การดูแลและตรวจสุขภาพร่างกาย

แนวทางดูแลป้องกัน ดีกว่ารักษา

 

top

ภาพแสดงความดันโลหิต
   และการวัดความดันโลหิต
   Blood Pressure

การทำงานของมดลูก
  การตั้งครรภ์/ประจำเดีอน
  Ovary/Pregnant
การทำงานของระบบประสาท
  Nervous System
การทำงานของระบบไต
  ขบวนการขับปัสสาวะ
  Urinary System
แสดงการเกิดอาการหัวใจ
  ขาดเลือด/หลอดเลือด
  ตีบตัน
  Myocardial Infarction
แสดงขบวนการหายใจ
   ว่าร่างกายทำงานอย่างไร
   Breathing/Respiratory
ภาพแสดงความผิดปกติ
   ของโรคไขข้อ กระดูก
   Rheumatoid Disease
ดูภาพสรีระร่างกายมนุษย์
    แยกแสดงตามรับบต่างๆ
    Human Anatomyสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


Contact : 
vichai-cd@usa.net
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ Discover the Secrets of the Human Body      
 

 
We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising |
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


ฉ 1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.