สมัครสมาชิก

 

Aromatherapy & Spa
Information - Newsletter

สาระข่าวสารความรู้เรื่องสุขภาพ
อโรม่าเธอราปี่และสปา

Alternative Medicine 
   การแพทย์ทางเลือก


   วิธีทดสอบ/วินิจฉัยทางแล็ป
 
     ( ห้องปฏิบัติการชันสูตร ) 
   
Reference test procedure

 
โรคและกลุ่มอาการที่สนใจ
    และสอบถามรายละเอียดมาก

    - โรคของนักธุรกิจ
    - โรคที่ไม่ติดต่อ
    - โรคของผู้สูงอายุ
    - การดูแลเมื่อเข้าสู่วัยทอง
ิ    - ปัญหาและการเปลี่ยนไต
   อื่นๆอีกมากมาย ที่น่าติดตาม    
  


 

ข่าวสาร /เทคโนโลยี่ใหม่ๆ
ด้านสุขภาพจากต่างประเทศ
ยาใหม่ๆ  รายงานการค้นคว้า

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


 Contact : ติดต่อ
 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 


We subscribe to the
HONcode principle of 
the Health on the
Net Foundation

   Alternative Medicine การแพทย์ทางเลือก      Introduction

We have made great strides in developing western medicine in the last century. Countless diseases were eliminated or controlled through advances in immunology, parasitology, and the discovery of antibiotic drugs and vitamins; the advances in surgery made possible by antiseptics and anesthesia; and the discovery of insulin and human growth hormones. From pacemakers to birth control plus, from kidney transplants to artificial hearts, America has an international reputation for making medical breakthroughs. This, however has come at a cost. Modern medicine has raised expectations of people on the capabilities of the medicine. We have stopped taking an active part in our own healing. We trust the doctor to take care of us. Doctors, on the other hand, are very busy. They spent more time filling up insurance forms, documenting case histories to ward of any potential malpractice suits or for meeting the "quality assurance requirements", peer reviews and other formalities that takes away the time available to practice medicine. Health care administration is reviewing the "productivity" of physicians and the only yardstick they can use to measure the performance of a doctor is how many patients he or she has seen or what is the "billable hours". Among all these high technology shuffle, a fundamental factor that distinguished the healing profession from the time of Hypocrites has changed. Hypocrites viewed the treatment of disease as a dual process. One part was represented by systematic medicine; the other part was the full activation of the patient's own healing system. In the centuries since the great physician taught his students under the sycamore tree on the Greek island of Kos, there has been a shift away from the concept of the patient as the center of the healing process. The physician has come increasingly to the fore as the dominant force.

The family doctor of a century ago was really a holistic doctor. He knew three generations of the family, and he knew that the mother's diabetes got worse when the teenager acted up. He saw the big picture. That's something conventional medicine has definitely lost. Family physicians, with their waiting rooms full of patients, claim that they simply do not have the time to give their full attention to patients as people, and that even if they had, many of them would be surprised, even irritated, if questioned about, say, their diet or their love life. Patients come to their doctors for tonics or tranquilizers, not for analysis.

Conventional medicine offers little for those suffering from back pain, arthritis, the effects of stress, and other chronic ailments such as cancer and AIDS. High-tech medicine is very expensive. It can also be dangerous. Its methods are potent and invasive, and it is frequently harmful. This tendency is nowhere more evident than in the amount of drug toxicity caused by modern prescribing practices. Adverse drug reactions are now so common that most patients will experience one sooner or later. The problem is that most pharmaceutical drugs are too strong. 

The landscape is changing, though. Many have turning to ancient healing arts for an answer. Stone Age cave dwellers dug for medicinal plants, and the healing repertoire of the Egyptians included herbal remedies for crocodile bites. The Ayurvedic texts of ancient India are replete with magical treatments, botanical drugs, and charms designed to vanquish demons. Ayurvedic text written 5000 years ago, contain references to hardening of the arteries and recommended healing herbs to combat the problem. The Chinese, who discovered smallpox immunization a thousand years before Europeans did, saw man as a mirror of the universe, infused with qi, vital energy that courses through channels in the body. Surgery began in prehistoric times: ancient Peruvians cut holes in the skulls of the living to provide disease with an avenue of escape.

In much of the world, Western medicine is too expensive, is unavailable, or is presented in a way that is inconsistent with traditional beliefs. There is an increasing sense that certain ancient and esoteric healing practices, long ignored by Western science, may in fact represent profound insights into the very nature of well-being.

