, Tea Tree and Myrrh.

blend -  Has a fresh, light, camphoraceous aroma with a sweet, balsamic undertone. This therapeutic blend is especially beneficial for troubled skin

Strengthening : Rosemary, Frankincense, Peppermint, Spearmint 
and Lemon.

 blend -  Has a fresh, minty, herbaceous scent with a camphoraceous, woody undertone. This stimulating blend helps sharpen mental clarity and awareness.

Healthy : lemon, grapefruit, rosemary, thyme serpolet, ginger root, elemi, lavender, and peppermint.

 is a blend for the immune system, boosts your immune system health and supports your body as it wards off colds and flu. A composite blend of 10 single-species essential oils, Healthy encourages your body to stay strong when those thieves of good health - germs, viruses, and other immuno-depressants - attempt to rob you of your vitality. With a spirited aroma, Healthy lives up to its name and leaves you with feelings of health, vigor, and energy. 


 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click