BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top
สอบถามปัญหาแบบออนไลน์


        
       

การแพทย์แบบผสมผสาน
หรือการแพทย์ทางเลือก
คือ การสร้างเสริมสุขภาพ
ของร่างกาย    ให้ห่างไกล
จากโรคภัยไข้เจ็บ โดยยึด
หลักการสร้างภูมิชีวิตหรือ
 Immune System  ให้มี
ความแข็งแรงร่างกายก็จะ
ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย  สุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์ ถือเป็นพื้น
ฐานการดูแลสุขภาพตนเอง
การดูแลปฏิบัติตนเองตาม
แนวทางนี่จะประกอบด้วย
หัวข้อย่อยต่อไปนี้


Classification of Alternative Systems
of Medical Practice
ชนิดของการแแพทย์ทางเลือก
ในแนวทางต่างๆที่ทาง NIH
ให้ความสนใจ ศึกษาและหา
ข้อมูลของประโยชน์ต่อสุขภาพ

 

แหล่งรวมอัลบัมภาพ พืช ผัก
   ผลไม้ ดอกไม้และสมุนไพร
   เมืองหนาว

  
Picture & image album
   about Fruits Flowers
   Vegetables & Herbs

การออกกำลังกายโดยวิธี
   โยคะแบบขั้นพื้นฐาน
   ในการช่วยดูแลสุขภาพ 

   Yoka Basic Training 

การนวดแบบกดจุด
   Accupressure

 
  แหล่งรวมอัลบัมภาพ พืช ผัก
  ผลไม้ ดอกไม้และสมุนไพร
  เมืองหนาว
  Picture & image album
  about Fruits Flowers
  Vegetables and Herbs

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ
 ไทยแล็ปออนไลน์


การแพทย์ทางเลือก     - Alternative Medicine
การแพทย์ผสมผสาน    - Integrated Medicine
การแพทย์แบบองค์รวม - Wholistic Medicine


เราลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อสุขภาพ-อนามัย
ที่สมบูรณ์ของเรา  ให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ


 

การเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผลมาจากการดำเนินชีวิต
โดยไม่ค่อยสนใจต่อสุขภาพของตนเอง มีการใช้ร่างกายอย่างฟุ่มเฟือย เมื่อเจ็บป่วย
ก็จะปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของแพทย์ในการค้นหาและดำเนินการรักษาโรค  บ่อย
ครั้งจำเป็นต้องใช้การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วย    เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพความแม่นยำในการรักษามากยิ่งขึ้น แม้การแพทย์ของเราจะได้มีการ
พัฒนาความก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งด้านบุคคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยี่ในทุก
สาขา แต่ในขณะเดียวกันความเจริญทางโลกยุคโลกาภิวัฒน์มีผลทำให้มีการพัฒนา
ของโรคตามไปด้วย มีโรคใหม่ที่เป็นอันตรายเช่น โรคเอดส์ มีโรคเดิมที่เคยควบคุม
ได้กำลังกลับมาระบาดใหม่เช่น วัณโรค มาลาเรีย โรคเท้าช้าง        โรคเกี่ยวกับการ
บริโภคเช่นโรคอ้วนไขมันในเลือดสูง  โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง เพิ่มสูงขึ้น  รวมถึงโรค
แบบเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

เริ่มมีการมองถึงปัญหาต่างๆข้างต้น และทำการค้นคว้า ศึกษา โดยแพทย์และผู้ที่
มีความสนใจเรื่องสุขภาพ พอแสดงให้เห็นว่าเป็นผลจากสิ่งแวดล้อม มลพิษ คุณภาพ
อาหารและการบริโภค  ภาวะความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ล้วนส่งผลให้
ง่ายต่อการเจ็บป่วยของคนเรา  การที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้
มี ภูมิชีวิต ของแต่ละบุคคลมีความแข็งแรง ร่างกายจะมีภูมิต้านทานต่อโรค 
ร่างกายก็ไม่เจ็บป่วยง่าย

การแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์แบบผสมผสาน อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยและ
แตกต่างกันไปบ้าง แต่ประเด็นสำคัญใหญ่ๆก็คือ การเลือกสรรอาหาร พืชผัก สมุนไพร
ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ  การผักผ่อน  การ
ฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจเหล่านี้ล้วนเป็นวิถีเพื่อสุขภาพที่ประหยัดและเป็นธรรม
ชาติ  ในการสร้างเสริมภูมิชีวิตให้แข็งแรงช่วยตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) คือการรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่ง แตกต่างไปจากการแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine) ซึ่งผู้ที่ให้การ
รักษา จะต้องสำเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์ และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ เป็นแพทย์
ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทาง ส่วนแพทย์ทางเลือก เป็นวิทยาการผสมผสานให้ใกล้เคียง
กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ มิใช่การแพทย์ที่ให้การรักษาโดยใช้ยาแผนปัจจุบัน ผู้ให้
การรักษา ไม่จำเป็นต้องจบวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และ
ได้รับการฝึกฝนจนเป็นที่ชำนาญในแต่ละสาขา เช่น 

