BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


Aroma&Spa AromaBoard 
กระดานถามตอบเกี่ยวกับเรื่อง
อโรม่าและสปา

Aromatherapy Information
and Resources
แหล่งรวมข้อมูลความรู้เกี่ยว
กับสุคนธศาสตร์บำบัด

A Guide to
   Therapeutic 
   Essential Oils

  การเลือกใช้น้ำมันหอม
  ระเหย
  กับการบรรเทาความ
  ผิดปกติของระบบต่างๆ

 Aromatherapy 
   Primer 

  
มาเริ่มรู้จักและเข้าใจที่
  ถูกต้อง กับสุคนธศาสตร์
 

Aromatherapy
  สุคนธศาสตร์บำบัด

ประโยชน์ของการดูแล
  สุขภาพด้วยสุคนธศาสตร์

History of 
   Aromatherapy
   ประวัติการรักษาสุขภาพ
   โดยวิธีสุคนธศาสตร์บำบัด 

What are Essential 
   Oils?
   น้ำมันหอมระเหยคืออะไร  

Is All the Hype 
   True? 
   ความเข้าใจที่ถูกต้อง

Safety Information
   หลักการใช้ที่ถูกวิธีเพื่อป้องกัน
อันตรายจากการใช้ที่ไม่ถูกต้อง 


Uses for Essential 
   Oils
   แนะนำวิธีการนำน้ำมันหอม
   ระเหยมาใช้ในการดูแล
   สุขภาพ
Aromatherapy 
   Diffusers
   อุปกรณ์ช่วยในการกระจาย
   น้ำมันหอมระเหย 

General Glossary
  ความหมายและศัพท์ที่เกี่ยว
  กับสุคนธศาสตร์บำบัด 

Uses for Essential 
   Oils 
  
ประโยชน์ของน้ำมันหอม
  ระเหยในการดูแลสุขภาพ

Essential Oils by 
  Therapeutic Effect

  
น้ำมันหอมระเหยกับการ
   รักษาสุขภาพตามอาการ
   ความผิดปกติ

Essential Oil Price 
   list

   ราคาโดยประมาณของ
   น้ำมันหอมระเหย

Essential Oil and 
  Their aromatherapy 
  propertiesDatabase

 
ฐานข้อมูลน้ำมันหอมระเหย
  คุณสมบัติและประโยชน์
  ที่ใช้

Essential Oils 
   blend 

 
น้ำมันหอมระเหยสูตรผสม
  ให้คุณสมบัติที่หลากหลาย


AromaMassage 
   Oils

  
การใช้น้ำมันหอมระเหย
   เพื่อใช้ในการนวดตัว 
   น้ำมันนวดตัวชนิดและ
   ประโยชน์ของ
   Massage oil

  

Aromatherapy 
   Body Lotions

  
โลชั่นสำหรับร่างกาย
   สูตรอโรม่าเธอราปี่

  
 
Home Spa as your
   lifestyle

  
การใช้ระบบสปาด้วย
   ตนเองที่บ้านอย่างง่ายๆ

The AutoAroma   
   การนำน้ำมันหอมระเหย
   มาใช้ในรถยนต์


Aroma Candle Gel  
   and Soybean 
   Candle Wax

 
เทียนแบบเจลสำหรับทำ
  เทียนเจลหอมอโรม่า/
  เทียนเจลประดับ
  เทียนปลอดสารพิษจาก
  ธรรมชาติ
  แนะนำวิธีการทำเทียนเจล
  วัสดุและอุปกรณ์ในการ
  ทำเทียนเจล
  ชุดสำเร็จรูปสำหรับเริ่มต้น
  การทดลองทำด้วยตนเอง

 ผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy 
   products click
  
ดูภาพรายการผลิตภัณฑ์
   ทางด้านอโรม่าและสปา
 Aroma Essential oil 
 and Candle gel/ 
 Bunner/SpaProducts
 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ 

 

 

 แหล่งรวมอัลบัมภาพพืชผัก
ผลไม้ดอกไม้และสมุนไพร
เมืองหนาว
Picture & image
album about Fruits 
Flowers Vegetables 
and Herbs

ชมและเลือกผลิตภัณฑ์
Aromatherapy products
Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

Natural Supplement 
อาหารเสริมจากธรรมชาติ
1. L-Glutathione
    เพิ่มความขาวให้กับผิวเอเซีย
2. L - Carnitine
    ช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดไขมัน
    อย่างธรรมชาติ

 Aromatherapy Information and Resources      

Aromatherapy is the art of healing with pure essential 
oils - the highly concentrated extracts from plants, herbs, 
and flowers. Aromatherapy is a way of treating mental 
and physical imbalances through inhalation and the 
external application of essential oils in massage, baths,
 
etc. Essential oils act on the olfactory nerves which lead 
from the nose to the brain. Essential oils contain 
antibacterial properties and also may contain antibiotic, 
antiviral, and other therapeutic properties. Aromatherapy 
is holistic therapy for your mind, body, and spirit. Essential 
oils are organic and act in harmony with the body, providing well-being and 
balance.

Many essential oils available on the market are not of high quality. They are cut 
with other substances, rectified, determined, adulterated, synthesized and most 
of the time insufficiently defined. In response to this state of the market and to 
help everyone recognize certified aromatic products, the Scientific Institute of 
Aromatology (INSA) has created the H.E.B.B.D. certification (Huile Essentielle 
Botaniquement et Biochimiquement Definie, Botanically and Biochemically 
Defined Essential Oil). The presence of the H.E.B.B.D. certification on a bottle 
of essential oil is a guarantee of quality. The INSA is located in France. Oils with 
H.E.B.B.D. certification are never rectified or adulterated.

AROMATHERAPY ... ศาสตร์แห่งความหอมจากธรรมชาติที่ผสมผสานกลิ่นไอบริสุทธิ์
จาก ส่วนของดอก ผล กิ่ง ก้าน และใบของพืชสมุนไพร ที่มีคุณสมบัติในการเชื่อมสานภาวะ
ความ สมดุลย์ระหว่างร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ จัดเป็นศาสตร์หนึ่งในการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเองตามแนวธรรมชาติบำบัด (Holistic) ในการช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งทางสุขภาพกาย
สุขภาพจิต ผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยปรับสมดุลย์ร่างกายอย่างช้าๆตามธรรมชาติ

สุคนธ์ศาสตร์... ศาสตร์การนำกลิ่นหอมของพืฃสมุนไพรต่างๆ มาสร้าง บรรยากาศ
ความสดชื่น มีวัตถุประสงค์ที่ต่างไป คือนำความหอมและสารประกอบในน้ำมันหอมระเหย 
มาใช้เพื่อการบำบัดรักษาอาการต่างๆ ซึ่งต่อมาชาวโรมันก็ได้นำหลักการความหอมนี้มา
พัฒนาผสมผสานกับศาสตร์ของการอาบการนวด(massage) รูปแบบการใช้และผลที่ได้
้ของน้ำมันหอมนี้แพร่กระจายออกนอกอาณาจักร และได้รับความนิยม จนได้มีการบัญญัติ
ศัพท์เรียกน้ำมันหอมระเหยนี้ว่า AROMATHERAPY ได้มีการศึกษาพัฒนาเพิ่มขึ้นจน 
Aromatherapy ได้รับความนิยมไปทั่วโลกจวบจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้ มนุษย์หันมาสนใจดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจมากยิ่งขึ้นและมีกระแสความ
นิยมในการกลับสู่ธรรมชาติมากขึ้น ดังนั้น สุคนธบำบัด หรือ Aromatherapyจึงเป็น
วิธีการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งที่นำพืชหรือสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมมาใช้ประโยชน์ในการ
รักษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
การใช้วิธีนี้มีการใช้กันมานานแล้ว อานุภาพความหอมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการดำรง
อยู่อย่างมีความสุข ภายใต้สุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง ช่วยลดสารพิษในกระแสเลือด
และเซลล์ผิว เสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เพื่อให้สอดคล้องกับดุลยภาพทางอารมณ์และ
จิตใจที่ได้รับการปรนนิบัติลดความตึงเครียดทางอารมณ์ ระงับอาการกระวนกระวาย 
และอ่อนล้าทางใจ เพิ่มเติมพลังแห่งชีวิต ช่วยเสริมสร้างสมาธิในการทำงาน ช่วยให้ 
ร่างกายและสมองสดชื่น แจ่มใส


                       

Making Aromatherapy Products : 
Using Essential Oil in Aromatherapy

When combining essential oil into aromatherapy, 
it's important to remember the top, base, and 
middle notes. Learn more about mixing essential 
oils for aromatherapy in this free video from a profes... 