Worldwide, only an estimated 10 percent to 30 percent of human health care is delivered by conventional, biomedically oriented practitioners. The remaining 70 percent to 90 percent ranges from self-care according to folk principles to care given in an organized health care system based on an alternative tradition or practice. The World Health Organization (WHO) estimates that 4 billion people, 80 percent of the world population, presently use herbal medicine for some aspect of primary health care. What Is Alternative Medicine? 

Alternative medicine is any form of practice that is outside the realm of conventional modern medicine. It covers a broad range of healing philosophies, approaches, and therapies. Most of these treatments and health care practices are not taught widely in medical schools. Examples are naturopathy, chiropractic, ayurveda, homeopathy and acupuncture. (A complete listing of alternative medical practices are given later.)


What is Complementary Medicine?

If alternative medicine or therapy is used alone or instead of conventional medicine, it is called "alternative" medicine. If the treatment or therapy is done along with or in addition to conventional medicine, it is referred to as "Complementary Medicine" as the two practices complements each other. For example, many Chinese hospitals use acupuncture to reduce the pain during the surgery instead of anesthetics. This is complementary medicine. Later, we refer to the use of sesame oil as a complementary treatment for cancer. Dean Ornish uses life style changes to combat heart disease. These are all examples of complementary medicine.


What is Holistic Medicine?

Many of the alternative practices pay attention to the mental, emotional, and spiritual aspects of health, in addition to the physical body. Therapies like hypnosis and visualization claims to be able to change physical conditions through purely mental interventions. They believe that our bodies are remarkably resilient machines, capable, with some occasional prodding or intervention, of healing themselves. The name "holistic medicine" came from this unification of the mind and the body. Holistic practitioners treat the "whole person" as opposed to the individual organs of the body where symptoms occur. The importance of self care and preventing illness are stressed by holistic practitioners.


What is Natural Medicine?

Any therapy that relies on the body's own healing powers may be considered natural medicine. These include herbal remedies, diet and water therapies.Classification of Alternative Systems of Medical Practice

Office of Alternative Medicine of National Institutes of Health classifies the following complementary and alternative medical health care practices:

Acupuncture

Anthroposophically Extended Medicine

Ayurveda

Community-Based Health Care Practices

Environmental Medicine

Homeopathic Medicine

Latin American Rural Practices

Native American Practices

Natural Products

Naturopathic Medicine

Past Life Therapy

Shamanism

Tibetan Medicine

Traditional Oriental Medicine 

Bioelectromagnetic Applications
Blue Light Treatment & Artificial Lighting
Electroacupuncture
Electromagnetic Fields
Electrostimulation & Neuromagnetic Stimulation Devices
Magnetoresonance Spectroscopy 
Diet, Nutrition, Lifestyle Changes
Changes in Lifestyle
Diet
Gerson Therapy
Macrobiotics
Megavitamins
Nutritional Supplements
Herbal Medicine
Echinacea (purple coneflower)
Ginger Rhizome
Ginkgo Biloba Extract
Ginseng Root
Wild Chrysanthemum Flower
Witch Hazel
Yellowdock
Manual Healing
Acupressure
Alexander Technique
Biofield Therapeutics
Chiropractic Medicine
Feldenkrais Method
Massage Therapy
Osteopathy
Reflexology
Rolfing
Therapeutic Touch
Trager Method
Zone Therapy 
Mind/Body Control
Art Therapy
Biofeedback
Counseling
Dance Therapy
Guided Imagery
Humor Therapy
Hypnotherapy
Meditation
Music Therapy
Prayer Therapy
Psychotherapy
Relaxation Techniques
Support Groups
Yoga 
Pharmacological & Biological Treatments
Anti-oxidizing Agents
Cell Treatment
Chelation Therapy
Metabolic Therapy
Oxidizing Agents (Ozone/ Hydrogen Peroxide)


Some of the alternative therapies currently under study with grants from NIH
Acupuncture to treat depression, attention-deficit hyperactivity disorder, osteoarthritis, and postoperative dental pain 

hypnosis for chronic low back pain and accelerated fracture healing 

Ayurvedic herbals for Parkinson's disease. (Ayurvedic medicine is a holistic system based on the belief that herbals, massage, and other stress relievers help the body make its own natural drugs.) 

Biofeedback for diabetes, low back pain, and face and mouth pain caused by jaw disorders. (Biofeedback is the conscious control of biological functions such as those of the heart and blood vessels normally controlled involuntarily.) 

Electric currents to treat tumors 

Imagery for asthma and breast cancer. (With imagery, patients are guided to see themselves in a different physical, emotional or spiritual state. For example, patients might be guided to imagine themselves in a state of vibrant health and the disease organisms as weak and destructible.) 

 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2004 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.