Acupressure 
การใช้มือและนิ้วมือ ในการกดจุดตำแหน่งที่สำคัญของร่างกาย เพื่อให้เกิดพลังชีวิต
ในการรักษาพยาบาล 

Acupuncture 
คล้ายกับการกดจุด แต่เป็นการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ คือ เข็ม ฝังลงในตำแหน่งต่างๆ 
ของร่างกาย เพื่อให้เกิดพลังไหลเวียนทั่วร่างกาย 

Aromatherapy 
เป็นการบำบัดรักษาด้วยน้ำมันหอมระเหยซึ่งได้จากพืช เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย 
จะเป็นวิธีการรักษา ที่ใช้ร่วมกับวิธีอื่นๆ เช่น การนวด 

Ayurvedic Medicine 
เป็นการบำบัดรักษาที่มีรากฐานจากประเทศอินเดีย มานานกว่า 5,000 ปี เช่น การ
ฝึกโยคะ และทำสมาธิ โดยอาจให้การรักษาอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น สมุนไพรบำบัด การนวด
ด้วยน้ำมัน และกำหนดชนิดอาหารเพื่อการสลายพิษ จะนำไปสู่ความสมดุลของร่างกาย 

Body Work 
เป็นการบำบัดเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย โดยเฉพาะบนกล้ามเนื้อและกระดูก ด้วยวิธีการ
ฝึกให้มีการเคลื่อนไหว ของร่างกายที่เหมาะสม เช่น การนวด (Message), จี้กง 
(Guigong), Reflexology, Shiatsu และ ไทเก๊ก (Tai Chi) 

Chinese Herbs 
การบำบัดด้วยสมุนไพรจีน จะใช้ร่วมกับการฝังเข็ม หรือการกดจุด เพื่อให้เกิดความ
สมดุลของร่างกาย 

Chiropractic 
เป็นการบำบัด โดยอาศัยหลักการที่ร่างกายสามารถบำบัดตนเอง และทำให้เกิดความ
สมดุล ซึ่งระบบประสาทของร่างกาย จะเป็นตัวควบคุมการบำบัดด้วยวิธีนี้ จะใช้มือบีบ
นวด บริเวณกระดูกสันหลัง ข้อต่างๆ และกล้ามเนื้อ เพื่อให้ระบบกล้ามเนื้อ ประสาท 
และกระดูก ทำงานได้อย่างราบรื่น 

Herbal Therapies 
เป็นการบำบัดด้วยการใช้พืชสมุนไพร ทั้งในรูปแบบธรรมชาติ และสารสกัดยาเตรียม
ต่างๆ เช่น เม็ด แคปซูล ขี้ผึ้ง หรือครีม เป็นต้น 

Homeopathy 
เป็นการบำบัดโดยอาศัยหลักการ "Liki Cure Like" สารที่เป็นต้นเหตุของอาการ
เจ็บป่วย ในผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง จะเป็นที่บำบัดอาการเดียวกัน ที่เกิดขึ้นในคนไข้ 
เป็นการเตรียมที่เจือจางในผู้ที่แข็งแรงแล้วสังเกตผลปรับเปลี่ยนยาเตรียมให้เหมาะสม

Hydrotherapy 
การบำบัดด้วยน้ำ (ธาราบำบัด) โดยใช้น้ำแข็ง ของเหลว และไอน้ำ เพื่อบรรเทาอาการ
ต่างๆ ของการติดเชื้อ อาการปวดเรื้อรัง และเฉียบพลัน ปัญหาการไหลเวียนของโลหิต
และอื่นๆ การรักษาจะหมายรวมถึง การห่อหุ้ม การใช้สเปรย์ การสวนล้าง การอบไอน้ำ
และซาวน่า รวมถึงการใช้ทั้งความร้อนและความเย็น 

Mind/Body Medicine 
จะเป็นการบำบัดด้วยหลายๆ วิธี ที่เชื่อมโยงระหว่างจิตใจ และร่างกาย ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อระบบฮอร์โมน ประสาท และภูมิคุ้มกัน เช่น การสะกดจิต การฝึกสมาธิ โยคะ ฯลฯ 

Naturopathic Medicine 
การบำบัดโดยอาศัยหลักการ สรีระและจิตใจ สามารถรักษาโรค 
ซึ่งผู้ให้การรักษาจะใช้วิธีต่างๆ เช่น Homeopathy, Herbal Remedies การ
ใช้สมุนไพรจีน, Spinal Manipulation, โภชนาการ, Hydrotherapy, การนวด 
และการออกกำลังกาย ในการรักษาโรค 

Nutrition and Diet 
การบำบัดด้วยโภชนาการ หรืออาหาร เป็นการควบคุมชนิดของอาหารที่รับประทาน 
ตามโรคที่เป็น 

Osteopathy 
การบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาของระบบกล้ามเนื้อ และกระดูก เพื่อให้ร่างกายสามารถ
ทำตนได้ปกติ วิธีการรักษานี้ จะใช้ร่วมกับการบำบัดปัจจัยทางจิต รูปแบบความเป็นอยู่ 
และโภชนาการ เพื่อขจัดความเจ็บป่วยและทำให้มีสุขภาพดี 
ผู้ทำการรักษาจะต้องสำเร็จวิชาชีพแพทย์ และได้รับการฝึกฝนต่อ ในสาขานี้ ซึ่งจะเป็น
การแพทย์แผนปัจจุบัน 

เอกสารอ้างอิง : 
สุฮวง ฐิติสัตยากร. ไขข้อข้องใจทางวิชาการ. วารสารอาหารและยา 5 (มกราคม-เมษายน 2541) : 72-75.

