BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   
 AromahealthBoard 
กระดานถามตอบเกี่ยวกับ
เรื่อง อโรม่าและสปา

top
 
Alternative Medicine
 Information & Resources 
 
What is Day Spa
  Therapy?
  เดย์ สปา


  


History of Aromatherapy
What are Essential
   Oils?

Is All the Hype True? 
Safety Information 

Tips for Beginners  
AromatherapyDiffusers 
General Glossary 

ผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy 
   products click
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ 

 

 

 


 Introduction Day Spa ?


เดย์สปา...ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ


ภาวะเศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันทำให้
คนส่วนใหญ่เกิดความเครียดจึงหันมาเอาใจใส่และให้
ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น การใช้ธรรมชาติบำบัดเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายและ
ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นวิธีหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้แทนการบำบัดด้วยยารักษาโรค 
ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพจึงได้รับความสนใจตามไปด้วย โดยเฉพาะ “สปา” ธุรกิจบริการด้านสุขภาพซึ่งมีแนวโน้มของการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะย่านธุรกิจ
ในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ผู้ประกอบการต่างตอบรับกระแสนิยมธรรมชาติ
ด้วยการพัฒนาธุรกิจสปาเพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการ 


สปา หรือ SPA มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “Sanus Per Acqua” หมายถึง การมี
สุขภาพดีด้วยน้ำ (Health through water) จัดเป็นการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการใช้น้ำ
บำบัด เช่น อาบน้ำในบ่อน้ำพุร้อน แช่ตัวในน้ำแร่ แช่น้ำนม อบตัว อบผิวด้วยไอน้ำบำรุงผิว
ด้วยผลิตภัณฑ์นานาชนิด เป็นต้น 


สปานอกจากจะเป็นกิจกรรมการบำบัดสุขภาพด้วยน้ำแล้ว ยังประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยว
ข้องกับบริการด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย และความสวยงาม 

เป้าหมายของกิจกรรมเหล่านี้คือ การมุ่งสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดย
กิจกรรมสปามีองค์ประกอบที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง 5 ดังนี้ 


1 รูป จากสถานที่ซึ่งมีการสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น สงบ รู้สึกผ่อนคลายด้วยความสดชื่น
    จากธรรมชาติ เช่น บ่อน้ำพุร้อน มุมสงบของทะเล ป่าเขา หรือการตกแต่งสถานบริการ
    สปาด้วยสีสันของแมกไม้นานาพันธุ์


2 รส จากอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณสมบัติช่วยขับสารพิษในร่างกายและเสริมสร้าง
   สุขภาพควบคู่กันไป ด้วยศาสตร์แห่งโภชนาการ


3 กลิ่น จากการบำบัดด้วยพฤกษาธรรมชาติหรือสมุนไพร เพื่อสร้างความสมดุลของร่างกาย
   จิตใจและวิญญาณ


4 เสียง จากการนำเสียงเพลงบรรเลงมาช่วยในการผ่อนคลายเปิดโอกาสให้คนหลบเลี่ยง
    จากเสียงรบกวน มาแสวงหาความสงบในสถานบริการสปา โดยมีความเชื่อกันว่าเสียงมี
    พลังในการบำบัดโรค 5 สัมผัส จากการบำบัดด้วยการนวดเพื่อผ่อนคลาย โดยอาจนำภูมิปัญญาตะวันตกมา
    ผสานกับการนวดแผนโบราณของแต่ละท้องถิ่นก็ได้


องค์กรสปาระหว่างประเทศ (International Spa Association : ISPA-Europe) 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสปา ได้ให้
คำจำกัดความของ สปาว่า “สปา คือ ช่วงเวลาแห่งความรู้สึกสัมผัสที่เกี่ยวกับการผ่อนคลาย 
ความสงบทางจิตใจ การฟื้นฟูสุขภาพ และความเพลินเพลินใจ” และได้แบ่งธุรกิจสปาออก
เป็น 7 ประเภท ดังนี้


1. Destination Spa : สถานบริการสปาที่ให้บริการด้านการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยเฉพาะโดยมีบริการห้อง
พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้บริการอย่างครบวงจรซึ่งผู้ใช้บริการจะ
ต้องเข้าพักและเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โปรแกรมที่สถานบริการได้จัดเตรียมไว้ เช่น
โปรแกรมพักผ่อนคลายเครียด โปรแกรมทำสมาธิและดูแลสุขภาพจิต เป็นต้น


2. Resort / Hotel Spa :สถานบริการสปาที่อยู่ในรีสอร์ตหรือโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่
พักตากอากาศ ในทำเลที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เช่น ริมทะเล ภูเขา บ่อน้ำร้อน 
สปาประเภทนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยบริการ 
สปา นอกเหนือจากการใช้บริการห้องพัก


