AROMATHERAPY...
ศาสตร์แห่งความหอมจาก
ธรรมชาติที่ผสมผสานกลิ่นไอ
บริสุทธิ์จากส่วนต่างๆของดอก 
ผล  กิ่ง  ก้าน  และใบของพืช
สมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการ
เชื่อมสานภาวะความ สมดุลย์
ระหว่างร่างกายและจิตใจ และ
อารมณ์   จัดเป็นศาสตร์หนึ่ง
ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ตามแนวธรรมชาติบำบัดในการ
ช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งทาง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต  
ผ่อนคลายความตึงเครียดช่วย
ปรับสมดุลย์ร่างกายอย่างช้าๆ
ตามธรรมชาติ  

รายละเอียด More Info >


Essential Oils  
by Therapeutic 
Effect

This information is for your reference
and may be useful in choosing an 
Essential Oil or Blend for a specific effect. Your comments and feedback are welcome. 
ดูรายละเอียดสรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยต่างๆ
โดยแยกตามผลต่ออาการต่างๆที่ต้องการบรรเทา 
เช่่น ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ  บรรเทาอาการ
นอนไม่หลับ  บรรเทาอาการเครียด กังวล เป็นต้น
ช่วยให้เราสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพในชีวิตประจำวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม More info
>

สปา / Spa
คือ การทำความสะอาด 
และเสริมอาหารบำรุงให้
ลึกถึงผิวชั้นใน มีวิธีต่าง ๆ 
ออกไปไม่ว่าจะเป็นการ
นวด การบำบัดด้วยน้ำ หรือ
การใช้กระแสไฟฟ้า 

Spa Therapy enhance your life-
style, help maintain balance and well being,and create a relationship
 with yourself. 

ส่วนมากแล้วการทำสปาเพียงครั้งเดียวจะไม่
ค่อยเห็นผลอย่างชัดเจน   จึงจำเป็นที่จะต้องทำ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ     ซึ่งในการทำสปา
แต่ละครั้งนั้นก็เปรียบเหมือนมอบการพักผ่อน
ที่ดีที่สุดให้ผิวพรรณ 
แน่นอนว่าหลังจากสปาแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึง
ความสบายของผิวพรรณที่ต่างจากการพักผ่อน
ทั่วไป และนี่ก็คือคำตอบว่าทำไมต้องสปา
รายละเอียดเพิ่ม เรื่อง สปา More Info >


WWW SearchAromaEssence Search

Aromatherapy & Spa Shop

 
Herbal/Plant Source
The essential oils are listed below under their common name and in alphabetical order.
The therapeutic properties of  Essential Oils are widely varied as are the different plant sources .
Essential Oil Database
แหล่งรวมข้อมูลของ พืช  สมุน
ไพรที่สามารถสกัดได้น้ำมัน
หอมระเหย สารออกฤทธิ์ที่มี
ผลต่อสุขภาพ ร่างกายของเรา 
วิธีการใช้ให้ได้ประโยชน์  

รายละเอียด-More Info

 

Tips for Beginners 

Many of these suggestions are mentioned throughout AromaWeb, but they are also included below as a quick-reference:

รายละเอียด More Info >
 

Aroma massage
and massage Oil 
for Skin health

Massage is an excellent way to 
apply essential oils. Both therapies 
increase circulation; support 
immune function and cell metabolism; and deepen the 
breath and body awareness.

การนวดน้ำมันแนวอโรม่า เธอราปี่ เป็นการผสม
ผสานเทคนิคการนวด เช่นนวดแผนไทย  นวด
แบบสวีดิช มาผสมผสานกับน้ำมันนวดตัวที่สกัด
จากธรรมชาติ (Base / Carrier Oils) และเป็นตัวเจือจางน้ำมันหอมระเหยก่อนใช้ 
การนวดเป็นการบำบัดที่ให้ความเพลิดเพลิน
และผ่อนคลาย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย  ยัง
สามารถปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้

รายละเอียดเพิ่ม More Info >


Medical Spa 
Specialty Hospital
เมดิคัล สปา

An introduction to spas and specialty hospitals
The Medical Spa Association defines a medical spa as a facility whose medical program is run under the strict supervision of a licensed health care professional. Services are provided that integrate both traditional and nontraditional medicine and spa treatments. 