Perfume-Making Tips : How to Make Perfume
Making perfume is a process of blending essential oils, which include base notes, middle notes and top notes, with a diluting oil and allowing the mixture to mature over time. Learn to make perfume... 

Aromatherapy Energetic Spirit Blend Recipe

Perfume Recipes : How to Make a Perfume Without Alcohol
Making perfume without alcohol can be done by using a different carrier, such as oil, when diluting the essential oils, or by using an oil to create a tincture rather than the traditional alcohol. ... 

Perfume Recipes : Recipe for Making Perfume Oils
A recipe for making perfume oils should contain base notes (the longer-lasting woods and resins), heart notes, the main scent and top notes, which last the shortest amount of time. Blend a variety ... 

  สุคนธบำบัด (Aromatherapy)      

- ดร. ประคองศิริ บุญคง  ส่วนวิจัยอุตสาหกรรมเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
- โสมนภา พรายงาม  วิจัยเภสัชเคมีภัณฑ์ 

คำว่า "AROMA (สุคนธา)" แปลว่า กลิ่นหอม และ "THERAPY " คือการบำบัดรักษาดังนั้น 
สุคนธบำบัดจึงหมายถึงการบำบัดรักษาเพื่อให้บรรเทาหรือทุเลาอาการต่าง ๆ ด้วยเครื่องหอม(1)
เครื่องหอมที่มีประสิทธิผลดีมาจากธรรมชาตถึงแม้จะมีความพยายามนำสารสังเคราะห์เลียนแแบบ
ธรรมชาติมาใช้แต่ก็ไม่สู้จะประสบความสำเร็จเครื่องหอมส่วนใหญ่จะเน้นไปถึงน้ำมันหอมระเหย (คือ
น้ำมันที่สกัดได้จากส่วนต่างๆของพืชและสมุนไพร เช่น ดอก ใบ ราก ผล เปลือกไม้ ยางไม้ หรือ เรซิน ฯลฯ)

ประวัติความเป็นมา ได้มีการใช้เครื่องหอมในการรักษาโรค ทำให้สงบหรือกระตุ้นมานานกว่า 6000 ปีแล้ว
แต่คำว่า "Aroma therapy" เป็นที่รู้จักกันเมื่อ Gattefosse นักเคมีชาวฝรั่งเศสถูกไฟลวกที่มือในขณะ
ที่กลั่นน้ำมันหอมระเหย ทำให้ค้นพบโดยบังเอิญว่าน้ำมันลาเวนเดอร์สามารถช่วยให้หายเร็วและป้องกันแผล
เป็นได้ เขาจึงศึกษาน้ำมันหอมระเหยอย่างจริงจังและยังพบว่าน้ำมันหอมระเหยดีกว่าสารสังเคราะห์หรือ
สารเคมีแต่ละตัวที่แยกออกมาจากน้ำมันหอมระเหยเอง Dr.Jean Valnet ซึ่งเป็นทั้งหมอและนัก
วิทยาศาสตร์ได้ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรคบางชนิดและโรคประสาท ซึ่งได้พิมพ์หนังสือเสนอ
ผลงานออกมาชื่อ "The Practice of Aromatherapy" ซึ่งทำให้มีการตื่นตัวในการบำบัดโดย
เครื่องหอม Madame Marguerite Maury ได้ประยุกต์งานวิจัยของ Dr.Jean Valnet ไปใน
ทางบำรุงความงาม เธอพบว่าถ้าเลือกน้ำหอมและผสมให้เหมาะสมก็จะได้ยามากมายเนื่องจาก 
Aromatherapy มีรากฐานอยู่กับความเชื่อถือของชาวบ้านจึงจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
สนับสนุน ในปีพ.ศ. 2525 Olfactory Research Fund ได้ตั้งนิยาม "aromachology" ซึ่ง
เกี่ยวกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาและเครื่องหอมและได้ให้ทุนวิจัย
เกี่ยวกับอิทธิพลของกลิ่นต่อการรับกลิ่น 
และพฤติกรรมของมนุษย์

บางท่านอาจเข้าใจว่า "Aromatherapy" เป็นการบำบัดโดยนาสิกสัมผัสและอารมณ์แต่ตามความเป็น
จริงนอกจากกลิ่นแล้ว น้ำมันหอมระเหยแต่ละตัวยังมีสารมากมายหลายชนิดเป็นองค์ประกอบซึ่งจะทำ
ปฏิกริยาโดยตรงกับสารเคมีของร่างกาย ทำให้มีผลต่ออวัยวะหรือระบบต่าง ๆ ของร่างกายเนื่องจาก
น้ำมันหอมระเหยเป็นกรรมวิธีหนึ่งของการสกัดสมุนไพร ดังนั้นอาจจัดได้ว่าสุคนธบำบัดเป็นการรักษา
ด้วยสมุนไพร ถึงแม้กรรมวิธีการผลิตและวิธีการใช้อาจจะแตกต่างกันบ้าง

การออกฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยมีสามชนิด ได้แก่
1. โดยน้ำมันหอมระเหยเข้าสู่กระแสโลหิตไปทำปฏิกริยากับฮอร์โมน เอนไซม์ ฯลฯ
    การออกฤทธิ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยน้ำมันหอมระเหยจะซึมเข้าสู่กระแสโลหิต ไปทำ
    ปฏิกิริยากับฮอร์โมนและเอนไซม์ เป็นต้น
2. ทำงานของร่างกาย เช่น ไปกระตุ้นหรือ ระงับระบบประสาท
  
ทำให้มีผลต่อการทำงานของร่างกาย เช่น กลิ่นแคลรีเซจ (clary sage) และกลิ่นเกรพฟรุต (grape 
    fruit) 
    จะทำให้สมองหลั่งสารชนิดหนึ่งเรียกว่า enkephalins ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดความเจ็บปวด เป็นต้น
3. ฤทธิ์ทางด้านจิตใจโดยเมื่อสูดดมกลิ่นเข้าไปก็จะมีปฏิกริยากับกลิ่นนั้น ๆ 
   โดยน้ำมันหอมระเหยมีอิทธิพลต่อจิตใจเรามานาน คือ เมื่อสูดดมกลิ่นหอมเข้าไปก็จะมีปฏิกิริยากับกลิ่น
    นั้น ๆ แล้วแสดงออกในรูปของอารมณ์หรือความรู้สึก ผลของกลิ่นที่มีต่อแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป 
    ขึ้นอยู่กับ  ปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ เพศ บุคลิก บรรยากาศรอบ ๆ ตัวขณะดมกลิ่น นอกจากนี้ ยังขึ้น
    อยู่กับความสามารถในการรับกลิ่นที่ไม่เท่ากันของแต่ละคน บางคนอาจได้กลิ่นชนิดหนึ่งมาก ในขณะ
    ที่บางคนได้กลิ่นชนิดเดียวกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้กลิ่นเลย