 


ภูมิชีวิต Immune System คือระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดของร่างกายที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลก
ปลอมที่เป็นอันตรายเข้ามาทำอันตรายต่อร่างกายหรือเมื่อหลุดเข้ามาแล้วระบบภูมิคุ้มกัน
ก็จะสามารถทำลายกำจัดสิ่งแปลกปลอมให้หมดไปอย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ  
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่หัวข้อ ภูมิชีวิตImmune System

หากท่านต้องการให้ตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขทั้งกายและใจ ลองมาเปลี่ยน
แนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีภูมิชีวิตที่แข็งแรง สุขภาพที่ดีจะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเรา
เอง ฝึกปฏิบัติตามหัวข้อต่างข้างต้น จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปที่ละหัวข้อการเห็นผล
ก็ช้าหน่อย   การพยายามฝึกที่เดียวเป็นคอรส์เลยแม้จะรู้สึกลำบากในช่วงแรกแต่ก็เห็น
ผลได้เร็ว อย่างน้อยลองดูเพียงชัก 2 สัปดาห์ ล้วลองเปรียบเทียบสุขภาพของเราในช่วง
ก่อนและหลังการปฏิบัติตนดูครับ

สำรวจร่างกายหรือยัง? บริการคำนวนค่าดัชนีมวลกาย-BMI (Body Mass Index)
ที่จะช่วยบ่งชี้สภาพร่างกายของเราว่ามีสภาพอ้วนมากเกินไปหรือยัง หรือผอมมากเกิน
ไปหรือไม่ เพียงป้อนค่าน้ำหนักตัว (เป็นกิโลกรัม) และส่วนสูง (เป็นเมตร) จากนั้นตัว
โปรแกรมจะทำการคำนวนค่าดัชนีมวลกายให้ทันที 
อยากรู้...ว่าตัวเองอ้วนมากหรือผอมเกินไป คลิกที่นี่


Aromatherapy - สุคนธศาสตร์บำบัด
ถือเป็นการดูแลบำบัดและรักษาสุขภาพของเราแบบธรรมชาติบำบัด
(wholistic) วิธีหนึ่งโดยใช้สรรพคุณของหัวน้ำมันหอมระเหย
บริสุทธิ์ที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์จากดอกไม้ หรือส่วนต่างของต้นพืชที่มีสรรพคุณที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว
ประโยชน์ที่ได้จากการสูดและได้กลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยที่บริสุทธิ์

ทีละน้อยๆอยู่ตลอดเวลาเป็นประจำจะเป็นการช่วยบรรเทาและเสริมสร้างสุขภาพและช่วย
ปรับสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งสามารถได้รับผ่านทางการสูดดมหรือผ่านทาง
ผิวหนังโดยการถูนวด โดยการอาบแช่ให้สัมผัสและซึมผ่านทางผิวหนัง เป็นต้น
โดยวิธีการสูดดม น้ำมันหอมระเหยจะส่งผลกระตุ้นไปยังolfactory nerves ไปสู่
สมองมีผลช่วยทางด้านจิตใจ ช่วยเกิดการผ่อนคลาย ลดความเครียด เกิดรู้สึดสดชื่นมี
ความกระปี้กระเปร่า (ความเครียดของทั้งร่างกายและจิตใจสามารถงจะนำไปสู่อาการ
ผิดปกติของระบบอื่นๆต่อไปได้อีกมากมายเช่นความดันโลหิตสูงเป็นต้น)

น้ำมันหอมระเหยธรรมชาติบริสุทธิ์จะมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส มีสรรพ
คุณเหมือนแอนตี้ไบโอติก และอื่นที่ช่วยดูแลสุขภาพเราอีกมากมาย

ประโยชน์จากการักษาแบบสุคนธศาสตรบำบัด - Aromatherapy ได้นั้นส่วนสำคัญคือ
แหล่งของน้ำมันหอมระเหยควรมีคุณภาพและบริสุทธิ์จึงจะได้ประโยชน์ แต่ในความเป็น
จริง น้ำมันหอมระเหยที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปมักมีคุณภาพไม่ดีพอ และยังมีความบริสุทธิ์
ได้ไม่ดีนัก ควรเลือกหาจากแหล่งที่ท่านเชื้อถือได้แม้จะมีราคาสูงกว่า อยากรู้เรื่องเกี่ยว
กับ Aromatherapy มากกว่านี้ติดตามได้ที่ 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.