เมดิคัล สปา การผสมผสานของการแพทย์แผน
ปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก ในการดูแล
สุขภาพ โดยผ่านทางบุคลากรการแพทย์ทีมี
่ความรู้ความชำนาญ การตรวจสุขภาพทาง
แล็ป มาช่วยผ่อนคลาย ลดน้ำหนัก ดูแลผิวพรรณ
ลดสารพิษจากร่างกาย ต่างๆ เป็นต้น


รายละเอียดเพิ่ม More Info >

เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพ อโรม่า   
Health &Aromatherapy
products  click >>

 


รวมรายละเอียดเทคนิด
การนวดที่เป็นที่นิยมทั่ว
โลก 

All About Massage Therapy 

All of the techniques 
are used for the benefit 
of the musculoskeletal, 
circulatory-lymphatic, 
nervous, and other 
systems of the body.

ายละเอียด More Info >
Alternative Medicine
Hydrotherapy

Hydrotherapy
ธาราบำบัด

Hydrotherapy is the use of water in the treatment of disease.
การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ  ล้างพิษ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย
การออกกำลังกายของผู้มีน้ำหนัก
ตัวมาก  การช่วยกายภาพของ
ผู้ที่ฟื้นคืนสภาพ ช่วยลดความ
เจ็บปวดในระหว่างการบำบัด
รายละเอียด More info >
Aroma Tealights
เทียนสำหรับอุ่นเตาน้ำมัน

Paraffin low smoke 
Time 4-5 hour/cup
large-medium burner
Candle Gel Tealight
Time 6-7 hours/cup for medium-small
Candle Gel Tealights, time 8-9 hours 
for small burner
เทียนสำหรับจุดเตาน้ำมันหอมระเหย สำหรับเตา
อุ่นน้ำมันขนาดต่างๆตั้งแต่ขนาดเล็ก -ใหญ่
 ไม่มีเขม่า ทำจากพาราฟินบริสุทธิ์และแบบเจล 
จุดได้นาน 4 - 9 ชม.ต่อชิ้น ตามขนาดเตาที่ใช้ 
 

รายละเอียดเพิ่ม More Info >

Spa building the successful medical spa

The planning phase of opening a spa is critical and time-consuming. 
The first question to ask is, "What kind of spa do I want to open? 

สนใจอยากทำธุรกิจทางด้านสปา จะเริ่มต้นที่
จุดไหนดี ข้อคิดและคำถามตนเองเสียก่อน ว่า
มีความพร้อมในด้านใดบ้าง ชนิดและประเภท
ของสปามีอะไรบ้าง


รายละเอียดเพิ่ม More Info >

  The Benefit of 
Aromatherapy

Aromatherapy is the practice of using volatile plant oils, including essential oils, for psychological and physical well-being. 

การใช้ประโยชน์จาก
อโรม่าเธอราปี้
การบำบัดด้วยน้ำมันหอม
ระเหย  ในปัจจุบันเริ่มมี
การนำมาใช้กันอย่างแพร่
หลาย มีการใช้อโรม่า
เธอราปี้ รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

รายละเอียด More Info >

Aromatherapy Safety Information

Essential oils are highly concentrated liquids that can be harmful if not used carefully. By treating essential oils as medicines and following the steps outlined below, you will be well on your way to safely enjoying the many benefits that aromatherapy can offer.
 
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้
เอสเซนเชียลออยล์
น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจาก
พืชสมุนไพรธรรมชาติ มีความ
เข้มข้นและบริสุทธิ์สูง สารที่
มีผลออกฤทธิ์ต่อสุขภาพใน
น้ำมันหอมระเหย นั้นควรมี
การใช้อย่างถูกวิธี จะช่วยให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ
กายและใจ

รายละเอียด More Info >


Candle Oil
Lamp oil

เทียนแฟนซีแบบน้ำมัน


You'll enjoy burning these lamps just for the atmosphere they create. They are not just decorations however, they are real work horses, providing light when you need it, such as during power outages, or accent lighting for special occasions. Plus, with our odorless lamp oil, you can enjoy beautiful lamp light without the "coal oil" smell. You can trim the wick and adjust the light output by raising or lowering the wick. Now you can enjoy the lovely glow of lamp light. Create the moment with natural flame light, and enjoy a scene of nostalgia and history, but also elegance and beauty.
หากคุณอยากเปลี่ยนจากการใช้เทียนพาราฟินหรือ
เทียนแบบเจล เทียนแบบน้ำมันหรือตะเกียงน้ำมัน
น่าเป็นทางเลือกใหม่ สามารถตกแต่งในภาชนะ
ต่างๆ ให้บรรยากาศที่แปลกใหม่ สีสันของดวงไฟ
 
