สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

ชุดทดสอบโรคไข้เลือดออก ตรวจหาเชื้อ เด็งกี่ ไวรัส ในตัวอย่างทดสอบแบบเร่งด่วน
 1 ตัวอย่างในการทำการทดสอบ โดยใช้ ซีรั่ม จะดีที่สุด
 2 วิธีการทดสอบ ใช้ตัวอย่างซีรั่ม 50ul. + น้ำยา buffer 25 ul. + น้ำยา Conjugate 25 ul. ผสมให้เข้ากันในหลอดที่จัดเตรียมไว้ให้
 3 จุ่มแถบทดสอบลงในหลอดที่เตรียมไว้แล้วในข้อ 2 จับเวลา 15 นาที
 4 สังเกตุแถบสีที่ปรากฏ
 5 แปลผลตามคู่มือที่กำหนด
การใช้ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อไวรัส เด็งกี่ (ไข้เลือดออก) สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่วันแรกที่แสดงอาการ - ช่วงวันที่ 9 ของการติดเชื้อ
(ดูจากตารางประกอบ) ให้ความไวกว่าวิธีการตรวจหา แอนติบอดีย์ต่อเชื้อไวรัสเด็งกี่

 อ่านรายละเอียดของโรคและอาการ การดแลรักษา โรคไข้เลือดออก DHF Dengue Hemorrhagic Fever
 จาก เอกสารประจำชุดทดสอบ Dengue  Hemorrhaegic Antigen Early Rapid Test by PanBio

                                      สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับชุดทดสอบเพิ่มเติมได้ที่ 02 803 7310  02 803 7311

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.