BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat

   
 AromahealthBoard 
กระดานถามตอบเกี่ยวกับ
เรื่อง อโรม่าและสปา

top
 
Alternative Medicine
 Information & Resources 
 
What is Ayurveda ?
  การแพทย์แนว อายุรเว
ท  
Next Info. Page
   ข้อมูลหน้าต่อไHistory of Aromatherapy
What are Essential
   Oils?

Is All the Hype True? 
Safety Information 

Tips for Beginners  
AromatherapyDiffusers 
General Glossary 

ผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy 
   products click

   
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ 

 

 

 


 Introduction What is Ayurveda?
Ayurveda is the oldest surviving complete medical system in the world. 
Derived from its ancient Sanskrit roots - ‘ayus' (life) and ‘ved' (knowledge) – and offering a rich, comprehensive outlook to a healthy life, its origins go back nearly 5000 years. 

อายุรเวท

เป็นศาสตร์ที่ไขความรู้ของชีวิต ด้วย
การให้คำจำกัดความของอายุ การแก้
ไขปัญหา ข้อแนะนำ รวมถึงสิ่งที่อาจ
ทำให้เกิดปัญหา ครอบคลุมถึงความ
รู้เกี่ยวกับสารและยาต่างๆ  การบำบัด
แบบอายุรเวท เป็นการผสมผสานของ
ชีวิต จิต กาย วิญญาณ เข้าด้วยกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
Yoga for Lower Back Pain : Cat Cow Yoga Pose for Lower Back Pain
Learn how to do the cat cow progression pose when using yoga poses for lower back pain relief in this free exercise video from a hatha yoga instructor. Expert: Elizabeth Rose Contact: www.artanayo
Yoga for Lower Back Pain : Thread Needle Yoga Pose for Back Pain
Learn how to do the thread the needle pose when using yoga poses for lower back pain relief in this free exercise video from a hatha yoga instructor. Expert: Elizabeth Rose Contact: www.artanayoga
Yoga for Lower Back Pain : Mountain Yoga Pose for Lower Back Pain
Learn how to do the mountain pose when using yoga poses for lower back pain relief in this free exercise video from a hatha yoga instructor. Expert: Elizabeth Rose Contact: www.artanayoga.com Bio
Yoga for Lower Back Pain : Fish Yoga Pose for Lower Back Pain
Learn how to do the fish pose when using yoga poses for lower back pain relief in this free exercise video from a hatha yoga instructor. Expert: Elizabeth Rose Contact: www.artanayoga.com Bio: Eli... 
Yoga for Lower Back Pain : Seated Lotus Yoga Pose for Lower Back Pain
Learn how to do the seated lotus pose when using yoga poses for lower back pain relief in this free exercise video from a hatha yoga instructor. Expert: Elizabeth Rose Contact: www.artanayoga.com 
Yoga for Lower Back Pain : Cat Stretch Yoga Pose for Lower Backpain
Learn how to do the cat stretch pose when using yoga poses for lower back pain relief in this free exercise video from a hatha yoga instructor. Expert: Elizabeth Rose Contact: www.artanayoga.com B... 
Yoga for Lower Back Pain : Forward Bend Yoga Pose for Back Pain
Learn how to do the seated forward bend when using yoga poses for lower back pain relief in this free exercise video from a hatha yoga instructor. Expert: Elizabeth Rose Contact: www.artanayoga.co... 
Yoga for Lower Back Pain : Corpse Yoga Pose for Lower Back Pain
Learn how to do the corpse pose when using yoga poses for lower back pain relief in this free exercise video from a hatha yoga instructor. Expert: Elizabeth Rose Contact: www.artanayoga.com Bio: E... 
Yoga Poses for the Back : Yoga Positions to Relieve Back Pain & Build Strength : Yoga Pigeon Pose
Yoga suggestions to relieve back pain. Learn the yoga Pigeon Pose to promote a healthy back in this free video. Expert: Elizabeth Cafferky Contact: www.yogayoga.com Bio: Elizabeth 
Yoga Exercises for Lower Back : Yoga Bow Pose for the Lower Back
The yoga bow pose is a great yoga exercise for the lower back muscles. Learn how to do the camel pose in this free yoga video. 

To when it was expounded and practiced by the same spiritual rishis
who laid the foundations of the Vedic civilisation in India, by organising 
the fundamentals of life into proper systems.