รายละเอียดเพิ่ม More Info >

Day Spa
เดย์สปา...
ธุรกิจบริการ
ด้านสุขภาพ
Now you can enjoy the spa life style close to home and on the road, any time when your mind, body and spirit demand to be nurtured, pampered, rejuvenated, refreshed, recharged...
Spa services and programs are now easily found whenever you want and need them. Day Spas are emerging in large metropolitan areas


ภาวะเศรษฐกิจ/ปัญหาต่าง ๆในชีวิตประจำ
วัน ทำให้คนส่วนใหญ่เกิดความเครียดจึงหัน
มาเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับการดูแล
รักษาสุขภาพกันมากขึ้น การใช้ธรรมชาติบำบัด
เพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายและผ่อนคลายความ
ตึงเครียด เป็นวิธีหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้แทน
การบำบัดด้วยยารักษาโรค 

รายละเอียดเพิ่ม More Info >

Chiropractic

Chiropractic is a branch of the healing arts which is based upon the understanding that good health depends, in part, upon a normally functioning nervous system (especially the spine, and the nerves extending from the spine to all parts of the body). 

รายละเอียดMore Info >
Homoeopathy

Homoeopathy is gentle and effective system of medicine. The 
remedies are prepared from natural substances to precise standards and work by 
stimulating the body's own healing power.

รายละเอียด More Info >
Ayurveda
อายุรเวท
Ayurveda therefore is not simply a health care system but a form of lifestyle adopted to maintain 
perfect balance and harmony within the human existence

รายละเอียด More Info >

Floating Candle Oil for Wedding and Party Decor -
Package of 5 plastic floating discs and 25 floating wicks.  Just insert a wick into the disc, fill a bowl with water & float 1/2" of paraffin oil or vegetable oil on top, and float disc on the oil.


รายละเอียดเพิ่ม More Info >
 

Glossary


คำจำกัดความ และขยายความ

ของเรื่อง Aromatherapy & Spa

รายละเอียดเพิ่ม More Info >

Ultrasoft Body
Lotion
Our luxurious Body Lotions are made with an all-botanical base and fine quality oils such as Sweet Almond, Avocado, Apricot Kernel, and Jojoba, which are easily absorbed, moisturizing, and nutritious to the skin. 

 
รายละเอียดเพิ่ม More Info >

Home Spa
When we know ourselves, and we're in touch with the true needs of our body and spirit, we know what right action to take in our lives to find balance. The first step is Cultivating Relationship with Self.

ฉันรักสปา  แต่การไปเข้าคอร์สสปาในสังคม
เมืองปัจจุบันก็ไม่สามารถทำได้ดังใจทุกบ่อย
ตามใจอยาก สปาในบ้าน นอกจากจะสบาย
กายสบายใจเหมือนไปสปาแล้ว ยังสนุกอีกด้วย

ายละเอียดเพิ่ม More Info >

Essential Oil Uses 

Introducing essential oils into your lifestyle can be quite easy, fun, and therapeutically beneficial. 

รายละเอียด More Info >
การใช้ประโยชน์จากน้ำมัน
หอมระเหยแบบผสมผสาน
The creation of an essential oil blend is one way to expand the range of the oil's therapeutic benefits.
การใช้น้ำมันหอมระเหยสูตร
ผสม(blend)เป็นการสร้าง
บรรยากาศให้เกิดความหลาก
หลายพร้อมได้อาศัยประโยชน์
ของน้ำมันหอมระเหยต่อ
สุขภาพได้กว้างกว่าการใช้แบบ
ตัวเดียว(single) ที่สำคัญการ
ใช้สูตรผสมควรมีความเข้าใจ
ในเรื่องน้ำมันหอมระเหยของ
แต่ละตัวดีเสียก่อน  


รายละเอียด More Info >
ปรับสมดุลระบบไหลเวียนโลหิต 
ป้องกันการติดเชื้อ บรรเทา
อาการเมื่อยล้า และผ่อนคลาย 
ความตึงเครียด คืนความสดชื่น 
Relaxing Blend
Energizing Blend
Lovely Romance
Respiratory & BreatheFree
Freshy Citrus Blend
Anti Cellulite
Muscle Relief
Uplift Blend
Sleep Easy Blend
Sensuality Blend

รายละเอียด More Info >
 
Aroma Shower Gel

ex ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros

 
รายละเอียดเพิ่ม More Info >


Fish Photo Caption
Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem 

ายละเอียดเพิ่ม More Info > 
Osteopathy

Osteopathy is a system of health care which 
recognizes that  the self-
healing, self-regulating ability of the body is 
dependent upon a number of factors, 
including favourable 
environmental conditions 
(internal and external), 
adequate nutrition and 
normal structural integrity.

