BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Accu-Chek  Advantage Portable meter to detected blood Glucose

แอคคูเช็ค แอดแวนเทจ ชุดตรวจวัดระดับน้ำตาล จากเลือดปลายนิ้ว

Healthcare Products and 
supplies

เครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ

  Advantage Glucose
  Portable meter to 
  detected blood
 
Glucose

 
AccuCkek Performa

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้

  

 

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


 Contact : ติดต่อ
 
cddiag@hotmail.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
02 803 7310/ 02 803 7311


We subscribe to the
HONcode principle of 
the Health on the
Net Foundation


 - For testing glucose in capillary, venous, neonatal and arterial blood
 - Wide temperature operating range ( 14-40 C)
 - Accurate results in 26 seconds
 - Easy calibration with "Snap in" code key
 - 100 value memory with time and date
 - Contineous strip using by unnescessary power  turn off : OPD, Clinics 


  วิธีการทำการทดสอบ

 ใส่แผ่นทดสอบเข้าไปทางด้านล่างของเครื่อง เครื่องจะเริ่ม
 ทำงานเองอัตโนมัติ หรือจะใช้วิธีกดปุ่มเพื่อเริ่มการทำงาน
 ของเครื่องก็ได้

 CODE ที่แสดงที่หน้าจอต้องตรงกับรหัสของแถบตรวจที่ขวด
 ถ้าไม่ตรงกันให้ทำการปรับ CODE ให้เรียบร้อยก่อน ดูที่การ
 ตั้งรหัส CODE
 เครื่องแสดงรูปแผ่นทดสอบพร้อมหยดเลือด พร้อมการทดสอบ

 เจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ให้ได้ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดมาแตะที่ด้าน
 ข้างของแผ่นทดสอบ (สีเหลือง) เลือดจะถูกดูดเข้าไปในช่อง
 เองให้เต้มช่อง  รอประมาณ 26 วินาที เครื่องจะแสดงผลการ
 ตรวจให้ปรากฏบนหน้าจอ พร้อมทำการบันทึกค่าไว้ในหน่วย
 ความจำให้อัตโนมัติ

 
 การหยดเลือดอย่างถูกต้อง
 จากเส้นเลือฝอยจากปลายนิ้ว
 ใช้เข้มเจาะเลือดปลายนิ้ว เจาะเลือดบริเวณด้านข้างของนิ้ว
 บีบเลือดขนาดพอควร (หัวไม้ขีด) มาแตะที่ด้านข้างของแถบ
 ทดสอบ (สีเหลือง) เลือดจะไหลเข้าไปได้เอง รอให้เต็มช่อง
 ไม่สามารถแตะที่ด้านบนของแถบ เลือดจะไม่ไหลเข้าในช่อง
 จากเส้นเลือดดำ
 ใช้ pipet หรือ Capillary tube นำเลือดมาแตะที่ด้านข้าง
 ของแผ่นทดสอบ รอให้เลือดไหลเข้าไปเองจนเต็มช่อง
 
 แผ่นทดสอบหลังการหยดเลือดแล้ว
 ภาพแถบทดสอบด้านซ้าย เป็นแบบที่เติมเลือดเข้าไปอย่างถูกต้อง
 เลือดจะไหลเข้าไปเต็มช่องพอดี

 ภาพแถบทดสอบด้านขวา เป็นแบบที่เติมเลือดน้อยเกินไป ไม่เต็ม
 ช่องใส่เลือด (ยังเห็นส่วนสีเหลือง) จะทำให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อน
 สามารถเติมเลือดเข้าไปให้เต้มได้ ภายใน 15 วินาที
 มักเกิดกรณีนี้ในการพยายามหยดเลือดจากด้านบนของแถบตรวจ
 ซึ่งไม่ถูก วิธีที่ถูกคือแตะเลือดทางด้านข้าง

 


  การตั้ง CODE เพื่อปรับค่ามาตรฐาน
  แถบทดสอบใหม่ในกล่องทุกกล่องจะมี CODE KEY มาให้ 1 อัน เพื่อใช้ปรับค่ามาตรฐานระหว่าง
  เครื่อง Advantage กับ แถบตรวจกล่องใหม่ ซึ่งต้องทำการปรับใหม่เมื่อมีการใช้แถบตรวจกล่อง
  ใหม่ทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการทำการทดสอบ

สำหรับเครื่องที่ยังไม่มี CODE KEY อยู่ในเครื่องเลย หน้าจอจะ
แสดงตามในรูป
ปิดเครื่อง แล้วใส่ CODE KEY
เข้าที่ช่องด้านหลังสุด
เปิดเครื่องใหม่ หน้าจอจะแสดง
ตัวเลข 3 หลัก ซึ่งตัวเลขจะต้อง
ตรงกับตัวเลขข้างกล่องของแถบ
ทดสอบที่จะใช้