วิธีการใช้สุคนธบำบัด(1)
กฎทั่วไปของสุคนธบำบัด คือ ใช้น้ำมันหอมระเหยเฉพาะภายนอกเท่านั้นเนื่องจากน้ำมันหอมระเหยมี
ความเข้มข้นสูง มีฤทธิ์ก่อการระคายเคืองและทำลายต่อเยื่อบุในจมูกและในกระเพาะอาหาร รูปแบบของ
น้ำมันหอมระเหยที่จะใช้ภายนอกคือนำมาผสมกับน้ำมันหรือขี้ผึ้งน้ำมันหอมระเหยจะถูกดูดซึมผ่านผิว
หนังหรือค่อยๆระเหยเพื่อสูดดมเข้าไป เมื่อสูดดมเข้าไปจะมีผลต่ออารมณ์หรือความรู้สึก
และในขณะ
เดียวกันก็มีผลต่อระบบการทำงานในร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากสมุนไพรทั่ว ๆ ไปที่อาจจะเหมาะเมื่อใช้
ภายในแต่ไม่ให้ผลต่ออารมณ์และความรู้สึก

ประเภทของ Aromatherapy สามารถแบ่งตามการนำไปใช้ ดังนี้
1. Cosmetic Aromatherapy สำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง โดยใช้น้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในรูป
ของครีมบำรุงผิว โทนเนอร์ แชมพู ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า หรืออาจเป็นการใช้ น้ำมันหอม
ระเหยในการอาบน้ำ โดยหยดน้ำมันหอมระเหยประมาณ 6-8 หยด ลงในอ่างแช่ตัวประมาณ 20 นาที 
ความร้อนจากน้ำอุ่นจะช่วยเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังและได้สูดดมกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในขณะเดียวกัน

2. Massage Aromatherapy สำหรับ การนวด โดยนำน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในการนวด 
วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะเป็นการใช้ น้ำมันหอมระเหยประกอบกับการนวดสัมผัส ทำให้ 
น้ำมันหอมระเหยซึมผ่านผิวหนังได้ดี ปกติการนวดอย่างเดียวทำให้รู้สึกสบาย เมื่อได้ผสมผสานกับ
คุณสมบัติพิเศษของน้ำมันหอมระเหยด้วยแล้ว ยิ่งทำให้การนวดนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. Olfactory Aromatherapy เป็นการ สูดดมกลิ่นของน้ำมันหอมระเหย โดยไม่มีการสัมผัส
ผ่านผิวหนัง แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การสูดดมน้ำมันหอมระเหยโดยตรง (inhalation) และการผสม
น้ำมันหอมระเหยลงในน้ำร้อนแล้วสูดไอของน้ำมันหอมระเหยนั้น (vaporization) ซึ่งวิธีนี้ไม่เหมาะ
สำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางและผู้ที่เป็นหืดหอบ หรืออาจจะใช้เตาหอม (arona lamp) ลักษณะเป็นภาชนะ
ดินเผาหรือเซรามิก ด้านบนเป็นแอ่ง เล็ก ๆ สำหรับใส่น้ำและมีช่องเล็ก ๆ สำหรับใส่เทียนเพื่อให้ความร้อน
 เวลาใช้ให้หยดน้ำมันหอมระเหยลงในน้ำ และความร้อนจะช่วยส่งกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยให้กระจาย
ไปทั่วห้อง  

ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย
 - ก่อนใช้น้ำมันหอมระเหยควรทดสอบว่าแพ้น้ำมันหอมระเหยชนิดนั้นหรือไม่เพราะแต่ละบุคคลมีการ
   ตอบสนองต่อสารเคมีแตกต่างกัน
 - ต้องให้แน่ใจว่าน้ำมันหอมระเหยนั้นไม่มีพิษ ไม่ก่อให้เกิดการไวต่อแสงหรือระคายเคืองต่อผิวหนัง
    (น้ำมันโหระพา น้ำมันอบเชย น้ำมันกานพลู น้ำมันสะระแหน่) หรือทำให้เกิดการแพ้ง่าย (น้ำมัน
     ตะไคร้หอม  น้ำมันกระเทียม น้ำมันขิง น้ำมันมะลิ น้ำมันมะนาว น้ำมันตะไคร้ น้ำมันขมิ้น)
 - ไม่ควรใช้น้ำมันหอมระเหยบางอย่าง เช่น hyssop, rosemary, sage และ thyme กับผู้ที่มี
    ความดันโลหิตสูง
 - ผู้ป่วย Homeopathic ไม่ควรใช้ น้ำมันพริกไทดำ น้ำมันการบูร น้ำมันยูคาลิปตัสและน้ำมันสะระแหน่
 - ใช้น้ำมันหอมระเหยปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งของที่ระบุไว้ และดูว่าน้ำมันหอมระเหยนั้นมีข้อควรระวัง
   สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์หรือไม่
 - ทารกและเด็กต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามขนาดที่ปรับเข้ากับอายุ 
 - สตรีที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ควร หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันหอมระเหยต่อไปนี้ คือ น้ำมันโหระพา
   น้ำมันกานพลู น้ำมันเปปเปอร์มินต์ น้ำมันกุหลาบ น้ำมันโรสแมรี่ น้ำมันแคลรี่เซจ (clary sage oil) 
   น้ำมันไทม์ (thyme oil) น้ำมันวินเทอร์กรีน (wintergreen oil) น้ำมันมาร์โจแรม (marjoram oil) 
   และเมอร์ (myrrh) 
 - ผู้ที่เป็นโรคลมชัก และผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ควรหลีกเลี่ยงน้ำมันโรสแมรี่ น้ำมันเซจ (sage oil) 
 - น้ำมันหอมระเหยบางชนิดเหนี่ยวนำให้ ผิวหนังมีความไวต่อแสง (photosensitive) เช่น น้ำมัน
    มะกรูด น้ำมันมะนาว ฯลฯ ดังนั้นจึงควร หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรงภายหลังจากการใช้น้ำมัน
    หอมระเหยกลุ่มนี้เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 - ควรเก็บน้ำมันหอมระเหยในขวดที่มีสี เข้ม ในที่ปลอดภัยห่างจากมือเด็กและเปลวไฟ