ออสทีโอพาธี เป็นวิธีบำบัด
อาการหรือโรค โดยอาศัย
เทคนิคการนวดด้วยมือไปยัง
กระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ

รายละเอียด More Info >
Shiatsu

Shiatsu is an oriental  
therapy of physical and 
energy rebalance. 
Usually it is defined as 
an oriental "massage" but it is much more than that. It acts through pressure with thumbs, fingers and palms applied to determined areas and points of the human body

ายละเอียด More Info >

รายการวิดีโอเพื่อสุขภาพ

วิธีนวดผ่อนคลายคอ &ไหล่


Therapeutic Massage is a most effective method of applying Aromatherapy. Essential Oils are diluted with vegetable oils and then rubbed into the body through various massage techniques. Depending upon the essence, 9 to 18 drops are added to one ounce of vegetable oil, which can be avocado, hazelnut, wheat germ, grape seed, olive, sweet almond, or sunflower seed oils.


การนวดเชิงบำบัดตามแนวธรรมชาติบำบัด
โดยใช้แนวทางอโรม่า เธอราปี่

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการนวดแนวอโรม่าเช่น
- ให้การซึมซับผ่านทางระบบทางเดินหายใจ 
  ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้ดี
- ช่วยระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบ
  น้ำเหลือง ดีขึ้น
- ช่วยปรับสมดุลย์สภาพของร่างกายและช่วยให้มี
  สมาธิมากยิ่งขึ้น


รายละเอียดเพิ่มเติม  More Info >

Aromatherapy Oil Diffuser

Ceramic Burner  
Diffusion is the process of dispersing essential oils so that their aroma fills a room or an area with the natural fragrance 


Electric AromaBurner


Use AC 110 - 220 Volts / Lamp 25 watt
with light dimmer control to manage heat
เตาอุ่นน้ำมันหอมระเหยแบบไฟฟ้า ไม่ต้องใช้เทียนอีก
ต่อไป สามารถใช้ในห้องนอน ห้องปรับอากาศได้ตลอด
ทั้งคืน สามารถปรับความร้อนได้

 
Electric Aroma
รายละเอียดเพิ่ม More Info >

 

Uses for Essential Oils

Introducing essential oils into your lifestyle can be quite easy, fun, and therapeutically beneficial. Below are a few ways in which you can get started. 

รูปแบบในการใช้ประโยชน์ของ
น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์มีได้
หลายแนวทาง ตามความ
สะดวกและตามความเหมาะสม
ดูการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

รายละเอียด More Info >

Essential Oils by Therapeutic Effect 

This information is for your reference and may be useful in choosing an EO or Blend  for a specific effect. 
การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหย
โดยดูจากกลุ่มอาการที่ต้องการ
บรรเทา เช่นความเครียด

รายละเอียด More Info >

CarAroma brings car fresheners into the 21st century.
 CarAroma Air Freshening System plugs into any car cigarette lighter, 
and uses real aromatherapy to conveniently freshen and revitalize the car's interior environment for days.

  CarAroma การนำอโรม่าเธอราปี่มาใช้ในรถ ช่วยให้กลิ่นหอม สะอาดบริสุทธิ์ใน ศตวรรษใหม่นี้
CarAroma ช่วยท่านที่ต้องการดูแลสุขภาพ
โดยการนำ aromatherapy มาช่วยปรับสภาพ
อากาศในขณะขับรถ น้ำมันหอมระเหยสูตรผสม
ข่วยให้รู้สึก สดชื่น กระปี้กระเปร่าคลายความ
เหนื่อยล้า ความเครียด  จากสภาพการจราจร
บนท้องถนน เพียงเสียบออโต้อโรม่าเข้ากับที่จุด
บุหรี่  เลือกน้ำมันหอมระเหยชนิดที่ท่านชอบ
แล้วขับรถอย่างมีความสุขพร้อมดูแลสุขภาพ
ทางกายและจิตใจไปในขณะเดียวกัน


รายละเอียดเพิ่มเติม More Info >
Bathsalts
เกลือแช่อาบน้ำ

 


The combination of sea salts and 
water is the basis of many powerful 
therapeutic treatments. 
Estheticians emphasize the 
cleansing properties of a sea salt 
bath to clean pores and to detoxify 
the body