คลิปวิดีโอแสดงการเจาะเลือดจากปลายนิ้วเพื่อนำไปใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำตาล

  การทดสอบความถูกต้องของเครื่องและแถบทดสอบ
 1. ใส่ Check strip เข้าไปในเครื่องดังรูป ถ้าการทำงานของเครื่องเป็นปกติหน้าจอจะ
     แสดง "OK" และเครื่องหมาย " ขีดถูก "
 2. ถ้าเครื่องมีความผิดปกติหน้าจอจะแสดงเครื่องหมาย "error" และเครื่องหมาย 
    " ขีดถูก "
   ในกรณีนี้ให้ลองปิดเครื่องแล้วทำใหม่ หรือลองใช้ Check strip ใหม่ ถ้าไม่หาย
   แสดงว่าเครื่องมีปัญหา ห้ามทำการทดสอบ
 2. ดึง Check strip ออก หน้าจอจะแสดง L1 ใส่แถบตรวจเข้าไปในเครื่อง แล้วหยด
   น้ำยา Control Low (L1) ถ้าแผ่นทดสอบใช้ได้ดีบนหน้าจอจะขึ้นเครื่องหมาย OK
   ถ้าแถบตรวจใช้ไม่ได้ เสื่อม หมดอายุ จะขึ้นเครื่องหมาย error
 2. ดึงแถบตรวจออก หน้าจอจะแสดง L2 ให้ทำเช่นเดียวกับครั้งแรก ถ้าค่าที่วัด ใช้ได้
   (สามารถเทียบค่าได้ที่ข้างกล่อง) แสดงว่าแผ่นทดสอบปกติดี

 

  ความผิดพลาดในการทดสอบที่จะแสดงให้ทราบทางหน้าจอ
 - CODE KEY ผิด (หรืออาจใส่ไม่เรียบร้อยดี)
 - CODE KEY ไม่มี หรือไม่อยู่ในเครื่อง
  หรือมีการดึงออกในขณะที่มีการเปิดเครื่อง ไม่ควรทำเครื่องอาจเสียได้
 - แผ่นทดสอบเสีย
 - ถ้าเครื่องหมายแสดงก่อนหยดเลือด ให้ลองเสียบแถบตรวจใหม่
 - ถ้าเครื่องหมายแสดงหลังหยดเลือด ใส่เลือดเข้าในช่องน้อยเกินไป
 - ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากเกินกว่าที่เครื่องจะอ่านได้ ให้ลองทำการ
   ทดสอบเครื่องและแถยตรวจดูว่าถูกต้องดีหรือไม่ ทำการทดสอบกับ
   ผู้ป่วยซ้ำอีกครั้ง ถ้ายังได้เหมือนเดิมแสดงว่ามีค่าสูงมากจริงให้รีบพบ
   แพทย์
   
 - อุณหภูมิห้องในขณะทำการทดสอบสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด ( 14-40C)
   ผลที่ได้อาจคลาดเคลื่อนไป ให้ปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสม รอประมาณ
   5 นาทีแล้วทำการทดสอบใหม่
   - เมื่อมีการเปลี่ยนแบตตารี่ใหม่จะปรากฏอยู่นานประมาณ 30 วินาที ถือว่า
   ปกติ แต่ถ้าเครื่องหมายไม่หายไป ให้ติดต่อฝ่ายบริการ
 - อุณหภูมิในขณะนั้นสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด
 - เครื่องสูญเสียความสามารถในการเก็บบันทึกความจำ ทำให้ไม่สามารถ
   ดูค่าที่บันทึกไว้ก่อนหน้าได้ แต่สามารถจำค่าที่ทำการทดสอบครั้งต่อ
   ไปได้
   
 - เครื่องมีปัญหาเกี่ยวกับด้านอีเลคโทรนิกส์ ให้ลองปิดและเปิดเครื่องดูใหม่
   ถ้าอาการยังไม่หายให้ติดต่อแผนกซ่อมบำรุง
 - แบตตารี่ใกล้หมด ดูได้แต่ Memory แต่ไม่สามารถทำการทดสอบได้ 
   ให้เปลี่ยนแบตตารี่ใหม่
 - แบตตารี่อ่อนใกล้หมด แต่ยังพอสามารถทำการทดสอบได้ 
   ให้เปลี่ยนแบตตารี่ใหม่

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
Cat.no.  รายละเอียด จำนวน
   เครื่องตรวจระดับน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว
 Advantage ระบบ Biosensor
 1 เครื่อง
   แถบทดสอบน้ำตาลในเลือด Advantage 25 การทดสอบ
   เครื่องและเข็มช่วยเจาะเลือดจากปลายนิ้ว 
 ( 25 ชิ้น)
1 ชุด / pack
   เข็มช่วยเจาะเลือดจากปลายนิ้ว ( 50 ชิ้น) 50 ชิ้น / Pack

 

 

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.