3. Day Spa หรือ City Spa : 
สถานบริการสปาที่มีรูปแบบการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยาก 
สามารถใช้บริการได้ในระหว่างวัน จึงไม่จำเป็นต้องมีห้องพักไว้บริการ ที่ตั้งของสถาน
บริการสปาประเภทนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ หรือย่านธุรกิจสำคัญ ๆ ที่ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเน้นการให้บริการเสริมความงาม การผ่อนคลายความตึงเครียด
ด้วยน้ำมันหอมระเหย เป็นบริการสปาที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีเวลาน้อย
หรือผู้ที่ทำงานอยู่ในเมือง 


4. Medical Spa :
สถานบริการสปาที่มีการบำบัดรักษาควบคู่กับศาสตร์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์
บางอย่าง การให้บริการจะอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
สปาประเภทนี้มักอยู่ในสถานรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาล คลินิก เป็นต้น


5. Mineral Spring Spa : 
การให้บริการสปาตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นบ่อน้ำแร่ หรือน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ


6. Club Spa : 
สถานบริการสปาที่มีการผสานกับการออกกำลังกาย เพื่อบริการสมาชิกที่ต้องการการผ่อน
คลายหลังจากออกกำลังกาย


7. Cruise Ship Spa :
 เป็นการให้บริการสปาบนเรือสำราญผสานกับการออกกำลังกาย และการจัดเตรียมอาหาร
ที่ส่งเสริมสุขภาพกาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสุขสบาย ผ่อนคลายและปลอดโปร่งใน
ระหว่างการเดินทาง


สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จะกล่าวถึงธุรกิจเดย์สปา ซึ่งเป็นสปาที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงและสามารถจัดตั้งได้ง่ายกว่าธุรกิจสปาประเภท
อื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจจะลงทุนในธุรกิจเดย์สปาเท่านั้น

http://www.ismed.or.th/add_download/spa_spa.pdf

Here are guidelines that The Day Spa Association has set which will help you to make the distinction between a facility that offers spa services, and a true day spa.

 • A clean, safe, calming and nurturing environment

 • Private treatment rooms for each client receiving a personal service

 • Showering and changing facilities for women and men

 • Spa robes and shoes for all sizes

 • Business licenses; professional, licensed estheticians and therapists on staff

 • Professional spa products for which estheticians and therapists have received training in their use

 • Massages: Swedish, Lymph Drainage and Reflexology (Optional: Shiatsu, Polarity, Sports, Deep tissue, and Deep muscle)

 • Body treatments (one or more on the menu): Body packs and wraps, Exfoliation, Cellulite, Body toning/contouring, Waxing, Homecare program (Optional: Electrical impulse body toning, heat treatments, Aryurveda treatments, Laser hair removal, Electrolysis, Hand & Foot care)

 • Face: Cleansing facial, Homecare program (Optional: Medical facial, Electrical toning, Laser hair removal, Electrolysis, Cosmetics, Make-up consultation)

 • Aromatherapy: Personalized for body and/or face

 • One of the following:

  • Hydrotherapy

  • Steam and Sauna

 • One of the following:

  • Nutritional Counseling/Weight Management

  • Private Trainer/ Yoga/Meditation

  • Spa Cuisine

 • Optional:

  • Hair - full service salon, Scalp treatments and hair packs

  • Spa manicure and pedicure

Choosing A Day Spa

Look For Style and Substance
When choosing a day spa, there's a lot to be said for convenience. Find the day spas in your area, and go pick up a menu of services. It’s fair to ask for a tour, though they may not be able to accommodate you if treatments are going on. 

Another factor to look at is size and atmosphere. Day spas can be as homey as a bed and breakfast or a multi-million dollar facility. Take a tour to find out if you like the spa’s style. 

Look for specialties. While day-spas tend to offer as many services as possible, they might excel in a particular area, such as skin care, massage, or healing treatments. 

But the most important component is the quality of the personnel. A good massage therapist or aesthetician should be able to put you at ease from the start. 


And as in any pursuit, some people are more gifted and committed than others. I can always feel the difference between the people who are going through the motions and the people who love what they do, and I rebook with the people who do the best work.

Spa Etiquette: Stripping and Tipping

People who have never had a massage all ask the same question: "Do I have to take my clothes off?" 

For a traditional Swedish massage, the answer is yes. But it's easier than you might think. You enter a private, dimly lit room, disrobe and climb under a large towel while the therapist is out of the room. There might be candles and dreamy music playing. She'll knock before she enters so you won't be caught in an embarrassing position. 

A sheet and sometimes a light cotton blanket are draped over the massage table. She folds them over you and tucks you in so you feel safe and enfolded. She uncovers only the part of your body she is working on, so almost all your body is covered at any time. 

That said, you can wear your underwear if you want to. 


Your comfortlevel is the most important factor. A good massage therapist should be able to tune into your body, but if the pressure is too much or you don´t like what they´re doing, speak up. Massage is something to enjoy, not endure. 
But there are styles of massage, like reflexology or Thai massage, where you can stay fully clothed. 

Tips of 15-20% are typical at day spas. The therapist gets just 40% to 50% of the fee for the service at most, so they rely on tips. 

Destination and resort spas often charge a service fee of 15-20%, but they keep most of that --sometimes all of it -- themselves. So if you really appreciated your service, tips are appreciated if not expected. 

 

<<Back to previous page Go to next page >>


 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click