การดูแลและตรวจสุขภาพร่างกาย

แนวทางดูแลป้องกัน ดีกว่ารักษา

 

        top

ภาพแสดงการตรวจเต้านม
  ด้วยตนเอง เพื่อหาความผิด
  ปกติเต้านมแต่เนิ่นๆ
  Self Checking for breast
  cancer


ภาพแสดงกลุ่มโรคและอาการ
  ทางเพศสัมพันธุ์ ที่มีผล
  ร่างกาย
  Sexual Transmitted"   
  diseases (STDS)

กระดูกและโครงสร้างร่างกาย
  Human Bone Structure
ภาพแสดงภาวะต่อมลูกหมาก
  โตที่พบบ่อยในชายสูงอายุ
  MaleProstate
  Enlargement
ภาพแสดงการทำงานของ
  ระบบหายใจ / ปอด
  Respiratory System
ภาพอริยบทต่างๆทารกของ
  ในครรภ์ก่อนคลอด
  Ultrasound Unborn
  Baby
ภาพแสดงลักษณะลิ้น
  คนปกติและผิดปกติใน
  โรคต่างๆ
  Normal/Abnormal
  Tongue
ภาพแสดงการเกิดนิ่วในไต
  Kidney Stones

ดูภาพสรีระร่างกายมนุษย์
   แยกแสดงตามรับบต่างๆ
   Human Anatomyสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


Contact : 
vichai-cd@usa.net
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ Discover the Secrets of the Human Body      
 

 
We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising |
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


ฉ 1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.