ฤทธิ์และวิธีใช้น้ำมันหอมระเหย
1. ทางผิวหนัง
    - ระงับเชื้อจากบาดแผล แมลงกัดต่อย ฯลฯ เช่น น้ำมันไทม์ น้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันกานพลู น้ำมัน
      ลาเวนเดอร์   และน้ำมันมะนาว
    - แก้อาการอักเสบ สำหรับแผลพุพอง บาดแผลติดเชื้อ กระทบกระแทก ฟกช้ำ ฯลฯ เช่น น้ำมันแคโมมิลล์ 
       และน้ำมันลาเวนเดอร์
    - ฆ่าเชื้อรา โรคน้ำกัดเท้า ขี้กลาก เช่น น้ำมันลาเวนเดอร์ และน้ำมันยางไม้หอม
    - ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อสมานแผล เช่น น้ำมันลาเวนเดอร์น้ำมันกุหลาบ และน้ำมันเจอเรเนียม
    - ระงับกลิ่น ผู้ที่มีเหงื่อออกมาก ทำความสะอาดบาดแผล เช่นน้ำมันลาเวนเดอร์ น้ำมันไทม์ และน้ำมัน
        ตะไคร้
    - ไล่แมลงและฆ่าปาราสิท พวก เหาหมัด เห็บ ยุง มด ฯลฯ เช่น น้ำมันกระเทียม น้ำมันตะไคร้หอม 
      น้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันกานพลู และน้ำมันไม้ซีดาร์
2. ระบบการไหลเวียน กล้ามเนื้อ และข้อต่อ
น้ำมันหอมระเหยถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตได้ง่ายทางผิวหนังและเยื่อบุทำให้กระจายไปทั่วร่างกาย 
น้ำมันที่ทาแล้วร้อนไม่มีผลเพียงแต่การไหลเวียนของโลหิตเท่านั้นแต่มีผลต่ออวัยวะภายในด้วยความร้อน
ทำให้เส้นโลหิตขยายจึงมีผลในการลดอาการบวมน้ำ
     - ลดความดันโลหิต ความเครียด ฯลฯ เช่น น้ำมันกระดังงา น้ำมันลาเวนเดอร์ และน้ำมันมะนาว
     - เพิ่มความดัน สำหรับคนที่มีโลหิตไหลเวียนไม่ดี โรคหิมะกัดเท้า เซื่องซึม ฯลฯ เช่น น้ำมันยูคาลิปตัส 
       น้ำมันสะระแหน่ และน้ำมันลาเวนเดอร์
     - ปรับการไหลเวียนของโลหิต สำหรับแก้บวม อักเสบ ฯลฯ เช่น น้ำมันมะนาว
3. ระบบหายใจ
น้ำมันหอมระเหยเหมาะที่จะรักษา การติดเชื้อทางจมูก ลำคอ และปอด เพราะใช้สูดดมตัวยาก็จะผ่าน
ไปถึงปอดซึ่งก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตได้เร็วกว่าให้ยาโดยการรับประทาน
     - ขับเสมหะ สำหรับหวัด ไซนัส ไอ ฯลฯ เช่น น้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันสน น้ำมันไม้จันทน์ และน้ำมัน
         ยี่หร่า
     - คลายกล้ามเนื้อกระตุกในโรคหืด ไอแห้ง ไอกรน ฯลฯ เช่น น้ำมันเขียว น้ำมันแคโมมิลล์ และน้ำมัน
         มะกรูด
     - ฆ่าเชื้อสำหรับ ไข้หวัดใหญ่ คอเจ็บ ต่อมทอนซิลอักเสบ ฯลฯ เช่น น้ำมันสน น้ำมันยูคาลิปตัส และ
         น้ำมันพิมเสน
    - แก้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อเนื่องจากปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ฯลฯ เช่น น้ำมันยี่หร่า น้ำมันส้ม น้ำมันขิง 
      และน้ำมันกระเทียม
    - ขับลมและแก้ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมาก คลื่นไส้ เช่น น้ำมันกะเพรา และน้ำมันสะระแหน่
    - ขับน้ำดี เพื่อเพิ่มน้ำดีและกระตุ้นการทำงานของถุงน้ำดี เช่น น้ำมันลาเวนเดอร์ และน้ำมันสะระแหน่
    - ทำให้เจริญอาหาร เช่น น้ำมันยี่หร่า น้ำมันส้ม น้ำมันขิง และน้ำมันกระเทียม
4. ระบบย่อยอาหาร
น้ำมันหอมระเหยที่ใช้สำหรับระบบนี้ค่อนข้างมีขอบเขตจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับยาที่ใช้รับประทาน
    - แก้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อเนื่องจากปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ฯลฯ เช่นน้ำมันยี่หร่า น้ำมันส้ม น้ำมันขิง 
     และน้ำมันกระเทียม
   - ขับลมและแก้ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมาก คลื่นไส้ เช่น น้ำมันกะเพรา
  - ขับน้ำดี เพื่อเพิ่มน้ำดีและ
      กระตุ้นการทำงานของถุงน้ำดี เช่นน้ำมันลาเวนเดอร์ และน้ำมันสะระแหน่
   - ทำให้เจริญอาหาร เช่น น้ำมันยี่หร่า น้ำมันส้ม น้ำมันขิงและน้ำมันกระเทียม
5. ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบต่อมไร้ท่อ
น้ำมันหอมระเหยมีผลต่อระบบนี้โดยการดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตหรืออาจจะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางฮอร์โมน
    - แก้กล้ามเนื้อเกร็ง สำหรับปวดท้องประจำเดือน ตอนใกล้คลอด ฯลฯ เช่น น้ำมันแคโมมิลล์ น้ำมันมะลิ 
      และน้ำมันลาเวนเดอร์
    - ขับระดู สำหรับผู้ที่มีประจำเดือนน้อยหรือไม่มี เช่น น้ำมันแคโมมิลล์ และน้ำมันสะระแหน่
    - ระงับเชื้อและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เช่น น้ำมันแคโมมิลล์ น้ำมันกำยาน น้ำมันกุหลาบ และน้ำมันมะกรูด
    - ขับน้ำนม เช่น น้ำมันยี่หร่า น้ำมันมะลิ และน้ำมันตะไคร้
    - ปลุกกำหนัดสำหรับกามตายด้านหรือไม่ค่อยมีความรู้สึก เช่น น้ำมันพริกไทดำ น้ำมันกระวาน น้ำมัน
       มะลิ น้ำมันกุหลาบ น้ำมันกระดังงา และน้ำมันไม้จันทน์
    - ลดความกำหนัด เช่น น้ำมันการบูร
    - ฤทธิ์ต่อไต กระเพาะปัสสาวะ และระบบปัสสาวะ ยังไม่มีรายงาน
6. ระบบภูมิคุ้มกัน
ส่วนใหญ่น้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเพิ่มการผลิตเม็ดเลือดขาว
    - ป้องกันเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ทำให้ไม่เป็นหวัด เช่น น้ำมันเขียว น้ำมันกระเพรา น้ำมันลาเวนเดอร์ 
      น้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันการบูร และน้ำมันกานพลู
    - ใช้ลดไข้ เช่น น้ำมันกระเพรา น้ำมันสะระแหน่ น้ำมันมะนาว และน้ำมันยูคาลิปตัส
7. ระบบประสาท
ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าน้ำมันหลายชนิดมีผลต่อระบบประสาท เช่น น้ำมันไม้จันทน์ น้ำมันมะกรูด และน้ำมัน
ลาเวนเดอร์ มีผลในการสงบระงับประสาทส่วนกลาง น้ำมันมะลิ น้ำมันสะระแหน่ น้ำมันกระเพรา 
น้ำมันกานพลู และน้ำมันกระดังงา มีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาท

8. จิตใจ
น้ำมันหอมระเหยมีอิทธิพลทางด้านจิตใจมาช้านานแล้ว นับตั้งแต่การใช้ในศาสนพิธีและพิธีกรรมต่าง ๆ
เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ากลิ่นมีผลต่อสมองและอามณ์ผลของกลิ่นมีต่อบุคคลขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย
ประการดังนี้

 - วิธีที่ใช้
 - ปริมาณที่ใช้
 - สภาวะที่กำลังใช้อยู่
 - สภาวะของบุคคลที่ใช้ (อายุ เพศ บุคคลิก)
 - อารมณ์ในขณะที่จะใช้
 - ความรู้สึกในอดีตเกี่ยวกับกลิ่นที่จะใช้
 - ความไม่รับรู้ต่อกลิ่นบางอย่าง

ดังนั้นเราต้องจัดกลิ่นให้เหมาะกับผู้ใช้น้ำมันหอมระเหยสามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับ
ความต้องการของบุคคล  กุหลาบ เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะดอกกุหลาบเองก็หมายถึง ความงาม ความรักและ
ทางด้านจิตใจที่เกี่ยวข้องกับนิยายและศาสนา แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกนำไปใช้รักษาเกี่ยวกับผิวหนัง คุม
ประจำเดือนเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ทำให้เลือดบริสุทธิ์ และบำรุงหัวใจดังนั้นเมื่อเราได้กลิ่นกุหลาบก็
จะเชื่อมโยงเราไปสู่ความสัมพันธ์เหล่านี้ซึ่งจะมีผลต่อจิตใจ และตามมาด้วยผลต่อร่างกายซึ่งผลเหล่านี้
ได้ถูกครอบคลุมอยู่ในจิตใจของเขาอยู่แล้ว

