BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top

การทำงานระบบประสาท
  Nervous System


การทำงานของมดลูก
   การตั้งครรภ์/ประจำเดีอน
   Ovary/ Pregnant
การทำงานของระบบไต
  ขบวนการขับปัสสาวะ
  Urinary System
แสดงการเกิดอาการหัวใจ
  ขาดเลือด/หลอดเลือดตีบตัน
  Myocardial Infarction
แสดงขบวนการหายใจ
  ว่าร่างกายทำงานอย่างไร
  Breathing/Respiratory
ภาพแสดงความดันโลหิต
   และการวัดความดันโลหิต
   Blood Pressure
ภาพแสดงความผิดปกติ
  ของโรคไขข้อ กระดูก
  Rheumatoid Disease

ดูภาพสรีระร่างกายมนุษย์
   แยกแสดงตามรับบต่างๆ
   Human Anatomy

Health NavigationContact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 Inside Human Body Album / Disease & Condition / Case Study Album
 Medical Image : Our Body / Disease / Bacteria / Fungus / CaseStudy
 
       
Illustrated Guides - Our animated pictures are worth a thousand words. Click on one of the links below to see just what's going on in your body when the disorder takes hold. Find out what causes it, who's at risk, and what the latest treatment options are. 
ภาพเคลื่อนไหวประกอบคำอธิบายในหัวข้อเรื่องของโรคและความผิดปกติของอวัยวะและระบบต่างๆของ
ร่างกาย ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ดีขึ้น ด้วยความสนับสนุนจาก WebMD ซึ่งจะช่วยให้เราทราบถึงสาเหตุ
การเกิดโรค ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยง การดูแลรักษา ป้องกัน
Allergic Rhinitis
โรคภูมิแพ้
Osteoporosis
โรคกระดูกพรุน / โปร่งบาง
Schizophrenia
กลุ่มอาการผิดปกติทางจิต แตกแยกชอบเก็บตัว
ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทนั้น จะมีความผิดปกติทางด้านความคิดเป็นหลัก ทำให้ผู้ป่วยรับรู้
และคิดไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งการดูแลตัวเอง 
และการใช้ชีวิตในสังคมตามมา อาการของผู้ป่วยโรคจิตเภทในเริ่มแรกนั้นจะมีลักษณะแยก
ตัวเอง ไม่สนใจใคร ไม่สนใจการทำงาน หน้าที่การงานเริ่มถดถอยลง ซึ่งอาการเหล่านี้ 
คนใกล้ชิดจะยังสังเกต ไม่ออกเพราะคิดว่าเป็นการปรับตัวของผู้ป่วย เมื่อเวลาผ่านไปอาการเริ่ม
เด่นชัดขึ้น อาการที่พบได้บ่อยคืออาการหลงผิด คือผู้ป่วยจะมีความเชื่อหรือความคิดที่ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง โดยไม่สามารถใช้เหตุผลใด ๆ มาเปลี่ยนความเชื่อนี้ได้
        สนใจอ่านข้อมูลของโรคจิตเภทเพิ่มเติม  เชิญคลิก 
ในบางคนอาจมีอาการประสาทหลอน ซึม แยกตัวเอง ไม่สนใจอะไร มักอยู่เฉยๆ หรือนอนทั้งวัน 
หรือมีความคิดผิดปกติ มีความจำระยะสั้นเสียไป การรับรู้มารยาททางสังคมเสียไป มีความผิดปกติ
ด้านคำพูด คือมีการพูดเรื่อยเปื่อย จับใจความไม่ได้ เนื้อหาที่พูดไม่สัมพันธ์กัน หรืออาจจะใช้
คำที่แปลก ๆ คำที่แต่งขึ้นเอง หรือพูดโต้ตอบไม่ตรงคำถาม นอกจากนั้นในบางรายอาจมี
พฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น มีท่าทางแปลก ๆ ซ้ำ ๆ โดยไม่มีความหมาย เช่น ยกมือไหว้ไปเรื่อย 
หรือมีอาการกระสับกระส่ายอยู่ไม่ติดที่หรือนิ่งเฉยไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ๆ
Asthma
โรคหอบหืด
Stroke สโต็รค
อาการเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองตีบตัน
ทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยง อัมพาต
Breast Cancer
มะเร็งเต้านม
Type 1 Diabetes
โรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 ชนิดพึ่งพาอินซูลิน
Coronary Artery Disease
โรคและความผิดปกติของเส้นเลือด
Type 2 Diabetes
 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
Depression
กลุ่มอาการซึมเศร้า
ในระยะที่มีอาการทางด้านอารมณ์เป็นแบบ
ซึมเศร้านี้ มักมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น 
นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ประสิทธิภาพหรือ
ผลงานลดลง เบื่ออาหารและผอมลง สมาธิหรือ
ความเอาใจใส่ในเรื่องต่างๆ ไม่ดี ทำให้ใจลอย
และลืมบ่อย แยกตัวเอง ขาดความสนใจหรือ
สนุกกับกิจกรรมที่ตนเองเคยพอใจ หงุดหงิด
หรือโกรธง่าย และอาจคิดซ้ำๆ วางแผนหรือ
ลงมือฆ่าตัวตาย 
Anemia 
โรคโลหิตจาง
 

Anatom-E-Tools - Our easy-to-understand, fun-to-watch animated illustrations will give you a better grasp of what's going on in your body -- and what your doctor is talking about! Click on one of the links below to learn the basics of anatomy and what happens when things go wrong.
Heart: Rhythm Disorders
ความผิดปกติของการเต้นหัวใจ
Spine: Neck Disorders
กระดูกสันหลังส่วนคอผิดปกติ
Spine: Normal Anatomy 
ภาพโครงสร้างปกติของกระดูกสันหลัง
Spine: Low Back Disorders
กระดูกสันหลังบริเวณเอวส่วนล่างผิดปกติ
  Spine: Curvature Disorders

 

 Discover the Secrets of the Human Body      
 

 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.