The main source of knowledge in this field therefore remain the Vedas
the divine books of knowledge they propounded, and more specifically 
the fourth of the series, namely Atharvaveda that dates back to around
1000 BC. Of the few other treatises on Ayurveda that have survived 
from around the same time, the most famous are Charaka Samhita and 
the Sushruta Samhita which concentrate on internal medicine and 
surgery respectively. The Astanga Hridayam is a more concise 
compilation of earlier texts that was created about a thousand years ago.
These between them forming a greater part of the knowledge base on 
Ayurveda
as it is practiced today.

The art of Ayurveda had spread around in the 6th century BC to Tibet, 
China, Mongolia, Korea and Sri Lanka, carried over by the Buddhist monks
travelling to those lands. Although not much of it survives in original form,
its effects can be seen in the various new age concepts that have 
originated from there.

No philosophy has had greater influence on Ayurveda than Sankhaya’s  
philosophy of creation and manifestation. Which professes that behind all
creation there is a state of pure existence or awareness, which is beyond
time and space, has no beginning or end, and no qualities. Within pure 
existence, there arises a desire to experience itself, which results in 
disequilibrium and causes the manifestation of the primordial physical 
energy. And the two unite to make the "dance of creation" come alive.

Imponderable, indescribable and extremely subtle, this primordial energy
– which and all that flows from it existing only in pure existence – is the 
creative force of all action, a source of form that has qualities. Matter 
and energy are so closely related that when energy takes form, we tend 
to think of it in terms of matter only. And much modified, it ultimately 
leads to the manifestation of our familiar mental and physical worlds.

It also gives rise to cosmic consciousness, which is the universal order 
that prevades all life. Individual intelligence, as distinct from the everyday
intellectual mind, is derived from and is part of this consciousness. It is 
the inner wisdom, the part of individuality that remains unswayed by the 
demands of daily life, or by Ahamkara, the sense of `I-ness’.

A Sanskrit word with no exact translation, Ahamkara, is a concept not 
quite understood by everyone as it is often misleadingly equated to `ego’.
Embracing much more than just that, it is in essence that part of ‘me’ 
which knows which parts of the universal creation are ‘me’. Since ‘I’ am 
not separate from the universal consciousness, but ‘I’ has an identity that differentiates and defines the boundaries of `me’. All creations therefore 
have Ahamkara, not just human beings.

There arises from Ahamkara a two-fold creation. The first is Satwa, the
subjective world, which is able to perceive and manipulate matter. It 
comprises the subtle body (the mind), the capacity of the five sense 
organs to hear, feel, see, taste and smell, and for the five organs of 
action to speak, grasp, move, procreate and excrete. The mind and the 
subtle organs providing the bridge between the body, the Ahamkara and
the inner wisdom, which three together is considered the essential nature
of humans.

The second is Tamas, the objective world of the five elements of sound,
touch, vision, taste and smell – the five subtle elements that give rise to 
the dense elements of ether or space, air, fire, water and the earth – 
from which all matter of the physical world is derived. And it is Rajas
the force or the energy of movement, which brings together parts of 
these two worlds.

Dense Element

Subtle Element

Sense Organ

Motor Organ

Function

Space

Sound

Ears

Vocal Chords

Speaking

Air

Touch

Skin

Hands

Grasping

Fire

Sight

Eyes

Feet

Moving

Water

Taste

Tongue

Genitals

Procreating

Earth

Smell

Nose

Anus

Excreting

It is worth noting that even at the stage of the dense elements the 
philosophy of creation –which according to Sankaya is now and in the 
present, without any past and any future – is still dealing with aspects 
of existence beyond our simple physical realms. The point of contention 
being that we are the first and foremost spirit experiencing existence. 
To use Ayurveda in daily life, one has neither to accept nor even 
understand this philosophy. But it does provide a deeper insight into how 
Ayurveda
works towards betterment of your health.

Ayurveda therefore is not simply a health care 
system but a form of lifestyle adopted to maintain 
perfect balance and harmony within the human 
existence, from the most abstract transcendental 
values to the most concrete physiological 
expressions. Based on the premise that life 
represents an intelligent co-ordination of the 
Atma
(Soul), Mana (Mind), Indriya (Senses) 
and Sharira (Body). That revolves around the 
five dense elements that go into the making of the constitution of each individual, called Prakriti
Which in turn is determined by the vital balance of 
the three physical energies - Vata, Pitta, Kapha
the three mental energies- Satwa, Rajas, Tamas.
 

Ayurveda thus offers a unique blend of science and philosophy that 
balances the physical, mental, emotional and spiritual components 
necessary for holistic health.

<<Back to previous page  Go to next page >>


 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click