การใช้น้ำมันหอมระเหยที่บ้าน(2), (3)
   เลือกให้เหมาะกับสภาพและอารมณ์ของคนไข้ ผสมกับน้ำมันอื่น เช่น น้ำมันแอลมอนด์หรือน้ำมันเมล็ด
    องุ่น  ปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่ใช้อยู่ระหว่าง 1-3 % ขึ้นอยู่กับชนิดของอาการแต่ต้องให้แน่ใจว่า
    น้ำมันได้ถูกดูดซึมผ่านผิวหนังและเข้าสู่กระแสโลหิต โดยหลักทั่ว ๆ ไป โรคปวดในข้อ หรือ อาหารไม่
    ย่อย ต้องใช้ความเข้มข้นมากกว่าโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์และประสาทการนวดด้วยตัวเองต้องนวดเป็น
    จุดไปโดยเฉพาะ เท้า มือ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ทำให้ไม่สบายเช่นนวดท้องตามเข็มนาฬิกาด้วย
    น้ำมันสะระแหน่ที่เจือจางแล้ว เพื่อช่วยระบบย่อยอาหาร
   ใช้นิ้วมือนวดเบา ๆ เป็นวงกลมก็เป็นการเพียงพอที่จะให้น้ำมันซึมซาบเข้าผิวหนัง
   น้ำมันกุหลาบเหมาะกับผิวหนังที่แห้ง หรือเหี่ยวย่น 
   น้ำมันมะกรูดหรือน้ำมันมะนาวช่วยรักษาสิวและผิวหน้าที่มันมาก
   น้ำมันหอมระเหยสองสามหยดผสมกับครีมหรือโลชั่นธรรมดา หรือเติมไปกับที่พอกหน้าเช่น ข้าวโอ้ต 
   น้ำผึ้งหรือ ดิน กับผลไม้ต่าง ๆ ในบางกรณี เช่น 
   ติดเชื้อเฮอร์ปีส์ หรือน้ำกัดเท้าควรใช้โลชั่นที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอลล์มากกว่าครีม โดยนำน้ำมัน
   หอมระเหย 6 หยดผสมกับไอโซโปรปิลแอลกอฮอลล์หรือเหล้าวอดก้า 5 ซีซี ทำให้เจือจางด้วยน้ำต้มเดือด
    และทิ้งให้เย็น 1 ลิตร ได้ผลดีต่อการใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อลดการปวดหรืออักเสบ การประคบร้อน
   ทำโดยเทน้ำร้อนจัด ๆ ลงในอ่าง เติมน้ำมันหอมระเหย 4-5 หยด เอาผ้าที่พับแล้วจุ่มลงไป บีบน้ำออกพอ
   หมาด ๆ วางลงบนส่วนที่ต้องการจนรู้สึกผ้าเย็นก็ทำซ้ำวิธีนี้มีประโยชน์ต่อการปวดหลัง ปวดตามข้อและ
   กระดูก บวม ปวดหู และปวดฟัน
   การประคบเย็น วิธีการเช่นเดียวกันแต่ใช้น้ำเย็นแทนน้ำร้อนเหมาะสำหรับโรคปวดศีรษะ เคล็ด เครียด
    และการบวมอักเสบ
   วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการบำรุงผม ก็คือ ใช้น้ำมันหอมระเหยประมาณ 3% ผสมกับน้ำมันมะกอกกับโจโจบา  
   หรือน้ำมันแอลมอนด์ นวดให้ซึมหนังศีรษะ และห่อด้วยผ้าขนหนูอุ่น ๆ ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมง 
   น้ำมันโรสแมรี่ น้ำมันแคโมมิลล์ ช่วยปรับสภาพและทำให้ผมงอก น้ำมันลาเวนเดอร์ช่วยไล่เหา
   น้ำมันมะกรูดช่วยคุมรังแค

    การใช้ที่เผาน้ำมันหรือที่กระจายกลิ่นหอมเป็นวิธีที่ดีที่จะให้ห้องมีกลิ่นหอมแทนการใช้ธูปหอม
   ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นหรือควันแต่ต้องวางในที่ที่ปลอดภัยและห่างจากเด็กหรือสัตว์เลี้ยง อาจจะหยดน้ำมัน
   หอมระเหย ลง 5-10 หยดที่ขอบโป๊ะหลอดไฟฟ้าหรือหยดลงในชามน้ำที่วางบนเครื่องที่ให้ความร้อน 
   น้ำมันตะไคร้หรือตะไคร้หอมใช้ไล่แมลงและขจัดกลิ่นของบุหรี่ น้ำมันกำยาน หรือน้ำมันยูคาลิปตัสใช้
   ในห้องนอนเพื่อช่วยแก้ปัญหาการหายใจขัดหรือแก้ไอในเด็ก

   อาจใช้อบหน้าได้ โดยใช้น้ำมันมะนาวแทนซึ่งจะช่วยเปิดรูที่อุดตันและลบริ้วรอยบนใบหน้า
   อย่างไรก็ตามเนื่องจากน้ำมันหอมระเหยสามารถถูกดูดซึมเข้าในร่างกายได้ง่ายจึงมีผลต่ออวัยวะภายใน
   โดยการใช้ภายนอก
   ในกรณีที่เป็นโรคข้ออักเสบซึ่งเกิดจากการสะสมสารพิษที่ข้อต่อ การใช้น้ำมันบางชนิด เช่น น้ำมันไพล  
   น้ำมันนิเปอร์ หรือน้ำมันเบิร์ชสามารถไปชำระล้างพิษ และในขณะเดียวกันก็ลดการปวดและอักเสบได้

ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่หาวิธีที่จะรักษาสุขภาพของตนเองโดยปรับตัวเองไปสู่ธรรมชาติมากที่สุด
Aromatherapy เป็นวิธีหนึ่งที่เขาจะดูแลสุขภาพของตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอนอกจาก
นี้ยังมี Aroma Technology โดยใช้เครื่องมือควบคุมการปล่อยเครื่องหอมเพื่อให้บรรยากาศดีหรือ
เพื่อฆ่าเชื้อตามบ้าน สำนักงานโรงแรม ฯลฯ (3-5)

บำบัดรักษาทางธรรมชาติวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นจึงมีผู้นำน้ำมันหอมระเหยมาใช้ประโยชน์
ในการรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น โดยผ่านการศึกษาค้นคว้ามาแล้วหลายช่วงเวลา สั่งสมให้คุณค่า
ความรู้ทางด้าน Aromatherapy มีสูงมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะได้นำผลการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ มาสนับสนุนข้อมูลที่มีมาแต่เดิม และเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
Aromatherapy ในการนำมาบำบัดรักษามากยิ่งขึ้น 

หนังสืออ้างอิง

1. วนิดา จิตต์หมั่น และ ทวีศักดิ์ สุวคนธ์ กลยุทธ์คลายเครียด
    เอกสารการประชุมวิชาการเภสัชกรรม ชุมนุม ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2541.
2.
ลลิตา วีระเสถียร. 2541. การบำบัดด้วยความหอม. ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร. 2541; 23(1): 52-57. 
3. Lawless J. The Encyclopaedia of Essential Oil. Barnes & Noble Inc, 1995:
226.
4. Peltier M. DCI. 1998; 162(3): 22-24.
5.
Buckle J. Aromatherapy. Nursing time. 1993; 89(2): 32-35. 
6. Anon N-Z-Pharm 1993; 13: 9-10.
7.
http://www.aromaweb.com 

 A Guide to Therapeutic Essential Oils      

หลักการเลือกใช้หัวน้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพ ให้ตรงกับปัญหาและอาการและ
ปัญหาที่ต้องการแก้ไข
NOTE: The numbers following the list of essential oils correspond 
with the numbers in the safety precautions section below. Please
consult an aromatherapy book for an in-depth description of uses.