รายละเอียดเพิ่ม More Info >

Thai Massage

Thai Massage Therapy
คนไทยรู้จักการนวดเพื่อใช้
บำบัดรักษาอาการเจ็บไข้ไม่
สบายมาตั้งแต่สมัยโบราณ
นานนับร้อยๆปีจวบจนถึง
ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่แพร่หลาย
กันในสังคมและในปัจจุบันยัง
เป็นแพทย์ทางเลือกให้กับผู้คน
ได้เลือกเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุด
สำหรับตนเองและครอบครัว
อีกด้วย

รายละเอียด More Info >
YoKa
โยคะ
YoKa
การปฏิบัติตน
ที่รวมเอาการ
ฝึกฝนจิตและ
กายเข้าด้วยกัน
อย่างสมบูรณ์
มาเรียนรู้ประโยชน์ และฝึกโยคะ

รายละเอียด More Info >

Saltscrub
เกลือชัดผิว

For smooth, perfectly-polished skin, treat yourself to the ultimate body glow, which removes dead skin cells and allows skin to breathe. Use the enclosed sea shell to blend the extra-fine sea salt and the moisturizing natural sunflower oil.


รายละเอียดเพิ่ม More Info >
Natural Supplement 
อาหารเสริมจากธรรมชาติ
1. L-Glutathione
    เพิ่มความขาวให้กับผิวเอเซีย
2. L - Carnitine
    ช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดไขมัน
    อย่างธรรมชาติ

Product list


สำรวจผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
แนวอโรม่า เธอราปี่และสปา
จากอโรม่า เอสเซ็นท์ ได้ที่นี่
หากต้องการสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมติดต่อ
Please Contact : 

info@thailabonline.com
Phone :02-8037747
02-8037310

ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

cddiag@hotmail.com


Aroma Incense
ธูปหอมแนวอโรม่า


Incense is defined as any substance whose pleasing aroma is released by exposure to heat. I'm not to sure that the word pleasing is appropriate as many ritual incense from all parts of the world could be described as malodorous but the part about the aroma being released by heat is certainly the key.

Incense have been used to balances the mind , equalizes the humors and increase Mental Clarity. Working to Purify the air and Astral environment.
Helps Counter negative Emotions, negative Attitude and Confused thoughts and drives out negative influences and entities.
ธูปหอม/กำยานแนวอโม่า ส่วนผสมของสมุนไพร
หรือน้ำมันหอมระเหยให้ความบริสุทธิ์ต่อกายใจ


รายละเอียดเพิ่ม More Info >


Gel Wax
เทียนแบบเจล

สำหรับทำเทียน
แฟนซี เทียนเจล
หอมอโรม่า


Gel wax comes in three grades - Low, Medium, and High. I felt it was necessary to determine the facts for myself. In this article I will discuss the results of my testing. In this testing I was concerned with fragrance and air bubbles only.  
- การทำเจลสีต่างๆหลายชั้นให้เป็นสีรุ้งโดย 
- การทำให้อุปกรณ์ตกแต่งลอยกลางแก้ว 
- ใส่อุปกรณ์ที่สะท้อนแสงเทียนได้ เช่นเหรียญ
   สวยงาม เพิ่มความสดใสให้กับเทียนเวลาจุด
- ใช้แก้วขุ่นหรือแก้วที่เป็นแบบร้าวจะช่วยทำ
   ให้เทียนเจลดูสวยงามมากขึ้น
- Bubble  Heart โดยการเทเทียนเจล และ
  เมื่อเทียนละลายมาถึงระดับ ฟองสีก็จะแตกทำ
  ให้เกิดกลิ่นต่างๆมากมาย
- เทียน Beer หรือ Cappucino 
- การทำก้อนน้ำแข็ง  ซึ่งเราสามารถเอามาใช้
  กับ Designต่างๆที่เราต้องการได้

 
รายละเอียดเพิ่ม More Info >

Acupuncture

Acupuncture is based 
on a philosophy 
involving an energy 
flow  of Qi (vital energy) 
around the body through 
channels called 
'Meridians'.       
When  these meridians 
become  blocked    Qi 
backsup  and overflows, 
similar  to water in a dam. 

รายละเอียด More Info >
Acupressure

the ancient Chinese art of using finger pressure to stimulate the body’s own natural healing abilities. 
อาศัยแรงกดลงไปตรงจุดแทนการ
ฝังเข็ม ช่วยในการบำบัดอาการ
ขั้นต้น  สามารถใช้ดูแลตนเองได้ 

รายละเอียด More Info >


รายละเอียดแนวทางการดูแล
สุขภาพแบบธรรมชาติบำบัด 
การแพทย์ทางเลือกสำหรับ
ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพขั้นต้น
ด้วยตนเอง

รายละเอียด More Info >