BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   

top
Aromatherapy Information
and Resources
 ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ
 ด้วยวิธีสุคนธศาสตร์บำบัด

Essential Oils blend 
  น้ำมันหอมระเหยสูตรผสม
  ให้คุณสมบัติที่หลากหลาย
Essential Oil and Their
 aromatherapy properties
  Database

  ฐานข้อมูลน้ำมันหอมระเหย
  คุณสมบัติและประโยชน์ที่ใช้

Uses for Essential Oils 
   ประโยชน์และการนำน้ำมัน
   มาใช้ในการดูแลสุขภาพ
Essential Oils by 
  Therapeutic Effect

   น้ำมันหอมระเหยกับการรักษา
   สุขภาพตามอาการความผิดปกติ
Essential Oil Price list
   ราคาโดยประมาณของน้ำมัน
   หอมระเหย

History of Aromatherapy 
What are Essential Oils? 
Is All the Hype True? 
Safety Information 

Tips for Beginners  
Aromatherapy Diffusers 
General Glossary 

ผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy products 
   click
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ 

 

 

 


  รู้จัก Marjoram CLARY SAGE Oil กันเถอะ / น้ำมันแครี่ เซ็จ

Anti-Aging Choices 
&
Youthful Health

Presents

Essential Oils

100% Pure, Raw, Genuine, Authentic, Unadulterated, Single Species, Therapeutic, Holistic, Free of Chemicals and Pesticides
GUARANTEED!

CLARY SAGE

A Woman's Helper

clarysage.jpg (50581 bytes)

NEW
Nail Fungus Blend with Tea Tree

Added to a massage oil or used in a compress, clary sage essential oil eases muscle and nervous tension, pain, and indigestion.  It slightly promotes the action of the female hormone estrogen, so it is especially good for woman's ailments, easing menstrual cramps, PMS, and menopausal hot flashes. The fragrance alone helps relieve depression and insomnia and slightly lowers blood pressure.  It rejuvenates tired adrenal glands, which are responsible for controlling anxiety levels in the body.  It is an obvious favorite of menopausal women.  It is also useful for blemished, mature, wrinkled, or inflamed skin in a complexion cream and can help regulate oily hair.  It is sometimes used in natural deodorants for its fragrance and its ability to reduce perspiration and destroy odor-causing bacteria.
BOTANICAL NAME: Salvia sclarea
FAMILY: Labiatae - Mint Family
DESCRIPTION: Tenacious plant grows to 4 feet high with a straight stem, like the wild sage.  Its leaves are large, downy, oblong, and grow opposite on small stems.  Flower is pink, violet, lilac, or blue; blossoms are whorls that grow from terminal recemes.  Flowers from May to September.
SOURCED: Russia
EXTRACTION: Steam Distillation flowering tops and leaves are used.
COLOR: Clear & colorless
GRADE: Therapeutic
AROMA: Light, sweet, warm, nutty-herbal
ODOR INTENSITY: Medium
EVAPORATION RATE: Top[ - Middle Tone
MEDICINAL PROPERTIES: Anticonvulsive, antidepressant, antiseptic, antispasmodic, aphrodisiac, astringent, bactericide, cell regenerating, deodorant, digestive, hormonal,  hypotensive, nervine, sedative, nerve tonic
CIRCULATORY: hemorrhoids, varicose veins, hypertension, 
DIGESTIVE: Colic, cramp, dyspepsia, flatulence, general tonic, diabetes may help cholesterol and blood sugar levels
GENITO-URINARY: Uterine tonic, estrogen-like, postnatal depression, PMS symptoms, menopause, impotence, frigidity, urinary imbalances related to nervous tension such as renal colic
HAIR Oily hair, dandruff
MUSCULAR: Cramps, tension, muscular aches & pains
NERVOUS: Nervous exhaustion, depression, fear, paranoia, panic states, aphrodisiac, lack of concentration, migraine headaches, frigidity, impotence, stress related disorders, mid-life crisis
REPRODUCTIVE: labor pain, dysmenorrhea, leucorrhoea, stimulates menstrual flow, vaginitis 
RESPIRATORY: Asthma, throat infections, whooping cough, spasmodic coughs
SKIN CARE Acne, boils, aged skin,  inflammation, soothing, and astringent, dandruff, regenerative, stress related to eczema and psoriasis
OTHER USES Deodorant, profuse sweating, night sweating, hair loss,  massage, compress, bath, encourages labor, breast feeding, used in perfumes.
SAFETY CAUTIONS: Non-toxic, non-irritant, non-sensitizing.  Should be avoided if you are pregnant.  Do not use while drinking alcoholic beverages, it can induce a narcotic effect and exaggerate drunkenness.  Do not over-use as it can cause headaches.   Do not use if history of low blood pressure.  Avoid with history of estrogen-dependent cancer. 
BLENDS WELL WITH: Bergamot, grapefruit, lemon, lime, mandarin, orange, tangerine, chamomile, geranium, lavender, rose, ylang-ylang, cedarwood, cinnamon, clove, cypress, eucalyptus, nutmeg, pine, rosewood, sandalwood, tea tree
SUMMARY Clary sage essential oil is valuable for deep seated emotional and physical imbalances.  Emotionally it is extremely beneficial for the nervous system relating to stress, anxiety, especially depression and deep seated emotional problems.  Drs have used it on people who have threatened, and attempted suicide.  Physically it aids, not superficial muscles like the deltoids, but deep muscular pains.


 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click