Oil

Description and General Use

Precaution

BASIL
ใบโหราพา/แมงลัก
Eases mental fatigue, headache, stress, stimulates memory, for digestion, depression.
บรรเทาเหนื่อยล้าทางใจ ปวดศีรษะ ความเครียด กระตุ้นหน่วยความจำ สำหรับการย่อยอาหาร ความรู้สึกหดหู่ เก็บกด.
1,4
BERGAMOT
ใบมะกรูด
Very refreshing and great for nervous and depressed emotions, antiseptic.
เบาสบาย, สดชื่น, อ่อนหวาน ทำให้คลายความกดดัน, คลายความร้อนรุ่ม
3,4
BIRCH
ไม้เบิรช์
Astringent, for sore and stiff muscles and joint pain, arthritis and rheumatism, and tendonitis.
สมานแผล สำหรับแผลเจ็บแสบและกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งและ
ความเจ็บปวดไขข้อ โรคปวดข้อและปวดข้อรูมาติซึม และ
เส้นเอ็นอักเสบ.
4
 Blackpepper
 พริกไทยดำ

Black pepper is used in almost all applications 
where spice is used,  Medicinal Properties: 
Analgesic, antimicrobial,  antiseptic,  
antispasmodic, antitoxic, bactericide, diuretic, 
laxative, stimulant, digestive, tonic
ใช้เป็นยาขับลม แก้ท้องอืดเฟ้อ บำรุงธาตุเจริญอาหาร ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะและกระตุ้นประสาท ระงับอาการปวดท้อง แก้ไข้

Black Spruce เปิดรับไม่ปิดกลั้น, ปลอบประโลม, อบอุ่น, ระงับโทสะ, เบิกบาน, 
เรียบๆ,ทำให้เรารับรู้ถึงความสามารถในการเผชิญปัญหาต่างๆ
ได้ดี
Chamomile
คาโมไมล์
ใจเย็น, ทะนุทะนอม, ปลอบประโลม, เงียบสงบ, มั่นคง, 
ผ่อนคลายประสาทจากความกดดันและความเครียด, 
กำจัดความผิดหวัง, ความขุ่นเคือง, ความหงุดหงิด
Cedarwood
ต้นซีดาร์ วู๊ด
A very calming oil, for oily skin, respiratory problems.
สงบ, มั่นคง, กลมกลืน, สบายๆ, ให้พลังในการต่อสู้กับ
ปัญหาต่างๆ, ให้มีความสุขุมและยืดหยุ่นต่อสภาพ
1,4
CLARY SAGE
แครี่ เซ็จ
Relief for PMS. Soothing, relaxing, intoxicant, euphoric oil, depression, nervousness.
ผ่อนคลาย, เย็นลง, กระชุมกระชวย, อิ่มเอิบ, จับใจ, ทำให้เกิด
พลังงานทางกายและใจ ทำให้เกิดความมั่นใจและสุขุม ช่วย
ให้สร้างงานสร้างสรรได้ดีขึ้น
1,2,5
Clove Bud
กานพลู
Mental stimulant, energizing, antiseptic, for digestive system, toothache pain, disinfectant.
กระตุ้นส่งเสริมทางใจ กระปรี้กระเปร่า ฆ่าเชื้อโรค สำหรับ
ระบบย่อยอาหาร ความเจ็บปวดปวดฟัน สารฆ่าเชื้อโรค.
4
Coriander

เป็นยาโป๊, สบาย, เกิดความปิติ, อบอุ่น; ทำเกิดความรู้สึก
ที่ปลอดภัยและสงบเงียบ อบอุ่น

CYPRESS
ไม้จำพวกสน
Spicy and woodsy, antispasmodic, good for colds, menopause, circulatory conditions.
ทำให้รู้สึกสบายเหมือนมีคนคอยปกป้องและบริสุทธิ์, เป็นระเบียบ, สดชื่น, พร้อมที่จะรับมือปัญหาใหม่ๆได้
1
EUCALYPTUS
ยูคาลิปตัส
Anti-viral, good for respiratory ailments, soothes sore muscles, fevers, antiseptic
ต้านเชื้อไวรัส สิ่งที่ดีสำหรับระบบทางเดินหายใจในหลายโรค
ลดระงับกล้ามเนื้อแผลเจ็บแสบ ไ
ข้ ฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
มีกลิ่นหอมสดชื่น ช่วยให้หายใจโล่ง รักษาอาการหวัด คัดจมูก 
ทำให้รู้สึกปลอดโปร่งและมีสมาธิ  เมื่อใช้ร่วมกับการนวดจะช่วย
ให้สดชื่น ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย ลดอาการกล้ามเนื้อเกร็ง
1
FENNEL
ไม้ชนิดหนึ่งคล้าย
ยี่หร่า 
Excellent body cleanser, eliminates toxins, PMS, menopause, for digestive and stomach disorders, decreases appetite, reduces stress. 1,2,4
FIR
ใบต้นเฟอร์
Pine scent, antiseptic, good for respiratory and nervous system, refreshing, comforting, disinfectant.
อบอุ่น, เปิดโลง, สบายๆ; ปลอดปล่อยความกังวลและ
ความเครียด, กระจายความสุขและความสมหวัง
 
Frankincense
แฟร็กกิ้นเซ็นท์

Olibanum
Frankincense is an expensive essential oil, but also an important healer.  It rejuvenates skin, so it's used on mature and aging complexions and to fade old scars, reduce inflammation, moisturize dry hair, and cure acne.  Its antiseptic properties fight bacterial and fungal skin infections
GERANIUM
ต้นจิเรเนี่ยม
Eases stress, for aging skin, antidepressant, clears toxins and wastes, adrenal and hormone balancer.
บรรเทาความเครียด สำหรับผิวหนัง
สูงอายุอายุ ช่วยต้านอาการ
เก็บกด ช่วยขับสารพิศและของเสีย อดรีนอลและสมดุลของ
ฮอร์โมน
 
Ginger
ขิง
กระตุ้น, อบอุ่น, สบายๆ; เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีความ
มั่นใจ หรือคนที่ชอบพัดวันประกันพรุ่ง ทำให้กระตืนรือร้น
ต่อสิ่งต่างๆรอบตัว
GRAPEFRUIT
 ผลไม้จำพวกส้ม
Anti-depressant, treats PMS, and menopause "hot flashes", helps obesity, migraines, air refresher.
สะอาด, สดใส, เย็น, กระชุมกระชวย, บริสุทธิ์, ทำให้
3
JUNIPER
ไม้จำพวกสน
Diuretic, purifies blood, for back problems, and muscle aches.
ขับปัสสาวะ ชะล้างเลือด สำหรับกลับปัญหา และ
กล้ามเนื้อปวดเจ็บ.
1
Jasmine
มะลิ
กระตุ้น, ปกป้องความรู้สึกที่ตกต่ำ, ระงับความกระวนกระวาย, ทำให้เกิดความหลงไหล, รู้สึกสบายแบบลึกๆ, ช่วยแก้ปัญหา
เรื่องเพศ, เป็นตัวขับความเพลิดเพลินและการรับได้ดี
LAVENDER
ลาเวนเดอร์
The most useful and versatile oil, it is calming and pleasant, antibacterial, for burns and headaches.
ป้องกันความกดดัน, ระงับโทสะ, ให้มั่นคงและเท่าเทียม, สงบ,
บริสุทธิ์, สบายๆ
น้ำมันมีกลิ่นหอมสดชื่น ทำให้สงบและผ่อนคลาย นอกจากนี้
ยังมีคุณสมบัติในการรักษาอาการปวดศีรษะเมื่อใช้ร่วมกับการ
นวดจะทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและช่วยให้หลับสบาย 
เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแห้ง
 
LEMON
มะนาว
Light, refreshing, a diuretic, it detoxes and purifies, it cleans your environment, antibacterial, antiseptic.
รู้สึกสดชื่น แจ่มใส ขับปัสสาวะ มันขับสารพิษและชะล้าง 
สิ่งแวดล้อมของคุณสะอาด ต้านเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อโรค.
1,4
LEMONGRASS
ตะไคร้
Stimulates, energizes, for exhaustion, aids recovery, good for digestion and flatulence.
กระตุ้น กระปรี้กระเปร่า สำหรับอ่อนเพลียหมดกำลัง ช่วย
ทำให้กลับอย่างเดิม สิ่งที่ดีสำหรับการย่อยอาหารและท้องอืด 
มีลม
ในท้อง.
4
MARJORAM
ไม้พวกสะระแหน่
Sedative, insomnia, warming analgesic for pain in lower back, lowers blood pressure, comfort for grief.
ยาคลายเครียด บรรเทา นอนไม่หลับ ยาบรรเทาความปวด
ความอบอุ่น บรรเทาความเจ็บปวดให้ลดต่ำลง ลดความดันเลือด
ปลอบโยนคลายสำหรับความเศร้าโศก
1
ORANGE
ส้ม
Skin tonic, plumps up aging and dry skin, for anxiety and depression, calming for stomach.
ให้ความรู้สึกสบาย, สดใส, สงบและร่มเย็น, เหมือนมีอะไร
มาปลอบประโลมใจให้เบิกบานใจ, ปัดเป่าความรู้สึกท้อแท้, 
กดดัน
3,4
PALMAROSA
ไม้จำพวกปาล์ม
Uplifting, and fresh scent, antiseptic, hydrating, a cellular regenerative used for skin problems. 3,4
PATCHOULI
แพชชูลลี่
Exotic, earthy, sensual, a rejuvenator, astringent, it curbs appetite.
เร้าใจ อย่างเหมือนดิน
ให้ความรู้สึกทางเพศ กลับเป็นหนุ่มสาว
ขึ้น สมานแผล มันยับยั้งเจริญอาหาร.
 
PEPPERMINT
น้ำมันสะระแหน่
Stimulating, used for headaches and nausea, very cooling.
กระตุ้นความรู้สึกและประสาทการรับรู้ต่างๆให้สดชื่น,
ให้มีความตั้งมั่น
1,4,6
PINE
น้ำมันสน
Antiseptic, a good disinfectant, it is stimulating, good for circulation, for colds, flu, and bronchitis, invigorating.  
Rose
กุหลาบ
ปลดปล่อยความกดดัน, ให้ความสงบ, กระตุ้นความรู้สึก 
ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เสริมพลังให้กับความมั่นใจ
ROSEMARY
ใบโรสแมรี่
Stimulating, astringent, for muscle aches, used in hair care.
เสริมสร้างความมั่นใจและการเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น ทำให้
มีความคิดสร้างสรรให้จิตใจและร่างกายเท่าเทียมกันเพื่อ
ป้องกันฝันร้ายและความคิดในแง่ลบ เหมาะสำหรับผู้ที่มี
ความตึงเครียดทางด้านประสาท
1,2,6
SANDALWOOD
น้ำมันจันทร์
An aphrodisiac, for meditation, and menstrual problems.
ให้ความรู้สึกที่ร่มเย็นและสบายๆ, สดชื่นและบริสุทธิ์: ช่วยใน
การรักษาการฝึกจิต ช่วยสร้างสรรความคิด ลบความกลัว
ที่เราเผชิญมาในชีวิต
 
SPRUCE, BLACK
ไม้จำพวกสน
Aids respiratory, nervous and glandular systems, stress.  
TANGERINE
ส้มเปลือกหนา
Calming, for insomnia, nervousness, and stretchmarks, soothes digestion.
อย่างเงียบ สำหรับนอนไม่หลับ ระบบประสาท และ ระงับ
ลดการย่อยอาหาร.
3
Thyme
ไทม์
Bactericidal, astringent, aphrodisiac, narasiticide, stimulant, anti-viral, expectorant, antiseptic, antispasmodic.Obesity, edema, poor circulation
TEA TREE
น้ำมันจากต้นชา
Antibacterial, antiviral, antifungal, strengthens immune system.
ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อไวรัส ต้านเชื้อรา ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน.
4
Vanilla
วานิลา
กระตุ้นความรู้สึก, ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัย, ให้ระบบประสาทมีความมั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ให้ความสบาย ลดความตึงเครียดและอาการหงุดหงิด
VETIVER
ต้นแฝก
Calms, balances, for dry, irritated, or mature skin, good for stress.
อย่างเงียบ
ปรับความสมดุล สำหรับผิวแห้ง ความระคายเคือง
หรือผิวหนังที่โตเต็มที่ สิ่งที่ดีสำหรับความเครียด.
 
YLANG YLANG
ดอกกระดังงา
"Flower of flowers", an aphrodisiac and antidepressant, it eases anger, it relaxes body, mind, and spirit.
"ที่สุดของ ดอกไม้", ความรู้สึกโรแมนติก และต้านอาการ
เก็บกด มันบรรเทาอารมณ์โกรธ มันช่วยผ่อนคลายร่างกาย 
ความคิด และจิตใจ.
4SAFETY PRECAUTIONS -

1 - Do not use during pregnancy / งดใช้ในระหว่างตั้งครรภ์
2 - Avoid in cases of epilepsy / หลีกเลี่ยงในกรณีอยู่ในกลุ่มมีอาการชัก
3 - Photosensitivity, avoid direct sunlight / หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดด
4 - May irritate sensitive skin / ไม่ควรใช้สำหรับผิวหนังที่แพ้ง่าย
5 - No alcohol, may cause drowsiness / ไม่ควรใช้ร่วมกับอัลกอฮอล์
6 - Avoid in cases of high blood pressure / ไม่ควรใช้ในผู้มีความดัน
     โลหิตสูง


DO NOT TAKE INTERNALLY!!
Always use oils diluted; 2 or 3 % in a base 
oil. Keep oils away from eyes and mucous membranes. Keep out of the reach 
of children. Beware of contra-indications. Check with your medical doctor before 
using any essential oils, especially if pregnant. We suggest a patch test for 
sensitivity, if irritation develops, discontinue use immediately. Essential oils are 
very concentrated so use with extreme care. Follow Aromatherapist's guidelines 
for using essential oils. This information if for general information and education 
only.

 

 

 Aromatherapy Primer - มาเริ่มรู้จักกับสุคนธศาสตร์บำบัดกัน      

สุคนธบำบัด ความเป็นมาของสุคนธบำบัด
- น้ำมันหอมระเหย
    น้ำมันหอมระเหยกับร่างกาย
    ผลของน้ำมันหอมระเหยต่อระบบอวัยวะของร่างกาย
    ชนิดของน้ำมันหอมระเหยองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหย
    การสกัดน้ำมันหอมระเหย
    ไฮโดรแลท
    น้ำปรุง
    ข้อควรพิจารณาหรือควรทราบในการเลือกใช้น้ำมันหอมระเหย
    ความปลอดภัยในการใช้น้ำมันหอมระเหย
    คุณประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหย
    ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดที่นิยมใช้   
    ในสุคนธบำบัดและในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

- เทคนิคการใช้น้ำมันหอมระเหยในสุคนธบำบัดรูปแบบการใช้น้ำมันหอมระเหย
  เพื่อสุคนธบำบัด
    ข้อแนะนำในการเจือจางน้ำมันหอมระเหยสำหรับวิธีใช้ต่าง ๆ
    เทคนิคในการผสมน้ำมันหอมระเหยในตำรับ
    ข้อแนะนำในการเจือจางน้ำมันหอมระเหยเพื่อเป็นตำรับ

- สุคนธบำบัดเพื่อการรักษา
   ระบบหัวใจ หลอดเลือดและน้ำเหลืองระบบย่อยอาหาร
   ระบบทางเดินหายใจ
   ระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ
   รูมาติซึมและปวดข้อ
   ระบบประสาท
   ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
   ผลของน้ำมันหอมระเหยต่อผิวหนัง
   สรุปการใช้น้ำมันหอมระเหยในการบำบัดโรค
   สุคนธบำบัดในแนวจิตบำบัด
   ตัวอย่างสูตรตำรับสำหรับการผสมน้ำมันหอมระเหยในการบำบัดอาการต่าง ๆ
 
- สุคนธบำบัดเพื่อความงาม
    สุคนธบำบัดในการอาบน้ำ
    สุคนธบำบัดในการถนอมผิวหน้า
    สุคนธบำบัดในการถนอมผิวพรรณ
    สุคนธบำบัดในการถนอมเส้นผม
    สุคนธบำบัดเพื่อความงามด้านอื่น


Quality Matters - ประโยชน์ที่ได้
Aromatherapy is not about fragrance, but about healing. In 
aromatherapy, 
aromas -ARE- therapeutic. The healing properties come from 
highly concentrated extracts taken from herbs, flowers, and other 
plants. These 
extracts are called essential oils and are used at full strength.

Certain properties in essential oils trigger therapeutic effects in your body. 
When inhaled deeply, or applied to the skin surface in carrier oils, these 
properties produce very specific beneficial results.

Some of these benefits are well known, such as relaxation, energy stimulation, 
and pleasant memory association.

Other benefits are less well known, but equally as powerful. The anti-bacterial 
and anti-viral properties in certain oils enhance the immune system. Some oils 
act as appetite stimulants, others act as appetite depressants, and both can 
help with weight management. Still other oils are hormone regulators.

How To Use - วิธีการใช้ที่ถูกต้อง
The list of potential benefits goes on and on. Learning how to use 
oils to achieve these benefits is what aromatherapy is really all 
about.

To achieve these benefits, full strength, undiluted essential oils are required. 
The term "100% essential oil" is used to describe oils that contain only the 
extract of a particular plant. Many people also assume that because an oil is 
l00% essential that it also is absolutely pure, but this is not true.

The essential oil industry itself actually grades the quality of 100% essential oils 
on a scale of 1-5, with 1 being the purest, top grade.

The lower grade oils are extracted using lower quality processes, like adding 
chemicals to draw oil from live material, or using heat to enhance extraction. 
These kinds of methods destroy the live, vital essence of the essential oils, and 
sometimes even add chemical or toxic elements to the finished product. They 
certainly do not produce a pure, safe to breathe deep oil, and they are not 
recommended for therapeutic purposes.

Maintaining Quality - การดูแลเก็บรักษาให้ได้คุณภาพ
The ultimate therapeutic value of the essential oils used is totally 
dependent on the quality of the live plants, the way the oils are 
extracted, and the way they are handled after extraction. High
standards that focus on product purity are critically important.

The best oils come from wild or organically grown plants because the plants 
themselves are chemical free. Also, the best oils are extracted using methods 
that use no heat and take more time, thus preserving the vitality and life essence 
of the plant. In some cases, such as with citrus oils, it is relatively easy to use 
these methods to extract a quantity of oil. In other cases, as with rose oil, the 
process is difficult and the raw material is rare, making the resulting oil quite 
precious.

Common oils that are easy to extract consequently cost less then the more 
precious oils. The #1 quality oils will always be priced according to the value 
and rarity of the particular oil, and will never be lumped into one price point 
based on bottle size.

Tested and Certified - การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ
Therapeutic quality, #1 essential oils are laboratory tested with gas 
chromatography and certified to be free from impurities. When these 
oils are used, the therapeutic integrity of the plant is available. The 
quality is evident in the full vitality of the fragrance. In fact, the 
fragrance in these oils is so similar to the living plant that your nose 
might not be able to tell the difference. From a therapeutic standpoint, 
you might actually find the fragrance of the oil preferable to the live 
plant because the concentrated oil has intensified the vibrational, 
healing qualities of the plant.

Hydrosols -- Floral Waters
When essential oils are distilled, the process actually yields another, 
totally distinct product known as a hydrosol or floral water.

Hydrosols are a natural complement to essential oils because they contain all 
of the water-soluble properties that were in the original plants. They offer a 
more gentle, less concentrated form of the natural elements and are often 
easier to use.

For external use only! Essential oils are concentrated so use with extreme care. Please consult an aromatherapy book for in depth description of uses.
Bath, Hot Tub, or Sauna: 10 drops in warm water. Put drops into the water immediately before entering. Gently stir the water to disperse the oil. For sauna, dilute the oil with 90% water and spray on rocks or into the air.
อาบ แช่น้ำอุ่น เซาว์น่า
10 หยด ในน้ำอุ่น อ่างอาบน้ำผสม
กระจายให้ทั่วก่อนลงแช่
สำหรับเซาว์น่า ให้เจือจางด้วยน้ำ
ในสัดส่วน 1 : 10 สเปรย์ลงบน
หินร้อนหรือในอากาศ

Compress: Put 3-5 drops into a hot or cold basin of water. Cold water contracts the tissues and warm water relaxes the tissues. Fold up a clean cloth and dip it into the water. Squeeze out the excess water. Apply immediately to the painful area.
ใช้ประคบบริเวณที่ต้องการ
ผสม 3-5 หยดลงในน้ำอุ่น/เย็น
เย็นใช้ช่วยกระชับกล้ามเนื้อและ
อุ่นใช้สำหรับคลายกล้ามเนื้อ ใช้ผ้า
สะอาดจุ่มบิดให้หมาดและประคบ
บริเวณที่ต้องการ
Facial Steam: One drop of oil per cup of boiling water. Put the drops into the basin after the water is drawn. Gently stir the water to disperse the oil. Immediately place a towel over your head and move your face as close to the aromatic steam as is comfortable.
อบไอน้ำบริเวณผิวหน้า
1 หยดลงในกาน้ำร้อนผสมให้เข้า
กันกับน้ำ เลื่อนใบหน้าให้ใกล้พอ
รับไอน้ำกับน้ำมันหอมระเหย

Massage: Use 15 drops of essential oil per 1 oz. of blending oil such as sweet almond, grapeseed, jojoba, or apricot kernel oils.
การนวดกล้ามเนื้อ
15 หยดของน้ำมันหอมระเหยใน
1 ออนซ์ของน้ำมันผสม แล้วนำมา
ใช้ถูนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อ
Inhalation: Recommended for respiratory problems, colds, headaches, sinuses, and coughs. Use 3 to 5 drops of an essential oil on a tissue or handkerchief. Hold it under your nose and then breathe deeply.
สำหรับใช้สูดไอน้ำมันระเหย
ใช้เฉพาะรายที่มีปัญหาของระบบ
ทางเดินหายใจ หวัดคัดจมูก อาการ
ปวดศีรษะ ไซนัส และช่วยบรรเทา
อาการไอ
โดยใช้ 3-5 หยดน้ำมันหอมระเหย
บนกระดาษทิชชูหรือผ้าเช็ดหน้า
สูดเอาไอน้ำมันลีกๆช้าๆ

Environmental Fragrancing: Electric diffusers are a simple and effective way to fragrance a room for aesthetic and therapeutic benefits. Do not use carrier oils in diffusers as they will clog and not disperse. Use essential oils alone or use synergies of pure essential oils. Diffusers eliminate the need for aerosol fresheners.

 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click